GoDaddy

OVEREENKOMST VOOR WEBWINKEL/SNELLE WINKELWAGEN

Laatst herzien: 29/10/2019

Deze Webwinkel/Snelle winkelwagen-overeenkomst ("Overeenkomst") wordt aangegaan tussen GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy) en u, uw erfgenamen, cessionarissen, vertegenwoordigers en aannemers ("U"), en gaat in vanaf de datum van elektronische acceptatie. Deze Overeenkomst bevat de voorwaarden voor Uw gebruik van de GoDaddy Webwinkel/Snelle winkelwagen-service (de "Service"), en vormt de hele Overeenkomst tussen U en GoDaddy. Door de Service te gebruiken erkent U dat U de voorwaarden van deze Overeenkomst en de Universele servicevoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat U ermee instemt daaraan gebonden te zijn, evenals aan nieuwe, andere of extra voorwaarden, bepalingen of beleidsregels die GoDaddy van tijd tot tijd kan vaststellen. Dergelijke Overeenkomsten kunt U hier vinden.

Naast de transacties die door of namens U zijn aangegaan, stemt U er ook mee in om gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst voor transacties die namens U zijn aangegaan door een ieder die optreedt als Uw vertegenwoordiger en een ieder die Uw account bij GoDaddy al dan niet namens U gebruikt. U erkent dat de acceptatie door GoDaddy van door U ingediende aanvragen voor services die door GoDaddy worden geleverd, plaatsvindt op het kantoor van de door de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") geaccrediteerde registerhouder in Scottsdale, Arizona, in de VS.

1. KOSTEN

Als vergoeding voor de door u gekochte en door GoDaddy aan u geleverde Services betaalt u GoDaddy een maandelijks of jaarlijks bedrag, afhankelijk van de door u gekozen betalingsoptie bij aankoop van de Service. Als u hebt gekozen voor een maandelijks betalingsschema, wordt uw maandelijkse factuurdatum bepaald op basis van de dag van de maand waarop u uw Webwinkel/Snelle winkelwagen account bij GoDaddy hebt geopend, tenzij die datum na de 28e van de maand valt, in welk geval uw factuurdatum de 28e van elke maand zal zijn. Als u gekozen hebt voor een jaarlijks betalingsschema en de automatische verlengingsoptie, zal GoDaddy uw Service automatisch verlengen op de datum van verlenging en betaling innen op basis van de bij GoDaddy geregistreerde betalingsmethode tegen de dan geldende tarieven van GoDaddy. Betaling dient te geschieden door een geldige creditcard of een online cheque te verstrekken of "Goed Als Goud” te gebruiken om een kasreserve in te stellen waarop GoDaddy betalingen kan innen (gezamenlijk de “Betalingsmethode”). Persoonlijke cheques en postwissels kunnen alleen worden gebruikt om “Goed Als Goud” (GAG)-accounts te financieren en betalingen van minimaal 90,18 € te doen en dienen uitsluitend in Amerikaanse dollars te zijn gesteld voor het alsdan volledige verschuldigde bedrag. Alle postwissels worden met tien (10) dagen vertraagd tot inwisseling, waardoor uw gebruik van het product of de service kan worden vertraagd, en een postwissel die niet kan worden geïnd resulteert in een verwerkingsboete van 22,55 €. Op persoonlijke cheques onder 901,72 € zijn dezelfde verwerkingskosten van toepassing als op elektronische overboekingen. Alle persoonlijke cheques worden met veertien (14) dagen vertraagd tot inwisseling, waardoor uw gebruik van het product of de service kan worden vertraagd, en een cheque die niet kan worden geïnd resulteert in een ongedekte cheque-boete van 22,55 €. Als u met een persoonlijke cheque een automatisch verlengde service of product koopt, is het uw verantwoordelijkheid om voor elke verlengingsperiode betaling te continueren. Betalingen worden niet gerestitueerd. Als GoDaddy ongeacht welke reden uw betalingsmethode niet kan debiteren voor het volledige bedrag van de geleverde service, of als GoDaddy een boete in rekening wordt gebracht voor kosten die wij daarvoor op uw betalingsmethode hebben gedebiteerd, aanvaardt u dat GoDaddy alle haar ter beschikking staande rechtsmiddelen kan inzetten om betaling te verkrijgen. In het geval dat u de omvang van de Services zoals bepaald in uw Overeenkomst overschrijdt, betaalt u GoDaddy voor elke bijkomende service die niet binnen de overeengekomen omvang van uw Overeenkomst valt. GoDaddy behoudt zich het recht voor redelijke servicekosten in rekening te brengen voor administratieve taken die buiten de omvang van haar gewone dienstverlening vallen. Daartoe kunnen zonder beperking behoren klantenserviceproblemen die niet kunnen worden opgelost per e-mail, maar persoonlijke service vereisen, en geschillen die juridische diensten vereisen. Deze kosten worden in rekening gebracht op de voor u bij ons geregistreerde betalingswijze. U kunt uw betalingsmethode op elk moment wijzigen door in te loggen op uw Account Management pagina.

