GoDaddy

SERVICEOVEREENKOMST WEBBOUWER V7

Laatst herzien: 28/10/2019

LEEST U A.U.B. DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN

1. OVERZICHT

Deze Webbouwer v7-serviceovereenkomst (deze "Overeenkomst") wordt aangegaan tussen GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company en u, en gaat in vanaf de datum van elektronische acceptatie. Deze Overeenkomst bevat de voorwaarden voor uw gebruik van de GoDaddy Webbouwer-services ("Webbouwer" of de "Services").

Uw elektronische acceptatie van deze Overeenkomst houdt in dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan deze Overeenkomst, met inbegrip van de overeenkomsten en vereisten die daarvan middels verwijzing deel uitmaken, met name de (i) GoDaddy Universele servicevoorwaarden, en de (ii) abonnementslimieten, productdisclaimers of andere beperkingen die u worden getoond op de Webbouwer-startpagina van de GoDaddy-website (deze "Site").

Met "wij", "ons" of "onze" wordt GoDaddy bedoeld. De begrippen "u", "uw", "Gebruiker" of "klant" verwijzen naar elke persoon of entiteit die deze Overeenkomst accepteert en/of gebruikmaakt van de Services. Niets in deze Overeenkomst zal worden aangemerkt als het toekennen van rechten of voordelen aan derden, tenzij uitdrukkelijk anderszins is aangegeven.

U erkent en stemt ermee in dat (i) GoDaddy deze Overeenkomst, en de beleidsregels of overeenkomsten die hierin zijn opgenomen, naar eigen goeddunken en op elk moment kan wijzigen of aanpassen, en dat dergelijke wijzigingen of aanpassingen onmiddellijk van kracht zijn na publicatie op deze Site, en dat (ii) uw gebruik van deze Site of de Services op deze Site na invoering van dergelijke wijzigingen of aanpassingen (zoals aangegeven door de datum "Laatstelijk herzien" boven aan deze pagina) inhoudt dat u deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien accepteert. Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien, dan dient u deze Site of de Services op deze Site niet te gebruiken (of niet verder te gaan met het gebruik ervan). Daarnaast kan GoDaddy u van tijd tot tijd via e-mail informeren over wijzigingen of aanpassingen van deze Overeenkomst. Het is daarom van groot belang dat u de gegevens van uw shopper-account ("Shopper-account"), inclusief uw e-mailadres, up-to-date houdt. GoDaddy aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het niet ontvangen van een e-mailmelding als een dergelijke fout het gevolg is van een onjuist of verouderd e-mailadres.

2. OMSCHRIJVING VAN SERVICES

Webbouwer is een online webbouwer, waarmee u een website kunt bouwen binnen de parameters die specifiek voor uw plan zijn. InstantPage is een online webbouwer, waarmee u een website van één pagina kunt bouwen.

Met inachtneming van de voorwaarden in deze Overeenkomst verlenen wij U een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare licentie voor gebruik van de Webbouwer-analyse ("Analyse"), slechts voor zover dit voor u nodig is voor gebruik van de Analyse op eigendommen van Webbouwer; en (b) U kunt rapporten openen en bekijken via uw GoDaddy-account. Met de Analyse kunt u het IP-adres, de tijd van bezoek, de headergegevens en de locatie ("Gegevens") van uw bezoekers bijhouden. U zult bij Uw gebruik van en toegang tot de Gegevens en rapporten van Analytics alle wetten en regels naleven. GoDaddy en haar dochterondernemingen in volledige eigendom mogen, met inachtneming van de voorwaarden van haar privacybeleid, Gegevens behouden en gebruiken die zijn verzameld door Analytics. U zult de Analyse niet gebruiken voor het bijhouden, verzamelen of uploaden van persoonsgegevens (zoals een naam, e-mailadres of factuurgegevens) of andere gegevens die redelijkerwijs aan dergelijke informatie kan worden gekoppeld, noch zult u dit een derde toestaan. U zult een gepast Privacybeleid instellen en naleven, en u houden aan alle toepasselijke wetten, beleidsrichtlijnen en regelingen met betrekking tot het verzamelen van informatie van bezoekers. U moet een Privacybeleid bekendmaken, en dit Privacybeleid moet een kennisgeving omvatten over Uw gebruik van cookies die worden gebruikt voor het verzamelen van gegevens. U moet bekendmaken dat u Analyse gebruikt, en hoe hiermee gegevens worden verzameld en verwerkt.

3. FACELIFT SERVICES

De Facelift-service van GoDaddy ("The Facelift") houdt in een visueel herzien ontwerp voor bestaande klanten van WSB v6 en WSB v7. Onze externe aannemers werken op basis van uw gepubliceerde website, nemen bestaande afbeeldingen en tekst, en maken een nieuw ontwerp van de site op basis van uw input.

Het uitvoeren van de eerste versie van het nieuwe ontwerp door Facelift duurt doorgaans 2-3 weken (mogelijk langer, afhankelijk van de complexiteit van de site). Hierna sturen we u de versie voor feedback, brengen waar nodig wijzigingen aan en verplaatsen de versie na voltooiing naar uw GoDaddy-account. De duur van de feedback-ronden is afhankelijk van de complexiteit van de feedback. Wanneer de site is voltooid, moet u inloggen en eventueel definitieve wijzigingen aanbrengen. Vervolgens publiceert u de site wanneer deze gereed is.

4. BEPERKINGEN FACELIFT

Facelift werkt op basis van de gepubliceerde versie van uw website (gebouwd met Webbouwer van GoDaddy) zoals die is op het moment dat u het ontwerpformulier indient. Dientengevolge kunnen we het volgende NIET garanderen:

  i. dat wijzigingen die op uw site zijn aangebracht na indiening van het eerste ontwerpformulier worden meegenomen in het nieuwe ontwerp.
  ii. dat kan worden voldaan aan aanvullende eisen die zijn verzonden na het eerste ontwerpformulier.
  iii. dat aanvullende content (bijvoorbeeld tekst, afbeeldingen) in het nieuwe ontwerp kan worden verwerkt.
  iv. dat "Onzichtbare" content (bijvoorbeeld embedded HTML/JS-code van derden, metatags voor SEO) worden meegenomen.
  v. dat SEO even goed of beter verloopt dan vóór het nieuwe ontwerp.
  vi. dat Facelift vóór een bepaald tijdstip zal zijn voltooid. als u gebonden bent aan een deadline, is Facelift niet de geschikte service.
  vii. dat we content of afbeeldingen kunnen bewerken die moeten worden gebruikt in het nieuwe ontwerp en die zich op de bestaande gepubliceerde website van de klant bevinden.
  viii. telefonische ondersteuning of overleg met ontwerpers in enige vorm. Wel bieden wij e-mailondersteuning en communicatie door middel van webformulieren.

5. FACEBOOK PAGE DESIGNER

Webbouwer en InstantPage geven toegang tot ontwerpsoftware voor een Facebook-pagina (de "Ontwerper Facebook-pagina").

Met de Ontwerper Facebook-pagina kunt u aangepaste Facebook-pagina's maken die bedoeld zijn als aanvulling op uw website. Het toegestane aantal Facebook-pagina’s varieert afhankelijk van uw Webbouwer-abonnement en vormt een aanvulling op het aantal sitepagina’s dat is inbegrepen in uw Webbouwer-abonnement.

Om de Ontwerper Facebook-pagina te gebruiken, moet u (i) een Facebook-account aanmaken (als u er nog geen hebt) en (ii) een openbare pagina activeren in uw Facebook-account. Als u klaar bent met het ontwerpen van uw Facebook-pagina, moet u de Facebook-pagina’s koppelen aan uw Facebook-account om de Facebook-pagina’s navigeerbaar te maken. Uw Facebook-pagina’s worden overigens gebouwd op dezelfde hosting account (en zijn toegankelijk via hetzelfde beheerpaneel) als uw website of webwinkel. Bijgevolg moet ten minste één pagina van uw website worden gepubliceerd voordat uw Facebook-pagina’s kunnen worden gepubliceerd.

6. BEPERKINGEN

TLD's. U erkent en stemt ermee in dat uw website is onderworpen aan alle beperkingen aan content (of anderszins) die specifiek van toepassing zijn op het top level domain ("TLD") waaraan uw website is gekoppeld. Als u meerdere Webbouwer-accounts hebt, zijn dergelijke beperkingen alleen van toepassing op de Webbouwer-account verbonden aan het TLD-domein in kwestie.

Coming Soon-pagina's. Webbouwer biedt klanten die nog niet toe zijn aan het bouwen van hun website een "Coming Soon Pagina"-optie. U erkent en aanvaardt dat wanneer u de "Coming Soon Pagina"-optie kiest, u een beperktere keuze hebt uit ontwerp- en kleurcombinaties dan de sjablonenbibliotheek van Webbouwer biedt.

Verplichting om abonnement te onderhouden. Alleen met een actief abonnement op (en na betaling voor) Webbouwer kan Webbouwer aan u worden verstrekt. Indien u uw abonnement op enig moment niet onderhoudt, zal uw gebruik van Webbouwer worden beëindigd. De periodieke betaling voor uw Webbouwer-pakket vangt aan op de aankoopdatum. De voor Webbouwer betaalde kosten kunnen niet worden overgedragen naar andere Webbouwer-accounts (of andere GoDaddy-accounts) dan de account die in eerste instantie op de aankoopdatum aan Webbouwer is gekoppeld.

Onmiddellijke publicatie InstantPage is ontworpen om uw website meteen live op uw domeinnaam te promoten. U erkent en stemt ermee in dat u de eerste ontwerpselecties of daaropvolgende ontwerpwijzigingen op uw website niet kan zien voordat ze live worden. Daarom vragen we u om uw (i) achtergrond, (ii) tekst, (iii) lay-outs, (iv) widgets en (v) kleuren goed te bekijken bij elke stap.

7. INTEGRATIE MET HOSTINGPLATFORM; EIGENDOM VAN WEBSITES

De websites die gemaakt zijn met Webbouwer of InstantPage zijn gemaakt op en geïntegreerd met het hostingplatform van GoDaddy; elke poging om websites naar een andere hostingprovider te migreren of op een andere manier over te dragen vormt een schending van deze Overeenkomst.

Met uitzondering van de door u geleverde content zijn de websites die met gebruikmaking van Webbouwer of Instantpage zijn gemaakt eigendom van GoDaddy, en al die websites (inclusief alle kopieën daarvan) zijn onderworpen aan wetgeving betreffende auteursrecht, handelsmerken, patenten en andere wetgeving inzake intellectuele eigendom van de Verenigde Staten en andere landen. GoDaddy verleent u een onbeperkte licentie op de website voor de duur van uw WebsiteBouwer-abonnement. Met de opzegging van uw Webbouwer-abonnement, ongeacht de reden daarvoor, wordt ook uw licentie voor de website beëindigd. U verplicht zich elk ongeoorloofd gebruik van de websites die met Webbouwer of InstantPage zijn gemaakt te voorkomen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Overeenkomst, wordt door deze Overeenkomst geen rechten of gebruiksrechten op grond van enig auteursrecht, merkrecht, octrooirecht of ander intellectueel eigendomsrecht verleend. GoDaddy behoudt zich alle rechten voor die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend.

