GoDaddy

DAGVAARDINGSBELEID

GoDaddy.com, LLC dagvaardingsbeleid

Het privacybeleid van GoDaddy verbiedt de openbaarmaking van klanten- of accountgegevens zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant, tenzij dit door de wet wordt vereist, of gebeurt om te voldoen aan een juridisch bevelschrift of een juridisch proces dat is betekend aan GoDaddy of een van zijn gelieerde bedrijven. GoDaddy is een reseller voor Wild West Domains, LLC. De producten en diensten die door GoDaddy worden aangeboden, zijn mogelijk niet allemaal afkomstig van Wild West Domains, LLC. Wild West Domains, LLC is niet in staat informatie over het klantgebruik van niet-Wild West Domains LLC-producten en diensten te verstrekken.

Als u de identiteit of accountgegevens van een GoDaddy-klant wilt achterhalen in verband met een civiele of strafrechtelijke zaak, moet u een geldige dagvaarding faxen, e-mailen of betekenen aan Wild West Domains, LLC.

Dagvaardingen sturen

Wild West Domains, LLC is gevestigd in Scottsdale, Arizona en alle dagvaardingen moeten betekend zijn aan die locatie of gestuurd worden naar:

Compliance Department
Wild West Domains, LLC
14455 N. Hayden Road
Suite 219
Scottsdale, Arizona 85260

De dagvaarding kan ook worden gefaxt naar:

(480) 624-2546
Attn: Compliance Department

Beleid inzake e-mail

Wild West Domains, LLC zal de inhoud van e-mail niet bekendmaken, omdat de Electronic Communications Privacy Act, 18 U.S.C. §2701 et seq., het elektronische communicatieserviceproviders verbiedt om de inhoud van elektronische communicatie bekend te maken, ook niet na dagvaarding of rechterlijk bevel, behalve in beperkte omstandigheden. Wild West Domains, LLC‘s e-mailservers bewaren verwijderde of verzonden e-mails niet.

Wild West Domains, LLC behoudt zich het recht voor te verzoeken om een kopie van de klacht en eventuele bewijsstukken die aantonen hoe het e-mailadres van Wild West Domains, LLC verband houdt met de aanhangige procedure en de onderliggende dagvaarding.

Kennisgeving aan klant en responstijd

Bij ontvangst van een geldige civiele dagvaarding zal Wild West Domains, LLC de klant wiens informatie wordt opgevraagd, direct per post of e-mail op de hoogte brengen. Als er geen sprake is van een noodsituatie zal Wild West Domains, LLC de klantgegevens die middels de dagvaarding worden verlangd niet direct bekendmaken en de klant gelegenheid geven de rechter te verzoeken deze te vernietigen. Wild West Domains, LLC behoudt zich het recht voor administratiekosten aan de klant in rekening te brengen door de bij Wild West Domains, LLC geregistreerde betalingswijze (rekening) van de klant te debiteren.

Kosten voor het gehoor geven aan dagvaardingen

Wild West Domains, LLC brengt de persoon of rechtspersoon die de dagvaarding stuurt kosten in rekening voor het gehoor geven aan de dagvaarding. Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na de datum van ontvangst van de factuur van Wild West Domains, LLC. Cheques dienen te worden uitgeschreven aan Wild West Domains, LLC.

Wild West Domains, LLC‘s kosten voor opvolging van dagvaardingen zijn als volgt:

  • Onderzoek - $ 75,00/uur
  • Koerierskosten - Zoals gefactureerd
  • Kopieën - $ 0,25/pagina

Behandeling van vertrouwelijke gegevens

Documenten en informatie die door Wild West Domains, LLC worden geproduceerd in antwoord op een dagvaarding, kunnen vertrouwelijke, gepatenteerde, handelsgeheimen en/of privégegevens bevatten die speciale bescherming tegen openbaarmaking vereisen. Dergelijke documenten worden met een stempel "VERTROUWELIJK" gemarkeerd op de betreffende documenten en moeten vertrouwelijk worden behandeld door alle personen en entiteiten die er toegang toe hebben. Vertrouwelijke behandeling omvat het volgende:

Ten eerste moet de toegang tot VERTROUWELIJKE documenten beperkt blijven tot de partijen in de onderliggende actie op grond waarvan de dagvaarding werd gediend, hun vertegenwoordigers en de rechtbank en haar personeel. Documenten die zijn aangemerkt als VERTROUWELIJK kunnen worden gebruikt tijdens de verklaring van een getuige in de onderliggende actie aan wie openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is, op voorwaarde dat een verklaring betreffende een verklaring met betrekking tot VERTROUWELIJKE documenten of delen daarvan als "VERTROUWELIJK" wordt aangemerkt en op de door dit vereiste wijze wordt behandeld.

Ten tweede mogen VERTROUWELIJKE documenten niet in de openbare registers worden bewaard zonder een redelijke poging om de indiening van dergelijke documenten en eventuele verwijzingen daarnaar onder verzegeling te waarborgen. Een partij die een motie, een juridische briefing of een ander document dat een VERTROUWELIJK document of een deel ervan vastlegt of ernaar verwijst, moet indienen, moet de nodige stappen ondernemen om een rechterlijk bevel te verzoeken dat de VERTROUWELIJKE informatie in kwestie afdekt. Als de rechtbank een verzoek om verzegeling op grond van dit Dagvaardingsbeleid weigert, kan de partij de betreffende documenten in de regel indienen, tenzij anderszins opgedragen door de rechtbank.

Ten derde mogen VERTROUWELIJKE documenten die zijn opgesteld naar aanleiding van een dagvaarding, niet voor enig ander doel worden gebruikt dan het vervolgen of verdedigen van de actie waarin de dagvaarding wordt betekend, en moeten worden vernietigd binnen zestig (60) dagen na de definitieve beschikking van de onderliggende actie. De persoon of entiteit die de dagvaarding indient, is ervoor verantwoordelijk dat elke persoon of entiteit aan wie de VERTROUWELIJKE documenten beschikbaar zijn gesteld, aan deze eis voldoet.