GoDaddy

UNIVERSELE SERVICEVOORWAARDENOVEREENKOMST

Laatst herzien: 7/05/2020

GELIEVE DEZE UNIVERSELE SERVICEVOORWAARDENOVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR TE LEZEN, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN.


1. OVERZICHT

Deze Universele servicevoorwaarden-overeenkomst (de "Overeenkomst") wordt aangegaan tussen GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("") en u, en gaat in vanaf de datum waarop u deze website ("Site") gebruikt of vanaf de datum van elektronische acceptatie. Deze Overeenkomst bevat de algemene voorwaarden voor uw gebruik van de Site en de producten en services die worden gekocht of geopend via deze Site (afzonderlijk en gezamenlijk aangeduid als de "Services"). Servicesovereenkomsten en aanvullende beleidsregels zijn van toepassing op bepaalde Services en zijn een aanvulling op (en niet een vervanging van) deze Overeenkomst. In geval van discrepantie tussen de bepalingen van een Servicesovereenkomst en de bepalingen van deze Overeenkomst prevaleren de bepalingen van de toepasselijke Servicesovereenkomst.

Met "wij", "we", "ons" of "onze" wordt GoDaddy bedoeld. De termen "u" "uw", "Gebruiker" of "klant" verwijzen naar elke persoon of entiteit die deze Overeenkomst accepteert, toegang heeft tot uw account of de Services gebruikt. Niets in deze Overeenkomst mag worden aangemerkt als het toekennen van rechten of voordelen aan derden.


2. AANPASSING VAN OVEREENKOMST, SITE OF SERVICES

GoDaddy kan deze Overeenkomst, ons beleid of afspraken die hierin zijn opgenomen, naar eigen goeddunken op elk moment wijzigen of aanpassen en dergelijke wijzigingen of aanpassingen zijn onmiddellijk van kracht na publicatie op deze Site. Uw gebruik van deze Site of de Services na dergelijke wijzigingen of aanpassingen zal betekenen dat u deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien aanvaardt. Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien, dan dient u deze Site of de Services niet te gebruiken of niet verder te gaan met het gebruik ervan. Daarnaast kan GoDaddy u van tijd tot tijd via e-mail informeren over wijzigingen of aanpassingen van deze Overeenkomst. Het is daarom van groot belang dat u de gegevens van uw account ("Account"), up-to-date houdt. GoDaddy aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het niet ontvangen van een e-mailmelding als een dergelijke fout het gevolg is van een onjuist e-mailadres. Daarnaast kan GoDaddy uw gebruik van de Services in verband met een overtreding of schending van de voorwaarden van deze Overeenkomst door u beëindigen. GoDaddy BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR ELK ONDERDEEL VAN DEZE SITE OF DE SERVICES, WAARONDER BEGREPEN, ZONDER ENIGE BEPERKING, DE PRIJZEN EN VERGOEDINGEN DAARVOOR, TE ALLEN TIJDE AAN TE PASSEN, TE WIJZIGEN OF STOP TE ZETTEN.


3. GESCHIKTHEID; BEVOEGDHEID

Deze Site en de Services zijn uitsluitend beschikbaar voor personen of rechtspersonen (Gebruikers) die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen aangaan op grond van toepasselijk recht. Door het gebruik van deze Site of de Services verklaart en garandeert u dat u (i) tenminste 18 jaar oud bent, (ii) anderszins erkend bent om wettelijk bindende contracten krachtens toepasselijk recht aan te gaan, of (iii) geen persoon bent die uitgesloten is van de aankoop of ontvangst van Services krachtens de wetten van de Verenigde Staten of een ander van toepassing zijnd rechtsgebied.

Als u deze Overeenkomst aangaat namens een onderneming, verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent die onderneming wettelijk te binden tot naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst, in welk geval de termen "u", "uw", "Gebruiker" of "klant" naar die onderneming zullen verwijzen. Indien GoDaddy, nadat u deze Overeenkomst digitaal hebt aanvaard, constateert dat u niet rechtens bevoegd bent die onderneming te binden, bent u persoonlijk verantwoordelijk voor de verplichtingen van deze Overeenkomst, waaronder begrepen, zonder enige beperking, de betalingsverplichtingen. GoDaddy is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het feit dat GoDaddy zich heeft verlaten op aanwijzingen, kennisgevingen, documenten of berichten waarvan GoDaddy meende dat deze echt waren en afkomstig van een bevoegd vertegenwoordiger van uw onderneming. Als er in redelijkheid twijfel bestaat over de echtheid van dergelijke aanwijzingen, kennisgevingen, documenten of berichten, behoudt GoDaddy zich het recht voor (zonder zich daartoe verplicht te verklaren) u om aanvullende verificatie te vragen. Voorts gaat u akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst voor transacties die zijn aangegaan door u, een ieder die als uw vertegenwoordiger optreedt en een ieder die al dan niet met uw toestemming gebruik maakt van uw account of de Services.


4. UW ACCOUNT


Om toegang te krijgen tot bepaalde functies mogelijkheden van deze Site of om enkele Services te gebruiken, moet u een Account aanmaken. U verklaart en garandeert aan GoDaddy dat alle gegevens die u bij het aanmaken van uw Account invoert correct, up-to-date en volledig zijn, en dat u uw Accountgegevens correct, up-to-date en volledig zult houden. Als GoDaddy aanleiding heeft om te denken dat uw Accountgegevens onjuist, verouderd of onvolledig zijn, behoudt GoDaddy zich het recht voor geheel naar eigen goeddunken uw Account buiten werking te stellen of te beëindigen. U alleen bent verantwoordelijk voor de activiteit die op uw Account plaatsvindt, al dan niet door u gemachtigd en u moet uw Accountgegevens veiligstellen, met inbegrip zonder beperking van uw klantnummer/login, wachtwoord, Betalingsmethode(s) (zoals hieronder omschreven) en persoonlijke PIN-code. Om veiligheidsredenen raadt GoDaddy u aan om uw wachtwoord en PIN-code voor elke Account minstens één keer per zes (6) maanden te wijzigen. U moet GoDaddy onmiddellijk op de hoogte stellen van een schending van de veiligheid of onbevoegd gebruik van uw Account. GoDaddy is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van uw Account. U kunt echter wel zelf aansprakelijk zijn voor schade die GoDaddy of anderen oplopen door uw Account, ongeacht of die schade door u of een bevoegde of onbevoegde andere persoon is veroorzaakt.


5. ALGEMENE GEDRAGSREGELS

U erkent en gaat ermee akkoord dat:

 1. Uw gebruik van deze Site en die services, waaronder alle content die u indient, beantwoordt aan deze Overeenkomst, toepasselijke Serviceovereenkomst of beleid dat van toepassing is op uw Services, en alle toepasselijke plaatselijke, staats-, nationale en internationale wetgeving, regels en regelgeving.
 2. U geen Gebruikerscontent (zoals hierna gedefinieerd) of niet-openbare of persoonsgegevens zult verzamelen (of iemand anders hiervoor toestemming zult geven) over andere Gebruikers of andere personen of rechtspersonen zonder hun voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 3. U deze Site of de Services niet zult gebruiken op een wijze (zoals naar eigen inzicht te bepalen door GoDaddy) die:
  • illegaal is of stimuleert of aanzet tot illegale activiteiten;
  • misbruik van kinderen of activiteiten rondom de verspreiding van materiaal met seksueel misbruik van kinderen bevordert, aanmoedigt of daarbij betrokken is;
  • terrorisme, geweld tegen mensen, dieren of eigendommen bevordert, aanmoedigt, of daarbij betrokken is;
  • het versturen van spam of andere ongevraagde massa-e-mails of het hacken of kraken van computers of netwerken bevordert, aanmoedigt of daarbij betrokken is;
  • de Amerikaanse Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act uit 2008 of vergelijkbare wetgeving schendt of de verkoop of distributie van uitsluitend op recept verkrijgbare geneesmiddelen zonder geldig recept bevordert, aanmoedigt of daarbij betrokken is;
  • de Fight Online Sex Trafficking Act van 2017 schendt of gelijksoortige wetgeving, of die prostitutie en/of sekshandel promoot of faciliteert;
  • inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een andere Gebruiker, persoon of rechtspersoon;
  • de privacy- of publiciteitsrechten van een andere Gebruiker of een andere persoon of rechtspersoon schendt, of een inbreuk maakt op de geheimhoudingsplicht die u jegens een andere Gebruiker of een andere persoon of rechtspersoon in acht dient te nemen;
  • de werking van deze Site of de op deze Site vermelde Services aantast;
  • virussen, wormen, bugs, Trojaanse paarden of andere codes, bestanden of programma's bevat of installeert die zijn ontworpen om of die in staat zijn om de functionaliteit van software of hardware te verstoren, te beschadigen of te beperken; of
  • incorrecte of misleidende taal, of ongefundeerde of vergelijkende beweringen bevat, over GoDaddy of GoDaddy's Services.
 4. U mag via geen enkel medium onderdelen van deze Site of Services kopiëren of distribueren zonder uitdrukkelijke toestemming van GoDaddy.
 5. U zult geen enkel deel van deze Website of de Services aangeboden op deze Website of enige verwante services aanpassen of veranderen.
 6. Het is niet toegestaan GoDaddy Content (zoals hieronder omschreven) of Gebruikerscontent te openen via andere technieken of methodes dan via deze Site, of zoals door GoDaddy kan worden bepaald.
 7. U gaat akkoord met het maken van back-ups van al uw Gebruikerscontent, zodat u deze later, indien nodig, kunt bekijken en gebruiken. GoDaddy geeft geen garantie dat van een Account of Gebruikerscontent een back-up wordt gemaakt, en u aanvaardt het risico van het verlies van uw Gebruikerscontent.
 8. De Services mogen niet worden doorverkocht of beschikbaar worden gemaakt voor zakelijke doeleinden, waaronder begrepen aan GoDaddy gerelateerde technieken, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GoDaddy.
 9. U zult de beveiligingseigenschappen van deze Site of de daarop vermelde Services niet omzeilen, buiten werking stellen of anderszins verstoren (waaronder mede begrepen de eigenschappen die het gebruiken of kopiëren van op deze Site of de daarop vermelde Services, gevonden GoDaddy-content of Gebruikerscontent verhinderen of beperken) of beperkingen stellen aan het gebruik van deze Site of de daarop vermelde Services, de GoDaddy-content of de Gebruikerscontent daarvan.
 10. U stemt ermee in om u op verzoek te legitimeren met een door de overheid verstrekt identiteitsbewijs met foto en/of een door de overheid verstrekte bedrijfspas, zoals vereist voor legitimatie.
 11. Het is u bekend dat GoDaddy u van tijd tot tijd kan bellen over uw account en dat voor het doel van dergelijke gesprekken deze gesprekken worden opgenomen, en u geeft hierbij aan dat u hiermee akkoord gaat, onderhevig aan toepasselijke wetten en onze beperkingen en verplichtingen. Uw instemming omvat tevens, waar toegestaan, dat deze gesprekken naar goeddunken volledig worden opgenomen, ongeacht of GoDaddy u tijdens een gesprek om toestemming vraagt om het gesprek op te nemen. U erkent en aanvaardt bovendien dat voor zover wettelijk toegestaan dergelijke opnamen als bewijsmateriaal kunnen dienen in een gerechtelijke procedure waarbij GoDaddy partij is. Daarnaast gaat u door uw telefoon- en mobiel nummer op te geven, akkoord met het ontvangen van marketingtelefoongesprekken van of namens GoDaddy die kunnen worden opgezet door een geautomatiseerd telefoonsysteem en/of die gebruik kunnen maken van een kunstmatige of vooraf opgenomen stem. U erkent dat uw akkoord niet betekent dat u iets moet kopen van GoDaddy. Als u ons uw mobiele nummer geeft, gaat u ermee akkoord om marketingberichten via SMS van of namens GoDaddy te ontvangen die mogelijk door een geautomatiseerd telefoonsysteem worden verzonden. U erkent dat uw akkoord niet betekent dat u iets moet kopen van GoDaddy. Tekst- en datatarieven kunnen van toepassing zijn.
 12. Zonder de rechten te beperken die elders in deze Overeenkomst zijn vermeld, behoudt GoDaddy zich uitdrukkelijk het recht voor om toekomstige toegang tot deze Site of enige Services te weigeren, annuleren, beëindigen, op te schorten of te beperken (inclusief maar niet beperkt tot het recht om een domeinnaamregistratie te annuleren of over te dragen) met betrekking tot elke Gebruiker (i) van wie het Account of Services eerder zijn beëindigd of opgeschort, hetzij als gevolg van een schending van deze of een andere Overeenkomst of GoDaddy-beleid, of (ii) die anderszins zich bezighoudt of zich heeft bezighouden met ongepaste of onrechtmatige activiteiten tijdens het gebruik van de Site of Services (zoals door GoDaddy naar eigen goeddunken wordt bepaald).