Door het uploaden van content voor uw website geeft u GoDaddy een onbeperkte licentie (i) om de content aan uw website toe te voegen en (ii) om screenshots van een website gemaakt met Webbouwer online weer te geven in marketingmateriaal of op andere manieren zoals door GoDaddy geheel naar eigen goeddunken kan worden bepaald. U verklaart en garandeert bovendien aan GoDaddy dat (a) u alle benodigde rechten heeft om dergelijke content te verspreiden, omdat u de auteur van de content bent en u het recht heeft om die te verspreiden, of omdat u de benodigde distributierechten, -licenties, -toestemmingen en/of gebruiksrecht schriftelijk heeft verkregen van de houder van het auteursrecht of andere eigenaar van de content, en (b) u geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Zoals hierin gebruikt wordt onder “content” verstaan, zonder beperking, alle teksten, software, widgets, toepassingen, scripts, broncode, API’s, foto’s, illustraties, afbeeldingen, grafische voorstellingen, geluiden, muziek, audio, video en interactieve functies (alsmede de daarin vervatte handelsmerken, servicemerken en logo’s). U erkent en aanvaardt dat de inhoud die u in Webbouwer uploadt direct beschikbaar kan zijn. Geleverde inhoud kan ook in cache worden opgeslagen voor een periode van maximaal één jaar en verwijdering van inhoud uit Webbouwer houdt niet in dat in cache bewaarde versies van de inhoud worden verwijderd.

8. OVERIGE GoDaddy PRODUCTEN EN SERVICES

Webbouwer kan toegang verschaffen tot andere GoDaddy producten en services, zoals (i) E-mail, (ii) Fotoalbum, en (iii) SSL-producten van GoDaddy.

Als u de Webbouwer koopt, geeft u door uw elektronische aanvaarding van deze Overeenkomst aan dat u deze Overeenkomst heeft gelezen en begrepen en dat u erkent en ermee instemt daardoor gebonden te zijn, samen met de product-level overeenkomsten voor andere GoDaddy producten en services die bij de Webbouwer behoren, zoals (i) de Workspace Serviceovereenkomst en (ii) de SSL-certificaat Service Abonneeovereenkomst van GoDaddy die hier te vinden zijn en hierbij door verwijzing deel uitmaken van deze Overeenkomst.

De producten en services die zijn inbegrepen in Webbouwer kunnen worden gevonden op de openingspagina van Webbouwer.

Fotoalbumservices. Met Fotoalbum kunt u foto's (i) uploaden, organiseren, wijzigen en downloaden, alsmede video's uploaden en organiseren in openbare, besloten en met een wachtwoord beveiligde galerijen. U kunt ook foto's en video's delen via e-mail of ze op blogs of websites zetten. U erkent en stemt ermee in dat alle foto's, video's en andere content die is geüpload of wordt weergegeven op Fotoalbum aan de Universele Servicevoorwaarden moet voldoen.

Smart Space Services. Met de SmartSpace Service kunt u een website personaliseren. U kunt het uiterlijk van uw website aanpassen en wijzigen zoals bepaald en toegestaan in de instructies en deze Overeenkomst. U kunt de applicatie of de geleverde inhoud niet op een andere manier veranderen of aanpassen. U stemt er verder mee in om de broncode niet te reverse-engineeren, te decompileren of anderszins pogingen te doen deze te onthullen. U bent niet gemachtigd om de website te combineren met een ander softwareprogramma of applicaties, noch bent u gemachtigd om andere dan de meegeleverde plug-ins of verbeteringen te integreren. De RSS-feed, chat-applicatie en API's mogen op geen enkele wijze worden aangepast, verspreid of gedeeld. De RSS-feed, chat-applicatie en API's kunnen op elk moment worden beëindigd. U erkent en stemt ermee in dat uw gebruik van de SmartSpace Service moet voldoen aan de bepalingen van de Universele Servicevoorwaarden.

9. ALGEMENE GEDRAGSREGELS; FACEBOOK-RESTRICTIES

In aanvulling op de Algemene gedragsregels in de Universele servicevoorwaarden, erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat:

 1. Als u de Facebook Page Designer gebruikt, mag u deze niet gebruiken om een Facebook-pagina te maken die reclame bevat voor, content bevat die verwijst naar, of een van de volgende zaken mogelijk maakt, bevat of gebruikt:
  • Aan alcohol gerelateerde inhoud, of de verkoop van tabaksproducten, munitie en/of vuurwapens;
  • Content die inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacy, publiciteit, morele of andere persoonlijke of eigendomsrechten, of die misleidend of frauduleus is;
  • Gokken, waaronder, zonder enige beperking, online casino's, wedden op sporten, bingo of poker;
  • Illegale activiteiten en/of illegale prijsvragen, piramidespellen, sweepstakes of kettingbrieven (als u een wettelijk toegestane sweepstake, prijsvraag of andere promotie uitvoert zijn de Promotierichtlijnen van Facebook van toepassing, die u hier kunt vinden); of
  • Content die haatdragend, dreigend, lasterlijk of pornografisch is; aanzet tot geweld; of naaktheid, grafisch geweld of zinloos geweld bevat.
 2. Als u de Facebook Page Designer opent, moet u er zeker van zijn dat u eigenaar bent van of alle rechten bezit die nodig zijn om alle content van of in uw applicatie te kopiëren, te laten zien, te verspreiden, te leveren, weer te geven en in het openbaar uit te voeren aan of voor Facebook-gebruikers in alle landen waar u de content beschikbaar stelt.

10. AFBEELDINGEN EN SOFTWARE VAN DERDEN

Definities en reikwijdte. Als onderdeel van Webbouwer en Instant Page mag u bepaalde (i) foto's, illustraties, of andere afbeeldingen ("Afbeeldingen") en/of (ii) software, widgets of andere applicaties ("Software") gebruiken ontworpen zijn door, eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven door derden-dienstverleners die door GoDaddy van tijd tot tijd kunnen worden gecontracteerd. Als de afbeeldingen/software vergezeld gaan van of instemming vereisen met een gebruiksrechtovereenkomst van de andere leverancier, is uw gebruik van de afbeeldingen/software onderworpen aan de voorwaarden van een dergelijke gebruiksrechtovereenkomst, die een aanvulling vormen op (en niet in de plaats komen van) de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Voorwaarden van toepassing op alle afbeeldingen/software. U erkent en verklaart dat (i) de afbeeldingen/software niet aan u zijn verkocht of gedistribueerd en dat u de afbeeldingen/software alleen mag gebruiken als onderdeel van Webbouwer of InstantPage, (ii) u vermeldingen van copyrights, handelsmerken of andere eigendomsrechten die zijn vervat in of op de afbeeldingen/software niet mag verwijderen, wijzigen of verhullen, en dat (iii) u de afbeeldingen/software niet mag wijzigen, herleiden, decompileren, ontleden of terugcompileren en daarvan geen afgeleide werken mag maken, noch pogingen in het werk mag stellen om uit de afbeeldingen/software de broncode te herleiden.

GoDaddy mag uw persoonsgegevens verstrekken aan derden-leverancier voor zover nodig om de afbeeldingen/software van deze derde leveranciers te leveren, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de domeinnaam verbonden aan de Webbouwer-pagina. GoDaddy behoudt zich het recht voor om de afbeeldingen/software te allen tijde te wijzigen, aan te passen of het gebruik ervan te staken en u verplicht zich om mee te werken aan het uitvoeren van daaraan verbonden benodigde stappen.

GoDaddy geeft geen verklaringen of garanties over Afbeeldingen/Software van derden die in verband met de Webbouwer of InstantPage worden aangeboden en sluit alle aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid daarvoor uit.

U erkent en stemt ermee in dat u GoDaddy zult beschermen en verdedigen tegen, schadeloos stellen voor en vrijwaren van alle claims opgelegd aan of aangegaan door GoDaddy, en direct of indirect voortvloeiend uit uw gebruik of misbruik van de Afbeeldingen/Software van derden. U erkent en verklaart dat de leveranciers van de afbeeldingen/software van derden derde-begunstigden zijn bij deze Overeenkomst voor uitsluitend het doel hun rechten uit hoofde van deze Overeenkomst af te dwingen.

Aanvullende voorwaarden van toepassing op Fotolia. U erkent en verklaart dat u de gebruiksvoorwaarden van Fotolia's, die u hier kunt vinden en die hiervan middels verwijzing deel uitmaken, zult naleven.

