GoDaddy

Servicevoorwaarden gratis proeflicentie

Laatst herzien: 20 februari 2017

1. OVERZICHT

Deze GoDaddy-serviceovereenkomst voor de Gratis Proeflicentie (deze "Overeenkomst") wordt aangegaan tussen en u, en gaat in vanaf de datum van elektronische acceptatie.  In deze overeenkomst worden de voorwaarden van uw gebruik van een of meer GoDaddy-producten ("Product" of "Producten") die op een gratis proefbasis worden aangeboden voor een bepaalde periode die bij het aanbod is gecommuniceerd voor het corresponderende Product ("Gratis Proeflicentie").

Uw elektronische acceptatie van deze Overeenkomst houdt in dat u deze Overeenkomst, evenals de GoDaddy Universele servicevoorwaarden-overeenkomst die daarvan middels verwijzing deel uitmaakt, hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt daaraan gebonden te zijn.

Met "wij", "ons" of "onze" wordt GoDaddy bedoeld. De termen "u", "uw", "Gebruiker" of "klant" verwijzen naar elke persoon of entiteit die deze Overeenkomst accepteert.  Niets in deze Overeenkomst mag worden aangemerkt als het toekennen van rechten of voordelen aan derden.

GoDaddy kan deze Overeenkomst, ons beleid of afspraken die hierin zijn opgenomen, naar eigen goeddunken op elk moment wijzigen of aanpassen en dergelijke wijzigingen of aanpassingen zijn onmiddellijk van kracht na publicatie op de GoDaddy website (deze “Site”).  U erkent en stemt er mee in dat (i) GoDaddy u op de hoogte kan stellen van dergelijke wijzigingen of aanpassingen door deze te publiceren op deze Site en dat (ii) uw gebruik van deze Site of de Gratis Proeflicentie na invoering van dergelijke wijzigingen of aanpassingen (zoals aangegeven door de datum "Laatstelijk herzien" boven aan deze pagina) inhoudt dat u deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien accepteert.  Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien, dient u deze Site of de Gratis Proeflicentie niet te gebruiken (of te blijven gebruiken).  Daarnaast kan GoDaddy u van tijd tot tijd via e-mail informeren over wijzigingen of veranderingen aan deze Overeenkomst.  Het is daarom van groot belang dat u de gegevens van uw account ("Account"), inclusief uw e-mailadres, up-to-date houdt. GoDaddy aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het niet ontvangen van een e-mailmelding als een dergelijke fout het gevolg is van een onjuist of verouderd e-mailadres.

U stemt ermee in dat deze Overeenkomst geacht wordt te zijn tot stand gebracht, aangegaan, uitgevoerd en nagekomen voor alle doelen binnen de Verenigde Staten van Amerika.

Inwoners van Quebec en Zuid-Afrika kunnen geen gebruik maken van de Gratis Proeflicentie.

2. OMSCHRIJVING VAN DE SERVICE

De Gratis Proeflicentie is voor u een mogelijkheid om een GoDaddy-product te testen voor een bepaalde periode die vooraf wordt gecommuniceerd in de aanbieding voor het corresponderende product.  De Gratis Proeflicentie begint op de datum waarop u de Gratis Proeflicentie-aanbieding accepteert, en, ongeacht of u het Product, afloopt aan het einde van de Gratis Proeflicentie.

Behalve de aanbiedingen voor gratis proeflicenties waar geen creditcards worden gebruikt, die onderhevig zijn aan de speciale algemene voorwaarden die specifiek in de onderstaande Overeenkomst uiteen worden gezet, erkent en aanvaardt u hierbij dat Gratis Proeflicentie-aanbiedingen alleen geldig zijn bij en ten tijde van een kwalificerende aankoop.  Aan uw account moet een geldige betalingsmethode gekoppeld zijn om gebruik te kunnen maken van een Gratis Proeflicentie-aanbieding en de Gratis Proeflicentie kan worden beëindigd in het geval dat uw kwalificerende aankoop wordt verwijderd, geannuleerd, overgedragen, gerestitueerd of niet wordt verlengd.  U erkent en aanvaardt dat wij te allen tijde naar eigen goeddunken de Gratis Proeflicentie kunnen intrekken of wijzigen of het Product kunnen ruilen of een soortgelijk product kunnen aanbieden of een soortgelijke aanbieding kunnen doen.  Wanneer wij bepalen dat u niet in aanmerking komt voor de Gratis Proeflicentie, worden aan u de alsdan geldende tarieven voor het Product in rekening gebracht.

3. AUTOMATISCHE VERLENGING; ANNULERING; RESTITUTIES

Nadat de Gratis Proeflicentie is geëindigd, wordt het Product automatisch verlengd op basis van het tarief dat op dat moment geldt, totdat het wordt geannuleerd. U kunt de Gratis Proeflicentie of de automatische verlengingen van het bijbehorende Product op elk moment vóór of na het einde van de Gratis Proefperiode opzeggen door naar uw account te gaan en de functie automatisch verlenging uit te schakelen of door contact op te nemen met de klantenservice.  Als u besluit om het Product gedurende de Gratis Proeflicentie op te zeggen of om het Product na de Gratis Proeflicentie niet te verlengen, gaan alle inhoud en gegevens die u in het Product hebt ingevoerd onherstelbaar verloren.

Als een Gratis Proeflicentie verlengd wordt als een betaald maandelijks pakket kunt u een volledige terugbetaling aanvragen binnen 48 uur nadat u het Product heeft gekocht.  Als een Gratis Proeflicentie verlengd wordt als een betaald jaarlijks pakket kunt u een volledige terugbetaling aanvragen binnen 15 dagen nadat u het Product heeft gekocht.

4. VOORWAARDEN GRATIS PROEFLICENTIE GEEN CREDITCARD

In bepaalde omstandigheden kunnen wij u een Gratis Proeflicentie aanbieden zonder creditcard (“Geen-CC Gratis Proeflicentie”), onderhevig aan de speciale voorwaarden uiteengezet in deze sectie, en los van de bepalingen in deze Overeenkomst.

Nadat de Gratis Proeflicentie zonder creditcard is geëindigd, worden geen kosten in rekening gebracht en worden de Producten niet automatisch verlengd MITS u gevraagd werd om een toekomstige betaling toe te voegen of te bevestigen of u zelf opdracht hiervoor hebt gegeven tijdens of aan het eind van uw proefperiode zonder creditcards, in welk geval het Product onderworpen is aan de voorwaarden voor Automatische verlenging, Annulering en Restitutie van deze Overeenkomst die direct hierboven staan vermeld.  Als u besluit het Product gedurende de Gratis Proeflicentie zonder creditcard op te zeggen, of om de Service na de Gratis Proeflicentie zonder creditcard niet te verlengen, gaan alle inhoud en gegevens die u in de Service hebt ingevoerd onherstelbaar verloren.

5. RELEASE EN VRIJWARING

U verklaart dat u GoDaddy en haar contractanten, agenten, werknemers, bestuurders, directeuren, aandeelhouders, gelieerde ondernemingen en rechtverkrijgenden zult dechargeren, verdedigen en vrijwaren tegen alle verplichtingen, aanspraken, eisen tot schadevergoeding, kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke advocatenkosten en -onkosten, verband houdend met of voortvloeiend uit uw gebruik van de Gratis Proeflicentie of een bijbehorend Product, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, door u als gevolg van onze beëindiging van de Gratis Proeflicentie, om welke reden dan ook, geleden verlies van gegevens of inhoud.

6. TITELS EN KOPPEN; ONAFHANKELIJKE CONVENANTEN; SCHEIDBAARHEID

De titels en kopjes van deze Overeenkomst zijn uitsluitend ter verhoging van het leesgemak en om verwijzingen te vergemakkelijken en zullen op geen enkele manier worden gebruikt om de overeenkomst tussen de partijen op andere manier uit te leggen of te interpreteren dan hierin uiteengezet.  Alle convenanten en afspraken in deze Overeenkomst worden in alle gevallen geïnterpreteerd als afzonderlijke en onafhankelijke convenanten of afspraken.  Als een rechtbank of bevoegde rechterlijke instantie meent dat een bepaling van deze Overeenkomst (gedeeltelijk) onwettig, ongeldig of anderszins onafdwingbaar is, worden de overige bepalingen (of delen daarvan) daardoor niet aangetast, en blijven deze geldig en afdwingbaar voor zover wettelijk toegestaan.

7. DEFINITIES; GESCHILLEN

Termen met een hoofdletter die in deze Overeenkomst worden gebruikt, maar niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Universele Servicevoorwaardenovereenkomst.  In geval van discrepantie tussen de bepalingen van deze Overeenkomst en de bepalingen van de Universele Servicevoorwaardenovereenkomst, prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst.

8. CONTACT

Voor vragen over de Gratis Proeflicentie of deze Overeenkomst kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande adres:

GoDaddy Legal Department 14455 North Hayden Rd. Suite 219 Scottsdale, AZ 85260, Verenigde Staten legal@godaddy.com Telefoon: 078 48 20 46