6. BESCHERMING VAN UW GEGEVENS

GoDaddy biedt bepaalde gehoste Services die voor u beschikbaar zijn en die kunnen bestaan uit het indienen, verzamelen en/of gebruiken van persoonlijk identificeerbare of identificeerbare informatie over u en uw eigen klanten ("Uw gegevens") tijdens uw gebruik van deze Services ("Gedekte services"). Uw Gegevens, voor de doeleinden van deze Sectie, sluiten Gebruikerscontent uit. Het Addendum Gegevensverwerking ("DPA") van GoDaddy, dat hierin is opgenomen door verwijzing en dat van toepassing is op Gedekte services, is bedoeld om u contractueel te verzekeren dat wij over robuuste mechanismen beschikken om de overdracht van Uw gegevens, inclusief overdracht van Uw gegevens van de EER naar de Gedekte services, te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Voor de doeleinden van de DPA en de Standaardcontractbepalingen die aan de DPA zijn gekoppeld (indien en voor zover van toepassing), worden u (en uw gelieerde partners) beschouwd als de Gegevenscontroller/Gegevensexporteur en uw aanvaarding van de servicevoorwaarden voor Gedekte services op het tijdstip van aankoop van de Gedekte services, wordt ook gezien als uw erkenning en aanvaarding van de DPA en de bijbehorende bijlagen (inclusief de Standaardcontractbepalingen en de bijbehorende bijlagen, indien van toepassing). Als u een fysieke kopie van de DPA wilt afdrukken, ondertekenen en retourneren, stuur dan een e-mailverzoek naar privacy@godaddy.com.

Gedekte services, zoals gedefinieerd in deze sectie en in de DPA, omvatten gehoste services die vallen onder de bepalingen en voorwaarden van de volgende Overeenkomsten: (1) Domeinnaamregistratie, (2) E-mailmarketingservices, (3) Webbouwer, (4) Hosting, (5) Onlineboekhouden, (6) Webwinkel/Snelle winkelwagen en (7) SmartLine


7. GEBRUIKERSCONTENT

Via bepaalde functies van deze Site of de Services, inclusief de Services die bij GoDaddy worden gehost, kunnen Gebruikers de volgende zaken bekijken, publiceren, delen, opslaan of beheren: (a) ideeën, meningen, aanbevelingen of advies via berichten op fora, content die wordt ingediend in verband met een webstrijd, productbeoordelingen of aanbevelingen, of foto's die gekoppeld worden aan een sociaal-media-evenement of activiteit ("Gebruikersbijdragen"), of (b) literaire, artistieke, muzikale of andere content, inclusief, maar niet beperkt tot foto‘s en video‘s (samen met Gebruikersinvoer: "Gebruikerscontent"). Gebruikerscontent omvat alle content die via uw Account wordt ingediend. Door op deze Site of Services Gebruikerscontent te plaatsen of te publiceren verklaart u en garandeert u aan GoDaddy dat (i) u alle benodigde rechten hebt om Gebruikerscontent te distribueren via deze Site of via de Services, ofwel omdat u de auteur bent van de Gebruikerscontent en het recht hebt om deze te distribueren, of omdat u de toepasselijke distributierechten, licenties, instemming en/of schriftelijke goedkeuring van de copyright-eigenaar of andere rechthebbende van de Gebruikersinhoud hebt gekregen, en (ii) de Gebruikerscontent geen inbreuk maakt op de rechten van derden. U bent zelf verantwoordelijk voor al uw Gebruikerscontent of Gebruikerscontent welke via uw Account wordt toegevoegd, evenals voor de gevolgen van en vereisten voor het verspreiden daarvan.

Gebruikersbijdragen. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw Gebruikersbijdragen geheel vrijwillig zijn, geen vertrouwelijke relatie tot stand brengen en GoDaddy niet verplicht stellen uw Gebruikersbijdragen als vertrouwelijk of geheim te behandelen, dat GoDaddy geen verplichting heeft, expliciet of impliciet, om uw Gebruikersbijdragen te ontwikkelen of te gebruiken, en dat er geen compensatie wordt verstrekt aan u of wie dan ook voor opzettelijk of onopzettelijk gebruik van uw Gebruikersbijdragen, en dat GoDaddy gelijksoortige content aan het ontwikkelen kan zijn, al op de hoogte is van soortgelijke content van andere bronnen, het eenvoudigweg deze (of gelijksoortige) content zelf aan het maken is, of dat het een andere handeling heeft ondernomen, of kan ondernemen.

GoDaddy is de eigenaar van de exclusieve rechten (waaronder alle intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten) met betrekking tot alle Gebruikersbijdragen geplaatst op deze Website en is gerechtigd tot het onbeperkt gebruik en verspreiding van alle Gebruikersbijdragen geplaatst op deze Website voor elk doel, commercieel of anderszins, zonder bevestiging aan of vergoeding voor u of wie dan ook.

Gebruikerscontent anders dan Gebruikersbijdragen. Door gebruikerscontent te plaatsen of te publiceren op deze site of via de Services machtigt u GoDaddy om de intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten in en op uw Gebruikerscontent te gebruiken om deze content op te nemen en te gebruiken zoals op deze Site en in deze Overeenkomst aangegeven. U verleent GoDaddy hierbij een wereldwijd, niet-exclusief, royaltyvrij, sublicentieerbaar (via meerdere schakels) en overdraagbaar recht om afgeleide werken van uw Gebruikerscontent te gebruiken, te reproduceren, te distribueren en te maken, deze Gebruikerscontent te combineren met andere werken, weer te geven of uit te voeren in verband met deze Site, de Services en GoDaddy's (en GoDaddy's gelieerde partners) bedrijven, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, voor het, geheel of gedeeltelijk, promoten en herdistribueren van deze Site in elke gewenste vorm en via elk gewenst medium, zonder beperkingen van welke aard dan ook en zonder betaling of een andere vergoeding van welke aard dan ook, of toestemming of kennisgeving, verschuldigd te zijn aan u of een derde partij. U verleent hierbij tevens elke gebruiker van deze Site een niet-exclusief recht om uw Gebruikerscontent te openen (met uitzondering van Gebruikerscontent die u via deze Site aanmerkt als "privé" of "beveiligd met een wachtwoord") en daarvan afgeleide werken te gebruiken, te reproduceren, te distribueren, te maken, de Gebruikerscontent te combineren met andere werken, weer te geven en uit te voeren zoals toegestaan via de functionaliteit van deze Site en op grond van deze Overeenkomst. De bovengenoemde door u verleende rechten op uw Gebruikerscontent eindigen binnen een commercieel redelijke periode nadat u uw Gebruikerscontent van deze Site hebt verwijderd. U erkent en aanvaardt echter dat GoDaddy serverkopieën van uw niet verwijderde Gebruikerscontent kan behouden (maar niet mag distribueren, weergeven of uitvoeren). De bovengenoemde door u verleende rechten op uw Gebruikerscontent zijn permanent en niet herroepbaar. Ongeacht tegenstrijdige bepalingen in deze Overeenkomst, zal GoDaddy Gebruikerscontent die is door u aangemerkt als "privé" of "wachtwoord beveiligd" niet gebruiken om deze Site of het bedrijf of de activiteiten van GoDaddy (of GoDaddy’s partners) te promoten. Hebt u een website of andere content die door GoDaddy wordt gehost, dan behoudt u de volledige eigendoms- of licentierechten op de Gebruikerscontent.


8. BESCHIKBAARHEID VAN WEBSITE/SERVICES


Met inachtneming van de voorwaarden van deze Overeenkomst en onze beleidsregels en procedures doen wij alle zakelijkerwijs redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze Site en de Services vierentwintig (24) uur per dag, zeven (7) dagen per week beschikbaar zijn. U erkent en gaat ermee akkoord dat deze Site van tijd tot tijd om welke reden dan ook niet toegankelijk of onbruikbaar kan zijn, waaronder mede begrepen technisch falen, periodiek onderhoud, reparaties of vervangingen die van tijd tot tijd plaatsvinden; of door oorzaken die buiten onze macht liggen of niet redelijkerwijs voorzienbaar waren, waaronder mede begrepen onderbrekingen of storingen in de telecommunicatie of digitale verbindingen, kwaadwillige aanvallen op het netwerk, netwerkcongestie en andere storingen. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij geen controle hebben over de ononderbroken en voortdurende beschikbaarheid van deze Site of de Services en dat we daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden jegens u of een andere partij.


9. PRODUCTTEGOEDEN

In het geval dat u een producttegoed ("Tegoed") hebt ontvangen, ongeacht of dit is voor inwisseling bij aankoop van een specifiek product of gratis bij aankoop van een ander product ("Aangeschaft Product"), gaat u ermee akkoord dat dit Tegoed slechts geldig is gedurende één (1) jaar, slechts beschikbaar is bij een geldige aankoop en kan vervallen ingeval het aangeschafte product vervalt, wordt geannuleerd, wordt overgedragen of niet wordt vernieuwd. Het Tegoed vervalt één (1) jaar na de datum van aanschaf van het Aangeschafte Product indien het Tegoed niet is ingewisseld. Indien het Tegoed wordt verzilverd, zal het product na de oorspronkelijke abonnementsperiode automatisch worden verlengd tegen de dan geldende verlengingsprijs tot het product wordt geannuleerd. Indien u de automatische verlenging van een product wilt stopzetten, ga dan naar uw Account, of neem contact op met de klantenservice. Als u een product hebt gekocht met een gratis domeinnaam, wordt de vermelde prijs voor de domeinnaam afgetrokken van het restitutiebedrag als u het gekochte product annuleert. De standaardprijs is de prijs van de domeinnaam zoals vermeld op de website van GoDaddy, waarop geen promotie, korting of andere prijsvermindering van toepassing is. Bij kwesties met gratis Tegoed bij een ander Aangeschaft Product gaat u ermee akkoord dat wij uw Tegoed kunnen omruilen tegen een soortgelijk product, naar het uitsluitend oordeel van ons.


10. BEWAKEN VAN CONTENT; BELEID INZAKE BEËINDIGING VAN ACCOUNT


GoDaddy controleert vooraf meestal niet de Gebruikerscontent (geplaatst op een website die gehost wordt door GoDaddy of op deze Site geplaatst). Echter, GoDaddy behoudt zich het recht voor (maar neemt geen plicht op zich) om dit te doen en te beslissen of enig onderdeel van Gebruikerscontent geschikt is en/of voldoet aan deze Overeenkomst. GoDaddy kan elk item van Gebruikerscontent verwijderen (ongeacht of dit op een website wordt geplaatst die door deze Site wordt gehost of door GoDaddy op deze Site wordt gepost) en/of de toegang van een Gebruiker tot deze Site of de Services op deze Site beëindigen voor publicatie of publicatie van materiaal dat in strijd is met deze Overeenkomst, of voor het anderszins schenden van deze Overeenkomst (zoals door GoDaddy bepaald naar eigen goeddunken), op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. GoDaddy kan ook de toegang van een Gebruiker tot deze Site of de op deze Site gevonden Services beëindigen als GoDaddy reden heeft aan te nemen dat de Gebruiker een recidivist is. Als GoDaddy uw toegang tot de Site of de Services op deze Site beëindigt, kan GoDaddy naar eigen goeddunken alle gegevens en bestanden verwijderen en vernietigen die u op de servers heeft opgeslagen.


11. BEËINDIGDE SERVICES; BELEID BETREFFENDE EINDE LEVENSDUUR

GoDaddy behoudt zich het recht voor om te allen tijde, om enige reden of zonder reden, en zonder voorafgaande kennisgeving, het aanbieden of leveren van de Services te beëindigen. Hoewel GoDaddy zich in hoge mate inspant om de levensduur van al haar Services te maximaliseren, komt het voor dat een door ons geboden Service wordt beëindigd of het einde van zijn levensduur bereikt. In dit geval wordt dit product of deze service op geen enkele wijze meer ondersteund door GoDaddy, vanaf de datum van einde levensduur.