2. LOOPTIJD, BEËINDIGING, WIJZIGINGEN

Periode

Deze Overeenkomst is van kracht op de datum dat u de Service aanschaft, en blijft volledig van kracht zolang GoDaddy de Service aan u levert.

Beëindiging

U aanvaardt dat u verantwoordelijk bent om GoDaddy in kennis te stellen wanneer u uw gebruik van de Service wenst te beëindigen. Kennisgevingen van uw voornemen om te annuleren dient aan GoDaddy te worden gedaan niet eerder dan tien (10) dagen voor uw factuurdatum en niet later dan drie (3) dagen voor uw factuurdatum. Wanneer geen kennisgeving van u wordt ontvangen, zet GoDaddy de toegang tot de Service voort voor onbepaalde tijd en brengt het de kosten in rekening volgens de bij GoDaddy geregistreerde betalingsmethode tegen de dan geldende tarieven van GoDaddy. Het is uw verantwoordelijkheid om de informatie over uw betalingsmethode up-to-date te houden, met inbegrip van de vervaldatum van uw bij ons geregistreerde creditcards. GoDaddy behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en zonder kennisgeving op elk moment en om welke reden dan ook uw toegang tot of gebruik van de Service op te schorten.

Aanpassingen

U gaat ermee akkoord dat GoDaddy deze Overeenkomst van tijd tot tijd kan wijzigen. GoDaddy kan de Service ook beëindigen. U stemt ermee in gebonden te zijn aan de wijzigingen die GoDaddy redelijkerwijs kan maken aan deze Overeenkomst, wanneer dergelijke wijzigingen worden doorgevoerd.

3. DE SERVICE

Met de Webwinkel/Snelle winkelwagen biedt GoDaddy u de mogelijkheid een online winkel op te zetten, te beheren en te onderhouden, echter op voorwaarde dat u de hierin en in de beleidsregels en –procedures van GoDaddy vervatte voorwaarden en bepalingen naleeft.

Met de Webwinkel/Snelle winkelwagen kunt u:

 1. een catalogus van producten en/of services toevoegen, openen, beheren en onderhouden en genoemde catalogus op internet presenteren via een samengestelde online winkel in de vorm van een domein (website) of subdomein;
 2. zich bezighouden met de verkoop van fysieke en digitale, via internet te downloaden goederen;
 3. toezien op de inning van de betaling van verschuldigde belasting en verzendkosten;
 4. creditcard- en persoonlijke gegevens verzamelen met het doel transacties te verrichten;
 5. orderbeheer- en –verwerkingsactiviteiten uitvoeren; en
 6. Bedrijfsrapporten genereren over de online winkelverkoopactiviteit

Webwinkelinhoud

U bent volledig verantwoordelijk voor het inrichten, bijwerken, uploaden en onderhouden van uw online winkel en alle bestanden, pagina’s, gegevens, werken, informatie en/of materialen op of in uw webwinkel, die daarop worden weergegeven, daaraan zijn gekoppeld, of daarnaar worden overgebracht, vanaf of via uw webwinkel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, handels- of dienstmerken, afbeeldingen, foto’s, illustraties, grafische afbeeldingen, audioclips, videoclips, e-mailberichten of andere berichten, metatags, domeinnamen, software en tekst. Uw website-inhoud zal tevens geregistreerde domeinnamen bevatten die door u zijn voorzien of namens u zijn geregistreerd in verband met de Service.

