GoDaddy

SERVICEVOORWAARDENOVEREENKOMST GOOD AS GOLD

Laatst herzien: 30 april 2012

LEEST U A.U.B. DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN

1. OVERZICHT

Deze Good As Gold-serviceovereenkomst (deze "Overeenkomst") wordt aangegaan tussen GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") en u, en gaat in vanaf de datum van elektronische acceptatie. Deze Overeenkomst bevat de voorwaarden voor uw gebruik van de Good as Gold (de "Good as Gold Services" of de "Services") van GoDaddy.

Uw elektronische acceptatie van deze Overeenkomst houdt in dat u deze Overeenkomst, evenals de GoDaddy Universele servicevoorwaarden-overeenkomst die daarvan middels verwijzing deel uitmaakt, hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt daaraan gebonden te zijn.

Met "wij", "ons" of "onze" wordt GoDaddy bedoeld. De termen "u", "uw", "Gebruiker" of "klant" verwijzen naar elke persoon of entiteit die deze Overeenkomst accepteert. Niets in deze Overeenkomst mag worden aangemerkt als het toekennen van rechten of voordelen aan derden.

GoDaddy kan deze Overeenkomst, en de beleidsregels of overeenkomsten die hierin zijn opgenomen, naar eigen goeddunken en op elk moment wijzigen of aanpassen, en dergelijke wijzigingen of aanpassingen zijn onmiddellijk van kracht na publicatie op de GoDaddy-website (deze "Site"). U erkent en stemt ermee in dat (i) GoDaddy u op de hoogte kan stellen van dergelijke wijzigingen of aanpassingen door deze te publiceren op deze Site en dat (ii) uw gebruik van deze Site of de Services op deze Site na invoering van dergelijke wijzigingen of aanpassingen (zoals aangegeven door de datum "Laatstelijk herzien" boven aan deze pagina) inhoudt dat u deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien accepteert. Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien, dan dient u deze Site of de Services op deze Site niet te gebruiken (of niet verder te gaan met het gebruik ervan). Daarnaast kan GoDaddy u van tijd tot tijd via e-mail informeren over wijzigingen of aanpassingen van deze Overeenkomst. Het is daarom van groot belang dat u de gegevens van uw account ("Account"), inclusief uw e-mailadres, up-to-date houdt. GoDaddy aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het niet ontvangen van een e-mailmelding als een dergelijke fout het gevolg is van een onjuist of verouderd e-mailadres.

2. Service-informatie

Het Good As Gold Servicesprogramma is een prepaid servicesprogramma waarmee u geld van uw bankrekening kunt overmaken naar een account bij GoDaddy ("Good As Gold Account"), waar vervolgens dat geld kan worden gebruikt voor het kopen van GoDaddy producten, inclusief domeinnamen en gerelateerde services, hosting, e-mail, software en applicaties.

U erkent dat de naar uw Good as Gold-rekening overgemaakte gelden door GoDaddy in een rekening worden gehouden en dat daarover geen rente wordt vergoed. Voor zover rente wordt opgebouwd, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat GoDaddy deze bedragen mag ontvangen en behouden om de met de Good As Gold-services samenhangende kosten te dekken.

U erkent dat alle transacties met Good As Gold Prepaid Services worden verricht in Amerikaanse dollars en dat het uw verantwoordelijkheid is voor het omzetten van buitenlandse valuta, voordat u geld stort in uw Good As Gold-account. Bankoverschrijvingen die door GoDaddy in buitenlandse valuta zijn ontvangen, worden teruggestort, en u bent verantwoordelijk voor de kosten van terugstorting. Uw Good as Gold-account moet in eerste instantie worden geladen met een tegoed van ten minste honderd Amerikaanse dollar (88,56 €). U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten voor bankoverschrijvingen, zowel inkomend als uitgaand, die betrekking hebben op uw Good as Gold-account. Alle niet-US overschrijvingen kunnen onderhevig zijn aan vergoedingen die in rekening worden gebracht door uw bank, bemiddelende banken of de bank van GoDaddy en die het bedrag dat wordt ontvangen door de bank van GoDaddy kunnen verminderen dat vervolgens wordt gestort op uw Good as Gold-account. Klanten die een overboeking van duizend dollar (885,59 €) of meer naar een Good as Gold-account maken, hoeven niet de verwerkingskosten van GoDaddy ten behoeve van twintig (17,72 €) voor de overboeking te betalen. Hierbij machtigt u GoDaddy expliciet om (i) uw Good as Gold-account te verminderen met het bedrag aan overschrijvingsvergoedingen dat GoDaddy voldoende moet zijn om uw betaling te ontvangen; en/of (ii) een Service Fee ("Service Fee") van twintig dollar (17,72 €) in rekening te brengen in verband met het beëindigen van uw Good as Gold-account. Alle kosten kunnen wijzigen en worden online in deze Overeenkomst aangepast.

Als vergoeding voor de door u gekochte en door GoDaddy aan u geleverde Services, betaalt u GoDaddy vooraf voor de te leveren service. Betaling dient te geschieden door een geldige bankoverschrijving naar de account van Domeinservices, een postwissel, of een persoonlijke cheque. Alle postwissels worden met tien (10) dagen vertraagd tot inwisseling, waardoor uw gebruik van het product of de service kan worden vertraagd, en een postwissel die niet kan worden geïnd resulteert in een verwerkingsboete van vijfentwintig dollar (22,14 €). Persoonlijke cheques kunnen alleen worden gebruikt voor de betaling van honderd dollar (88,56 €) of meer, en deze moeten in Amerikaanse dollars worden uitgegeven voor het volledige bedrag dat op dat moment wordt vereist. Op persoonlijke cheques van minder dan duizend dollar (885,59 €) zijn dezelfde verwerkingskosten van toepassing als op elektronische overboekingen. Alle persoonlijke cheques worden met veertien (14) dagen vertraagd tot inwisseling, waardoor uw gebruik van het product of de service kan worden vertraagd, en een cheque die niet kan worden geïnd resulteert in een ongedekte cheque-boete van vijfentwintig (22,14 €) dollar. U kunt het resterende saldo op uw Good as Gold-account te allen tijde controleren door u aan te melden bij Uw account beheren of via de winkelwagen op de GoDaddy website. Wanneer u besluit om uw Good as Gold-account te beëindigen (of GoDaddy verkiest om uw Good as Gold-account te beëindigen omdat u een verplichting uit hoofde van deze serviceovereenkomst niet bent nagekomen), wordt het saldo op uw Good as Gold-account gerestitueerd, minus de Service-kosten. Alle restituties worden via cheque gedaan.

Wanneer u geld stort in uw Good as Gold-account, dient u duidelijk het GoDaddy-rekeningnummer te vermelden waar u het geld, de postwissel of persoonlijke cheque wilt hebben, bij het uitvoeren van de bankoverschrijving, postwissel of persoonlijke cheque (wat ook van toepassing is). Wanneer u dergelijk informatie niet duidelijk verstrekt, kan dit resulteren in (i) niet-toekennen van geldelijk bedrag, (ii) verkeerde plaatsing van geldelijk bedrag, en/of (iii) vertragingen in uw mogelijkheid tot het doen van aankopen van GoDaddy producten en services via uw Good as Gold-account, en GoDaddy sluit elke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid in dat verband uit.

3. Termijn van overeenkomst; aanpassing

Deze Overeenkomst blijft volledig van kracht zolang u via GoDaddy Good As Gold-accounts hebt. Als u besluit uw Good As Gold-account te beëindigen, dan wordt het saldo in uw Good As Gold-account teruggestort volgens bovenstaande Sectie 2.

U stemt ermee in dat GoDaddy deze Overeenkomst op elk gewenst moment kan aanpassen. GoDaddy kan tevens de Services die het volgens deze Overeenkomst levert, stopzetten. U stemt ermee in gebonden te zijn aan de wijzigingen die GoDaddy redelijkerwijs maakt aan deze Overeenkomst, wanneer dergelijke wijzigingen worden doorgevoerd.

4. Uw gebruik van de GOOD AS GOLD-prepaidservices

U kunt uitsluitend via het GoDaddy-aankoopproces op de website van GoDaddy gebruikmaken van het tegoed op uw Good as Gold-account. Wanneer er op het moment van aankoop onvoldoende beschikbaar tegoed op uw Good as Gold-account staat voor het voldoen van het gehele aankoopbedrag, met inbegrip van bijkomende kosten, kunt u geen aankoop doen, zoals uiteengezet in het onderhavige document.

U kunt te allen tijde saldo aan uw Zo Good as Gold-account toevoegen. Het minimumbedrag voor overboekingen is honderd dollar (88,56 €). Ten behoeve van de beveiliging dient u de Accounttoegangsgegevens voor Good as Gold op een veilige plaats te bewaren en voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat anderen toegang verkrijgen tot uw gebruikersnaam en wachtwoord. U erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle activiteiten op uw Good as Gold-account, ongeacht of deze door u, door anderen, namens u of op andere wijze worden ondernomen. GoDaddy wijst elke aansprakelijkheid voor enige activiteit op uw Good as Gold-account uitdrukkelijk af, ongeacht of dit door u is goedgekeurd of niet.

U heeft toegang tot uw Goed Als Goud-account-activiteiten en gegevens via de link Beheer uw Rekening op de website van GoDaddy. Uw Good as Gold-account toont uw aankopen en het bedrag dat resteert in uw Good as Gold-account. GoDaddy behoudt zich ten alle tijde het recht voor om alle informatie over uw Good as Gold-account openbaar te maken wanneer GoDaddy dit nodig acht om te voldoen aan enige toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of verzoeken van de overheid, of om enige informatie of materialen te bewerken, te weigeren deze te plaatsen of te verwijderen, geheel of gedeeltelijk, van uw Good as Gold-account, dit in zijn geheel te beslissen door GoDaddy.

GoDaddy behoudt zich uitdrukkelijk het recht om uw Good as Gold-account te beëindigen als GoDaddy kennis heeft van het feit dat u uw Good as Gold-account voor verwerpelijke activiteiten gebruikt. Verwerpelijke activiteiten bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot:

  • activiteiten bedoeld om derden te belasteren, in verlegenheid te brengen, te beschadigen, te misbruiken, te bedreigen, zwart te maken of lastig te vallen;
  • activiteiten die verboden zijn onder de wetgeving van de Verenigde Staten en/of buitenlandse gebieden waarin u actief bent;
  • activiteiten bedoeld om onrechtmatig gedrag bij anderen aan te moedigen, zoals haat zaaien, terrorisme en kinderporno;
  • activiteiten die onrechtmatig, vulgair, obsceen, binnendringen in de persoonlijke levenssfeer van een derde partij , racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk zijn;
  • activiteiten bedoeld om zich uit te geven voor de identiteit van een derde partij; en
  • activiteiten bedoeld om minderjarigen te schaden of onethisch te gebruiken.

5. TITELS EN KOPPEN; ONAFHANKELIJKE CONVENANTEN; SCHEIDBAARHEID

De titels en kopjes van deze Overeenkomst zijn uitsluitend ter verhoging van het leesgemak en om verwijzingen te vergemakkelijken en zullen op geen enkele manier worden gebruikt om de overeenkomst tussen de partijen op andere manier uit te leggen of te interpreteren dan hierin uiteengezet. Alle convenanten en afspraken in deze Overeenkomst worden in alle gevallen geïnterpreteerd als afzonderlijke en onafhankelijke convenanten of afspraken. Als een rechtbank of bevoegde rechterlijke instantie meent dat een bepaling van deze Overeenkomst (gedeeltelijk) onwettig, ongeldig of anderszins onafdwingbaar is, worden de overige bepalingen (of delen daarvan) daardoor niet aangetast, en blijven deze geldig en afdwingbaar voor zover wettelijk toegestaan.

6. DEFINITIES; GESCHILLEN

Termen met een hoofdletter die in deze Overeenkomst worden gebruikt, maar niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Universele Servicevoorwaardenovereenkomst. In geval van discrepantie tussen de bepalingen van deze Overeenkomst en de bepalingen van de Universele Servicevoorwaardenovereenkomst, prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst.

Herzien: 30/04/2012

Copyright © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC. Alle rechten voorbehouden.