GoDaddy

E-mail coderingsovereenkomst

Laatst herzien: 2 februari 2016

LEEST U A.U.B. DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN.

1. OVERZICHT

Deze GoDaddy E-mailcoderingsovereenkomst (deze "Overeenkomst") wordt aangegaan door en gesloten tussen GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") en u, en treedt in werking op de datum van elektronische acceptatie.  Deze Overeenkomst zet de gebruiksvoorwaarden uiteen van de E-mailcoderingsservices ("E-mailcodering" of de "Services") van GoDaddy.

Uw elektronische acceptatie van deze Overeenkomst houdt in dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan deze Overeenkomst, met inbegrip van de overeenkomsten en vereisten die daarvan middels verwijzing deel uitmaken, met name de (i) Universele servicevoorwaarden van GoDaddy, en de (ii) abonnementslimieten, productdisclaimers of andere beperkingen die u worden getoond op de GoDaddy-website (deze "Site").    

Met "wij", "ons" of "onze" wordt GoDaddy bedoeld.  De begrippen "u", "uw", "Gebruiker" of "klant" verwijzen naar elke persoon of entiteit die deze Overeenkomst accepteert en/of gebruikmaakt van de Services.  Niets in deze Overeenkomst zal worden aangemerkt als het toekennen van rechten of voordelen aan derden, tenzij uitdrukkelijk anderszins is aangegeven.

U erkent en stemt ermee in dat (i) GoDaddy deze Overeenkomst, en de beleidsregels of overeenkomsten die hierin zijn opgenomen, naar eigen goeddunken en op elk moment kan wijzigen of aanpassen, en dat dergelijke wijzigingen of aanpassingen onmiddellijk van kracht zijn na publicatie op deze Site, en dat (ii) uw gebruik van deze Site of de Services op deze Site na invoering van dergelijke wijzigingen of aanpassingen (zoals aangegeven door de datum "Laatstelijk herzien" boven aan deze pagina) inhoudt dat u deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien accepteert.  Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien, dan dient u deze Site of de Services op deze Site niet te gebruiken (of niet verder te gaan met het gebruik ervan).  Daarnaast kan GoDaddy u van tijd tot tijd via e-mail informeren over wijzigingen of aanpassingen van deze Overeenkomst.  Het is daarom van groot belang dat u de gegevens van uw shopper-account ("Shopper-account"), inclusief uw e-mailadres, up-to-date houdt. GoDaddy aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het niet ontvangen van een e-mailmelding als een dergelijke fout het gevolg is van een onjuist of verouderd e-mailadres.

2. OMSCHRIJVING VAN SERVICES

GoDaddy E-mail codering is een online coderingsdienst die beleidsmatige en gebruikersgeïnitieerde coderingsfuncties biedt voor uw Microsoft Office 365-e-mailaccount(s).

Onderhevig aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, voor zover dat API’s (inclusief een dataverzamelingsagent) of andere software (collectief "Software") aan u zijn verstrekt in verband met de Services, en onderhevig aan de betaling van alle Servicekosten in verband hiermee verschuldigd, voorziet GoDaddy u van een herroepbaar, niet-exclusief, niet-toewijsbaar, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar beperkt recht eb licentie voor de duur van deze Overeenkomst om de Software te downloaden, te installeren en te gebruiken, inclusief updates en/of aanpassingen daarvan ("Updates"), en meegeleverde documentatie, uitsluitend in verband met de van toepassing zijnde Services, en alleen door geautoriseerde eindgebruikers.  Gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de installatie en gebruik van de Software, en GoDaddy draagt geen verplichting of verantwoordelijkheid wat dit betreft. U zult bij uw gebruik van en toegang tot de Gegevens en rapporten van Analyse alle wetten en regels naleven. 

GoDaddy behoudt zich het recht om welke functie of functionaliteit in de Services dan ook, geheel of gedeeltelijk, op elk moment aan te passen of te annuleren.  Gebruiker begrijpt dat de Services niet beschikbaar kunnen zijn vanwege regelmatig gepland onderhoud. GoDaddy zal commercieel redelijke pogingen ondernemen om dit onderhoud tijdens de nacht, weekeinden of buiten piekperioden te plannen. 

GoDaddy kan (maar is niet verplicht tot) van tijd tot tijd Updates verstrekken die door de Licentiehouder geïnstalleerd moeten worden zodat de Software en alle toepasselijke Services gebruikt kunnen blijven worden.  Ter verduidelijking worden alle Updates vermeld in de omschrijving "Software" onder de Voorwaarden.

3. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Behalve voor de uitdrukkelijke rechten en licenties die hieronder zijn verleend, behoudt GoDaddy en/of haar leveranciers alle rechten, titels en belangen tot en van de Services en de Software.  De gebruiker erkent dat de Services en Software, en hun respectieve structuren, organisatie en broncode waardevolle handelsgeheimen bevat van GoDaddy en/of haar leveranciers.  Behalve waar uitdrukkelijk wordt toegestaan, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat deze niet, en niet zal toestaan om derde partijen (i) aanpassingen, wijzigingen, vertalingen of afgeleid werk van de Services, de Software of de documentatie te vervaardigen; (ii) de Services of de Software met andere software te verenigen; (iii) te wederverkopen of exporteren, behalve als hierin verstrekt, verkopen, leveren aan servicebureau ter gebruik, lease, verhuur, lening of andere overdracht van de Services, de Software of de documentatie aan een derde partij; (iv) de broncode te herleiden, decompileren, ontleden of op andere wijze achter de broncode van de Services of de Software te komen; (v) auteursrechtkennisgevingen te verwijderen of aan te passen of andere kennisgevingen die in de Services of Software zijn inbegrepen; of (vi) anderszins de Services of Software te gebruiken of kopiëren, behalve wanneer uitdrukkelijk is toegestaan.  Zonder beperking aan het voorgaande, zijn de gebruiksbeperkingen van de Services en de Software die in deze Sectie uiteengezet zijn, van toepassing op alle Services of Software die aan GoDaddy zijn verstrekt door haar leveranciers.

GoDaddy en/of haar leveranciers verleent geen toestemming tot en de Gebruiker erkent dat het geen recht, licentie of belang heeft in de patenten, auteursrechten, handelsmerken of handelsgeheimen in bezit, gebruikt of nu of in de toekomst toegeëigend door GoDaddy of haar leveranciers.  Alle van toepassing zijnde rechten betreffende dergelijke patenten, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen zijn en blijven het exclusieve eigendom van GoDaddy of haar leveranciers.  Geen enkele titel of eigenaarschap van het intellectuele eigendom van de Services, de Software of enig deel van de Services of Software, alsook alle verbeteringen, updates, aanpassingen, lokale versies of afgeleiden van de Services of Software, en alle intellectuele eigendommen en eigendomsrechten hierin, blijven eigendom van GoDaddy of van haar leveranciers.  De Gebruiker zal handelsnamen, handelsmerken of andere onderscheidingstekens van GoDaddy of GoDaddy die verbonden zijn met de Services of Software of gerelateerde documentatie verwijderen of aanpassen.  De Gebruiker zal GoDaddy onmiddellijk op de hoogte stellen van enige claims betreffende de licentie of het gebruik van de Services of de Software, of wat betreft mogelijke inbreuk op intellectueel eigendom.

4. GEBRUIK VAN INFORMATIE

Alle technische of zakelijke informatie ("Informatie") die aan deze gebruiker is verstrekt, is eigendom van GoDaddy of haar leveranciers en (i) zal worden gebruikt door de Gebruiker alleen in combinatie met de Services of de Software verkregen via deze Overeenkomst; (ii) zal niet worden gereproduceerd of gekopieerd, geheel of deels, behalve indien nodig voor gebruik als goedgekeurd volgens de Overeenkomst ; (iii) zal samen met andere kopieën worden teruggestuurd of vernietigd wanneer het niet langer nodig is of is goedgekeurd voor gebruik. 

5. GEBRUIK VAN SERVICES

 • U bent volledig verantwoordelijk voor het geheim houden en beveiligen van uw inloggegevens, waaronder begrepen, zonder enige beperking, uw toegangsnummers, wachtwoorden, beveiligingsvragen en -antwoorden, rekeningnummers, inloggegevens en andere beveiligings- of toegangsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het niet veilig bewaren van uw inloggegevens.
 • U begrijpt en aanvaardt dat het gebruik van de Services op eigen risico plaatsvindt.
 • U begrijpt en aanvaardt dat de Services en Software worden verleend op basis van AS IS en AS AVAILABLE.
 • U begrijpt en aanvaardt dat wij geen garanties afgeven dat de Services:
 1. Altijd beschikbaar zijn.
 2. Vrij zijn van bugs of andere defecten. Nogmaals, wij doen ons best om problemen op te lossen zodra die zich voordoen, maar wij kunnen niet garanderen dat de Software perfect draait.
 3. 100% veilig zijn.
 • Wanneer u ons informatie, data, wachtwoorden of andere content geeft, geeft u GoDaddy en haar derden-serviceproviders  een licentie voor die content ten behoeve van het verlenen van de Services aan u.
 • U verleent GoDaddy en haar serviceproviders een licentie voor alle informatie, data, wachtwoorden, materialen of andere content (gezamenlijk: "Content") die u via of aan de service verstrekt. Wij kunnen nieuw materiaal gebruiken, aanpassen, vertonen, verspreiden en tot stand brengen met gebruikmaking van die Content om de service aan u te leveren. Door Content in te brengen gaat u er automatisch mee akkoord of belooft u dat de eigenaar van die Content er uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan dat wij de Content voor het hierboven omschreven doel kunnen gebruiken zonder bepaalde tijdlimiet en zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn.
 • U verklaart hierbij dat u de wettelijk eigenaar van de Content bent en dat u bevoegd bent om ons of onze derden/verkopers te benoemen als uw vertegenwoordiger met beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheden om toegang te verkrijgen tot uw Content en deze namens u op te vragen, en dat u dit hierbij ook uitdrukkelijk doet. U mag de Services niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U mag met het gebruik van de Services geen wetten binnen uw rechtsgebied overtreden (waaronder begrepen, zonder enige beperking, auteursrechtelijke wetgeving).

6. PRIJSBEPALING EN AANPASSINGEN AAN DE SERVICES

 • GoDaddy behoudt zich het recht voor de Services (of een deel daarvan) te allen tijde aan te passen of tijdelijk of blijvend te onderbreken, met of zonder kennisgeving.
 • Wij kunnen ervoor kiezen de prijzen voor de Services op elk moment aan te passen.
 • Wij verlengen uw maandelijkse of jaarlijkse Services automatisch tegen de geldende tarieven, tenzij u de Services krachtens deze Overeenkomst annuleert.
 • Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschorting of onderbreking van de Services.

7.  DOOR DE GEBRUIKER GEÏNITIEERDE ANNULERING VAN DE SERVICES

U begrijpt en aanvaardt dat wanneer u uw account eenmaal hebt geannuleerd, u geen toegang meer hebt tot uw content en dat deze definitief kan worden verwijderd van de Services.

U begrijpt verder en gaat ermee akkoord dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om gewenste content uit de service te exporteren, te kopiëren of anderszins te verzamelen voordat u uw account opzegt.

8. BERICHTEN EN WAARSCHUWINGEN

Wij sturen u af en toe e-mailberichten, waaronder, zonder enige beperking, automatische en onderhoudswaarschuwingen, nieuwsbrieven, enquêtes, ondersteuningsberichten en vrijwillige aan de account gerelateerde waarschuwingen.

Als uw e-mailadres verandert, dient u ons van die wijziging in kennis te stellen om ervoor te zorgen dat wij u deze berichten naar behoren kunnen toesturen.

Sommige vrijwillige accountgerelateerde waarschuwingen staan standaard aan als onderdeel van de Service. Wij kunnen nieuwe waarschuwingen introduceren of bepaalde waarschuwingen geheel naar eigen inzicht niet langer verstrekken.

9. VRIJWARING

Gebruiker zal GoDaddy beschermen, vrijwaren en haar en haar partners en serviceproviders schadeloos stellen van en tegen aansprakelijkheid, claims, processen, schade en uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocaatkosten) voortkomend uit (i) het gebruik van de Gebruiker van de Services of Software; (ii) het niet nakomen door de Gebruiker van alle van toepassing zijnde wetten, regels en/of regelgevingen betreffende de Services of de Software; (iii) het niet nakomen door de Gebruiker van de voorwaarden van deze Overeenkomst; of (iv) enige nalatigheid of verzuiming van de Gebruiker.  

10. UITSLUITING VAN GARANTIES

GEBRUIKER AANVAARDT DAT ER GEEN RESTITUTIE WORDT BETAALD OF VERSCHULDIGD IS WAT BETREFT DIENSTEN OF SOFTWARE.  DE DIENSTEN EN DE SOFTWARE WORDEN “AS IS“ EN „“ALS BESCHIKBAAR“ GELEVERD EN GoDaddy OF HAAR LEVERANCIER WIJZEN ALLE GARANTIES, WETTELIJK, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF, WAT BETREFT VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OF ANDERE GARANTIES DIE VOORT ZOUDEN KUNNEN KOMEN VAN HANDELSGEBRUIK, GEBRUIK OF HANDELSPRAKTIJK.  GoDaddy GARANDEERT NIET DAT DE DIENSTEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN. GoDaddy of haar leveranciers zijn niet verantwoordelijk voor gegevensverlies of inbreuk op gegevens of beveiligingsinbreuk. 

De Gebruiker neemt deze uitsluiting van garanties in overweging bij zijn/haar beslissing om de rechten of licentie om deze Services of Software te gebruiken, waar van toepassing, en gaat ermee akkoord dat dergelijke uitsluiting eerlijk en redelijk is gezien de voorwaarden van deze Overeenkomst, inclusief de kosten van de Service.

11. CONTROLERECHTEN

GoDaddy behoudt het recht om het totaal aantal Microsoft Office 365 E-mail-accounts te controleren (minstens één keer per jaar) met de E-mailcoderingsservice tijdens de gehele duur van de Overeenkomst.  Als het totaal aantal Microsoft Office 365 E-mail-accounts dat de E-mailcoderingsservice gebruikt, het aantal gelicentieerde accounts overschrijdt, dan zal GoDaddy de gebruiker voor het verschil een bedrag in rekening brengen.

12. OVERIGE GoDaddy PRODUCTEN EN SERVICES

Als u E-mailcoderingsservice aanschaft, dan houdt uw elektronische aanvaarding van deze Overeenkomst in dat u deze Overeenkomst hebt gelezen, begrijpt, erkent en akkoord gaat met het feit dat u eraan gebonden bent, samen met de overeenkomsten op productniveau voor andere GoDaddy producten en services die, indien van toepassing, bij E-mailcodering zijn inbegrepen.

13. TITELS EN KOPPEN; ONAFHANKELIJKE CONVENANTEN; SCHEIDBAARHEID

De titels en kopjes van deze Overeenkomst zijn uitsluitend ter verhoging van het leesgemak en om verwijzingen te vergemakkelijken en zullen op geen enkele manier worden gebruikt om de overeenkomst tussen de partijen op andere manier uit te leggen of te interpreteren dan hierin uiteengezet.  Alle convenanten en afspraken in deze Overeenkomst worden in alle gevallen geïnterpreteerd als afzonderlijke en onafhankelijke convenanten of afspraken.  Als een rechtbank of bevoegde rechterlijke instantie meent dat een bepaling van deze Overeenkomst (gedeeltelijk) onwettig, ongeldig of anderszins onafdwingbaar is, worden de overige bepalingen (of delen daarvan) daardoor niet aangetast, en blijven deze geldig en afdwingbaar voor zover wettelijk toegestaan.

14.  DEFINITIES; GESCHILLEN

Termen met een hoofdletter die in deze Overeenkomst worden gebruikt, maar niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Universele Servicevoorwaardenovereenkomst.  In geval van discrepantie tussen de bepalingen van deze Overeenkomst en de bepalingen van de Universele Servicevoorwaardenovereenkomst, prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst.