GoDaddy

RESELLEROVEREENKOMST

Laatst herzien: 5 september 2018

LEEST U A.U.B. DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN.

1. OVERZICHT

Deze Reseller-overeenkomst (deze "Overeenkomst") wordt aangegaan tussen GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") ("Reseller") en u, en gaat in vanaf de datum van elektronische acceptatie. Deze Overeenkomst bevat de voorwaarden voor uw gebruik van het/de GoDaddy Reseller-programma('s) ("Reseller-programma('s)") met als doel om enkele producten en services (de "Services") van GoDaddy te verkopen aan uw eigen klanten, en vormt de hele overeenkomst tussen u en GoDaddy betreffende het onderwerp van deze overeenkomst.
Uw elektronische acceptatie van deze Overeenkomst houdt in dat u deze Overeenkomst, evenals onze Universele servicevoorwaarden, die daarvan middels deze verwijzing deel uitmaken, en alle andere overeenkomsten of beleidsregels die hier uitdrukkelijk deel van uitmaken, hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt daaraan gebonden te zijn.

Met "wij", "ons" of "onze" wordt GoDaddy bedoeld. De termen "u", "uw" of "Reseller" verwijzen naar elke persoon of entiteit die deze Overeenkomst accepteert. Niets in deze Overeenkomst mag worden aangemerkt als het toekennen van rechten of voordelen aan derden.

Wij kunnen deze Overeenkomst, de beleidsregels of overeenkomsten die hierin zijn opgenomen, en alle limieten of beperkingen voor de Reseller-programma's of de Reseller-services naar eigen goeddunken en op elk moment wijzigen of aanpassen, en dergelijke wijzigingen of aanpassingen zijn onmiddellijk van kracht na publicatie op deze Site. Uw gebruik van de Reseller-programma's na dergelijke wijzigingen of aanpassingen houdt in dat u deze Overeenkomst en de beperkingen van het Reseller-programma, zoals laatstelijk herzien, accepteert. Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst en de beperkingen van het Reseller-programma zoals laatstelijk herzien, dan dient u niet verder te gaan met het gebruik van het of de Reseller-programma('s). We kunnen u van tijd tot tijd via e-mail informeren over wijzigingen of aanpassingen van deze Overeenkomst. Het is daarom van groot belang dat u de gegevens van uw shopper-account up-to-date houdt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het niet ontvangen van een e-mailmelding als een dergelijke fout het gevolg is van een onjuist e-mailadres.

U erkent dat Wild West Domains, LLC, een besloten vennootschap in Delaware ("Wild West Domains"), kan optreden als de geregistreerde registerhouder voor de domeinnaamregistratieservices die krachtens deze Overeenkomst worden aangeboden. Wild West Domains is een door de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") geaccrediteerde registerhouder. U bevestigt en stemt ermee in dat Wild West Domains, als door de ICANN geaccrediteerde registerhouder. is gebonden aan een overeenkomst met de ICANN. U erkent en stemt ermee in dat Wild West Domains deze Overeenkomst kan wijzigen voor naleving van de overeenkomst met de ICANN en andere voorwaarden die zijn uiteengezet door de ICANN en/of het toepasselijke Register voor het betreffende topleveldomein of landcode-topleveldomein. Niettegenstaande het voorgaande erkent u en stemt u ermee in dat een van onze aangesloten door de ICANN geaccrediteerde registerhouders kan optreden en kan worden aangeduid als de geregistreerde Registerhouder in bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld indien vereist door de ICANN, vanwege onze relatie met het Register of ander specifiek topleveldomein, enzovoort).

2. OMSCHRIJVING VAN SERVICES

Basis en Pro Reseller programma’s. De Basis en Pro Reseller programma’s bieden u een gebruiksklare Reseller-website waarop u de Services kunt doorverkopen. De voor wederverkoop beschikbare Services hoeven niet alle Services te omvatten die we te koop bieden. Het Standaard Reseller Programma biedt u de mogelijkheid te opteren voor verschillende Services en deze door te verkopen aan uw eigen klanten. Het Pro Reseller Programma biedt u de mogelijkheid te opteren voor dezelfde Service om door te verkopen als het Standaard Reseller Programma, maar biedt u bovendien de mogelijkheid door uw klanten geregistreerde domeinnamen te gelde te maken. U aanvaardt dat wij uw Reseller-site op gezette tijden kunnen wijzigen.

Super Reseller Programma. Een Super Reseller Programma voorziet u van een gebruiksklare Pro Reseller site waarop u de Services die beschikbaar zijn voor wederverkoop door een Pro Reseller kunt wederverkopen en tevens Basic en Pro Reseller Programma’s kunt doorverkopen aan uw eigen Sub-Resellers (klanten die een Basic of Pro Reseller Programma van u kopen).

API Reseller Programma. Een Application Programming Interface ("API") Reseller Programma ("API Reseller Programma") biedt u de mogelijkheid domeinnaamregistraties en e-mailservices te verkopen aan uw eigen klanten via uw eigen website. Wij voorzien u niet van een gebruiksklare Reseller-site.

3. LICENTIE

Behoudens de voorwaarden in deze Overeenkomst, verlenen wij u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de Services door te verkopen. Een jaarlijkse licentievergoeding is van toepassing op alle Reseller-programma’s. De Services die u verkiest te verkopen zijn onderworpen aan de bijbehorende serviceovereenkomsten en de beleidslijnen op de juridische pagina van deze site die hier te vinden zijn.

4. UW VERPLICHTINGEN; BEPERKINGEN; RESTRICTIES

Gegevensbescherming. Behoudens de bepalingen en voorwaarden van de Data Processing Addedum en zijn bijlagen (de "DPA"), hieronder aan het einde van deze Overeenkomst bijgevoegd en hierin opgenomen, krijgt u mogelijk toegang tot klantgegevens voor beperkte doeleinden en gebruik. Elke toegang tot en gebruik van klantgegevens is alleen toegestaan als u zich strikt houdt aan de bepalingen en voorwaarden van de DPA, en elke niet-naleving of schending van de voorwaarden ervan zal een reden zijn voor onmiddellijke beëindiging van deze overeenkomst en uw deelname aan het Reseller-programma.

Prijzen en tarieven. Behoudens de voorwaarden in deze Overeenkomst, erkent u dat alle prijzen en tarieven van tijd tot tijd en naar ons eigen goeddunken kunnen worden gewijzigd.

Geld-teruggarantie. Wanneer u uw Reseller-account om welke reden dan ook wilt annuleren binnen dertig (30) dagen na de datum van aankoop van een Reseller-programma, hebt u alleen recht op volledige restitutie van de jaarlijkse licentiekosten. U en uw klanten hebben geen recht op restituties voor gekochte Services en u ontvangt geen commissiebetalingen, indien van toepassing.

Kennisgevingen aan klanten. In het geval van herzieningen, wijzigingen, opheffingen of andere wezenlijke veranderingen in de Services die kennisgeving aan klanten vereisen, zult u ons helpen uw klanten op de hoogte te stellen.

Geheimhouding. U verklaart dat u een redelijke mate van zorgvuldigheid en discretie zult betrachten om gebruik, openbaarmaking of reproductie van onze Vertrouwelijke Informatie te voorkomen en te beperken. "Vertrouwelijke informatie" omvat zonder beperking alle informatie over klanten, orders, domeinnamen of services, marketinginformatie of andere niet-openbare informatie verkregen binnen uw Reseller Control Center. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie, hoe ook aangeduid, die deel uitmaakt of later deel gaat uitmaken van het publieke domein zonder uw niet-nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst, u ter kennis is gekomen voorafgaand aan openbaarmaking uit hoofde van deze Overeenkomst, u ter kennis is gekomen via een andere bron dan ons, en op andere wijze dan door de niet-nakoming van een andere geheimhoudingsplicht, of informatie die onafhankelijk door u is ontwikkeld. Deze verplichting blijft van kracht tot drie (3) jaar na beëindiging van uw Reseller-programma.

Ethische normen. Steekpenningen of geschenken bieden in ruil voor aankopen door klanten is verboden en zal resulteren in beëindiging van uw Reseller-programma.

Onjuiste voorstelling van zaken. U gaat ermee akkoord dat u geen foutieve of misleidende claims maakt over de prijs, kwaliteit, waarde, inclusie, leverbaarheid of beschikbaarheid van Services. Wij behouden ons het recht voor uw account op te schorten of te annuleren wegens niet-naleving van deze voorwaarden.

Identificatie registerhouder. Na een verzoek om informatie dient u de verzoeker te informeren dat Wild West Domains de geregistreerde registerhouder is voor via uw Reseller-site geregistreerde domeinnamen. U mag in geen geval de indruk wekken dat u de geregistreerde registerhouder of een door ICANN goedgekeurde registerhouder bent. U erkent en aanvaardt dat u het ICANN Accredited logo niet mag gebruiken op uw marketingmaterialen of uw Reseller-site.

Geen overdracht. Uw Reseller-account is niet-overdraagbaar en kan niet afzonderlijk of in combinatie met de verkoop van een bestaande site of business worden verkocht.

Beëindiging. Verdiende commissies kunnen in de wacht worden geplaatst en niet betaald als wij naar onze mening een buitensporig aantal terugstortingen en/of restituties ontvangen. Als wij vaststellen dat u een bepaling in deze Overeenkomst niet bent nagekomen, kunnen wij deze Overeenkomst beëindigen en verbeurt u alle verdiende commissies. Als u weer Reseller-accounts bij ons opent, worden deze geannuleerd en krijgt u geen commissies betaald.

Gevolmachtigde-registraties. U zult niet willens en wetens registraties accepteren van een provider van gevolmachtigde- en privéregistratieservices die niet is geaccrediteerd door ICANN, en u zult alle ICANN-specificaties en -voorschriften in het Proxy Accreditation Programma naleven.

ICANN- en Register-regels en -wetgeving. U erkent en aanvaardt dat alle door ICANN vereiste kennisgevingen van verlenging zullen sturen. U zult op uw website aangeven dat de betreffende registerhouder kennisgeving voor verlenging zal sturen. U dient alle kosten van registratie en verlenging duidelijk op uw website te vermelden (en op ons verzoek een koppeling naar een dergelijke pagina verschaffen). U dient alle vereiste registratiegegevens in ICANN-compatibele indeling te verstrekken. U erkent en aanvaardt dat wij DNS na ommekomst zullen onderbreken om de door ICANN vereiste verlengingsinstructies weer te geven. Wij zijn verantwoordelijk voor de validatie van alle domeinnaamregisterhouders. Als wij de validatie niet kunnen uitvoeren, kan de domeinnaam naar ons eigen goeddunken worden opgeschort of beëindigd.

U erkent en aanvaardt dat u verantwoordelijk bent voor naleving van alle toepasselijke ICANN- en Register-voorschriften en procedures.

Controlerechten. U erkent en aanvaardt dat wij uw website kunnen controleren en kunnen verzoeken om bescheiden en documenten die aantonen dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst nakomt. Wij behouden ons het recht voor uw account op te schorten of te annuleren wegens niet-naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst.

5. INTELLECTUEEL EIGENDOM

U zult alle computerprogramma’s, documentatie en informatie die bestaat uit eigendomsgegevens gerelateerd aan de API of dergelijke gegevens omvat, uitsluitend gebruiken voor het doel uw verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen. U zult de API niet decompileren, ontleden of anderszins tot de broncode herleiden of anderen aanzetten zulks te doen.

U zult geen copyrights, handelsmerken, dienstmerken of ander intellectueel eigendom van GoDaddy of het moederbedrijf of partners van haar gebruiken, tenzij wij daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben verleend, geen handelsmerken registreren die wezenlijk of verwarrend gelijk zijn aan een handelsmerk van GoDaddy, het moederbedrijf of partners van haar, en geen internetdomeinnamen registreren of aanhouden die beschermde handelsnamen van GoDaddy, het moederbedrijf of partners van haar bevatten (of domeinnamen die daaraan verwarrend gelijk zijn). U zult intellectueel eigendom van GoDaddy, het moederbedrijf of partners van haar niet gebruiken in uw advertenties, tenzij wij daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben verleend. U verbindt zich verder om handelsmerken van GoDaddy, het moederbedrijf of partners van haar, met inbegrip van onze website URL’s, niet te zullen gebruiken als trefwoorden in online reclamecampagnes.

Door deze Overeenkomst wordt u geen licentie of gebruiksrecht verleend op grond van auteursrecht, octrooirecht, (dienst)merkrecht of ander eigendomsrecht, behalve de hieronder verleende beperkte merklicentie voor Basis en Pro Resellers.

6. BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP STANDAARD / PRO RESELLER-PROGRAMMA’S

Definities.

 • "Prijscatalogus" is een lijst van Services die beschikbaar zijn voor wederverkoop binnen uw Reseller-programma, met vermelding van uw kostprijs en de minimumverkoopprijs per service. De Prijscatalogus is te vinden in het Reseller Control Center
 • Reseller Control Center is de beveiligde locatie binnen uw account op onze site waar u toegang kunt krijgen tot uw Services Prijscatalogus, de Services die u wilt verkopen kunt selecteren, u kunt aanmelden voor Marketing Services en uw Reseller-programma anderszins kunt controleren en beheren.


De kosten van services. Wij leveren onze Services aan u conform onze Prijscatalogus. U kunt uw eigen prijzen rekenen voor de Services die u doorverkoopt, met inachtneming van de door ons vastgestelde minimumverkoopprijs.

Prijzen in meerdere valuta’s. U hebt de mogelijkheid om te kiezen voor prijzen in meerdere valuta’s voor uw Reseller-site. Prijzen in meerdere valuta’s bieden u de mogelijkheid klanten te bedienen die het checkoutproces bij voorkeur voltooien in een andere valuta dan Amerikaanse dollars. Als u zich aanmeldt voor prijsstelling in meerdere valuta, erkent u en gaat u ermee akkoord dat (1) hoewel wij de prijzen van Services in verschillende valuta aanbieden, de transactieverwerking alleen wordt ondersteund in Amerikaanse dollars en een bepaald aantal valutaopties die op deze Site worden weergegeven; en (2) de prijzen vermeld in de Prijscatalogus (inclusief, zonder beperking, de basiskoopprijs, minimumverkoopprijs en aanbevolen verkoopprijs) in het Reseller Control Center niet real-time worden bijgewerkt. Afhankelijk van de valutawisselkoersen en andere variabelen, is het mogelijk dat verkopen aan klanten in een andere valuta dan Amerikaanse dollars uw commissiebetalingen kunnen verlagen en/of kunnen resulteren in negatieve Commissiebetalingen.

Frauduleuze transacties. U vrijwaart ons tegen door ons namens u verwerkte transacties die frauduleus van aard zijn. Deze frauduleuze transacties kunnen onder andere het gevolg zijn van opzettelijk onjuiste opgave van gegevens in het domeinregistratie- of overdrachtsproces of van het gebruik van gestolen of wederrechtelijk toegeëigende creditcards.

Services in rekening brengen aan klanten. U machtigt ons om uw klanten de dollarbedragen in rekening te brengen die u rekent voor de Services die zij via uw Reseller-site kopen. Wij kunnen uw klant een kleine vergoeding in rekening brengen als de klant een domeinnaamregistratie annuleert binnen de periode van vijf (5) dagen en wij restitueren de kosten van de domeinnaam. Wij zullen uw klant geen kosten in rekening brengen als wij een domeinnaamregistratie gedurende deze periode wegens fraude annuleren.

Transactiekosten. U betaalt ons USD $0,25 per klantorder plus [@T[localization:]@ van de totale orderkosten (gezamenlijk de "Transactiekosten"). U erkent dat de transactiekosten van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd en niet worden gerestitueerd ingeval een klantorder voor Services wordt gerestitueerd.

Hosting Uw Basis of Pro Reseller-site wordt door ons gehost en is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen van onze Hostingovereenkomst. Alle Standaard en Pro Reseller sites zijn gebouwd op de domeinnaam securepaynet.net.

Klantondersteuning. Wij bieden u en uw klanten voor de services die u als reseller verkoopt standaard klantenondersteuningsdiensten, maar u kunt u, indien gewenst, afmelden voor onze klantenondersteuningsdiensten voor uw klanten in het gedeelte Accountinstellingen van het Reseller Control Center.

Commissiebetaling. "Commissiebetaling(en)" worden maandelijks betaald en hebben betrekking op commissies verdiend in de direct voorgaande maand. Voor elk service verkocht via uw Reseller-site, wordt uw commissie berekend als het verschil tussen uw verkoopprijs en kostprijs, minus de Transactiekosten en/of terugstortingen die van toepassing zijn.

De datum van uitbetaling is de datum waarop de commissiebetaling naar u wordt gestuurd. Commissiebetalingen kunnen worden betaald door PayPal®, ons Good as Gold-programma, per cheque of per directe overboeking (alleen beschikbaar voor Resellers in de VS). Ongeacht welke betaalmethode wordt gebruikt, is de datum van uitbetaling, wanneer deze op een zaterdag valt, de vorige werkdag; als de datum van uitbetaling op een zon- of feestdag valt, is de datum van uitbetaling de volgende werkdag.

 • PayPal: Indien u verkiest om PayPal te gebruiken, wordt u maandelijks uitbetaald op de vijfentwintigste (25e) dag van de maand. Raadpleeg de in uw land toepasselijke vereisten voor PayPal-accounts; deze kunt u hier vinden. Zo weet u zeker of op uw PayPal-account bedragen van derden kunt ontvangen. Wij betalen alle door PayPal in rekening gebrachte kosten en deze worden dus niet in mindering gebracht op uw Commissiebetaling.
 • Good As Gold: Indien u verkiest om Good As Gold te gebruiken, wordt u maandelijks uitbetaald op de vijfentwintigste (25e) dag van de maand. De commissie moet ten minste vijf dollar (USD$5,00) bedragen voordat betaling op deze accounts wordt gedaan.
 • Cheque: Als u betaling per cheque verkiest of geen andere betalingsmethode kiest, ontvangt u uw commissiebetalingen per cheque. Papieren cheques worden pas uitgegeven als een minimumbedrag van honderd dollar (USD $100,00) is bereikt.
   Cheques naar in Amerika gebaseerde resellers. Cheques worden maandelijks op de laatste dag van de maand verzonden naar Resellers in de VS. U erkent en aanvaardt dat voor cheques van vijfentwintig dollar (USD $25,00) verwerkingskosten in rekening worden gebracht elke keer dat een cheque voor commissiebetaling wordt afgedrukt.
   Cheques naar Resellers gevestigd buiten de VS. Cheques worden op kwartaalbasis, op de laatste dag van het kwartaal, per post verstuurd naar Resellers gevestigd buiten de VS. De betaaldata per kwartaal zijn: 28 februari, 31 mei, 31 augustus en 30 november. Voor de verwerking van cheques worden geen kosten berekend aan niet in de VS gevestigde Resellers.
 • Directe overboeking (Direct Deposit) (alleen beschikbaar voor Resellers in de VS): In aanvulling op de bovengenoemde commissiebetalingsmethoden kunnen Resellers in de VS er ook voor opteren hun commissiebetalingen per directe overboeking te ontvangen. Indien u verkiest om directe overboeking te gebruiken, aanvaardt u dat het uw verantwoordelijkheid is om een geldige bankrekening in de VS te verstrekken en de betreffende directe overboekingsgegevens in te voeren in het gedeelte Instellen begunstigde van Mijn Account op onze website. Het niet verstrekken van een geldige Direct Deposit Account leidt tot inhouding van uw commissiebetalingen in afwachting van het ontvangen van duidelijke Direct Deposit-instructies. U kunt de instructies over het instellen van een Direct Deposit Account vinden door te klikken op de koppeling "Accounts begunstigde" op de pagina "Accountinstellingen" onder "Mijn account" voor uw account op onze website.
  U machtigt ons hierbij om crediteringen (positieve posten) voor Commissiebetalingen op de door u opgegeven Direct Deposit Account uit te voeren en te boeken. Commissiebetalingen kunnen worden gedebiteerd en ingehouden op wegens fraude gerestitueerde of door de bank van uitgifte terugbetaalde orders. U krijgt maandelijks op de vijfentwintigste (25e) dag van de maand uitbetaald.
  De door u of de Direct Deposit Account-houder aan ons verleende machtiging blijft volledig van kracht tot wij of de bankinstelling schriftelijke kennisgeving van u of de Direct Deposit Account-houder hebben ontvangen dat een dergelijke machtiging is herroepen of tot de beëindiging van uw Reseller-account.

Terugstortingen. In het geval van een creditcardterugstorting in verband met de aankoop van een service door uw klant, brengen we het bedrag van de creditcarddebitering in mindering op uw commissiebetaling. In het geval dat het aantal terugstortingen hoog is, zoals door ons te bepalen, behouden we ons het recht voor twintig procent (20%) in te houden op uw maandelijkse commissiebetalingen gedurende negentig (90) dagen vanaf de betaaldatum van de commissie.

Marketing Services. Wij (en onze gelieerde ondernemingen) zullen de Services niet met onze merknaam aanbieden aan uw klanten, maar wij (en onze gelieerde ondernemingen) mogen de Services wel met uw merknaam aanbieden aan uw klanten. Van tijd tot tijd kunnen we ook andere marketingservices aan u ter beschikking stellen. De marketingservices kunnen kortingen, promoties, telemarketingservices, e-mailmarketingservices en/of online advertentieservices omvatten (afzonderlijk en gezamenlijk aan te duiden als "Marketing Services"). De Marketingservices zijn ontworpen om u te helpen de marketing van uw producten en services te verbeteren en uw klanten beter te bereiken. De Marketingservices worden op optionele basis aangeboden. U erkent en aanvaardt dat (1) de Marketingservices uitsluitend voor het gemak worden verstrekt en wij daarover geen toezeggingen doen of garanties geven; (2) wij ons het recht voorbehouden de Marketingservices te allen tijde te wijzigen, te veranderen of te staken; (3) wanneer u zich aanmeldt (of afmeldt) bij de Marketingsservices, het tot tien (10) werkdagen kan duren voordat uw wijzigingen van kracht worden; (4) alle Marketingservices door ons worden geselecteerd en dat het u niet is toegestaan de Marketingservices aan te passen; en (5) uw gebruik van Marketingservices, met name van kortingen en promoties, uw commissiebetalingen kan verlagen en/of kan resulteren in negatieve commissiebetalingen.

Handelsmerklicentierichtlijnen. Wij verlenen u een niet-overdraagbare licentie om de volgende handelsmerken en productnamen ("Merken") op uw website te reproduceren en weer te geven in verband met de wederverkoop van onze producten overeenkomstig de beperkte specificaties in dit artikel: Express Email Marketing®, Quick Shopping Cart®, en Online File Folder®. Wij verlenen u ook een niet-overdraagbare licentie om de auteursrechtelijk beschermde juridische overeenkomsten en documenten verband houdend met de geboden Services en beschikbaar gesteld in het Reseller Control Center te reproduceren en weer te geven, mits u de juiste copyrightvermelding opneemt en de overeenkomsten en documenten niet wijzigt. U bent verplicht een kleine disclaimer op uw website te plaatsen die verwijst naar de gebruikte Merken en onze eigendomsrechten en die van onze partners daarop, met de tekst: "Handelsmerken van derden zijn eigendom van de respectieve eigenaars. Alle rechten voorbehouden." U verplicht zich het Reseller Control Center van tijd tot tijd te controleren op eventuele wijzigingen in de Merken, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, een wijziging van een aangevraagd handelsmerk (™) in een geregistreerd handelsmerk (®). U dient wijzigingen in door u gebruikte Merken direct aan te brengen.

De Services dienen duidelijk herkenbaar te zijn aan hun bovenstaande namen en het gebruik van die namen mag alleen dienen om onze Services accuraat te beschrijven of aan te duiden. De Merken dienen te worden gereproduceerd in de exacte vorm waarin zij in dit artikel voorkomen of zoals geautoriseerd in het Reseller Control Center en dienen te zijn voorzien van het geldende ® of ™ symbool. Elke weergave van een Merk dient duidelijk te kunnen worden onderscheiden van uw naam of andere tekst zodat het er niet op kan lijken dat ze uw bezit zijn of aan u zijn gerelateerd anders dan door uw relatie met ons. Wij kunnen u nadere specificaties verstrekken in aanvulling op deze algemene richtlijnen en u bent verplicht zich daaraan te houden. Het is u niet toegestaan de Merken weer te geven op een wijze die een relatie, sponsorschap of ondersteuning van u door ons inhoudt anders dan uw relatie met ons als reseller. In het geval dat wij naar eigen inzicht bepalen dat uw gebruik van de Merken of een merk gehouden door een van onze gelieerde ondernemingen een inbreuk inhoudt op een handelsmerk of een verwatering daarvan, kunnen wij commissiebetalingen inhouden tot het probleem is verholpen en/of kunnen wij uw account met onmiddellijke ingang beëindigen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk door ons aan u zijn verleend, worden door ons voorbehouden. Wij kunnen uw gebruik van onze Merken controleren om te bepalen of u het bepaalde in dit artikel nakomt, en wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van onze Merken naar eigen goeddunken te beperken. U dient onze schriftelijke toestemming te verkrijgen voordat u de Merken gebruikt voor andere doelen dan waarin uitdrukkelijk in dit artikel of in het Reseller Control Center wordt voorzien.

Sociale media. U kunt de mogelijkheid krijgen om op uw Reseller-site koppelingen te maken naar uw sociale media pagina’s. U erkent en aanvaardt dat u het recht bezit of hebt om koppelingen te maken naar uw sociale media pagina’s vanaf uw Reseller-site. Als u een Google-knop gebruikt, erkent en aanvaardt u ook dat u gebonden bent aan het Google beleid inzake knoppen.

Aangepaste Domeinen. Uw Reseller-programma kan een aangepaste domeinnaamfunctie bevatten, waarmee u uw Reseller-site kunt koppelen aan een door u geregistreerde domeinnaam. De aangepaste domeinnaamfunctie kan zijn inbegrepen als onderdeel van uw Programma of u als add-on worden geboden en is mogelijk niet beschikbaar voor alle Resellers.

Domeinnamen te gelde maken. Ons Pro Reseller-programma voorziet in domeinnaamexploitatie. Domeinnaamexploitatie is een service die domeinnaamhouders de mogelijkheid biedt inkomsten te genereren uit het door hun domeinnamen gegenereerde verkeer. U krijgt een percentage betaald van de inkomsten gegenereerd uit via uw Reseller-site geregistreerde domeinnamen boven de limiet vastgesteld in het Reseller Control Center, die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Uw betalingen voor exploitatie van domeinnamen zullen tegelijk worden gedaan met uw Commissiebetalingen. U erkent en aanvaardt dat wij ons uitdrukkelijk het recht voorbehouden om onze aanbieding inzake domeinnaamexploitatie te allen tijde te wijzigen of in te trekken. Bovendien erkent en aanvaardt u dat uw gebruik van onze aanbieding inzake domeinnaamexploitatie onderworpen is aan en in overeenstemming zal zijn met de voorwaarden beschreven in de Cash Parking-overeenkomst, die hiervan middels verwijzing deel uitmaakt. We behouden het recht om domeinnamen te screenen vóór aanmelding, en wij mogen, uitsluitend ter onzer beoordeling, elke domeinnaam om welke reden dan ook uitsluiten, inclusief, maar niet beperkt tot: a) schending van deze overeenkomst of de Universele servicevoorwaarden; of b) inbreuk, of potentiële inbreuk van een intellectueel eigendomsrecht van een derde partij.

Juridische overeenkomsten, beleidslijnen en ICANN-vereisten. Uw Reseller dient een Uniform Term of Service Agreement, Service-level klantovereenkomsten, Privacybeleid, ICANN Registrant Rights and Responsibilities en andere juridische overeenkomsten en beleidslijnen, met sommige waarvan klanten akkoord dienen te gaan voordat ze een aankooptransactie kunnen uitvoeren, op de Reseller-website weer te geven. U verplicht zich dat u de juridische overeenkomsten en beleidslijnen op uw Reseller-website niet zult wijzigen of verwijderen, noch daartoe pogingen zult ondernemen. U zult zorgen dat de identiteit van en contactgegevens geleverd door klanten van een privéregistratieservice of gevolmachtigde-registratieservice door u geboden of beschikbaar gesteld in verband met elke registratie bij ons zullen worden gedeponeerd of in bewaring zullen worden gehouden, of u geeft voor dergelijke klanten een opvallende kennisgeving weer op het moment dat wordt gekozen voor een dergelijke privé- of gevolmachtigde-service dat hun gegevens niet in bewaring zullen worden gegeven. Waar derdenbewaring (escrow) van toepassing is, voorziet uw escrow-overeenkomst er ten minste in dat gegevens aan ons worden vrijgegeven in het geval u deze overeenkomst niet nakomt.

Looptijd en beëindiging. Wanneer wij geen kennisgeving van u ontvangen, zullen wij het bieden van toegang tot het Reseller-programma voor onbepaalde tijd automatisch continueren en de kosten in rekening brengen via uw bij ons geregistreerde betaalmethode tegen onze dan geldende tarieven voor de jaarlijkse licentiekosten. U aanvaardt dat u verantwoordelijk bent om ons in kennis te stellen wanneer u uw gebruik van het Reseller-programma wenst te beëindigen. Kennisgeving van uw voornemen om het programma te beëindigen dient aan ons te worden gedaan niet later dan drie dagen vóór uw factuurdatum. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht en zonder kennisgeving op elk moment en om welke reden dan ook uw toegang tot of gebruik van het Reseller-programma op te schorten. Na beëindiging vervallen de aan uw klanten geboden Services automatisch aan ons of een gelieerde onderneming. Gekochte services kunnen niet aan u of uw klanten worden gerestitueerd.

Verklaringen en garanties. U verklaart en garandeert dat alle door u verstrekte informatie om uw Reseller-site op te zetten waar, juist en volledig is. U verklaart en garandeert tevens dat de naam van uw site, URL of andere branding te goeder trouw wordt gebruikt en dat u niet ter kennis is gekomen dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op of dat deze in strijd is met de wettelijke rechten van een derde partij of een registratie, handelsmerk of handelsnaam van een derde partij. U erkent en aanvaardt dat wij geen toezeggingen of garanties van welke aard dan ook doen of geven in verband met deze Overeenkomst en u uitdrukkelijk niet vrijwaren tegen de mogelijkheid van bezwaar tegen of aanvechting van de registratie of het gebruik van een domeinnaam die u gebruikt in verband met uw Reseller-programma.

7. SPECIALE VOORWAARDEN GELDEN VOOR RESELLERS WOONACHTIG IN INDIA

Voor Resellers in India gelden de volgende voorwaarden voor aankopen van het Basis Reseller Programma gedaan na de datum van “Laatste herziening” aan het begin van deze Overeenkomst.

Het Basic Reseller Programma is verkrijgbaar tegen zowel de introductieprijs ("Introductieprijs") als de standaardprijs ("Standaardprijs"). Of de introductieprijs van toepassing is, hangt af van het behalen van een omzet-benchmark ("Omzet-benchmark"). De huidige introductieprijs, de standaardprijs en de omzet-benchmark dienen op de openingspagina van de Reseller-site te worden weergegeven of de disclaimers gekoppeld aan de openingspagina van de Reseller-site dienen op die site te worden weergegeven.

Als u het Standaard Reseller Programma koopt, wordt de introductieprijs gerekend. Als u de omzet-benchmark hebt gehaald bij controle na zes (6) maanden na uw aankoop, blijft de introductieprijs gehandhaafd gedurende de resterende periode van zes (6) maanden van uw Basic Reseller Programma. Als u de omzet-benchmark niet hebt gehaald bij controle na zes (6) maanden na aankoop, wordt de standaardprijs berekend voor de resterende zes (6) maanden van uw Basic Reseller Programma en wordt uw aan ons opgegeven betalingswijze gedebiteerd voor het verschil tussen de introductieprijs en de standaardprijs. Op uw betalingsmethode in rekening gebrachte kosten zijn niet-restitueerbaar, ook niet als u op latere datum de omzet-benchmark haalt.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de Introductieprijs, de Standaardprijs en de omzet-benchmark te allen tijde te wijzigen of aan te passen, en dergelijke wijzigingen of aanpassingen zullen online worden geplaatst op deze site en zullen met onmiddellijke ingang van kracht zijn zonder dat verdere kennisgeving aan u is vereist. Wijzigingen of aanpassingen in de Introductieprijs, Standaardprijs en omzet-benchmark zullen van kracht worden op de eerstvolgende verlengingsdatum van uw Basic Reseller Programma.

Tenzij anders bepaald op de Reseller-openingspagina of in de disclaimers gekoppeld aan de Reseller-openingspagina van deze site, zullen alle Basic Reseller Programma’s aan Resellers in India worden aangeboden voor een periode van niet meer dan twaalf (12) maanden. Wij behouden ons het recht voor de beschikbaarheid van het Basic Reseller Programma na twaalf (12) maanden te discontinueren of de beschikbaarheid te continueren tegen Standaardtarieven.

8. BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP HET SUPER RESELLER PROGRAMMA

Inclusief voorwaarden professionele wederverkoper (Pro Reseller-programma). Alle voorwaarden in bovenstaande bepalingen die specifiek van toepassing zijn op Basic / Pro Reseller programma’s zijn ook van toepassing op het Super Reseller programma en maken derhalve middels verwijzing deel uit van dit artikel.

Sub-Resellers; Beëindiging. U bent verantwoordelijk voor de handelingen en omissies van uw Sub-Resellers. Als u training en/of technische ondersteuning geeft aan uw Sub-Resellers, dient die redelijk te zijn. In het geval dat een Sub-Reseller account wordt beëindigd door de Sub-Reseller, bent u of zijn wij verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de klanten van die Sub-Reseller worden overgebracht naar een ander Reseller of Sub-Reseller account.

Commissiebetalingen. Behalve de commissiebetaling genoemd in het artikel over Basic/Pro Resellers, wordt commissie verdiend voor elk verkocht Reseller Programma, evenals voor de door uw Sub-Resellers verkochte Services. Wij behouden ons het recht voor de aan beide inkomstenbronnen verbonden kosten naar eigen goeddunken te wijzigen.

Domeinnamen te gelde maken. In aanvulling op domeininkomsten die u genereert via uw eigen Pro Reseller Programma, ontvangt u een percentage van de inkomsten gegenereerd door via uw Sub-Reseller’s sites gekochte domeinnamen boven de in het Reseller Control Center vastgesteld limiet, die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Uw betalingen voor exploitatie van domeinnamen zullen tegelijk worden gedaan met uw Commissiebetalingen. U erkent en aanvaardt dat wij ons uitdrukkelijk het recht voorbehouden om onze aanbieding inzake domeinnaamexploitatie te allen tijde te wijzigen of in te trekken. Bovendien erkent en aanvaardt u dat uw gebruik van onze aanbieding inzake domeinnaamexploitatie onderworpen is aan en in overeenstemming zal zijn met de voorwaarden beschreven in de Cash Parking-overeenkomst, die hiervan middels verwijzing deel uitmaakt. We behouden het recht om domeinnamen te screenen vóór aanmelding, en wij mogen, uitsluitend ter onzer beoordeling, elke domeinnaam om welke reden dan ook uitsluiten, inclusief, maar niet beperkt tot: a) schending van deze overeenkomst of de Universele servicevoorwaarden; of b) inbreuk, of potentiële inbreuk van een intellectueel eigendomsrecht van een derde partij.

9. BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP HET API RESELLER-PROGRAMMA

Branding. Wij machtigen u om de Services die u verkoopt te co-branden door naam en logo van Wild West Domain te gebruiken naast uw eigen naam en logo; u mag dit echter alleen doen overeenkomstig de bepalingen in het artikel Intellectueel eigendom in deze Overeenkomst.

Prepaid Account. Een prepaid account ("Prepaid Account") is vereist om het API Reseller Program te kunnen gebruiken, en dit account dient vooraf te worden ingesteld door voldoende overboekingen naar ons om de kosten van de Services die worden gekocht te dekken. Instructies over het instellen van uw Prepaid Account vindt u door te klikken op de koppeling “Wiring funds to your Account” (Geld overmaken naar uw account) op uw startpagina op het Reseller Extranet.

U machtigt ons hierbij om debiteringen (negatieve posten) uit te voeren en te boeken op de Prepaid Account wanneer wij van uw verzoeken om services ontvangen. Wanneer u geen geldige Prepaid Account opent en aanhoudt, kunt u geen services van ons afnemen. Wanneer uw Prepaid Account om welke reden dan ook onvoldoende dekking biedt voor het verwerken van uw verzoeken om services en u niet reageert op onze kennisgevingen, worden verzochte transacties niet verwerkt. U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor transacties die niet konden worden verwerkt omdat uw Prepaid Account onvoldoende dekking biedt voor die transacties. Wanneer uw Prepaid Account langere tijd onvoldoende dekking biedt, kunnen bijkomende kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen u ook een kleine vergoeding in rekening brengen als u of uw klant een domeinnaamregistratie annuleert binnen de periode van vijf (5) dagen en wij restitueren de kosten van de domeinnaam. Wij zullen u geen kosten in rekening brengen als wij de domeinnaamregistratie gedurende deze periode wegens fraude annuleren.

Het is uw verantwoordelijkheid om uw Prepaid Account te annuleren wanneer u besluit om uw API Reseller Account op te heffen. Zelfs na beëindiging van uw Reseller Account, blijft uw Prepaid Account open totdat we schriftelijk bericht van u hebben gekregen met de opdracht om uw Prepaid Account te sluiten.

Juridische overeenkomsten, beleidslijnen en ICANN-vereisten. U bent gebonden aan ons Privacybeleid in uw zakelijke contacten met klanten en anderen en om een Privacybeleid met soortgelijke verplichtingen op de startpagina van uw Reseller-site te plaatsen. U dient ook de ICANN Registrant Rights and Responsibilities, ICANN Registrar Transfer Dispute Resolution Policy en andere juridische overeenkomsten en beleidslijnen die wij van tijd tot tijd kunnen verstrekken, weer te geven. U erkent en verklaart tevens dat u de Domeinnaamregistratie- en Klantenserviceovereenkomst die wij u zullen doen toekomen op uw site zult publiceren en van uw klanten zult verlangen (ten tijde van domeinnaamregistratie) dat zij daarmee instemmen.

U erkent en aanvaardt dat de registratie en het gebruik van domeinnamen deels wordt beheerst door regels en contracten uitgegeven door de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN"). Deze regels schrijven onder andere voor dat registerhouders bepaalde registratie- en transactiegegevens bewaren gedurende een periode van drie jaar en dat dergelijke gegevens op verzoek aan ICANN worden verstrekt in combinatie met een door ICANN geïnitieerde controle. Om aan deze ICANN-voorschriften te voldoen gaat u ermee akkoord dat u (a) in elektronische, papieren of microfilm vorm alle geschreven communicatie bestaande uit registratieaanvragen, bevestigingen, wijzigingen, overdrachten of beëindigingen en bijbehorende correspondentie met gebruikers, inclusief registratiecontracten, en (b) de documentatie van de accounts van alle gebruikers in elektronische vorm, inclusief datums en bedragen van alle betalingen en restituties in verband met domeinnaamregistraties zult bewaren. Op ons verzoek zult u alle in dit artikel genoemde gegevens aan ons verstrekken binnen twee (2) werkdagen en anderszins met ons samenwerken in verband met nalevingskwesties, toezichtkwesties of juridische problemen die voortvloeien uit de registratie van domeinnamen.

U zult zorgen dat de identiteit van en contactgegevens geleverd door klanten van een privéregistratieservice of gevolmachtigde-registratieservice door u geboden of beschikbaar gesteld in verband met elke registratie bij ons zullen worden gedeponeerd of in bewaring zullen worden gehouden, of u geeft voor dergelijke klanten een opvallende kennisgeving weer op het moment dat wordt gekozen voor een dergelijke privé- of gevolmachtigde-service dat hun gegevens niet in bewaring zullen worden gegeven. Waar derdenbewaring (escrow) van toepassing is, voorziet uw escrow-overeenkomst er ten minste in dat gegevens aan ons worden vrijgegeven in het geval u deze overeenkomst niet nakomt.

Looptijd en beëindiging. Wanneer wij geen kennisgeving van u ontvangen, zullen wij het bieden van toegang tot het API Reseller Programma voor onbepaalde tijd automatisch continueren en de kosten in rekening brengen via uw bij ons geregistreerde betalingsmethode tegen onze dan geldende tarieven voor de jaarlijkse licentiekosten. U aanvaardt dat u verantwoordelijk bent om ons in kennis te stellen wanneer u uw gebruik van het Reseller-programma wenst te beëindigen. Kennisgeving van uw voornemen om het programma te beëindigen dient aan ons te worden gedaan niet later dan drie dagen vóór uw factuurdatum. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht en zonder kennisgeving op elk moment en om welke reden dan ook uw toegang tot of gebruik van het Reseller-programma op te schorten. Na beëindiging zult u al uw klanten en hun Services aan ons overdragen en voor dat doel erkent en aanvaardt u dat u ons alle klantgegevens tijdig zult verstrekken, met inbegrip van de gegevens van de geregistreerde naamhouder en vroegere communicatie met uw klanten waarom we verzoeken om de overgang zo te laten verlopen dat de Services voor uw klanten niet vervallen. Gekochte services kunnen niet aan u of uw klanten worden gerestitueerd.

Kennisgevingen. U stemt ermee in dat alle kennisgevingen (behalve kennisgevingen inzake niet-nakoming van deze Overeenkomst) van ons aan u kunnen worden gepubliceerd op onze site en worden geacht te zijn geleverd binnen vijftien (15) dagen na publicatie. Kennisgevingen inzake niet-nakoming worden gestuurd naar het bij ons geregistreerde e-mailadres van de Reseller of per gewone post gestuurd naar het bij ons geregistreerde postadres van de Reseller. Kennisgevingen van de Reseller aan ons zullen per e-mail worden gestuurd naar het op onze site vermelde adres van de klantenservice of per gewone post naar: GoDaddy.com, LLC, tav: Reseller Department, 14455 North Hayden Rd., Suite 219, Scottsdale, AZ, 85260. In alle gevallen zal levering worden geacht te hebben plaatsgevonden vijf (5) dagen na de datum van verzending.

10. PRODUCTEN EN SERVICES VAN DERDEN.

Mogelijk bent u gerechtigd om producten en services van derden te verkopen. Als u verkiest om het SiteLock-product te verkopen, erkent en aanvaardt u dat u gebonden bent aan de voorwaarden die u hiervindt, die hiervan middels verwijzing deel uitmaken.

11. TITELS EN KOPPEN; ONAFHANKELIJKE CONVENANTEN; SCHEIDBAARHEID

De titels en kopjes van deze Overeenkomst zijn uitsluitend ter verhoging van het leesgemak en om verwijzingen te vergemakkelijken, en zullen op geen enkele manier worden gebruikt om de overeenkomst tussen de partijen op andere manier uit te leggen of te interpreteren dan in dit document is uiteengezet. Alle convenanten en afspraken in deze Overeenkomst worden in alle gevallen geïnterpreteerd als afzonderlijke en onafhankelijke convenanten of afspraken. Als een rechtbank of bevoegde rechterlijke instantie meent dat een bepaling van deze Overeenkomst (gedeeltelijk) onwettig, ongeldig of anderszins onafdwingbaar is, worden de overige bepalingen (of delen daarvan) daardoor niet aangetast, en blijven deze onverminderd van kracht en afdwingbaar voor zover wettelijk is toegestaan.

12. DEFINITIES; GESCHILLEN

Termen met een hoofdletter die in deze Overeenkomst worden gebruikt, maar niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Universele Servicevoorwaardenovereenkomst. In geval van discrepantie tussen de bepalingen van deze Overeenkomst en de bepalingen van de Universele Servicevoorwaardenovereenkomst, prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst.

***********************
RESELLER-OVEREENKOMST
ADDENDUM GEGEVENSVERWERKING

Dit Addendum Reseller gegevensverwerking ("DPA"), maakt onderdeel uit van de Overeenkomst tussen GoDaddy.com, LLC (inclusief haar samenwerkende entiteiten indien onder de Overeenkomst overwogen) ("GoDaddy") en u ("Reseller") met als doel het verkopen van producten en services ("Services") van GoDaddy middels het Reseller-programma van GoDaddy, en regelt met betrekking tot de verwerking van persoonlijke informatie door Reseller namens GoDaddy. Reseller gaat deze DPA aan namens zichzelf, en, voor zover vereist door toepasselijke wetten en voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming, in de naam van en namens zijn erkende gelieerde ondernemingen. Alle termen met een hoofdletter die niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Overeenkomst. De termen "wij", "ons" of "onze" verwijzen naar GoDaddy. De termen "u", "uw" of "Reseller" verwijzen naar de persoon of de entiteit die deze Overeenkomst aanvaardt. Niets in deze Overeenkomst mag worden aangemerkt als het toekennen van rechten of voordelen aan derden. Deze DPA gaat in en is bindend vanaf het moment van uw elektronische aanvaarding.

Deze DPA bestaat uit twee (2) afzonderlijke delen, die, zoals hieronder wordt uitgelegd, van toepassing zijn:

  1. Gegevensprivacy en -beveiligings-SLA. Toepassing van Gegevensprivacy en -beveiligings-SLA. Van toepassing op alle Resellers die toegang hebben tot en PII verwerken (zoals "hierin omschreven") binnen de aard en omvang van hun deelname aan het Reseller-programma
  2. Clausules Standaardcontractbepalingen (en haar Bijlagen 1 en 2). Toepassing van Standaardcontractbepalingen. De Standaardcontractbepalingen zijn van toepassing op de Klantgegevens die buiten de EER zijn overgedragen, ofwel direct of via verdere overdracht, naar een land dat niet door de Europese Commissie wordt erkend voor het leveren van adequate bescherming van persoonlijke gegevens (zoals omschreven in de AVG). De Standaardcontractbepalingen zijn van toepassing op de Klantgegevens die buiten de EER zijn overgedragen, ofwel direct of via verdere overdracht. Niettegenstaande het voorgaande zijn de Standaardcontractbepalingen niet van toepassing wanneer de gegevens worden overgedragen in overeenstemming met een erkende nalevingsnorm voor de wettige overdracht van persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de AVG) buiten de EER, zoals de EU-VS en Zwitserland-VS Privacy Shield Frameworks.

***********************
Gegevensprivacy en -beveiligings-SLA

1. Onderwerp en reikwijdte

  Deze Gegevensprivacy en beveiligings-SLA ("Beveiligings-SLA") is bijgevoegd en verwerkt in de Overeenkomst met als doel het verzekeren dat PII (als hieronder gedefinieerd) door u verzameld of gebruikt, op een beveiligde manier wordt behandeld en anderszins in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst, deze beveiligings-SLA en de toepasselijke wetten en regelgevingen.

2. Volgorde van voorrang.

  Deze beveiligings-SLA is verwerkt in en maakt onderdeel uit van de Overeenkomst. Voor zaken die niet worden genoemd onder deze beveiligings-SLA, zijn de voorwaarden van de Overeenkomst van toepassing. Met betrekking tot de rechten en plichten van de partijen vis-à-vis, in het geval van een conflict tussen de voorwaarden van de Overeenkomst en deze beveiligings-SLA, gelden de voorwaarden van deze beveiligings-SLA. In het geval van een conflict tussen de voorwaarden van de beveiligings-SLA en de standaardcontractbepalingen, zullen de standaardcontractbepalingen prevaleren.

3. Persoonlijke gegevens.

  3.1 "PII" of "Persoonlijke gegevens" betekent informatie op elk medium of in welke vorm dan ook van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, adres, sofinummer of ander identificatienummer, e-mailadres, telefoonnummer, financieel profiel, creditcard informatie, rijbewijsnummer of andere informatie die redelijkerwijs kan worden gekoppeld aan een bepaald persoon, computer of apparaat (bijv. informatie verzameld via trackingtechnologieën, zoals een IP-adres), of aan een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke omgeving, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon.
  3.2 De verwerking voor de doeleinden van deze beveiligings-SLA omvat het verzamelen, opnemen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, bekendmaken, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, combineren, beperken, wissen of vernietigen van PII.
  3.3 U mag PII alleen verwerken voor het/de beperkte en specifieke doel(en) die in de Overeenkomst staat/staan beschreven en volgens onze schriftelijke instructies, en voor geen enkel ander doel, inclusief, met betrekking tot overdrachten van PII van Europese personen naar buiten de Europese Unie, tenzij vereist door de Europese Unie of de wetten van een Europese lidstaat (in welk geval u ons onmiddellijk en vooraf ervan op de hoogte dient te stellen, tenzij het informeren aan ons wettelijk verboden is).
  3.4 U mag PII gerelateerd tot Europese individuen alleen naar buiten de EU transporteren (of als dergelijke PII al buiten de EU bevindt, naar derden die ook buiten de EU bevinden), in naleving van de voorwaarden van deze beveiligings-SLA en de vereisten van Artikelen 44 tot 49 van de AVG (zoals hieronder beschreven).
  3.5 U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als, volgens u, onze instructies inbreuk maken op toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving en -regelgevingen, inclusief de Europese wet op de Gegevensbescherming (zoals hieronder omschreven) op .
  3.6 U dient PII als strikt vertrouwelijk te behandelen en het dient alle werknemers of goedgekeurde vertegenwoordigers te betrekken bij het verwerken van de PII op een vertrouwelijke manier, en om ervoor te zorgen dat dergelijke personen of partijen een goedgekeurde vertrouwelijkheidsovereenkomst hebben ondertekend om de vertrouwelijkheid van de PII te waarborgen.
  3.7 Voor zover u in verband met het Reseller-programma krachtens de Overeenkomst toegang tot PII ontvangt, onderhoudt, verwerkt of anderszins toegang hebt, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het handhaven van gepaste organisatorische en beveiligingsmaatregelen om dergelijke PII te beschermen. U moet dergelijke PII beschermen en beveiligen in overeenstemming met alle toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten, inclusief maar niet beperkt tot Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en voor het vrije verkeer van dergelijke gegevens (de "Algemene Verordening Gegevensbescherming" of "AVG") en bijbehorende wetgeving of voorschriften van de Europese Unie (samen "Europese wet Gegevensbescherming").
  3.8 De passende organisatorische en beveiligingsmaatregelen waarnaar in Sectie 3.7 wordt verwezen, omvatten waar nodig (maar zijn niet beperkt tot):
  3.8.1 Die maatregelen hieronder beschreven in de Secties 5 en 6;
  3.8.2 Maatregelen om ervoor te zorgen dat alleen bevoegde personen met in de Overeenkomst beschreven doelen toegang hebben tot de PII;
  3.8.3 De pseudonimisering en codering van de PII;
  3.8.4 Het vermogen om continue vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van uw verwerkingssystemen en -diensten te waarborgen;
  3.8.5 Het vermogen om de beschikbaarheid van en toegang tot PII tijdig te herstellen;
  3.8.6 Een proces voor het regelmatig testen, beoordelen en evalueren van de effectiviteit van technische en organisatorische maatregelen voor het waarborgen van de beveiliging van de verwerking van PII; en
  3.8.7 Maatregelen om kwetsbaarheden te identificeren met betrekking tot het verwerken van PII in uw systemen.
  3.9 Voor zover u een overeenkomst sluit met een onderaannemer, leverancier of andere derde partij om de uitvoering ervan onder de Overeenkomst te vergemakkelijken, moet u (i) voorafgaande schriftelijke toestemming van ons verkrijgen; en (ii) een schriftelijke overeenkomst aangaan met een dergelijke derde partij om ervoor te zorgen dat deze partij ook voldoet aan de voorwaarden van deze beveiligings-SLA en de Overeenkomst.
  3.10 Niettegenstaande enige machtiging die door ons wordt gegeven in overeenstemming met Sectie 3.9, blijft u volledig aansprakelijk voor dergelijke handelingen van een onderleverancier, verkoper of andere derde partij waarbij een dergelijke partij niet voldoet aan zijn verplichtingen onder deze beveiligings-SLA (of soortgelijke contractuele afspraken die zijn ingevoerd om soortgelijke verplichtingen op te leggen aan de derde die u op grond van deze beveiligings-SLA heeft), of onder toepasselijke privacywet(en).
  3.11 U zult, op eigen kosten, ons verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren van alle aansprakelijkheid, kosten en verlies in verband met tijdelijke of permanente, toevallige of onwettige, onbeschikbaarheid, verlies, vernietiging, ongeautoriseerde openbaarmaking van of toegang tot, diefstal of compromittering van PII, en elke andere schending van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en elke schending van deze beveiligings-SLA.
  3.12 Als u merkt dat u onze Vertrouwelijke informatie of PII heeft ontvangen die niet bedoeld was om door u te worden ontvangen of die toestemming had om door u onder deze Overeenkomst te worden ontvangen, moet u (i) ons onmiddellijk op de hoogte stellen via , en (ii) tenzij anders schriftelijk is opgedragen, bewaart u de informatie totdat u wordt gecontacteerd door met instructies over wat te doen met dergelijke informatie.

4. Impactbeoordelingen en Beveiligingsaudits

  4.1 Impactbeoordeling gegevensbescherming. U dient ons bij te staan in het uitvoeren van impactbeoordelingen van gegevensbescherming om privacy- of beveiligingsrisico's gerelateerd aan het Reseller-programma onder de Overeenkomst te identificeren en te minimaliseren.
  4.2 Periodieke audits. Wij behouden ons het recht voor om periodieke audits uit te voeren (of op onze aanwijzingen een audit uitgevoerd door derden) naar uw naleving van deze beveiligings-SLA.
  4.3 Audit na een incident. In het geval van een schending van de veiligheid van een Reseller, kunnen we een beveiligingsaudit uitvoeren om er zeker van te zijn dat er geen nadelige impact op PII is aangetroffen. U krijgt 90 dagen om te reageren op problemen die tijdens de audit zijn vastgesteld. Nadat geïdentificeerde problemen zijn opgelost, kunnen we een beveiligingsaudit uitvoeren om de voltooiing van de resolutie te garanderen.
  4.4 Kennisgeving van niet-naleving. Als u om welke reden dan ook niet in staat bent om aan enige verplichting in deze beveiligings-SLA te voldoen, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. In dat geval moet u adviseren of het probleem snel en zonder gevaar voor de beveiliging van een PII verholpen kan worden. Zo niet, dan kunnen we ervoor kiezen de Overeenkomst zonder vertraging, boete of verdere aansprakelijkheid jegens u te beëindigen.

5. Respons voor beveiligingsincident

  5.1 Timing van kennisgeving. U zult alle veiligheidsincidenten met betrekking tot uw diensten en/of PII onmiddellijk na ontdekking daarvan aan ons melden en onmiddellijk feedback geven over de mogelijke gevolgen van dit incident voor ons of PII. U zult zich inspannen om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van het beveiligingsincident nadat een dergelijk incident is ontdekt, maar zeker niet later dan 1 uur nadat u het incident hebt ontdekt. Een incident in de zin van deze beveiligings-SLA omvat ook:
  5.1.1 Een klacht of verzoek wat betreft de uitoefening van de rechten van een individu onder de toepasselijke wetten, inclusief de Europese wet Gegevensbescherming;
  5.1.2 Een onderzoek naar of inbeslagname van PII door overheidsfunctionarissen, regelgevende of wetshandhavingsinstanties, of aanwijzingen dat een dergelijk onderzoek of inbeslagneming wordt overwogen;
  5.1.3 Elke tijdelijke of permanente, toevallige of onwettige, onbeschikbaarheid, verlies, vernietiging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot, diefstal of compromis van PII; en
  5.1.4 Een schending van de beveiliging- en/of vertrouwelijkheidsverplichtingen, uiteengezet in deze Beveiligings-SLA.
  5.2 Indeling en content kennisgeving. Kennisgeving van een inbreuk op de beveiliging zal geschieden middels een telefoontje naar ons Network Operations Center (NOC) via (480) 505-8809, gevolgd door een schriftelijke kennisgeving naar [privacy@secureserver.net](privacy@secureserver.net). U dient de volgende informatie te verstrekken tijdens de telefonische kennisgeving, en in de schriftelijke kennisgeving, voor zover mogelijk met verdere updates naarmate aanvullende informatie aan het licht komt:
  5.2.1 Een beschrijving van de aard van het incident en de waarschijnlijke gevolgen van het incident;
  5.2.2 Verwachte oplossingstijd (indien bekend);
  5.2.3 Een beschrijving van de genomen of voorgestelde maatregelen om met het incident om te gaan, inclusief maatregelen om de mogelijke negatieve effecten op ons, de PII of geassocieerde personen te verminderen;
  5.2.4 Als de resolutieroute niet bekend is op het moment van het telefoongesprek, moet u verduidelijken dat dit nog niet is vastgesteld;
  5.2.5 De categorieën en het geschatte volume van PII en personen die mogelijk door het incident zijn getroffen, en de waarschijnlijke gevolgen van het incident voor die PII en aanverwante personen; en
  5.2.6 De naam en het telefoonnummer van de vertegenwoordiger van een Reseller waarmee we contact kunnen opnemen voor het verkrijgen van incident-updates.
  5.3 Beveiligingsbronnen. Wij kunnen, na gezamenlijk akkoord met u, bronnen verstrekken afkomstig van onze beveiligingsgroep om te helpen bij een geïdentificeerde inbreuk op de beveiliging. U gaat akkoord om ons bij te staan bij het voldoen aan de verplichtingen wat betreft de kennisgeving van een inbreuk op de beveiliging onder de Europese wet gegevensbescherming of enige andere wettelijke, regelgevende, administratieve of contractuele kennisgeving van schending.

6. Cryptografie

  6.1 Gepatenteerde versleuteling. Beveiligde transacties tussen u en onderaannemer, leverancier of andere derde partij, evenals opslag van onze Vertrouwelijke informatie of PII mogen geen intern door u ontwikkelde cryptografie-algoritmen gebruiken. Elk symmetrisch, asymmetrisch of hash-algoritme dat door de applicatie-infrastructuur wordt gebruikt, maakt gebruik van algoritmen die zijn gepubliceerd en geëvalueerd door de algemene cryptografische gemeenschap.
  6.2 Coderingssterkte. Coderingsalgoritmes moeten de huidige industriestandaardtechnologie zijn en van voldoende sterkte zijn, zoals AES. SHA-256 of RSA openbare sleutelcodering.
  6.3 Hashing-functies. Hashing-functies zullen een combinatie zijn van SHA-256 en minstens een van MD-5, SHA-2, SHA-3 of gelijksoortig, SHA-1 uitgesloten. Als afwisselende hashing-functies moeten worden gebruikt, dat zullen deze de uitdrukkelijke toestemming moeten hebben van ons Informatie beveiligingsteam en moet het vergezeld gaan met minstens één goedgekeurd algoritme.

7. PII verwerken

  7.1 Naleving van de wet. Voor zover van toepassing, helpt u ons bij het nakomen van onze verplichtingen om te reageren op verzoeken van een persoon die volgens de Overeenkomst de PII verwerkt en die zijn of haar rechten uit hoofde van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wenst uit te oefenen, inclusief (maar niet beperkt tot): (i) toegangsrecht; (ii) recht op gegevensportabiliteit; (iii) recht om te wissen; (iv) recht op rectificatie; (v) recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming; of (vi) recht om bezwaar te maken tegen verwerking.
  7.2 Verwijderen/vernietigen. U dient alle PII veilig te verwijderen/vernietigen en fysieke harde schijven te overschrijven die worden gebruikt voor de opslag ervan met Cryptographic Erase (NIST SP-800-88r1) of een equivalente methode wanneer wij daarom verzoeken, of, wanneer er geen verzoek van ons is, na beëindiging van de Overeenkomst, en alle bestaande kopieën ervan te vernietigen of naar ons te sturen.

***********************
STANDAARDCONTRACTBEPALINGEN

Voor de toepassing van Artikel 26(2), van Verordening 95/46/EG voor de overdracht van persoonsgegevens aan in derde landen gevestigde verwerkers die niet zorgen voor een passend niveau van gegevensbescherming

gegevensexporteur: GoDaddy, LLC en haar samenwerkende rechtspersonen

en

gegevensimporteur: De vermelde reseller die deelnam in het Reseller-programma is onderhevig aan de voorwaarden van de Overeenkomst.

elk een 'partij'; samen 'de partijen',

ZIJN AKKOORD GEGAAN met de volgende Contractbepalingen (de Clausules) teneinde voldoende garanties te bieden met betrekking tot de bescherming van privacy en fundamentele rechten en vrijheden van personen voor de doorgifte door de gegevensexporteur aan de gegevensimporteur van de in Bijlage 1 gespecificeerde persoonsgegevens.

Clausule 1
Definities

Voor de toepassing van de Clausules:

(a) 'persoonlijke gegevens', 'speciale categorieën gegevens', 'proces/verwerking', 'controller', 'verwerker', betrokkene' en 'toezichthoudende autoriteit' hebben dezelfde betekenis in de verordening 95/46/EC van het Europese Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van personen voor de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens;

(b) 'de gegevensverwerker' betekent de controller die de persoonlijke gegevens overbrengt;

(c) 'de gegevensimporteur' is de verwerker die ermee instemt van de gegevensexporteur persoonsgegevens te ontvangen die bestemd zijn/haar voor verwerking, namens de verwerker, na de overdracht in overeenstemming met zijn/haar instructies en de voorwaarden van de Clausules en die niet onderworpen zijn aan het systeem van een derde land dat adequate bescherming biedt in de zin van Artikel 25(1), van Verordening 95/46/EG;

(d) de subverwerker is elke verwerker die door de gegevensimporteur is aangesteld of door een andere subverwerker van de gegevensimporteur die ermee instemt persoonsgegevens te ontvangen van de gegevensimporteur of van een andere subverwerker van de gegevensimporteur, die uitsluitend bestemd zijn voor verwerkingsactiviteiten die namens de gegevensexporteur moeten worden uitgevoerd, na de overdracht in overeenstemming met zijn/haar instructies, de voorwaarden van de Clausules en de voorwaarden van het schriftelijke subcontract;

(e) 'de van toepassing zijnde wet gegevensbescherming' betekent de wetgeving die de fundamentele rechten en vrijheden van personen beschermt en, met name, hun privacyrechten wat betreft de verwerking van persoonlijke gegevens van toepassing op een gegevenscontroller in de lidstaat waarin de gegevensexporteur is gevestigd;

(f) 'technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen' betekent die maatregelen die gericht zijn op het beschermen van persoonlijke gegevens tegen accidentele of onwettige vernietiging of accidenteel verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, met name wanneer de verwerking de doorgifte van gegevens via een netwerk betreft, en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking.

Clausule 2
Details van de transfer

De details van de overdracht en in het bijzonder de speciale categorieën persoonsgegevens, indien van toepassing, worden gespecificeerd in Bijlage 1, die een integraal onderdeel van de Clausules vormt.

Clausule 3
Clausule derde-begunstigde

 1. De betrokkene kan tegen de gegevensexporteur deze Clausule afdwingen, Clausule 4(b) tot (i), Clausule 5(a) tot (e), en (g) tot (j), Clausule 6(1) en (2), Clausule 7, Clausule 8(2) en Clausules 9 tot 12 als derde begunstigde.

 2. De betrokkene kan tegen de gegevensimporteur deze Clausule afdwingen, Clausule 5(a) tot (e) en (g), Clausule 6, Clausule 7, Clausule 8(2) en Clausules 9 tot 12, in gevallen waarin de gegevensexporteur feitelijk verdwenen is of ophoudt te bestaan, tenzij een van de opvolgende rechtspersonen de volledige wettelijke verplichtingen van de gegevensexporteur bij overeenkomst of bij wet heeft opgelegd, waardoor het de rechten en plichten van de gegevensexporteur overneemt, in welk geval de betrokkene deze kan afdwingen jegens die rechtspersoon.

 3. De betrokkene kan tegen de subverwerker deze clausule afdwingen, Clausule 5(a) tot (e) en (g), Clausule 6, Clausule 7, Clausule 8(2) en Clausules 9 tot 12, in gevallen waarin de gegevensexporteur en de gegevensimporteur beide feitelijk zijn verdwenen of zijn opgehouden te bestaan of insolvent zijn geworden, tenzij een van de opvolgende rechtspersonen de volledige wettelijke verplichtingen van de gegevensexporteur bij overeenkomst of bij wet heeft opgelegd, waardoor het de rechten en plichten van de gegevensexporteur overneemt, in welk geval de betrokkene deze kan afdwingen jegens die rechtspersoon. Dergelijke derde-partij aansprakelijkheid van de subverwerker is beperkt tot zijn/haar eigen verwerkingen overeenkomstig de Clausules.

 4. De partijen maken er geen bezwaar tegen dat een betrokkene wordt vertegenwoordigd door een vereniging of een ander orgaan indien de betrokkene dit uitdrukkelijk wenst en indien toegestaan door de nationale wetgeving.

Clausule 4
Verplichtingen van de gegevensexporteur

De gegevensexporteur gaat akkoord met en garandeert:

(a) dat de verwerking, inclusief de overdracht zelf, van de persoonsgegevens is en zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de relevante bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (en, indien van toepassing, is gemeld aan de relevante autoriteiten van de lidstaat waar de gegevensexporteur is gevestigd) en schendt de relevante bepalingen van die staat niet;

(b) dat het instructies heeft gegeven en tijdens de gehele duur van de diensten voor de verwerking van persoonsgegevens de gegevensimporteur opdracht geeft de persoonsgegevens die uitsluitend worden overgedragen namens de gegevensexporteur en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de Clausules te verwerken;

(c) dat de gegevensimporteur adequate garanties biedt wat betreft de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zoals uiteengezet in Bijlage 2 van dit contract;

(d) dat na beoordeling van de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, de beveiligingsmaatregelen geschikt zijn om persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging of accidenteel verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang, met name wanneer de verwerking de overdracht van gegevens over een netwerk omvat, en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking, en dat deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat is afgestemd op de risico's van de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van hun implementatie;

(e) dat het zorgt voor de naleving van de beveiligingsmaatregelen;

(f) dat, indien de overdracht betrekking heeft op speciale categorieën gegevens, de betrokkene op de hoogte is gebracht of zal hij/zij vóór of zo snel mogelijk na de doorgifte ervan op de hoogte wordt gebracht dat zijn/haar gegevens kunnen worden doorgegeven aan een derde land dat niet de adequate bescherming biedt binnen de betekenis van Verordening 95/46/EG;

(g) overeenkomstig Clausule 5(b) en Clausule 8(3), van de gegevensimporteur of subverwerker ontvangen informatie door te geven aan de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, indien de gegevensexporteur besluit de overdracht voort te zetten of de opschorting op te heffen;

(h) om de betrokkene op verzoek een kopie te verstekken van de Clausules, met uitzondering van Bijlage 2, en een beknopte beschrijving van de beveiligingsmaatregelen, evenals een kopie van elk contract voor subverwerkingsdiensten dat moet worden gemaakt in overeenstemming met de Clausules, tenzij de Clausules of het contract commerciële informatie bevatten, waarin in het geval dat het dergelijke commerciële informatie bevat, deze mag verwijderen;

(i) dat, bij subverwerking, de verwerkingsactiviteit wordt uitgevoerd in overeenstemming met Clausule 11 door een subverwerker die minstens hetzelfde niveau bescherming biedt voor de persoonlijke gegevens en de rechten van betrokkene als de gegevensimporteur onder de Clausules; en

(j) dat het zorgt voor de naleving van Clausule 4(a) tot (i).

Clausule 5
Verplichtingen van de gegevensimporteur

De gegevensimporteur gaat akkoord met en garandeert:

(a) de persoonsgegevens alleen te verwerken namens de gegevensexporteur en in overeenstemming met zijn instructies en de Clausules; indien zij om welke reden dan ook niet in staat zijn deze naleving te garanderen, stemmen zij ermee in om de gegevensexporteur direct op de hoogte te stellen van het onvermogen om eraan te voldoen, in welk geval de gegevensexporteur gerechtigd is om de overdracht van gegevens op te schorten en/of het contract te beëindigen;

(b) dat er geen reden is om aan te nemen dat de wetgeving die op hem van toepassing is, niet in staat is de instructies van de gegevensexporteur en zijn verplichtingen uit hoofde van het contract na te leven, en dat in het geval van een wijziging van deze wetgeving die waarschijnlijk een aanzienlijk ongunstig effect heeft op de garanties en verplichtingen die door de Clausules worden geboden, zal het de wijziging onmiddellijk aan de gegevensexporteur melden, in welk geval de gegevensexporteur gerechtigd is om de overdracht van gegevens op te schorten en/of het contract te beëindigen;

(c) dat het de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft geïmplementeerd als uiteengezet in de Bijlage voordat de overgedragen gegevens zijn verwerkt;

(d) dat het de gegevensexporteur onmiddellijk op de hoogte zal brengen van:

(i) een juridisch bindend verzoek tot openbaarmaking van de persoonsgegevens door een rechtshandhavingsinstantie, tenzij anderszins verboden, zoals een strafrechtelijk verbod om de vertrouwelijkheid van een onderzoek naar rechtshandhaving te waarborgen;

(ii) elke onopzettelijke of ongeoorloofde toegang; en

(iii) alle verzoeken die rechtstreeks van betrokkenen worden ontvangen zonder op de verzoeken te reageren, tenzij het anderszins is geautoriseerd;

(e) om snel en op juiste wijze te reageren met alle verzoeken van de gegevensexporteur betreffende het verwerken van de persoonlijke gegevens onderhevig aan de overdracht, en om het advies na te leven van de toezichthoudende autoriteit wat betreft de verwerking van de overgebrachte gegevens;

(f) op verzoek van de gegevensexporteur om zijn gegevensverwerkingsfaciliteiten in te dienen voor audit van de verwerkingsactiviteiten waarop de Clausules betrekking hebben, die door de gegevensexporteur of een keuringsinstantie die uit onafhankelijke leden is samengesteld wordt uitgevoerd, en in het bezit van de vereiste beroepskwalificaties die door een geheimhoudingsplicht zijn gebonden, gekozen door de gegevensexporteur, indien van toepassing, in overleg met de toezichthoudende autoriteit;

(g) om de betrokkene op verzoek een kopie te verstrekken van de Clausules, of enig bestaand contract voor subverwerking, tenzij de Clausules of het contract commerciële informatie bevat, in welk geval het dergelijke commerciële informatie mag verwijderen, met uitzondering van Bijlage 2, dat vervangen zal worden door een beschrijvingsoverzicht van de beveiligingsmaatregelen in dergelijke gevallen waar de betrokkene niet in staat is een kopie van de gegevensexporteur te verkrijgen;

(h) dat, in geval van subverwerking, het de gegevensexporteur eerder op de hoogte heeft gesteld van en de eerdere schriftelijke toestemming is verkregen;

(i) dat de verwerkingsdiensten door de subverwerker worden uitgevoerd in navolging van Clausule 11;

(j) om direct een kopie van de overeenkomst met een subverwerker te versturen die onder de Clausules voor de gegevensexporteur zijn gesloten.