Kennisgeving en migratie. In het geval dat een door ons geboden Service het einde van de levensduur bereikt, zullen wij proberen u dertig dagen of meer vóór de datum van einde levensduur op de hoogte te stellen. Het is uw verantwoordelijkheid om alle benodigde stappen te nemen om de Service te vervangen door te migreren naar een nieuwe Service vóór de datum van einde levensduur of door het gebruik van de betreffende Service vóór de datum van einde levensduur geheel te stoppen. In beide gevallen biedt GoDaddy u ofwel een vergelijkbare Service waarnaar u kunt migreren voor de rest van de termijn van uw aankoop, ofwel een pro rata winkeltegoed ofwel een pro rata restitutie, dit naar het uitsluitend en absoluut oordeel van GoDaddy. GoDaddy heeft het recht om u, met of zonder kennisgeving aan u, te migreren naar de meest actuele versie van de Service, indien beschikbaar. U gaat ermee akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor enig verlies of enige schade die voortkomt uit een dergelijke migratie.

Geen aansprakelijkheid. GoDaddy is niet aansprakelijk jegens u of enige derde voor het wijzigen, opschorten of opheffen van enige Service die wij aanbieden of waartoe wij toegang verschaffen.


12. BETA-SERVICES


Van tijd tot tijd kan GoDaddy nieuwe Services bieden (limited preview services of nieuwe functies in bestaande Services) in een pre-release versie. Nieuwe Services, nieuwe functies in bestaande Services of limited preview services worden zowel afzonderlijk als gezamenlijk aangeduid als "Beta Services". Als u verkiest om Beta Services te gebruiken, is uw gebruik van de Beta Services onderworpen aan de volgende voorwaarden:(i) U erkent en aanvaardt dat de Beta Services pre-release versies zijn en mogelijk niet naar behoren werken; (ii) U erkent en aanvaardt dat het gebruik van de Beta Services u kan blootstellen aan ongebruikelijke risico’s van bedrijfsstoring; (iii) De Beta Services worden geleverd as-is en we raden daarom niet aan deze te gebruiken in productieomgevingen of omgevingen die van vitaal belang zijn voor de bedrijfsuitoefening; (iv) GoDaddy behoudt zich het recht voor elk aspect van de Beta Services te allen tijde te wijzigen, te veranderen of te staken; (v) commercieel uitgebrachte versies van de Beta Services kunnen wezenlijk worden gewijzigd en programma’s die de Beta Services gebruiken of daarmee worden uitgevoerd, werken mogelijk niet met de commercieel uitgebrachte versies of daarop volgende versies; (vi) GoDaddy kan de beschikbaarheid van klantondersteuningstijd voor de ondersteuning van Beta Services beperken; (vii) U zegt toe direct feedback te zullen leveren over uw ervaringen met de Beta Services in elke door ons verlangde, redelijke vorm, met inbegrip van informatie die nodig is om ons in staat te stellen fouten of problemen die u ervaart te dupliceren. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat wij uw feedback voor elk doel kunnen gebruiken, met inbegrip van productontwikkelingsdoelen. Op ons verzoek voorziet u ons van commentaar dat we openbaar mogen gebruiken voor persberichten en marketingmateriaal. Intellectueel eigendom inherent aan uw feedback of voortvloeiend uit uw gebruik van de Beta Services is het exclusieve eigendom van GoDaddy; (viii) U erkent en aanvaardt dat alle informatie over uw gebruik van de Beta Services, met inbegrip van uw ervaring met en mening over de Beta Services, vertrouwelijk is en niet mag worden openbaargemaakt aan derden of worden gebruikt voor enig ander doel dan het leveren van feedback aan GoDaddy; (ix) De Beta Services worden geleverd "as is", "zoals beschikbaar", en "met alle fouten". Voor zover wettelijk toegestaan, wijst GoDaddy alle garanties – wettelijk, expliciet of impliciet – ten aanzien van de Beta Services af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van eigendom, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.


13. KOSTEN EN BETALINGEN

U gaat ermee akkoord dat uw Betalingsmethode door een van onze partners kan worden belast. Indien uw betaling tijdens de aankoop als verwerkt in de Verenigde Staten wordt aangemerkt, dan wordt uw transactie verwerkt door GoDaddy.com, LLC,; als uw betaling tijdens de aankoop als verwerkt in Canada wordt aangemerkt, dan wordt uw transactie verwerkt door GoDaddy Domains Canada, Inc.; wordt uw betaling tijdens de aankoop als verwerkt in het Verenigd Koninkrijk aangemerkt, dan wordt uw transactie verwerkt door GoDaddy Europe, Ltd.; wordt uw betaling tijdens de aankoop als verwerkt in India aangemerkt, dan wordt uw transactie verwerkt door GoDaddy India Domains and Hosting Services India Pvt Ltd Pvt Ltd. Als uw betaling tijdens de aankoop wordt aangemerkt als verwerkt in een land dat niet hierboven staat vermeld, dan wordt uw transactie verwerkt door een rechtspersoon binnen het betreffende land die is gekoppeld aan onze plaatselijke betaalserviceprovider, en is deze onderhevig aan de bepalingen van ons Privacybeleid.

(A) ALGEMENE VOORWAARDEN, INCLUSIEF AUTOMATISCH VERVANGENDE VOORWAARDEN

Betaling verschuldigd op het moment van bestelling; geen terugbetaling/restitutie mogelijk. U gaat ermee akkoord dat u alle bedragen betaalt voor de Services op het moment dat u deze bestelt. Alle bedragen zijn niet restitueerbaar, tenzij anders vermeld in het Restitutiebeleid.

Prijswijzigingen. GoDaddy behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar prijzen en vergoedingen op elk gewenst moment aan te wijzigen; dergelijke wijzigingen worden online op deze website vermeld en zijn onmiddellijk van kracht zonder dat u hierover vooraf wordt geïnformeerd. Indien u Services hebt gekocht of verkregen voor een periode van maanden of jaren, dan zullen wijzigingen in prijzen en tarieven van kracht worden indien de relevante Services voor verlenging aan de orde komen, zoals hieronder nader omschreven.

Type betaling. Voor zover dit niet in een overeenkomst voor een bepaald product is verboden, kunt u voor Services betalen door gebruikmaking van de volgende "Betalingsmethode: (i) een geldige creditcard, (ii) Zo Good As Gold-prepaidservices (zoals hieronder omschreven); (iii) elektronische betaling van uw privérekening of zakelijke rekening, voor zover van toepassing (en zoals hieronder omschreven); (iv) via PayPal, (v) door gebruik te maken van een Internationale Betalingsmogelijkheid (zoals hieronder omschreven) of (vi) via winkeltegoeden, indien van toepassing (en zoals hieronder omschreven), die alle een "Betalingsmethode"worden genoemd. De optie "Snelkassa" plaatst automatisch een bestelling voor de van toepassing zijnde Services, en brengt de standaard Snelkassa betalingsmethode van uw Account hiervoor in rekening. Een bevestiging van die bestelling wordt verzonden naar het e-mailadres dat in uw Account staat vermeld. De voor u geregistreerde Betalingsmethode moet geldig zijn zolang u actieve Services in uw Account hebt. Daarnaast gaat u ermee akkoord dat de locatie voor het verwerken van uw betaling om welke reden dan ook gewijzigd kan worden, inclusief de gekozen Betalingsmethode of door u gemaakte wijzigingen of updates aan uw Betalingsmethode.

Uitgegeven terugbetalingen. U stemt ermee in dat als er een restitutie naar uw Betalingsmethode wordt gestuurd, de uitgifte van een restitutiebon door GoDaddy uitsluitend een bevestiging is dat GoDaddy uw restitutie heeft ingediend bij de Betalingsmethode die is gebruikt tijdens de oorspronkelijke verkoop, en dat GoDaddy geen controle heeft over wanneer de restitutie wordt toegevoegd aan het beschikbare tegoed van uw Betalingsmethode. Voorts erkent u en gaat u ermee akkoord dat de betalingsprovider en/of de individuele bank van uitgifte die met uw Betalingsmethode verbonden is, de tijdschema's vaststellen en regelen voor het boeken van uw terugbetaling en dat dergelijke tijdschema's voor het boeken van een terugbetaling kunnen variëren van vijf (5) werkdagen tot een volledige factureringscyclus of langer.

Indien een terugbetaling wordt verricht aan uw Betalingsmethode en de betaler, de betalingsverwerker of de desbetreffende bank die de betaling verricht die is gekoppeld aan uw Betalingsmethode, enige beperking oplegt voor wat betreft terugbetalingen, waaronder maar niet beperkt tot beperkingen aangaande de timing van de terugbetaling of het aantal toegestane terugbetalingen, dan behoudt GoDaddy zich, geheel naar eigen inzicht, het recht voor de terugbetaling te verrichten of (i) in de vorm van een winkeltegoed; of (ii) door het uitgeven van een GoDaddy cheque, welke zal worden gestuurd naar het postadres van uw Account dat staat geregistreerd; of (iii) in sommige rechtsgebieden, als een bankoverschrijving, wanneer de betalingsverwerker niet kan terugstorten naar de Betalingsmethode. GoDaddy heeft ook het recht om winkeltegoed aan te bieden aan klanten die een terugbetaling willen, zelfs als er geen beperkingen zijn op terugbetalingen die door de Betalingsmethode worden opgelegd.

Maandelijkse factureringsdatum. Als u maandelijks een factuur ontvangt, wordt uw maandelijkse factuurdatum gebaseerd op de datum waarop u de Services hebt gekocht, tenzij die datum na de 28e van de maand valt, in welk geval als factuurdatum de 28e van elke maand geldt.

Voorwaarden Automatisch verlengen. Anders dan vereist door de wet, behoudt GoDaddy geen harde kopie of elektronische versies van mandaat, doorlopende bestelling of doorlopende instructieformulieren en/of enige ondertekende instemmingsverklaringen betreffende uw gebruik van ons geautomatiseerde verlengingsservices, en we zijn daarom niet in staat dergelijke documenten op verzoek te produceren. U kunt uw instellingen voor het automatisch verlengen ten alle tijden bekijken of wijzigen door in te loggen op uw GoDaddy-account.

OM ERVOOR TE ZORGEN DAT UW SERVICES NIET WORDEN ONDERBROKEN OF BEËINDIGD, WORDEN ALLE SERVICES AUTOMATISCH VERLENGD. BEHALVE VOOR REDENEN HIERONDER IN DEZE SECTIE BESCHREVEN, VERLENGT AUTOMATISCHE VERLENGING AUTOMATISCH DE TOEPASSELIJKE SERVICE OP HET VERLOPEN VAN DE DAN GELDENDE LOOPTIJD VOOR EEN VERLENGINGSPERIODE GELIJK AAN DE LAATSTE SERVICEPERIODE (BEHALVE VOOR DOMEINNAMEN DIE VERLENGD WORDEN MET DE DUUR VAN DE OORSPRONKELIJKE SERVICEPERIODE). ALS UW LAATSTE SERVICEPERIODE BIJVOORBEELD ÉÉN JAAR WAS, WORDT DE NIEUWE SERVICEPERIODE OOK ÉÉN JAAR. WANNEER VERLENGING ECHTER MET DE GEREGISTREERDE BETAALMETHODE MISLUKT, KAN GoDaddy HET VERLENGEN VAN DE TOEPASSELIJKE SERVICE TRACHTEN DOOR TE VOEREN VOOR EEN PERIODE KORTER DAN DE OORSPRONKELIJKE ABONNEMENTSDUUR, VOOR ZOVER DIT NOODZAKELIJK IS OM DE TRANSACTIE TE DOEN SLAGEN.

