GoDaddy

WORKSPACE SERVICE-OVEREENKOMST

Laatst herzien: 28/10/2019

LEEST U A.U.B. DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN.

1. OMSCHRIJVING VAN SERVICES

Professionele e-mail. Wij bieden een uiteenlopend geheel aan Services in ons Professionele e-mail productenpakket, waaronder begrepen E-mail en Online-agenda. Deze Services kunnen allemaal worden gekocht en sommige worden van tijd tot tijd gratis verstrekt bij de aanschaf van andere producten.

Workspace. Wij bieden een uiteenlopend geheel aan Services in ons Workspace-productenpakket, waaronder begrepen E-mail, Online-opslag en de Online-agenda. Deze Services kunnen allemaal worden gekocht als stand-alone producten en sommige worden van tijd tot tijd gratis verstrekt bij de aanschaf van andere producten.

2. BEËINDIGING ACCOUNT; BEPERKINGEN

Gratis services. Gratis Services kunnen minder functies hebben dan de betaalde versies. Ongeacht of u betaalt voor het gebruik of de Services gratis krijgt, is het gebruik van de Services onderworpen aan de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst en de specifieke bepalingen voor de door u gebruikte Service(s).

Workspace Desktop Tools. Om de verbeterde functionaliteit van E-mail werkruimte en de Online-agenda te realiseren en alle functies van Online-opslag te kunnen gebruiken wanneer deze vanuit web-applicaties worden geopend, moet u onze Workspace Desktop Tools ("WDT") downloaden. WDT wordt niet automatisch op uw computer geïnstalleerd en is uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Wij geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot WDT af en sluiten uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid daarvoor uit. Daarnaast behouden wij ons het recht voor elk willekeurig onderdeel van WDT te allen tijde aan te passen, te wijzigen of te beëindigen.

Bovenmatig gebruik van de account Indien het gebruik van uw account uw pakketbeperkingen voor een of meer Services te boven gaat, moet u (i) upgraden naar een plan dat wel voldoet aan uw accountgebruik, ofwel (ii) uw accountgebruik verminderen zodat het past binnen uw pakket. Als u niet een van deze twee acties onderneemt, behouden wij ons het recht voor (a) extra gebruikerskosten voor uw account in rekening te brengen of (b) uw account te beëindigen. Het gebruik van accounts wordt door ons geheel naar eigen inzicht en goeddunken vastgesteld. Niet gebruikte maandelijkse toewijzingen kunnen niet worden meegenomen naar de volgende maand, tenzij anderszins bepaald.

Bewaren van gegevens. De Services zijn niet bedoeld voor archivering. U bent geheel en al verantwoordelijk voor het bijhouden van zelfstandige kopieën van uw e-mails, bestanden, distributielijsten en andere content. Wij sluiten uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid uit voor verlies, schade of vernietiging van uw e-mails, bestanden, distributielijsten of andere content.

Overige beperkingen. U erkent en gaat ermee akkoord dat u geen van de Services zult gebruiken om (i) e-mails met grote bestanden, mass-mails of bulk mails te versturen, (ii) audio- of videobestanden (of andere grote bestanden of media die niet voor e-mail zijn bedoeld) op te slaan, (iii) een back-up te maken van een hosting account of (iv) de Services anderszins te gebruiken in strijd met ons beleid, zoals dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. Wij kunnen de Services blokkeren, opschorten of beëindigen wanneer u of uw account in overtreding zijn van deze Overeenkomst.

3. SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR WERKRUIMTE EN PROFESSIONELE E-MAILSERVICES

Basisdiensten. Onze E-mailservice biedt u de mogelijkheid elektronische mail via internet te verzenden en te ontvangen met een persoonlijk e-mailadres dat aan uw domeinnaam is gekoppeld. Om onze E-mailservice te kunnen gebruiken, dient u (i) een domeinnaam te registreren, (ii) alle apparatuur voorhanden te hebben die nodig is om een internetverbinding tot stand te brengen en (iii) uw internetverbinding beschikbaar te maken.

Pakketbeperkingen. U erkent en gaat ermee akkoord dat E-mail wordt aangeboden met verschillende pakketniveaus of beperkingen. Deze pakketbeperkingen staan vermeld op de homepagina's van E-mail, of op deze Site en kunnen betrekking hebben op (i) het toegestane aantal ontvangers per e-mailbericht, (ii) het toegestane aantal e-mailberichten per dag, (iii) de omvang van elk e-mailbericht en/of elke bijlage, (iv) het toegestane aantal contacten per gedeelde adressenlijst, (v) het toegestane aantal contacten per distributielijst, (vi) het toegestane aantal e-mailberichten per minuut, (vii) het toegestane aantal apparaten per account of (viii) andere door ons nader te specificeren zaken.