(k) dat het op eigen kosten de gegevensexporteur zal verdedigen, schadeloosstellen en behouden tegen alle aansprakelijkheid en verlies in verband met verlies, ongeautoriseerde openbaarmaking, diefstal of compromittering van persoonlijke gegevens, en elke andere schending van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming door of van de gegevensimporteur. 

Clausule 6
Aansprakelijkheid

 1. De partijen komen overeen dat elke betrokkene, die schade heeft geleden als gevolg van een inbreuk op de verplichtingen waarnaar wordt verwezen in Clausule 3 of in clausule 11 door een partij of subverwerker, recht heeft op een vergoeding van de gegevensexporteur voor de geleden schade.

 2. Als een betrokkene een claim ter compensatie niet kan indienen, in overeenstemming met paragraaf 1 van de gegevensexporteur, voortkomend uit een schending door de gegevensexporteur of zijn/haar subverwerker of hun verplichtingen waarnaar verwezen wordt in Clausule 3 of Clausule 11, omdat de gegevensexporteur feitelijk verdwenen is of ophoudt te bestaan of deze onvermogend is, dan gaat de gegevensimporteur ermee akkoord dat de betrokkene een claim kan indienen tegen de gegevensimporteur alsof deze de gegevensexporteur is, tenzij een opvolgingsentiteit contractueel de wettelijke verplichtingen heeft overgenomen van de gegevensexporteur overeenkomstig de wet, in welk geval de betrokkene zijn/haar rechten kan uitvoeren tegen die entiteit.

  De gegevensimporteur mag zich niet beroepen op een schending van een subverwerker van zijn verplichtingen om zijn eigen verplichtingen te vermijden.

 3. Als een betrokkene een claim tegen de gegevensexporteur of de gegevensimporteur naar verwezen in paragraaf 1 en 2, voortkomend uit een schending door de subverwerker of zijn/haar verplichtingen waarnaar verwezen wordt in Clausule 3 of Clausule 11, omdat de gegevensexporteur en de gegevensimporteur feitelijk verdwenen zijn of zijn opgehouden te bestaan of deze onvermogend zijn, dan gaat de gegevensverwerker ermee akkoord dat de betrokkene een claim kan indienen tegen de gegevensverwerker wat betreft zijn/haar eigen verwerkingshandelingen onder de Clausules alsof deze de gegevensexporteur of gegevensimporteur is, tenzij een opvolgingsentiteit contractueel de wettelijke verplichtingen heeft overgenomen van de gegevensexporteur of gegevensimporteur, overeenkomstig de wet, in welk geval de betrokkene zijn/haar rechten kan uitvoeren tegen die entiteit. De aansprakelijkheid van de subverwerker is beperkt tot zijn/haar eigen verwerkingen overeenkomstig de Clausules.

Clausule 7
Bemiddeling en jurisdictie

 1. De gegevensimporteur gaat ermee akkoord dat als de betrokkene zich beroept op de rechten van de derde begunstigde en/of schadevergoeding vordert op grond van de Clausules, de gegevensimporteur de beslissing van de betrokkene accepteert:

  (a) het geschil te verwijzen voor bemiddeling, door een onafhankelijke persoon of, waar van toepassing, door de toezichthoudende autoriteit;

  (b) het geschil voor te leggen aan de rechtbanken van de lidstaat waar de gegevensexporteur is gevestigd.

 2. De partijen zijn het erover eens dat de keuze van de betrokkene geen afbreuk doet aan de materiële of procedurele rechten om rechtsmiddelen te zoeken in overeenstemming met andere bepalingen van nationaal of internationaal recht.

Clausule 8
Samenwerking met toezichthoudende autoriteiten

 1. De gegevensexporteur stemt ermee in om een kopie van dit contract bij de toezichthoudende autoriteit te deponeren indien daarom wordt gevraagd, of als een dergelijke deposito vereist is volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 2. De partijen zijn het erover eens dat de toezichthoudende autoriteit het recht heeft om een audit uit te voeren van de gegevensimporteur en van elke subverwerker, die dezelfde reikwijdte heeft en die onderworpen is aan dezelfde voorwaarden als zou gelden voor een audit van de gegevensexporteur onder de toepasselijke wet bescherming persoonsgegevens.

 3. De gegevensimporteur dient direct de gegevensexporteur op de hoogte te stellen van het bestaan van wetgeving die van toepassing is op deze of andere subverwerkers waardoor uitvoeren van audits van de gegevensimporteur wordt voorkomen, of van welke subverwerker dan ook, volgens paragraaf 2. In een dergelijk geval is de gegevensexporteur gerechtigd de maatregelen te nemen waarin is voorzien in clausule 5 (b).

Clausule 9
Toepasselijk recht

De Clausules worden beheerst door het recht van de lidstaat waarin de gegevensexporteur is gevestigd, of waar de gegevensexporteur in meerdere rechtsgebieden is gevestigd, onder het recht van Engeland en Wales.

Clausule 10
Variatie van het contract

De partijen zullen de Clausules niet wijzigen of aanpassen. Dit sluit de partijen niet uit om waar nodig clausules over zakelijke aangelegenheden toe te voegen, zolang deze niet in tegenspraak zijn met de Clausule.

Clausule 11
Subverwerking

 1. De gegevensimporteur besteedt geen enkele van zijn verwerkingshandelingen uit die namens de gegevensexporteur overeenkomstig de bepalingen zijn uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gegevensexporteur. Wanneer de gegevensimporteur zijn verplichtingen uit hoofde van de Clausules uitbesteedt, met toestemming van de gegevensexporteur, dan doet hij dit alleen bij een schriftelijke overeenkomst met de subverwerker die dezelfde verplichtingen oplegt aan de subverwerker als die de gegevensimporteur op grond van de Clausules zijn opgelegd. Indien de subverwerker zijn verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming krachtens deze schriftelijke overeenkomst niet nakomt, blijft de gegevensimporteur volledig aansprakelijk jegens de gegevensexporteur voor de nakoming van de verplichtingen van de subverwerker ingevolge die overeenkomst.

 2. Het voorafgaande schriftelijke contract tussen de gegevensimporteur en de subverwerker moet ook voorzien in een derde-begunstigde clausule zoals bepaald in Clausule 3 voor gevallen waarin de betrokkene niet in staat is de vordering tot schadevergoeding als bedoeld in paragraaf 1 van Clausule 6 in te dienen tegen de gegevensexporteur of de gegevensimporteur, omdat deze feitelijk verdwenen zijn of niet meer wettelijk bestaan of insolvent zijn geworden en geen enkele opvolger de volledige wettelijke verplichtingen van de gegevensexporteur of gegevensimporteur bij overeenkomst of bij wet heeft opgelegd. Dergelijke derde-partij aansprakelijkheid van de subverwerker is beperkt tot zijn/haar eigen verwerkingen overeenkomstig de Clausules.

 3. De bepalingen betreffende gegevensbeschermingsaspecten voor subverwerking van het in paragraaf 1 bedoelde contract, worden beheerst door het recht van de lidstaat waarin de gegevensexporteur is gevestigd.

 4. De gegevensexporteur houdt een lijst bij van subverwerkingsovereenkomsten die krachtens de Clausules zijn gesloten en door de gegevensimporteur overeenkomstig Clausule 5(j) zijn aangemeld, die ten minste eenmaal per jaar moet worden bijgewerkt. De lijst staat ter beschikking van de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van de gegevensexporteur.

Clausule 12
** ** Verplichting na beëindiging van de verwerking van persoonsgegevens

 1. De partijen komen overeen dat bij de beëindiging van het aanbieden van gegevensverwerkingsservices, de gegevensimporteur en de subverwerker, naar keuze van de gegevensexporteur, alle overgedragen persoonsgegevens en de kopieën daarvan aan de gegevensexporteur retourneren, of alle persoonsgegevens zal vernietigen, en aan de gegevensexporteur verklaren dat dit is gedaan, tenzij de wetgeving die aan de gegevensimporteur is opgelegd hem/haar belet om alle of een deel van de overgedragen persoonsgegevens te retourneren of te vernietigen. In dat geval garandeert de gegevensimporteur dat deze de vertrouwelijkheid van de overgedragen persoonsgegevens garandeert en de overgedragen persoonsgegevens niet actief verwerkt.

 2. De gegevensimporteur en de subverwerker garanderen dat het op verzoek van de gegevensexporteur en/of van de toezichthoudende autoriteit, haar gegevensverwerkingsfaciliteiten ter audit van de in paragraaf 1 vermelde maatregelen indient.

Bijlage 1
van de Standaardcontractbepalingen

Aanvullende noodzakelijke informatie, indien deze niet is opgenomen in een begeleidende SOW, moet in deze Bijlage worden opgenomen:

Gegevensexporteur:
De gegevensexporteur is de rechtspersoon die geïdentificeerd wordt als GoDaddy, een leverancier van het reseller-programma voor gegevensimporteur om bepaalde producten en services van GoDaddy aan klanten te wederverkopen.

Gegevensimporteur:

De gegevensimporteur is een reseller van de producten en services van GoDaddy.

Betrokkenen

De betrokkenen zijn klanten.

Gegevenscategorieën

De overgebrachte persoonlijke gegevens betreffen de volgende gegevenscategorieën:

Klanten kunnen persoonlijke gegevens bij de Services indienen die de volgende categorieën van persoonlijke gegevens kunnen omvatten, maar niet zijn beperkt tot deze:

 • Voor- en achternaam
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Fysiek adres
 • Verwerkingsbewerkingen

De overgedragen persoonlijke gegevens zijn onderhevig aan de volgende standaard verwerkingshandelingen:

Reseller verwerkt persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van Services onder de Reseller-overeenkomst, en zoals verder geïnstrueerd door de klant tijdens het gebruik van de Services.

Bijlage 2
van de Standaardcontractbepalingen

Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

Gegevensimporteur zal technische en administratieve veiligheidsmaatregelen handhaven voor de bescherming van de beveiliging, vertrouwelijkheid en integriteit van klantgegevens, inclusief persoonlijke gegevens, zoals uiteengezet in dit Addendum voor gegevensverwerking. Gegevensimporteur zal regelmatig de naleving met deze veiligheidsmaatregelen monitoren. Gegevensimporteur zal de algemene beveiliging van het Services- of Reseller-programma niet wezenlijk verminderen.

Herzien: 5/09/2018

Copyright © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC. Alle rechten voorbehouden.