Gedeelde SSL-certificaten

Elk SSL-certificaat dat u aanschaft bij GoDaddy of haar partners om te gebruiken in combinatie met een gedeeld hostingabonnement van GoDaddy is bedoeld voor het specifieke gebruik zoals beschreven in de Subscriber Agreement (Overeenkomst voor abonnees) en zal niet worden geëxporteerd uit de hostingserver om te worden gebruikt met een andere webhostingservice. Wanneer u een SSL-certificaat gebruikt op een door GoDaddy gehoste website, zal GoDaddy een bijbehorende persoonlijke sleutel genereren en veilig opslaan. Om beveiligingsredenen zal GoDaddy uw persoonlijke sleutel nooit vrijgeven, ook niet op uw verzoek. Wanneer u uw SSL-certificaat wilt exporteren voor gebruik op een niet-GoDaddy hostingserver, dient u niet eerder dan dertig (30) dagen na aanvang van uw eerste SSL-abonnement een verzoek daartoe bij GoDaddy in te dienen. Nadat uw account bij GoDaddy is opgezegd, hebt u dertig (30) dagen de tijd om het GoDaddy Veiligheidscertificaat-registratieproces uit te voeren en te verzoeken om uw SSL-certificaat opnieuw te versleutelen, anders wordt uw SSL-certificaat ongeldig.

Beschikbaarheid van services

Onderhevig aan de voorwaarden van deze Overeenkomst zal GoDaddy proberen om de Services rond de klok (24 uur per dag), zeven (7) dagen per week aan te bieden gedurende de periode van deze overeenkomst. U erkent en gaat ermee akkoord dat de Service van tijd tot tijd niet toegankelijk of niet beschikbaar kan zijn om welke reden dan ook, waaronder begrepen, zonder enige beperking: (i) technisch falen; (ii) periodiek onderhoud of reparaties die GoDaddy van tijd tot tijd kan uitvoeren; of (iii) oorzaken die redelijkerwijs buiten de macht van GoDaddy liggen of die redelijkerwijs niet door GoDaddy konden worden voorzien, waaronder begrepen, zonder enige beperking, onderbrekingen of uitval van telecommunicatie of digitale verbindingen, kwaadwillende aanvallen op het netwerk, overbelasting van het netwerk of andere gebreken. U erkent en gaat ermee akkoord dat GoDaddy de ononderbroken en voortdurende beschikbaarheid van de Service niet kan afdwingen.

Onbeperkte productcatalogus

Het is u bekend dat de prestaties van uw online winkel kunnen variëren met het aantal producten, afhankelijk van mogelijke fysieke en praktische beperkingen, waaronder (zonder beperking): systeemarchitectuur, systeemcapaciteit, systeembelasting, internetconnectiviteit eindgebruikers en computerconfiguraties eindgebruikers. U erkent dat GoDaddy geen controle heeft over mogelijke fysieke en praktische beperkingen die u ervaart bij een wisselend aantal producten in een categorie.

4. UW VERPLICHTINGEN

Door deze Service te gebruiken, bevestigt u dat u 18 jaar of ouder bent. De Service is uitsluitend beschikbaar voor personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen aangaan op grond van toepasselijk recht.

U gaat ermee akkoord dat u juiste, bijgewerkte en volledige informatie hebt verstrekt tijdens de aanvraagprocedure en dat u GoDaddy binnen vijf (5) werkdagen informeert indien zich wijzigingen voordoen in de gegevens die u heeft ingevuld als onderdeel van de aanvraag- en/of de registratieprocedure. Indien u, om welke reden dan ook, niet binnen vijf (5) werkdagen antwoordt op vragen van GoDaddy om de geldigheid van door u verstrekte informatie te bepalen, wordt dit beschouwd als een materiële niet-nakoming van deze Overeenkomst. Als u informatie verstrekt die onjuist, niet actueel, foutief, misleidend of onvolledig is, of als GoDaddy gegronde redenen heeft om aan te nemen dat uw informatie onjuist, niet actueel, onjuist, misleidend of onvolledig is, heeft GoDaddy naar eigen inzicht het absolute recht om de Service te beëindigen en uw account te sluiten.

Intellectueel eigendom

Behalve waar uitdrukkelijk in deze Overeenkomst wordt aangegeven, geeft deze Overeenkomst u niet het recht in de Service en alle rechten zijn voorbehouden door GoDaddy of haar licentiehouder. U gaat ermee akkoord dat de Snelle winkelwagen, de namen en logo's van GoDaddy en alle gerelateerde producten en service-namen, ontwerpmarkeringen en slogans, het eigendom zijn van GoDaddy en haar partners en dat U niet geautoriseerd bent om deze te gebruiken bij/in advertenties, publiciteit of andere commerciële ondernemingen, zonder schriftelijke toestemming vooraf van GoDaddy. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw website voldoet aan alle gemeentelijke, staats-, federale en internationale wetten. U bent tevens verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming om afbeeldingen, tekst of andere website-elementen waarop auteursrecht, handelsmerkrecht of anderszins wettelijk beschermd rust te gebruiken die niet door GoDaddy zijn verstrekt. U erkent ten volle dat GoDaddy op uw vertrouwd wat betreft uw representatie omtrent correct gebruik van alle inhoud op elke website die u creëert of beheert. Het verplaatsen van uw website naar een andere hostingserver of provider is geheel uw eigen verantwoordelijkheid. GoDaddy draagt uw website niet over naar een andere hostingprovider, ook niet middels FTP.