Bescherming tegen Spam en Virussen. Onze e-mailservice bevat spam- en virusbeveiliging. Alle e-mail die naar en vanaf uw e-mailadres wordt verstuurd wordt automatisch gescand om te voorkomen dat spam en virussen naar en vanaf uw e-mailprogramma en computersysteem worden overgebracht, en deze toepassing kan niet door u worden uitgeschakeld of geconfigureerd. U erkent en gaat ermee akkoord dat onze bescherming tegen spam en virussen geen honderd procent (100%) garantie biedt en niet foutloos is, en dat e-mailberichten en/of bijlages die u wilt verzenden of ontvangen daardoor kunnen worden verwijderd, of dat spam en/of virussen naar en vanaf uw e-mailprogramma en computersysteem kunnen worden overgebracht. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij jegens u of derden niet aansprakelijk zijn voor onze spam- en virusbeveiliging, voor het niet kunnen ontvangen of verzenden van e-mailberichten en/of bijlages als gevolg daarvan, of voor het overbrengen van spam en/of virussen naar en vanaf uw e-mailprogramma en computersysteem.

U erkent en aanvaardt dat uw gebruik van de software onderworpen is aan onze overeenkomst(en) met de derden-providers. Als de software is gekoppeld aan een service- of licentieovereenkomst van de derde-provider of indien u daar toestemming voor moet geven, is uw gebruik van de software onderworpen aan een dergelijke service- of licentieovereenkomst. Het is u niet toegestaan om software die is gekoppeld aan een service- of licentieovereenkomst van een andere provider of waarvoor uw toestemming is vereist te downloaden, te installeren of te gebruiken, tenzij u zich eerst akkoord verklaart met de voorwaarden van een dergelijke service- of licentieovereenkomst.

Het is u niet toegestaan om copyrights, handelsmerken of andere kennisgevingen van eigendomsrechten die zijn vervat in of op de software van derden te verwijderen, aan te passen of te verhullen. Het is u niet toegestaan om de software van derden te herleiden middels reverse-engineering te decompileren of te ontleden, tenzij en uitsluitend voor zover een dergelijke activiteit uitdrukkelijk wettelijk is toegestaan. U mag de Software niet gebruiken in een applicatie of situatie waarin het niet-functioneren van de Software kan leiden tot de dood of zwaar lichamelijk letsel van personen of van ernstige zaakschade of milieuschade.

Wij en onze derden-providers geven geen verklaringen of garanties af over Software van derden die in verband met de Services wordt aangeboden en sluiten uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid, schadevergoeding voor directe, indirecte of gevolgschade of verantwoordelijkheid daarvoor uit. Wij, en niet onze derde-provider, bieden technische support voor de Software.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij automatisch een SRV-record aan uw DNS toevoegen indien uw domeinnaam bij GoDaddy wordt geregistreerd. U kunt het SRV-record verwijderen via het DNS-bedieningspaneel. Het SRV-record kan worden verwijderd wanneer het laatste aan de domeinnaam gekoppelde e-mailadres is verwijderd of wanneer de domeinnaam wordt overgezet.

4. SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR ONLINE-OPSLAG

Basisdiensten. Online-opslag is een online opslagsysteem waarmee u via internet bestanden kunt opslaan en delen zonder (i) een interne of externe harde schijf of (ii) grote bestanden voor e-mail. Daarnaast kunt u met Online-opslag uw bestanden van elk apparaat met internetverbinding (uw werkcomputer, thuiscomputer, mobiele telefoon, enz.) toegang krijgen tot uw bestanden.

Pakketbeperkingen. U erkent en gaat ermee akkoord dat Online-opslag wordt aangeboden met verschillende pakketniveaus en beperkingen. Deze pakketbeperkingen staan vermeld op de homepagina van Online-opslag en kunnen betrekking hebben op (i) de hoeveelheid aangeschafte opslagruimte en (ii) het aantal bestanden dat kan worden opgeslagen en gedeeld. Naast de op de homepagina vermelde beperkingen bent u beperkt tot 50 000 mappen en mag u niet meer dan 100 000 bestanden opslaan in één directory of map. Als u deze beperkingen overschrijdt, kunnen we uw account blokkeren totdat u aan de beperkingen voldoet.