TENZIJ U DE AUTOMATISCHE VERLENGINGSOPTIE UITSCHAKELT, ZAL GoDaddy DE TOEPASSELIJKE SERVICE AUTOMATISCH VERLENGEN WANNEER HET VOOR VERLENGING IN AANMERKING KOMT EN WORDT DE BETALING UIT DE BETAALMETHODE VERWIJDERD DIE VERBONDEN IS AAN DE SERVICE(S) IN UW ACCOUNT OF UW AANGEWEZEN BACKUP BETAALMETHODE(N) DIE BIJ GoDaddy STAAN VERMELD. BIJ AUTOMATISCHE VERLENGING VAN UW SERVICES, PROBEERT GoDaddy EERST DE BETALINGSMETHODE DIE IS GEKOPPELD AAN DE SERVICE(S) IN UW ACCOUNT. ALS DE KOSTEN DOOR GoDaddy NIET VIA DEZE BETALINGSMETHODE IN REKENING KUNNEN WORDEN GEBRACHT, WORDT DE BETALINGSMETHODE GEPROBEERD DIE IN UW ACCOUNT IS INGESTELD ALS BACK-UPMETHODE VOOR BETALINGEN. VERLENGINGEN WORDEN IN REKENING GEBRACHT TEGEN DE DAN GELDENDE TARIEVEN VAN GoDaddy. U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT DEZE HOGER OF LAGER KUNNEN ZIJN DAN DE TARIEVEN VOOR DE OORSPRONKELIJKE SERVICEPERIODE. OM DE VERLENGINGSINSTELLINGEN DIE OP U EN UW SERVICES VAN TOEPASSING ZIJN TE ZIEN, LOGT U IN BIJ UW ACCOUNTMANAGER VAN DEZE SITE EN VOLGT U DE STAPPEN DIE U HIER VINDT. ALS U EEN SERVICE NIET AUTOMATISCH WILT VERLENGEN, DAN KUNT U VERLENGING ANNULEREN. UW SERVICES WORDEN DAN GEANNULEERD BIJ HET AFLOPEN VAN DE DAN GELDENDE TERMIJN, TENZIJ U HANDMATIG UW SERVICES VOOR DIE DATUM VERLENGT. WANNEER U ER DUS VOOR KIEST OM UW PRODUCT TE ANNULEREN EN U UW SERVICES NIET HANDMATIG VERLENGT VOORDAT DEZE AFLOPEN, KUNT U TE MAKEN KRIJGEN MET ONDERBREKINGEN OF BEËINDIGING VAN SERVICES. GoDaddy AANVAARDT IN DIT VERBAND GEEN AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U OF DERDEN.

DAARNAAST KAN GoDaddy DEELNEMEN AAN "TERUGKERENDE FACTURERINGPROGRAMMA'S" OF "ACCOUNT UPDATER SERVICES" ONDERSTEUND DOOR UW CREDITCARDMAATSCHAPPIJ (EN VOOROPGESTELD DAT UW BANK DAARAAN MEDEWERKING VERLEENT). ALS WIJ DE KOSTEN NIET VIA UW GELDENDE BETALINGSMETHODE KUNNEN INNEN, DAN KAN UW CREDITCARDMAATSCHAPPIJ (OF UW BANK) ONS UW CREDITCARDNUMMER EN/OF VERVALDATUM DOORGEVEN OF DE KOSTEN AUTOMATISCH TEN LASTE BRENGEN VAN UW NIEUWE CREDITCARD TEN GUNSTE VAN ONS, ZONDER ONS DAARVAN OP DE HOOGTE TE STELLEN. WANNEER WIJ OP DE HOOGTE WORDEN GESTELD VAN EEN WIJZIGING VAN UW CREDITCARDNUMMER EN/OF VERVALDATUM, ZAL GoDaddy UW BETALINGSPROFIEL AUTOMATISCH VOOR U ACTUALISEREN, IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORWAARDEN VAN HET PROGRAMMA VOOR HERHAALDE FACTURERING. GoDaddy GARANDEERT NIET DAT WIJ GEACTUALISEERDE CREDITCARDGEGEVENS ZULLEN VRAGEN OF ONTVANGEN. U BEVESTIGT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID IS OM UW ACCOUNTINSTELLINGEN AAN TE PASSEN EN TE ONDERHOUDEN, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT (I) HET ANNULEREN VAN PRODUCTEN, EN (II) HET ZORGEN VOOR (EEN) ACTUELE EN GELDIGE BETALINGSMETHODE(S). VERDER ERKENT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT BIJ HET ONTBREKEN DAARVAN UW SERVICES KUNNEN WORDEN ONDERBROKEN OF VERLOREN KUNNEN GAAN EN DAT GoDaddy JEGENS U OF DERDEN DAARVOOR NIET AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GEHOUDEN.

Als het om welke reden dan ook GoDaddy niet lukt om uw Betalingsmethode te gebruiken voor het in rekening brengen van het volledige verschuldigde bedrag, of als u van GoDaddy een kennisgeving ontvangt over een terugvordering, terugboeking of betalingsgeschil of als er een boete in rekening wordt gebracht voor de eerder bij u in rekening gebrachte kosten, stemt u ermee in dat GoDaddy alle beschikbare legale verhaalsmogelijkheden kan benutten om betaling te verkrijgen, waaronder, maar niet beperkt tot onmiddellijke annulering, zonder kennisgeving aan u, van domeinnamen of Services die namens u zijn geregistreerd of verlengd.GoDaddy behoudt zich ook het recht voor om bij u redelijke administratieve vergoedingen in rekening te brengen voor: (i) taken die GoDaddy uitvoert die buiten de normale reikwijdte van haar Services vallen, (ii) extra tijd en/of kosten voor GoDaddy bij het leveren van haar Services, en/of (iii) voor uw niet-naleving van deze Overeenkomst (zoals geheel naar eigen goeddunken door GoDaddy wordt bepaald). De gebruikelijke procedures voor administratieve of verwerkingsvergoedingen omvat, zonder enige beperking (i) vragen aan de klantenservice die extra persoonlijke tijd of aandacht vereisen; (ii) UDRP-actie(s) in verband met uw domeinnaam/domeinnamen en/of geschillen waarvoor een accountant of advocaat moet worden ingeschakeld, uitgevoerd door GoDaddy personeel of andere bedrijven van GoDaddy; (iii) terugverdienen van alle door GoDaddy gemaakte kosten en vergoedingen, inclusief de kosten van de Services, als gevolg van terugvorderingen of andere betalingsgeschillen geëntameerd door u, uw bank of uw betalingsmethodeverwerker. Deze administratie- of verwerkingskosten worden gefactureerd via de Betalingsmethode die u hebt geregistreerd bij GoDaddy.

GoDaddy kan prijzen op productniveau aanbieden in verschillende valuta's. De transactie wordt verwerkt in de geselecteerde valuta en tijdens de betaalprocedure wordt het werkelijk verwerkte bedrag getoond dat wordt overgemaakt. Voor bepaalde betalingsmethoden, kan de verstrekker van uw Betalingsmethode transactiekosten voor buitenlandse overboeking of andere kosten in rekening brengen die aan het uiteindelijke bedrag kunnen worden toegevoegd. Dit zal op uw rekeningoverzicht worden weergegeven of als een apart bedrag worden geboekt. Vraag de verstrekker van uw Betalingsmethode voor meer details. Daarnaast erkent u en gaat u ermee akkoord dat er, ongeacht de gekozen valuta, omzetbelasting ("BTW"), Goederen en Servicebelasting ("GST") of andere lokale vergoedingen en/of belastingen in rekening kunnen worden gebracht, op grond van uw bank en/of het land dat bij uw factuuradres wordt vermeld.

(B) RESTITUTIEBELEID

Producten en Services die in aanmerking komen voor restitutie staan hier beschreven ("Restitutiebeleid").

(C) GOOD AS GOLD PREPAID SERVICES

Service-informatie. Met uw Good as Gold Prepaid Services kunt u geld overmaken naar GoDaddy uw Good as Gold Prepaid Services-account ("Good as Gold-account"). U kunt uw Good as Gold-account vervolgens gebruiken om gewenste Services te kopen. U kunt uw Good as Gold-account via bankoverschrijving aanvullen.

U erkent dat de naar uw Good as Gold-rekening overgemaakte gelden door GoDaddy worden gehouden en dat daarover geen rente wordt vergoed. Voor zover rente wordt opgebouwd, gaat u ermee akkoord dat GoDaddy deze bedragen mag ontvangen en behouden om de met de Good as Gold Prepaid-services samenhangende kosten te dekken.

U gaat ermee akkoord dat alle transacties met Good as Gold Prepaid Services worden verricht in Amerikaanse dollars.

Uw Good as Gold-account moet in eerste instantie worden voorzien van een tegoed van ten minste USD 1.000,00 $ of een equivalent daarvan.

Alle betalingen dienen het volledige bij aankoop verschuldigde bedrag te omvatten.

Details bankoverschrijving. Bankoverschrijvingen in vreemde valuta kunnen worden gebruikt om uw Good as Gold-account op te waarderen, maar de natuurlijke valuta van de Wild West Domains-bankrekening is de Amerikaanse dollars. Bankoverschrijvingen in vreemde valuta zullen automatisch worden geconverteerd en gestort in Amerikaanse dollars. Houd er rekening mee dat wisselkoerskosten van toepassing kunnen zijn.

U bent verantwoordelijk voor alle kosten voor bankoverschrijvingen, zowel inkomend als uitgaand, die betrekking hebben op uw Good as Gold-account. Alle niet-Amerikaanse overschrijvingen zijn mogelijk onderworpen aan vergoedingen die in rekening worden gebracht door uw bank, bemiddelende banken of de bank van GoDaddy. Dit kan het bedrag verminderen dat wordt ontvangen door de bank van GoDaddy en dat vervolgens wordt gestort op uw Good as Gold-account. Hierbij machtigt u GoDaddy expliciet om (i) uw Good as Gold-account te verminderen met het bedrag aan overschrijvingsvergoedingen dat GoDaddy moet voldoen om uw betaling te ontvangen; en/of (ii) een Servicetarief ("Servicetarief") van twintig dollar (20,00 $) dat in rekening wordt gebracht in verband met het beëindigen van uw Good as Gold-account. Alle kosten kunnen te allen tijde worden gewijzigd en dergelijke wijzigingen zullen online en met onmiddellijke ingang worden gepubliceerd zonder nadere kennisgeving aan u.

U kunt het resterende saldo op uw Good as Gold-account te allen tijde controleren via uw Account of de Winkelwagen. Wanneer u besluit om uw Good as Gold-account te beëindigen (of GoDaddy verkiest om uw Good as Gold-account te beëindigen omdat u een verplichting uit hoofde van de Good as Gold-serviceovereenkomst niet bent nagekomen), wordt het saldo op uw Good as Gold-account gerestitueerd, minus de Service-kosten.

U kunt te allen tijde saldo aan uw Zo Good as Gold-account toevoegen.

Uw gebruik van de Good as Gold-prepaidservices. U kunt uitsluitend via het GoDaddy-aankoopproces op de website van GoDaddy gebruikmaken van het tegoed op uw Good as Gold-account. Wanneer er op het moment van aankoop onvoldoende beschikbaar tegoed op uw Good as Gold-account staat voor het voldoen van het gehele aankoopbedrag, met inbegrip van bijkomende kosten, kunt u geen aankoop doen, zoals uiteengezet in het onderhavige document en in andere relevante overeenkomsten.

(D) BETALEN MET EEN CHEQUE (ELEKTRONISCHE BETALING)

Door gebruik te maken van de optie van GoDaddyom per cheque te betalen ("Betalen Per Cheque") kunt u met behulp van een elektronische betaling GoDaddy-Services aankopen (van uw persoonlijke of zakelijke betaalrekening ("Betaalrekening"), voor zover van toepassing). In verband hiermee gaat u ermee akkoord dat een externe provider van chequeservices, Certegy Check Services, Inc. ("Provider van chequeservices") het volledige bedrag van uw aankoop van uw Betaalrekening afschrijft, en dat dit bedrag niet kan worden gerestitueerd. De Provider van chequeservices maakt een elektronische overboeking ("EFT") of een overschrijving aan, die aan uw bank of financiële instelling wordt gegeven voor de betaling vanaf uw Betaalrekening. De Betaalrekening moet worden aangehouden bij een financiële instelling in de Verenigde Staten, en de betaling moet gedaan worden in Amerikaanse dollars.

U bent verantwoordelijk voor het actueel en op peil houden van uw betaalrekening. U stemt ermee in dat (i) Provider van chequeservices of GoDaddy het recht behoudt een transactie te weigeren om wat voor reden dan ook (waaronder begrepen, zonder enige beperking, betalingen die worden afgeschreven omdat uw betaalrekening niet meer bestaat of omdat u niet voldoende/geen beschikbaar saldo heeft) en (ii) in dergelijke gevallen zijn de Provider van chequeservices en GoDaddy niet aansprakelijk jegens u of derden. Als de Provider van chequeservices om welke reden dan ook het volledige voor de geleverde Services verschuldigde bedrag niet kan afschrijven, gaat u ermee akkoord dat de en GoDaddy alle beschikbare wettelijke middelen mogen aanwenden om betaling (plus toepasselijke kosten) te verkrijgen. GoDaddy is niet verantwoordelijk voor de acties van de Provider van chequeservices. U gaat ermee akkoord dat indien de EFT of de overboeking onverrichter zake wordt geretourneerd, u een servicebijdrage zult betalen in overeenstemming met de kosten zoals wettelijk is toegestaan voor elke Amerikaanse staat. Een Help-artikel dat de Provider van chequeservices en de servicekosten beschrijft die hierboven worden vermeld, is hier te vinden. Deze kosten kunnen van uw betaalrekening worden afgeschreven met gebruik van een EFT of overboeking. Alle kosten zijn in Amerikaanse dollars dollars.

GoDaddy en haar serviceproviders, inclusief, maar niet beperkt tot Provider van chequeservices en Complete Payment Recovery Services, Inc., kunnen u berichten sturen, inclusief via gewone post, SMS, MMS, tekstbericht, berichten over de services, of andere redelijke middelen die nu bekend zijn of later worden ontwikkeld. Dergelijke berichten worden mogelijk niet ontvangen wanneer u deze overeenkomst overtreedt door op een onbevoegde manier deze services te benaderen. Uw overeenstemming met deze voorwaarden betekent dat u akkoord gaat dat u deze of alle berichten hebt ontvangen, mocht u op een bevoegde manier toegang hebben gehad tot de services. Het niet ontvangen van dergelijke kennisgevingen om welke reden dan ook, vormt geen excuus voor het niet nakomen van een betalingsverplichting of andere verplichting jegens GoDaddy en de Provider van chequeservices. U autoriseert daarnaast uitdrukkelijk GoDaddy en haar serviceproviders, inclusief, maar niet beperkt tot de Provider van chequeservices en Complete Payment Recovery Services, Inc. en haar partners om contact met u op te nemen via automatisch kiezen, vooraf opgenomen berichten of enige andere methode, via een van uw mobiele telefoonnummers of e-mailadressen. U erkent vervolgens dat de door u verstrekte e-mailadressen niet door anderen worden gedeeld of te benaderen zijn en dat deze geen zakelijke e-mailadressen zijn.

(E) INTERNATIONALE BETALINGSMOGELIJKHEDEN

GoDaddy biedt verschillende internationale betalingsmogelijkheden aan via een verscheidenheid aan Internationale Betaalservices ("IPP"). Als u voor bepaalde IPP kiest, verklaart u dat u al akkoord bent gegaan met alle eventueel toepasselijke klantenserviceovereenkomsten van de IPP voorafgaand aan het voltooien van uw transactie bij GoDaddy. U gaat er ook mee akkoord dat IPP het volledige bedrag van uw aankoop in rekening brengt via de geselecteerde rekening of betalingsmethode, gezamenlijk aangeduid als de "Financieringsmiddelen". Daarnaast gaat u ermee akkoord om de gekozen IPP, indien van toepassing, toe te staan een "Valuta Omrekeningstarief" af te schrijven van uw Financieringsmiddelen, alsmede eventuele andere kosten of lasten die van toepassing zijn op uw overeenkomst met de IPP (tezamen de "IPP-kosten"). U begrijpt en gaat ermee akkoord dat IPP-vergoedingen te allen tijde door de IPP kunnen worden gewijzigd, zonder dat GoDaddy u daarover een bericht stuurt.

U bent verantwoordelijk voor het actueel en op peil houden van uw Financieringsmiddelen. U gaat ermee akkoord dat (i) de IPP of GoDaddy het recht behouden om een transactie om welke reden dan ook te weigeren, en dat (ii) noch de IPP, noch GoDaddy in dat verband jegens u of derden aansprakelijk is. U erkent dat GoDaddy geen pogingen zal ondernemen de door u gekochte Services te leveren voordat GoDaddy van de IPP een betalingsbevestiging heeft ontvangen via de aan de IPP gelieerde verwerker van betalingen. U erkent dat er enkele uren of dagen kunnen verstrijken tussen het moment waarop u een bestelling plaatst, en het moment waarop de IPP uw betaling via de gelieerde verwerker van betalingen bevestigt. Indien GoDaddy niet binnen dertig (30) dagen na het plaatsen van de bestelling een betalingsbevestiging ontvangt van de IPP via de gelieerde verwerker van betalingen, kan uw bestelling worden geannuleerd, en moet u de aankoopprocedure opnieuw uitvoeren. Mocht u de betaling voor een in behandeling genomen transactie willen annuleren, dan kunt u de bestelling via uw GoDaddy-account annuleren. Betalingen die worden ontvangen voor bestellingen die al waren geannuleerd, worden, voor zover mogelijk automatisch, teruggestort via de oorspronkelijke Betalingsmethode.

Indien, op het moment dat GoDaddy bevestiging van betaling ontvangt van de IPP (via de relevante betalingsverwerker) (i) de Services (inclusief domeinnamen) niet langer te koop zijn; of (ii) een uitstaande order is geannuleerd in onze systemen; of (iii) de bevestiging van betaling niet overeenkomt met het dollarbedrag van de uitstaande order en uw aankoop daarom is over- of ondergefinancierd, kan GoDaddy automatisch een gedeeltelijke terugbetaling (in het geval van overfinanciering) of een volledige terugbetaling (in het geval van onderfinanciering) op via Financieringsmiddel verrichten. Indien de IPP (of de relevante betalingsverwerker) enige vorm van terugbetalingsbeperking oplegt, behoudt GoDaddy zich het recht voor om de terugbetaling te verrichten in de vorm van winkeltegoed, of als een bankoverschrijving wanneer de betalingsverwerker de terugbetaling niet via de Betalingsmethode kan uitvoeren. Indien u een volledige teruggaaf ontvangt, dient u het aankoopproces opnieuw te beginnen. U gaat ermee akkoord dat de IPP zich het recht voorbehoudt IPP vergoedingen verbonden aan een teruggestorte transactie niet terug te storten. Dienovereenkomstig worden IPP vergoedingen afgetrokken van enige terugbetalingen door GoDaddy, tenzij anders aangegeven.

GoDaddy biedt SEPA Direct Debit ("SEPA") als betalingsmethode voor klanten in Duitsland. Als u voor SEPA kiest als betalingsmethode, dan geeft u GoDaddy en Adyen, onze serviceprovider voor betalingen, toestemming om instructies naar uw bank te sturen voor het overmaken van het bedrag. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, geeft u GoDaddy toestemming om alle van toepassing zijnde kosten die voortvloeien uit deze Overeenkomst te innen. De autorisatie is ook van toepassing op een nieuw bankrekeningnummer dat door u wordt gebruik voor aankopen bij GoDaddy. Wij stellen u binnen een redelijke termijn op de hoogte van de datum van inning (de "pre-notificatie"). Deze voorafgaande kennisgeving wordt minstens binnen één (1) werkdag voordat de kosten worden geïnd, per e-mail naar u gestuurd. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw bankrekening voldoende saldo heeft voor het betalen van de overschrijving. U gaat er ook mee akkoord om GoDaddy te vrijwaren voor eventueel verlies dat kan voortvloeien als uw financiële instelling betaling weigert aan GoDaddy om welke reden dan ook.

(F) SALDO WINKELTEGOEDEN

In het geval dat uw account een winkeltegoed bevat: (1) kunt u beschikbaar tegoed gebruiken voor toekomstige aankopen in uw Account; en (2) geeft u hierbij toestemming aan GoDaddy om het beschikbare tegoed te gebruiken voor uitstaande administratiekosten, terugstortingen of andere kosten gerelateerd aan uw Account. Als GoDaddy niet is staat is uw Betalingsmethode die is gekoppeld aan een bepaalde Service in uw account te belasten, of uw back-up Betalingsmethode bij het verwerken van Service-verlengingen, dan kan GoDaddy het beschikbare winkeltegoed gebruiken als er onvoldoende saldo is voor de hele transactie. Ongeacht de hoogte van het winkeltegoed dat in uw account beschikbaar is, is GoDaddy niet verantwoordelijk voor het verlies van producten als gevolg van het niet kunnen innen van geld uit uw Betalingsmethode of uit het winkeltegoed. Winkeltegoeden worden gebruikt op basis van de valuta die in de winkelwagen op het moment van aankoop (of verlenging) gekozen is. Als u meer dan één winkeltegoed hebt, worden de tegoeden verwerkt al naar gelang de ouderdom van het tegoed, waarbij het oudste winkeltegoed het eerst wordt gebruikt. Als er meer geld nodig is om een aankoop of verlenging te voltooien, worden tegoeden in een niet-geselecteerde valuta omgewisseld tegen GoDaddy's dagelijkse wisselkoers op basis van de leeftijd van het tegoed (van oud naar nieuw) totdat (i) er genoeg geld is toegewezen om de transactie te voltooien, of (ii) uw account geen beschikbaar saldo meer heeft. U begrijp en gaat ermee akkoord dat ten tijde van de omrekening, GoDaddy ook extra administratieve kosten kan doorrekenen.

U kunt uw beschikbare winkeltegoed te allen tijde inzien via uw Account op de GoDaddy-website. U bevestigt dat winkeltegoeden niet overdraagbaar zijn en uitsluitend kunnen worden gebruikt binnen het Account waarin ze zijn aangeschaft en dat ze kunnen verlopen. Gratis winkeltegoeden verlopen twee jaar na uitgifte. Mocht GoDaddy uw Account beëindigen, dan bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat resterende winkeltegoeden komen te vervallen.

U erkent ook dat het geld dat u beschikbaar heeft als winkeltegoed, door GoDaddy wordt gehouden en dat er geen rente voor u wordt opgebouwd of aan u wordt betaald. Voor zover er rente wordt opgebouwd, stemt u ermee in dat GoDaddy het recht heeft om die bedragen te ontvangen en te houden om de kosten van het ondersteunen van de winkeltegoedfunctionaliteit te dekken.

(G) VERLOPEN DOMEINNAAM AANKOPEN

U gaat ermee akkoord dat u voor verlopen domeinnamen die via uw account zijn gekocht, verantwoordelijk bent voor betaling binnen achtenveertig (48) uur na de sluiting van de veiling voor het bedrag van het succesvolle bod plus een (1) jaar verlengings- en overdrachtskosten (vanaf het einde van de voorgaande registratieperiode van de domeinnaam), plus ICANN-kosten, indien van toepassing, daarna zal dit bedrag via een geldige betalingsmethode die aan het account is gekoppeld in rekening worden gebracht op de derde dag na de sluiting van de veiling. Als wij niet in staat zijn om de betaling te innen, kunt u uw rechten om de domeinnaam aan te schaffen, verliezen.

(H) OMHOOG AFRONDEN VOOR GOEDE DOELEN

Als u bedragen omhoog laat afronden voor goede doelen, geeft u GoDaddy hierbij toestemming om 1) een door u geselecteerd bedrag te doneren of 2) de transactie omhoog af te ronden naar de volgende euro en 100% van het verschil te schenken aan een steunfonds voor kleine ondernemers ('Donatie'). GoDaddy getroost zich redelijke moeite om uw Donatie op de juiste wijze naar eigen goeddunken te verspreiden aan kleine ondernemers die in aanmerking komen en die te kampen hebben met de gevolgen van de COVID-19-pandemie. Door u gemaakte Donaties die u via afronden voor goede doelen hebt gedaan, worden niet achtergehouden. U begrijpt dat uw Donatie niet in aanmerking komt voor restitutie of winkeltegoed.


14. AANVULLEND VOORBEHOUD VAN RECHTEN

GoDaddy behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om toegang te weigeren, te annuleren, te beëindigen, op te schorten, te vergrendelen of te wijzigen tot een account of services (of het beheer daarvan) (met inbegrip van het recht om een domeinnaamregistratie te annuleren of over te dragen) om welke reden dan ook (zoals door GoDaddy geheel naar eigen inzicht te bepalen), met inbegrip van, doch niet beperkt tot, het volgende: (i) fouten gemaakt door GoDaddy bij het bieden of leveren van Services (inclusief domeinnaamregistratie) herstellen, (ii) de integriteit en stabiliteit van een domeinnaamregistratie of registerhouder beschermen en daarbij gemaakte fouten herstellen, (iii) medewerking verlenen aan onze inspanning om fraude en misbruik op te sporen en te voorkomen, (iv) gehoor geven aan gerechtelijke bevelen tegen u en/of uw domeinnaam of website en toepasselijke lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving na te leven, (v) voldoen aan verzoeken van opsporingsinstanties, met inbegrip van dagvaardingen, (vi) medewerking te verlenen aan geschillenbeslechting, (vii) optreden als verweerder in een procedure of dreigende procedure ongeacht of een dergelijke procedure uiteindelijk nutteloos of nuttig is gebleken, of (viii) elke civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid te vermijden aan de zijde van GoDaddy, haar bestuurders, directeuren, werknemers en agenten, evenals partners van GoDaddy, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, zaken die u hebt aangespannen of hebt gedreigd aan te spannen tegen GoDaddy, of (ix) als reactie op een buitensporig aantal klachten gerelateerd aan uw account, domeinnaam/namen of de inhoud van uw website, dat zou kunnen resulteren in schade aan de onderneming, bedrijfsgang, reputatie of aandeelhouders van
.
GoDaddy behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor elk Account te beoordelen op overschrijding van de hoeveelheid ruimte en bandbreedte, en Accounts te beëindigen of daarvoor meer kosten in rekening te brengen indien de toegestane niveaus zijn overschreden.

GoDaddy behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving alle Services te beëindigen wanneer u naar het oordeel van GoDaddy GoDaddy en/of werknemers van GoDaddy bedreigt of lastigvalt.

GoDaddy-content. Met uitzondering van Gebruikerscontent, is de content van deze Website en de Services, waaronder zonder beperking de tekst, programmatuur, scripts, broncode, API, illustraties, foto's, geluiden, muziek, video's en interactieve elementen en de handelsmerken, servicemerken en logo's daarin (“GoDaddy Content”), het eigendom van of permanent in licentie gegeven aan GoDaddy, en onderhevig aan auteursrecht-, handelsmerk- en/of octrooibescherming in de Verenigde Staten en andere landen, en andere intellectuele eigendomsrechten onder het recht van de Verenigde Staten en het recht van andere landen. GoDaddy Content wordt aan u beschikbaar gesteld “as is”, “zoals beschikbaar” en “met alle defecten” uitsluitend voor uw informatie en persoonlijk, niet-commercieel gebruik, en mag niet worden gedownload, gekopieerd, verveelvoudigd, gedistribueerd, verstrekt, uitgezonden, tentoongesteld, verkocht, verstrekt onder licentie of anderszins worden geëxploiteerd voor enig doel zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GoDaddy. Deze Overeenkomst verschaft geen enkel recht en geen enkele licentie uit hoofde auteursrecht, handelsmerk, octrooi of enig ander eigendomsrecht of enige andere licentie. GoDaddy behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend in en op de GoDaddy-content, deze Site en de Services, en deze Overeenkomst draagt het eigendom van geen van deze rechten over.


15. GEEN SPAM; GEFIXEERDE SCHADE


Geen spam. Wij staan geen verzending van spam toe. Wij controleren alle verkeer naar en van onze webservers op aanwijzingen van spam en voorzien in een spamklachtencentrum waar klachten over spammisbruik kunnen worden gemeld. Klanten die ervan worden verdacht dat zij onze producten en services gebruiken om spam te verzenden, worden onderworpen aan een volledig onderzoek. Wanneer wij constateren dat er een probleem is met spam, nemen wij de nodige maatregelen om het probleem te verhelpen.

Wij definiëren spam als het versturen van ongevraagde zakelijke e-mail (Unsolicited Commercial Email, UCE), ongevraagde massa-e-mail (Unsolicited Bulk Email, UBE) of ongevraagde faxen (Unsolicited Facsimiles), oftewel e-mails of faxen die als reclame of anderszins naar ontvangers worden verstuurd zonder dat voorafgaand toestemming is gevraagd aan de ontvanger voor het versturen van deze berichten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het volgende:

 1. E-mail berichten
 2. Publicaties op nieuwsgroepen
 3. Windows-systeemberichten
 4. Pop-up berichten (ook wel genoemd "adware"- of "spyware"-berichten)
 5. Instant messages (met gebruik van AOL, MSN, Yahoo of andere programma's voor instant messaging)
 6. Advertenties op online chatrooms
 7. Publicaties in het gastenboek of op het websiteforum
 8. Ongevraagde aanbiedingen per fax
 9. Tekst-/SMS-berichten

Wij zullen niet toestaan dat onze servers en services worden gebruikt voor bovengenoemde doeleinden. Om onze producten en services te gebruiken, dient u zich niet alleen te houden aan alle toepasselijke wetten en regels, waaronder de Amerikaanse Can-Spam Act uit 2003 en de Amerikaanse Telephone Consumer Protection Act, maar ook aan dit anti-spambeleid. Commerciële reclame en/of bulk e-mails of faxen mogen alleen naar ontvangers worden gestuurd die specifiek hebben aangegeven dat zij berichten willen ontvangen. Deze moeten een geldig retour- en antwoordadres bevatten, het fysieke adres van de afzender en in de voettekst van de e-mail of fax een methode bevatten om zich uit te schrijven. Op ons verzoek moet voor een e-mailadres of faxnummer duidelijk kunnen worden aangetoond dat voor die optie is gekozen.

Als we constateren dat het account, producten of services worden gebruikt in verband met spam, kunnen we alle accounts, website-hosting, domeinregistraties, e-mailboxen en andere toepasselijke producten of services terugsturen, opschorten of annuleren. In een dergelijk geval, en naar onze keuze, kunnen we van u vereisen dat u via e-mail reageert en ons verklaart dat u stopt met het verzenden van spam en/of stopt met het verzenden van spam namens u, en dat u niet te restitueren heractiveringskosten betaalt voordat de website, inboxen en/of services weer worden geactiveerd.

We moedigen alle klanten en ontvangers van e-mail die via onze services wordt gegenereerd aan om vermoedelijke spam te melden. Veronderstelde misstanden kunnen worden gemeld via e-mail of via ons centrum voor Spammisbruikklachten op het internet. Web: Misbruik melden.

Gefixeerde Schadevergoeding. U gaat ermee akkoord dat wij het recht hebben onmiddellijk ieder Account te beëindigen waarvan wij menen dat dit Account spam of andere ongevraagde bulk e-mails verzendt of daarmee is verbonden. Daarnaast gaat u ermee akkoord dat, indien de werkelijke schadevergoeding niet binnen redelijkheid kan worden bepaald, u ons een gefixeerde schadevergoeding betaalt van 1,00 $ voor ieder individueel geval van spam of ongevraagde bulk e-mail verzonden van of anderszins verbonden met uw Account.


16. CLAIMS INZAKE HANDELSMERKEN EN/OF AUTEURSRECHT


GoDaddy ondersteunt de bescherming van intellectuele eigendommen. Voor het indienen van (i) een claim op grond van inbreuk op een handelsmerk waarvoor u een geldig, gedeponeerd handelsmerk of dienstmerk houdt, of (ii) een claim op grond van een door u te goeder trouw gehouden auteursrecht, verwijzen wij naar het hierboven vermelde Beleid inzake inbreuken op handelsmerken en/of auteursrechten vanGoDaddy, dat hierbeschikbaar is.


17. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN


Deze Site en de Services die op deze Site zijn te vinden, kunnen links bevatten naar websites van derde partijen die niet onder beheer of controle staan van GoDaddy. GoDaddy aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, algemene voorwaarden, privacybeleid of praktijken van websites van derden. GoDaddy zal de inhoud van websites van derden ook niet censureren of bewerken. Door deze Site of de Services van deze Site te gebruiken, ontslaat u GoDaddy uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit uw gebruik van websites van derden. Daarom verzoekt GoDaddy u alert te zijn wanneer u deze Site of de daarop vermelde Services verlaat, en de algemene voorwaarden, het privacybeleid en overige toepasselijke documenten te bekijken van elke andere website die u bezoekt.


18. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERKLARINGEN EN GARANTIES

U ERKENT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKOORD IN DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE EN DE DIENSTEN GEVONDEN OP DEZE WEBSITE OP EIGEN RISICO ZIJN EN DAT DEZE SITE EN DE OP DEZE SITE GEVONDEN DIENSTEN WORDEN VERSTREKT "AS IS", "ZOALS BESCHIKBAAR" EN "MET ALLE FOUTEN". GoDaddy, HAAR FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, MEDEWERKERS, AGENTEN, ALLE SERVICEPROVIDERS VAN DERDEN WIJZEN ALLE GARANTIES, WETTELIJK, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND AF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. GoDaddy, HAAR FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS EN AGENTEN DOEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES OVER (I) DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID OF INHOUD VAN DEZE SITE, (II) DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF INHOUD VAN ALLE GEKOPPELDE SITES (DOOR HYPERLINKS, BANNER-RECLAME OF ANDERSZINS) NAAR DEZE SITE EN/OF (III) DE DIENSTEN GEVONDEN OP DEZE SITE OF ENIGE PLAATS DIE VERBAND HOUDT (DOOR HYPERLINKS, BANNER RECLAME OF ANDERSZINS) NAAR DEZE SITE, EN GoDaddy AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DEZE SITE.

DAARNAAST BEVESTIGT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIEZEN DIE ZIJN GEGEVEN DOOR GoDaddy, ZIJN DIRECTEUREN, MANAGERS, WERKNEMERS, OF AGENTEN (WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT ZIJN CALLCENTER- OF KLANTENSERVICEMEDEWERKERS), EN EXTERNE LEVERANCIERS GEEN (I) JURIDISCH OF FINANCIEEL ADVIES OF (II) WELK SOORT GARANTIE DAN OOK MET BETREKKING TOT DEZE SITE OF SERVICES DIE DEZE BEVAT, VORMT, EN GEBRUIKERS DIENEN ZICH NIET TE BEROEPEN OP ZULKE INFORMATIE OF ADVIEZEN.

DE VOORGAANDE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERKLARINGEN EN GARANTIES IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN EN ZAL NA HET BEËINDIGEN OF HET VERSTRIJKEN VAN DEZE OVEREENKOMST OF UW GEBRUIK VAN DEZE SITE OF DE DAAROP VERMELDE SERVICES BLIJVEN VOORTBESTAAN.


19. BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

GoDaddy, HAAR FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, EN ALLE EXTERNE LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS U OF ANDERE PERSONEN OF ENTITEITEN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SCHADEVERGOEDING BIJ WIJZE VAN STRAF, MET INBEGRIP VAN SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN (I) DE CORRECTHEID, VOLLEDIGHEID OF INHOUD VAN DEZE SITE, (II) DE CORRECTHEID, VOLLEDIGHEID OF INHOUD VAN AAN DEZE SITE GEKOPPELDE SITES (VIA HYPERLINKS, RECLAMEBANNERS OF ANDERSZINS), (III) DE SERVICES OP DEZE SITE OF OP ANDERE SITES DIE AAN DEZE SITE GEKOPPELD ZIJN (VIA HYPERLINKS, RECLAMEBANNERS OF ANDERSZINS), (IV), SCHADE AAN PERSONEN OF EIGENDOMMEN VAN WELKE AARD DAN OOK, (V) HET GEDRAG VAN DERDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, (VI), ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE SERVERS EN/OF DAAROP BEWAARDE INHOUD, PERSOONSGEGEVENS, FINANCIËLE GEGEVENS OF ANDERE INFORMATIE OF DATA, (VII) ONDERBREKINGEN OF BEËINDIGING VAN SERVICES AAN OF VAN DEZE SITES OF GEKOPPELDE SITES (VIA HYPERLINKS, RECLAMEBANNERS OF ANDERSZINS), (VIII) VIRUSSEN, WORMS, BUGS, TROJAANSE PAARDEN OF VERGELIJKBARE ZAKEN, DIE NAAR OF VAN DEZE SITE OF ERAAN GEKOPPELDE SITES (VIA HYPERLINKS, RECLAMEBANNERS OF ANDERSZINS) WORDEN VERSTUURD, (IX) GEBRUIKERSINHOUD OF INHOUD DIE SMADELIJK, KWETSEND, GROF, SCHADELIJK VOOR MINDERJARIGEN OF VOOR EEN ANDERE BESCHERMDE CATEGORIE, PORNOGRAFISCH, "VOOR VOLWASSENEN", OBSCEEN OF ANDERSZINS AANSTOOTGEVEND IS, EN/OF (X) VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE SITE OF DE DAAROP VERMELDE SERVICES, ONGEACHT OF DEZE GEBASEERD ZIJN OP GARANTIE, OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF EEN ANDER JURIDISCH LEERSTUK EN ONGEACHT OF GoDaddy IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

DAARNAAST GAAT U ER SPECIFIEK MEE AKKOORD DAT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN GoDaddy IN GEEN GEVAL MEER BEDRAAGT DAN 10.000,00 $ AMERIKAANSE DOLLARS.
DE BOVENSTAANDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN EN BLIJFT VAN KRACHT NA EEN EVENTUELE BEËINDIGING OF AFLOOP VAN DEZE OVEREENKOMST OF UW GEBRUIK VAN DEZE SITE OF DE SERVICES DIE OP DEZE SITE VOORKOMEN.


20. VRIJWARING


U stemt ermee in om GoDaddy en haar functionarissen, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers, en externe serviceproviders te beschermen en te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle claims, eisen, kosten, onkosten, verliezen, aansprakelijkheden en schade van welke aard dan ook (inclusief, zonder beperking, redelijkerwijs gemaakte advocaat kosten) opgelegd aan of opgelopen door GoDaddy welke direct of indirect voortvloeien uit (i) uw gebruik van en toegang tot deze Site of de op deze Site vermelde Services, (ii) uw schending van bepalingen van deze Overeenkomst of het beleid of afspraken die hierin zijn opgenomen, en/of (iii) uw schending van de rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten. De verplichtingen tot vrijwaring van dit artikel blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst of uw gebruik van deze Site of de daarop vermelde Services.


21. NALEVING VAN PLAATSELIJKE WETGEVING


GoDaddy geeft geen verklaringen of garanties dat de content op deze Website of dat de services aangeboden op deze Website passend zijn in ieder land of in iedere jurisdictie, en toegang tot deze Website of de Services aangeboden op deze Website is verboden vanuit landen of jurisdicties waar de content illegaal is. Gebruikers die ervoor kiezen zich toegang te verschaffen tot deze Site of de daarop vermelde Services zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle lokale wetgeving, regels en regelingen.


22. GESCHILLEN, BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE EN AFSTANDSVERKLARING VAN CLASS ACTIONS EN CLASS-ARBITRAGE

LEES DIT DEEL AANDACHTIG DOOR. VOLG DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES ALS U ZICH WILT AFMELDEN VAN DE BEPALINGEN DIE VAN U ZIJN VEREIST OM GESCHILLEN MIDDELS INDIVIDUELE ARBITRAGE OP TE LOSSEN.

(A) Geschillen. De voorwaarden van dit deel zijn van toepassing op alle Geschillen tussen u en GoDaddy, behalve voor geschillen die worden geregeld door het beleid Uniform Domain Name Dispute Resolution dat hierboven staat beschreven en dat hier beschikbaar is. Voor de toepassing van dit deel betekent "Geschil" een geschil, vordering of actie tussen u en GoDaddy dat ontstaat volgens of is gerelateerd aan Services of Producten van GoDaddy, de websites van GoDaddy, deze voorwaarden of enige andere transactie die betrekking heeft op u en , of dit nu een contract, garantie, misleidende presentatie, fraude, onrechtmatige daad, internationale onrechtmatige daad, statuut, regelgeving, verordening of enige andere juridische of billijke basis is, en zal worden geïnterpreteerd als de ruimste betekenis die volgens de wet is toegestaan. U EN GoDaddy GAAN ERMEE AKKOORD DAT "GESCHIL" ALS GEDEFINIEERD IN DEZE VOORWAARDEN GEEN VORDERING OF REDEN TOT ACTIE INHOUDT VAN U OF GoDaddy VOOR (i) MISBRUIK VAN HANDELSGEHEIMEN, (ii) OVERTREDING VAN PATENTEN, (iii) INBREUK OF MISBRUIK VAN AUTEURSRECHT, EN (iv) INBREUK OF VERWATERING VAN HANDELSMERKEN. Daarnaast, niettegenstaande de bepalingen in deze Voorwaarden, gaat u ermee akkoord dat een rechtbank, niet de arbiter, kan bepalen of een vordering binnen een van deze vier uitzonderingen valt.

(B) Bindende arbitrage. U en GoDaddy gaan er verder mee akkoord dat: (i) het bemiddelen van alle Geschillen tussen de partijen overeenkomstig de bepalingen in deze Voorwaarden zal geschieden; (ii) deze Voorwaarden aan een transactie in handel tussen staten refereren; (iii) de Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §1, et seq.) de interpretatie en handhaving van deze Sectie beheerst; en (iv) dat deze Sectie ook na beëindiging van deze Voorwaarden onverminderd van kracht blijft. ARBITRAGE BETEKENT DAT U AFSTAND DOET VAN UW RECHT OP EEN RECHTER OF JURY IN GEVAL VAN EEN RECHTSZAAK EN DAT UW GRONDEN VOOR BEROEP BEPERKT ZIJN. De bemiddelaar kan u dezelfde schadevergoeding toekennen als een rechtbank in de juiste jurisdictie, als beperkt volgens de Beperkte aansprakelijkheid uiteengezet in Sectie 19 van deze Overeenkomst, en kan alleen ten gunste van de individuele partij die om schadevergoeding vraagt een declaratoire of veroordelende vergoeding toekennen, en uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de voorziening die door de individuele vordering van die partij wordt verzocht. Daarnaast, in bepaalde gevallen, kunnen de kosten van bemiddeling de juridische kosten overschrijden en het recht op ontdekking kan beperkter zijn bij bemiddeling dan in een rechtszaak. Het besluit van de bemiddelaar is definitief en afdwingbaar door een rechtbank met jurisdictie over beide partijen.

(C) Kantongerecht. Niettegenstaande het voorgaande mag u een individueel geding bij het kantongerecht van uw regio of gemeente aanhangig maken, indien het geding binnen de jurisdictie van die rechterlijke instantie valt en alleen voor dat hof behandeld wordt.

(D) Geschillenbericht. Bij een geschil, dient u of GoDaddy eerst een geschillenbericht te sturen naar de andere partij, inclusief een schriftelijke verklaring met de naam, het adres en de contactgegevens van de partij die deze verstrekt, de feiten van het geschil, en de verzochte schadevergoeding (het "Geschillenbericht"). Het Geschillenbericht aan GoDaddy moet als volgt geadresseerd worden: GoDaddy, 14455 N. Hayden Rd., Scottsdale, AZ 85260, Attn.: Legal Department (het "GoDaddy adres van het geschil"). Het Geschillenbericht aan u wordt via aangetekende post gestuurd naar het meest recente adres dat wij in ons bestand hebben, of een ander adres dat wij van u in ons bestand hebben. Als GoDaddy en u niet binnen zestig (60) dagen na ontvangst van het Geschillenbericht tot een akkoord komen wat betreft het oplossen van het Geschil, dan kunnen u of GoDaddy een arbitrageprocedure starten overeenkomstig deze Sectie. Na indiening en ontvangst van het Geschillenbericht, stemt elk van ons ermee in om in goed vertrouwen te handelen bij het oplossen van het Geschil, voordat met arbitrage wordt begonnen.

(E) AFSTANDSVERKLARING VAN PROCESSEN EN ARBITRAGES. U EN GoDaddy GAAN ERMEE AKKOORD DAT ELKE PARTIJ ALLEEN GESCHILLEN MET DE ANDERE PARTIJ KAN VOORLEGGEN IN EEN INDIVUELE HOEDANIGHEID, EN NIET ALS EISER OF PROCESLID IN WELK VERMEEND PROCES OF WELKE VERMEENDE VERTEGENWOORDIGENDE ZAAK DAN OOK, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT FEDERALE OF STAATSGEBONEN PROCESSEN OF ARBITRAGES. NOCH U OF GoDaddy ZAL EEN GESCHIL AANHANGIG MAKEN ALS EEN PROCES, EEN PRIVÉPROCES VOOR DE PROCUREUR-GENERAAL OF VIA WELKE PROCEDURE DAN OOK, WAARBIJ EEN PARTIJ HANDELT OF VOORSTELT OM IN EEN VERTEGENWOORDIGE POSITIE OP TE TREDEN. GEEN ENKELE ARBITRAGE OF ANDERE PROCEDURE MAG GECOMBINEERD WORDEN MET EEN ANDERE PROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE INSTEMMING VAN ALLE PARTIJEN BETROKKEN BIJ DE ARBITRAGE OF PROCEDURE.

(F) Arbitrageprocedure. Als een partij kiest om een arbitrage te beginnen, zal de arbitrage beheerd worden door de American Arbitration Association ("AAA") en vallen onder de Consumer Arbitration Rules van de AAA ("AAA Regels") in samenhang met de regels die in deze Voorwaarden uiteen zijn gezet, behalve dat de AAA geen meerdere eisers of arbitrage mag behandelen, aangezien de partijen overeenkomen dat de arbitrage beperkt zal worden tot uitsluitend de oplossing van individuele vorderingen. De regels van de AAA zijn te vinden op www.adr.org of te verkrijgen door te bellen met 1-800-778-7879. Als er een conflict is tussen de regels van de AAA en de regels die in deze Voorwaarden uiteengezet zijn, dan gelden de regels die in deze Voorwaarden uiteen zijn gezet. U kunt, tijdens arbitrage, alle rechtsmiddelen aanspreken die anderszins tot uw beschikking staan volgens de federale, staatsgebonden of plaatselijke wetten, en zoals beperkt door de Beperking van aansprakelijkheid, uiteengezet in Sectie 19 van deze Overeenkomst. Alle Geschillen worden door één onafhankelijke arbiter opgelost, en beide partijen hebben een redelijke mogelijkheid om deel te nemen in de keuze van een arbiter. De arbiter zal zich aan deze Voorwaarden houden. De arbiter, geen federale, staats- of lokale rechtbank of agentschap, heeft de exclusieve bevoegdheid om alle geschillen op te lossen die voortkomen uit of betrekking hebben op de interpretatie, toepasbaarheid, afdwingbaarheid of formulering van deze Voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, vorderingen die alle of enig deel van deze Voorwaarden nietig maakt of nietig zal maken. De arbiter heeft ook de exclusieve bevoegdheid om over zijn of haar eigen jurisdictie te beslissen, inclusief bezwaren betreffende het bestaan, de omvang of geldigheid van de arbitrageovereenkomst of betreffende de mate van arbitrage van een vordering of tegenvordering. Niettegenstaande deze brede delegatie van bevoegdheid van de arbiter, kan een rechtbank beslissen omtrent de beperkte vraag of een vordering of reden tot actie over (i) misbruik van handelsgeheimen, (ii) overtreding van patenten, (iii) inbreuk of misbruik van auteursrechten, of (iv) inbreuk of verwatering van handelsmerken, die zijn uitgesloten van de definitie betreffende "Geschillen" zoals hierboven beschreven. De arbiter heeft de bevoegdheid om welke schadevergoeding dan ook toe te kennen die ook van toepassing zou kunnen zijn in een rechtszaak of gelijksoortige instelling. De toekenning van de arbiter is bindend voor beide partijen, en kan als uitspraak bij een bevoegde rechter worden ingediend. U kunt ervoor kiezen om de arbitrage telefonisch bij te wonen. Arbitragehoorzittingen die niet via de telefonisch worden gehouden, zullen plaats hebben op een locatie die redelijkerwijs bereikbaar is vanaf uw primaire adres (of primaire zakelijke adres, als u een kleine onderneming bent), of in Maricopa County, Arizona, wat uw keuze ook is.

(G) Aanvang arbitrageprocedure. Als u of GoDaddy besluit tot arbitrage van een Geschil, gaan wij akkoord met de volgende procedure:

i. Schrijf een Verzoek tot Arbitrage. Het verzoek dient een omschrijving van het Geschil te omvatten, en het bedrag van de verzochte schadevergoeding. U vindt een kopie van een Verzoek tot Arbitrage op www.adr.org ("Verzoek tot Arbitrage: Regels Consumentenarbitrage").

ii. Stuur één kopie voor Verzoek tot Arbitrage per post naar AAA, via American Arbitration Association Case Filing Services 1101 Laurel Oak Road, Suite 100 Voorhees, NJ 08043.

iii. Stuur één kopie voor Verzoek tot Arbitrage naar de andere partij op hetzelfde adres als het Geschillenbericht, of indien anders overeengekomen door de partijen.

(H) Orde hoorzitting. Volgens alle orde van hoorzittingen, verstrekt de arbiter een schriftelijke beslissing die de essentiële bevindingen en conclusies van een schadevergoeding, indien toegekend, uiteenzet. Tijdens de arbitrage, wordt het bedrag van een bod tot schadevergoeding door GoDaddy of u, niet aan de arbiter verstrekt, totdat de arbiter het bedrag vaststelt, indien van toepassing, dat aan u of GoDaddy is toegekend. De ontdekking of uitwisseling van niet-vertrouwelijke informatie die relevant is voor het Geschil, kan tijdens arbitrage worden toegestaan.

(I) Kosten en betaling van arbitrage.

i. Geschillen van 75.000,00 $ of minder. GoDaddy vergoedt onmiddellijk uw indieningskosten en betaalt de kosten en uitgaven van de AAA en de arbiter. Als u het meest recente schriftelijke schikkingsvoorstel van GoDaddy afwijst dat werd aangeboden voordat de arbiter werd aangesteld ("GoDaddy's meest recente schriftelijke schikkingsvoorstel"), en de arbiter kent u meer toe dan GoDaddy's meest recente schriftelijke schikkingsvoorstel, dan zal GoDaddy: (i) de hoogste toekenning betalen of 1.000,00 $; (ii) tweemaal de redelijke advocaatkosten van u betalen, indien van toepassing; en (iii) u enige uitgaven vergoeden (inclusief kosten voor getuige-deskundigen) die uw advocaat redelijkerwijs heeft gemaakt voor het onderzoeken, voorbereiden en nastreven van uw vordering in arbitrage. De arbiter stelt het bedrag vast van vergoedingen, kosten en uitgaven, tenzij u en GoDaddy hierover overeenstemming bereiken.

ii. Geschillen van meer dan 75.000,00 $. De regels van AAA behandelen de indieningskosten en de kosten en uitgaven van de AAA en de arbiter.

iii. Geschillen betreffende alle bedragen. Bij elke arbitrage die u aangaat, zal GoDaddy de kosten en uitgaven van de AAA of de arbiter verhalen, of uw indieningskosten die het heeft vergoed, alleen wanneer de arbiter vaststelt dat de arbitrage frivool is of is aangegaan vanuit een oneigenlijk doel. Bij elke arbitrage die door GoDaddy wordt aangegaan, zal GoDaddy alle indieningskosten, kosten en uitgaven van de AAA en de arbiter voldoen. GoDaddy zal bij een arbitrage u niet verzoeken om de kosten of uitgaven van haar advocaat te betalen. Kosten en uitgaven zijn niet inbegrepen bij het vaststellen van het bedrag in een geschil.

(J) Vorderingen of geschillen moeten binnen één jaar worden ingediend. Voor zover wettelijk toegestaan, moet elke vordering of geschil waarop deze Sectie van toepassing is, binnen één jaar via de procedure voor kleine vorderingen of arbitrage worden ingediend. De periode van een jaar begint wanneer de vordering of het Geschillenbericht voor het eerst kon worden ingediend. Indien dat niet binnen één jaar is, wordt de vordering of het geschil definitie uitgesloten.

(K) Afmeldperiode van 30 dagen. ALS U NIET DOOR DE ARBITRAGEBEPALING IN DEZE GESCHILLENSECTIE GEBONDEN WILT ZIJN, DAN DIENT U GoDaddy OP DE HOOGTE TE STELLEN DOOR EEN E-MAIL TE STUREN NAAR LEGALOPTOUT@GODADDY.COM BINNEN 30 DAGEN NA DE DATUM DAT U DEZE VOORWAARDEN HEBT GEACCEPTEERD (TENZIJ EEN LANGERE PERIODE DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WET IS VEREIST). In het e-mailbericht dient u te vermelden (a) uw voornaam, (b) achternaam, (c) adres, (d) telefoonnummer en (e) accountnummer(s) en dient u het volgende te verklaren: "Ik wil mij afmelden van de arbitragebepaling in de Universele servicevoorwaarden Overeenkomst van GoDaddy." Door uw gegevens volgens de bovenstaande methode te verstrekken, meldt u zich af van de overeenkomst voor arbitrage die staat omschreven in de Universele servicevoorwaarden van GoDaddy. Uw verzoek tot afmelding is alleen geldig wanneer deze is gedaan binnen dertig (30) dagen na oorspronkelijke acceptatie van de Universele servicevoorwaarden. Als uw afmelding consistent is met de bovenstaande procedure, zullen alle voorwaarden die hierin staan beschreven blijvend van toepassing zijn, inclusief die gerelateerd zijn aan de van toepassing zijnde wet en rechtbank(en) waarin juridische geschillen aanhangig gemaakt mogen worden.

(L) Wijzigingen in deze Section. In afwijking van eventuele andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, gaan GoDaddy en u ermee akkoord dat als GoDaddy in de toekomst aanpassingen doorvoert in de procedure voor de beslechting van geschillen en afstandsverklaringen van processen (anders dan een wijziging in het adres van GoDaddy), in deze Voorwaarden, GoDaddy u hiervan op de hoogte zal stellen en dat u dertig (30) dagen de tijd heeft, vanaf de datum van kennisgeving, om aan te geven dat u van dergelijke wijzigingen afstand doet. Als u afstand doet van dergelijke toekomstige wijzigingen, gaat u ermee akkoord dat u elk Geschil tussen ons aanhangig maakt in overeenstemming met de taal van deze Sectie, als uiteengezet in deze huidige Voorwaarden, zonder een van de voorgestelde wijzigingen die van toepassing zijn. Als u niet bevestigend afstand doet van toekomstige wijzigingen, wordt u geacht te hebben ingestemd met dergelijke toekomstige wijzigingen.

(M) Scheidbaarheid. Als wordt vastgesteld dat een bepaling in deze Sectie niet afdwingbaar is, dan wordt die bepaling losgekoppeld en blijft de rest van deze Voorwaarden volledig van kracht. Het voorgaande heeft geen betrekking op het verbod tegen processen of vertegenwoordigende processen. Als wordt vastgesteld dat het verbod op processen of vertegenwoordigende processen niet afdwingbaar is, is deze gehele Sectie nietig. De voorwaarden van deze Sectie blijven anderszins van kracht bij beëindiging van deze Voorwaarden.

(N) Exclusieve locatie voor andere controverses. GoDaddy en u gaan ermee akkoord dat welke controverse dan ook die is uitgesloten van de oplossingsprocedure van geschillen en afstandsbepalingen in zake processen in deze Sectie (anders dan een individueel geding dat aanhangig is gemaakt bij een rechtbank voor kleine vorderingen), alleen aanhangig kan worden gemaakt bij het Superior Court of Maricopa County, Arizona of de United States District Court for the District of Arizona, en dat hierbij elke partij onherroepelijk en onvoorwaardelijk instemt met en zich onderwerpt aan de exclusieve jurisdictie van dit hof voor een dergelijke controverse. U stemt er ook mee in afstand te doen van het recht op juryrechtspraak in een dergelijke actie of procedure.


23. NIET-OPGEËISTE GOEDEREN; KOSTEN VOOR INACTIVITEIT


Indien een klant om welke reden dan ook gedurende ten minste drie (3) jaar een uitstaand rekeningsaldo heeft (een positief saldo), en (i) niet in staat is om aan die klant een betaling te doen of (ii) GoDaddy die klant heeft betaald in de vorm van een papieren cheque, maar de cheque nooit is verzilverd, dan zal GoDaddy een dergelijk rekeningsaldo overdragen aan de staat Arizona volgens de wetgeving van die staat. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat in bovengenoemde gevallen (i) of (ii), GoDaddy een bedrag gelijk aan of minder dan 25,00 $ of het totale openstaande saldo van een dergelijke klant kan inhouden als kosten voor het aanhouden van de rekening.


24. RECHTSOPVOLGERS EN RECHTVERKRIJGENDEN


Deze Overeenkomst is bindend en treedt in werking ten gunste van partijen bij deze Overeenkomst, evenals hun respectievelijke erfgenamen, opvolgers en rechtverkrijgenden.


25. GEEN DERDE-BEGUNSTIGDEN


Niets in deze Overeenkomst mag worden aangemerkt als het toekennen van rechten of voordelen aan derden.


26. AMERIKAANSE EXPORTWETGEVING


Voor deze Site en de op deze Site vermelde Services gelden de exportwetten, beperkingen, voorschriften en bestuursbesluiten van het Amerikaanse Ministerie van Handel, de Office of Foreign Assets Control ("OFAC") van het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en andere Amerikaanse autoriteiten (gezamenlijk te noemen "Amerikaanse Exportwetgeving"). Gebruikers zullen de op deze site vermelde Services niet gebruiken om technische informatie of gegevens, te verzamelen, op te slaan of over te brengen, die worden beheerst door de Amerikaanse Exportwetgeving. Gebruikers zullen de Services die op deze site voorkomen, niet exporteren of herexporteren of toestaan dat dit gebeurt als dit in strijd is met de Amerikaanse Exportwetgeving. Geen van de Services die op deze Site worden gevonden, mogen gedownload of op andere wijze worden geëxporteerd of geherexporteerd worden (i) in (of naar een staatsburger of ingezetene) van een land waarmee de Verenigde Staten een handelsembargo heeft; of (ii) iemand die op de lijst staat van het Amerikaanse Ministerie van Financiën voor Specially Designated Nationals, of op de lijst van het Amerikaanse Ministerie van Handel voor Denied Persons, of enige andere lijst met niet-toegelaten partijen onder de Amerikaanse Exportwetgeving. Door gebruikmaking van deze Site en de daarop vermelde Services gaat u met het bovenstaande akkoord en verklaart en garandeert u dat u geen staatsburger of ingezetene bent, of gevestigd bent in, of onder het bewind staat van een land met beperkte rechten en dat u niet voorkomt op de lijst van niet-toegelaten partijen. Voorts gaat u ermee akkoord dat u zult voldoen aan alle Amerikaanse exportwetten (inclusief "anti-boycot", "met uitvoer gelijkgestelde" en met "heruitvoer gelijkgestelde" wetgeving). Indien u deze Site of de op deze Site vermelde Services vanuit andere landen of rechtsgebieden bezoekt, dan doet u dit op uw eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de plaatselijke wetten van dat rechtsgebied, indien en voor zover de plaatselijke wetten van toepassing en niet in strijd zijn met de Amerikaanse Exportwetgeving. Als dergelijke wetten conflicteren met Amerikaanse Exportwetgeving, dan mag u deze Site of de daarop vermelde Services niet bezoeken. De verplichtingen in dit onderdeel blijven van kracht na iedere beëindiging of afloop van deze Overeenkomst of uw gebruik van deze Site of de daarop vermelde Services.


27. TITELS EN KOPPEN; ONAFHANKELIJKE CONVENANTEN; SCHEIDBAARHEID


De titels en kopjes van deze Overeenkomst zijn uitsluitend ter verhoging van het leesgemak en om verwijzingen te vergemakkelijken en zullen op geen enkele manier worden gebruikt om de overeenkomst tussen de partijen op andere manier uit te leggen of te interpreteren dan hierin uiteengezet. Alle convenanten en afspraken in deze Overeenkomst worden in alle gevallen geïnterpreteerd als afzonderlijke en onafhankelijke convenanten of afspraken. Als een rechtbank of bevoegde rechterlijke instantie meent dat een bepaling van deze Overeenkomst (gedeeltelijk) onwettig, ongeldig of anderszins onafdwingbaar is, worden de overige bepalingen (of delen daarvan) daardoor niet aangetast, en blijven deze geldig en afdwingbaar voor zover wettelijk toegestaan.


CONTACTINFORMATIE

Als u vragen over deze Overeenkomst hebt, stuur ons dan een bericht per e-mail of gewone post aan het volgende adres:

GoDaddy Legal Department
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
legal@godaddy.com