Privacy

U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan het Privacybeleid van GoDaddy bij haar contacten en handelingen met klanten en anderen. Niet-naleving van dergelijk Privacybeleid wordt beschouwd als een wezenlijke inbreuk op deze Overeenkomst.

Product- en serviceovereenkomsten

U zegt toe dat u de nodige gebruikersovereenkomsten met derde partijen zult sluiten voordat u gebruik kunt maken van de aan de Service verbonden opties voor betaling, verzending, berekening van belasting en meer. U gaat er verder mee akkoord dat u Gebruiksovereenkomsten aangaat met GoDaddy en partners die vereist zijn voor de aanpassing en uitvoering van de Service, maar niet beperkt tot, overeenkomsten voor domeinregistratie, hosting en producten. Dergelijke Overeenkomsten zijn hier te vinden.

Betaling en belastingen eindgebruiker

U aanvaardt dat u verantwoordelijk bent voor het verzamelen en beheren van alle betalingen door eindgebruikers. Zo bent u ook verantwoordelijk voor de betaling van verschuldigde staatsbelastingen, federale belastingen of internationale belastingen op producten die u verkoopt via de Service. Het is uw verantwoordelijkheid om alle gebruiksrechtovereenkomsten met eindgebruikers te lezen en te aanvaarden die zijn vereist voor gebruik van uw gekozen betaalmethoden en belastingopties. GoDaddy is niet verantwoordelijk voor de juistheid van informatie verkregen via de Betaalmethode en Belastingopties. U bent verantwoordelijk voor alle bijkomende belastingen en heffingen die op de transactie rusten. Door de verkoop aan kopers kunt u onderworpen zijn aan buitenlandse belastingverplichtingen. U bent volledig verantwoordelijk voor naleving van alle binnenlandse en buitenlandse belasting-, verzending en exportwetten die van toepassing zijn op de verkoop van uw artikelen naar internationale kopers.

Opslag en beveiliging

U draagt te allen tijde het volledige risico van verlies en schade aan uw website en alle inhoud op uw website. U bent volledig verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord en accountgegevens. U aanvaardt dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle handelingen, omissies en gebruik in verband met en kosten gemaakt met uw account en wachtwoord, of in verband met de site of op uw website weergegeven of gekoppelde inhoud of via de server verzonden of op de server opgeslagen inhoud. U bent volledig verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om: (i) verlies of beschadiging van uw website-inhoud te voorkomen, (ii) afzonderlijke archief- en back-upbestanden van uw website-inhoud te bewaren, (iii) de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van al uw website-inhoud, overgebracht via of opgeslagen op de servers van GoDaddy, te waarborgen, en (iv) geheimhouding van uw wachtwoord. GoDaddy‘s servers en hosting services zijn geen archief en GoDaddy is niet aansprakelijk jegens u of een andere persoon voor verlies, beschadiging of vernietiging van uw inhoud of enig deel daarvan. Als u uw wachtwoord bent kwijtgeraakt of als het is gestolen of anderszins onbruikbaar is geworden, dient u GoDaddy daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen, waarna GoDaddy de toegang tot uw website met een dergelijk wachtwoord zal opschorten en u of uw bevoegde vertegenwoordiger een nieuw wachtwoord zal verstrekken. GoDaddy is niet aansprakelijk is voor enige schade die u lijdt doordat derden al dan niet met uw medeweten uw wachtwoord of account gebruiken. U kunt echter aansprakelijk worden gehouden voor schade opgelopen door GoDaddy of een andere partij doordat iemand anders uw account of wachtwoord gebruikt. Als GoDaddy uw Service beëindigt, kan het, naar eigen keuze, data en bestanden die door u op haar servers zijn opgeslagen, verwijderen en vernietigen. GoDaddy heeft geen verplichting om uw gebruik van de Service te monitoren, maar behoudt wel het recht, naar eigen goeddunken, om dat te doen.

Serverbronnen

Wanneer u uw website host op GoDaddy’s servers, bent u ervoor verantwoordelijk dat GoDaddy’s DNS of servers niet worden overbelast. U mag de servers van GoDaddy en uw website niet gebruiken als bron, hulpmiddel, antwoordadres of bestemmingsadres van of voor bombrieven, overspoeling van het web met netwerkpakketten, beschadiging van netwerkpakketten, Denial of Service-aanvallen of andere schadelijke activiteiten. Het hacken van servers of het plegen van andere beveiligingsschendingen is verboden en GoDaddy behoudt het recht voor om websites die informatie over hacken of links naar dergelijke informatie bevatten te verwijderen. Het gebruik van uw website als anonieme gateway is verboden. GoDaddy verbiedt het gebruik van op haar servers uit te voeren software of scripts die ertoe leiden dat de server boven een aanvaardbaar niveau wordt belast, zoals door GoDaddy te bepalen. U erkent dat GoDaddy zich het recht voorbehoudt om uw website tijdelijk of permanent van onze hostingservers te verwijderen als GoDaddy de ontvanger is van activiteiten die de stabiliteit van ons netwerk bedreigen.

Voorbeeld voorwaarden

Voorbeeldvoorwaarden worden uitsluitend verschaft ter informatie. GoDaddy is niet verantwoordelijk voor uw gebruik van de voorbeeldvoorwaarden en u gebruikt deze geheel voor eigen risico. De standaard voorwaarden die worden verstrekt op de Voorwaardenpagina kunnen worden gebruikt met de volgende disclaimer: De omschrijvingen en suggesties gelden niet als juridisch, belasting- of financieel advies. Webwinkel/Snelle winkelwagen geeft geen garanties inzake de wettigheid van formuleringen of bepalingen in of afgeleid van deze beschrijvingen en suggesties. U dient een advocaat te raadplegen om te zorgen dat uw algemene voorwaarden voldoen aan uw behoeften, de wet- en regelgeving in uw rechtsgebied en in rechte bindend zijn voor uw klanten.

5. FACEBOOK

Facebook Page Designer

De Snelle winkelwagen service is inclusief gebruik van een Facebook Page Designer (de "Facebook Page Designer"). Met de Facebook Page Designer ontwerper kunt u een aangepaste Facebook-pagina ontwerpen. Om de Facebook Page Designer te gebruiken moet u (i) een Facebook-account openen (als u dat niet al hebt gedaan) en (ii) vanuit uw Facebook-account een openbare pagina activeren. Als u klaar bent met het ontwerpen van uw Facebook-pagina, moet u de Facebook-pagina koppelen aan uw Facebook-account om de pagina navigeerbaar te maken. Uw Facebook-pagina is toegankelijk via hetzelfde beheerpaneel als uw winkelwagen. Uw winkelwagen moet dus zijn geactiveerd voordat uw Facebook-pagina kan worden gepubliceerd

Algemene gedragsregels; Facebook-restricties

In aanvulling op artikel 4 (Algemene gedragsregels) in de Universele servicevoorwaarden, erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat:

 1. Als u de Facebook Page Designer opent, zult u deze niet gebruiken om een Facebook-pagina te lanceren die verwijst naar de volgende inhoud of dergelijke inhoud bevordert, faciliteert of bevat:

 2. Aan alcohol gerelateerde inhoud, of de verkoop van tabaksproducten, munitie en/of vuurwapens;

 3. Content die inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacy, publiciteit, morele of andere persoonlijke of eigendomsrechten, of die misleidend of frauduleus is;

 4. Gokken, waaronder, zonder enige beperking, online casino's, wedden op sporten, bingo of poker;
 5. Illegale activiteiten en/of illegale wedstrijden, piramideconstructies, loterijen of kettingbrieven (als u legale loterijen, wedstrijden, of andere promoties organiseert, vermeldt of mogelijk maakt bent u onderworpen aan de Promotierichtlijnen van Facebook, die hier te vinden zijn: https://www.facebook.com/policies/pagesgroepenevenementen/#); of
 6. Content die haatdragend, dreigend, lasterlijk of pornografisch is; aanzet tot geweld; of naaktheid, grafisch geweld of zinloos geweld bevat.

 7. Als u de Facebook Page Designer gebruikt, dient u te zorgen dat u alle rechten bezit of zult verkrijgen die zijn vereist om de inhoud van of in uw toepassing te kopiëren, weer te geven, te distribueren, te leveren, te verstrekken en openbaar te maken naar en voor alle Facebook-gebruikers in alle landen waar u de inhoud beschikbaar stelt.Herzien: 29/12/2017
Copyright © 2004-2019 GoDaddy.com, LLC. Alle rechten voorbehouden.