Proefaccount. Wij kunnen van tijd tot tijd geheel naar eigen goeddunken gratis proefaccounts voor Online-opslag ("Proefaccount") aanbieden, zodat u kunt kennismaken met de Service voordat u zich verplicht tot betaling van kosten. U gaat ermee akkoord dat u slechts één (1) proefaccount van dertig (30) dagen mag afsluiten. Wanneer deze verloopt, hebt u geen toegang meer tot uw Proefaccount. Om Online-opslag nog te kunnen gebruiken moet u overstappen op een betaalde account voordat uw Proefaccount verloopt, of binnen veertien (14) dagen na het verlopen ervan; wij behouden ons het recht voor om daarna zonder kennisgeving uw Proefaccount te verwijderen, alsmede alle bij die account behorende klantgegevens. Wij sluiten uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid uit voor verlies of schade voortvloeiend uit of verbandhoudend met het verwijderen van uw accountgegevens en klantgegevens. Wij behouden ons het recht voor Proefaccounts op elk moment zonder kennisgeving te beëindigen.

Geen Overbelastende Website-Content. De Online-opslag maakt het mogelijk bestanden te delen via openbare links, maar deze functie is niet bedoeld om website-content te hosten die buitengewoon veel verkeer genereert. U erkent en gaat ermee akkoord dat u de Online-opslag niet zult gebruiken (i) om website-content te hosten die buitengewoon veel verkeer genereert (zoals door ons geheel naar eigen goeddunken te bepalen) of (ii) voor andere toepassingen in strijd met ons beleid, zoals dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt.

Beveiliging. Wij wijzen u erop dat de veiligheid van bestanden en bestandsmappen die met een wachtwoord beveiligd zijn van u afhangt. Online-opslag maakt het mogelijk bestanden en bestandsmappen die openbaar gedeeld worden aan te duiden als 'beveiligd met een wachtwoord' (d.w.z. uitsluitend zichtbaar voor degenen met wie u het wachtwoord deelt), maar u bent zelf verantwoordelijk voor het versleutelen of beveiligen van de links naar die bestanden en bestandsmappen. Indien u dit niet doet, kan via de openbare links toegang worden verkregen tot bestanden en bestandsmappen die met een wachtwoord beveiligd zijn. U bent bij uitsluiting verantwoordelijk voor de activiteiten die op uw account plaatsvinden, ongeacht of u daarmee heeft ingestemd, en u dient uw accountgegevens, waaronder begrepen uw wachtwoorden voor de account, veilig te bewaren. Wij sluiten uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor onbevoegd gebruik van of onbevoegde toegang tot uw account of bestanden of bestandsmappen uit.

5. SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR ONLINE-AGENDA

Basisdiensten. De Online-agenda biedt u agendaservices die geschikt zijn voor één gebruiker en voor meerdere gebruikers, voor thuisgebruik en zakelijk gebruik. In het algemeen kunt u met de Online-agenda (i) persoonlijke en groepsagenda's aanmaken en beheren, (ii) afspraken en gebeurtenissen inplannen en anderen daarvoor uitnodigen, (iii) de beschikbaarheid van de gebruiker bekijken, (iv) gedeelde bronnen inplannen, zoals vergaderruimtes en lijnen voor telefonische vergaderingen (v) bestanden toevoegen aan geplande gebeurtenissen en (vi) taken beheren en delen.

Pakketbeperkingen. U erkent en gaat ermee akkoord dat de Online-agenda aangeboden wordt met verschillende pakketniveaus of -beperkingen. Deze pakketbeperkingen staan vermeld op de homepagina van de Online-agenda en kunnen betrekking hebben op het aantal gebruikers.

CalDAV-protocol. Wij wijzen u erop dat de Online-agenda toegankelijk is via het CalDAV-protocol. Als het CalDAV-protocol dus niet bij uw Derde-Client aanwezig is, als hieronder aangegeven, moet u een applicatie installeren die CalDAV ondersteunt voor het gebruik van deze functie. Als er geen applicatie met die eigenschappen beschikbaar is voor uw Derde-Cliënt, kunt u ede Online-agenda niet over alle platforms synchroniseren.

6. DERDEN-CLIËNTEN EN SOFTWARE

Onze Services kunnen compatibel zijn met derden-computerclienten, zoals Microsoft Outlook® en FileZilla, en met derden-clienten op mobiele besturingssystemen, zoals iPhone® en Droid® (ieder afzonderlijk en gezamenlijk te noemen "Derde-Client").