Aanvullende voorwaarden van toepassing op MapQuest. U erkent en gaat ermee akkoord dat u (i) geen aanwijzingen voor mappen en/of besturingssystemen (of onderdelen daarvan) zult opnemen, bewaren, archiveren, opslaan, een database daarvan zult aanleggen of anderszins zult kopiëren voor zover dit niet noodzakelijk is voor het tijdelijk genereren van dergelijke aanwijzingen voor mappen en/of besturingssystemen om deze te kunnen bekijken of af te drukken; (ii) geen aanwijzingen voor mappen en/of besturingssystemen (of onderdelen daarvan) aan derden in sublicentie zult geven of aan of voor derden zult leasen, verhuren, toekennen, verspreiden, opnieuw verpakken, van een ander merk zult voorzien of anderszins zult overdragen of bekendmaken; of (iii) derden opdracht zult geven of willens en wetens zult toestaan een van bovenstaande handelingen te verrichten of derden daarbij behulpzaam zult zijn.

Aanvullende voorwaarden van toepassing op eBay. U erkent en verklaart dat u de eBay Developers Program en API License Agreement, die hier is te vinden en die hiervan middels verwijzing deel uitmaakt, zult naleven. U erkent en aanvaardt dat eBay alle intellectuele eigendomsrechten vervat in het Developers Program houdt, zoals beschreven in de Developers Program en API License Agreement.

Aanvullende Algemene Voorwaarden die gelden voor AddThis. U erkent en gaat ermee akkoord dat op uw gebruik van AddThis de servicevoorwaarden gelden die hier te vinden zijn, alsmede het privacybeleid voor AddThis dat hier te vinden is, welke voorwaarden en beleidsregels door verwijzing deel uitmaken van deze Overeenkomst.

Aanvullende voorwaarden van toepassing op Google Maps. U erkent en verklaart dat uw gebruik van Google Maps onderworpen is aan de servicevoorwaarden die hier te vinden zijn, en die hiervan middels verwijzing deel uitmaken.

Aanvullende voorwaarden van toepassing op Zorg dat jij wordt gevonden. U erkent en aanvaardt dat wanneer u de Zorg dat jij wordt gevonden-widget gebruikt, u bent onderworpen aan de servicevoorwaarden van Get Found die hier te vinden zijn en hiervan middels verwijzing deel uitmaken.

Aanvullende voorwaarden van toepassing op Mapbox. U erkent en verklaart dat uw gebruik van Mapbox onderworpen is aan de servicevoorwaarden die hier te vinden zijn en die hiervan middels verwijzing deel uitmaken.

11. TITELS EN KOPPEN; ONAFHANKELIJKE CONVENANTEN; SCHEIDBAARHEID

De titels en kopjes van deze Overeenkomst zijn uitsluitend ter verhoging van het leesgemak en om verwijzingen te vergemakkelijken en zullen op geen enkele manier worden gebruikt om de overeenkomst tussen de partijen op andere manier uit te leggen of te interpreteren dan hierin uiteengezet. Alle convenanten en afspraken in deze Overeenkomst worden in alle gevallen geïnterpreteerd als afzonderlijke en onafhankelijke convenanten of afspraken. Als een rechtbank of bevoegde rechterlijke instantie meent dat een bepaling van deze Overeenkomst (gedeeltelijk) onwettig, ongeldig of anderszins onafdwingbaar is, worden de overige bepalingen (of delen daarvan) daardoor niet aangetast, en blijven deze geldig en afdwingbaar voor zover wettelijk toegestaan.

12. DEFINITIES; GESCHILLEN

Termen met een hoofdletter die in deze Overeenkomst worden gebruikt, maar niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Universele Servicevoorwaardenovereenkomst. In geval van discrepantie tussen de bepalingen van deze Overeenkomst en de bepalingen van de Universele Servicevoorwaardenovereenkomst, prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst.