GoDaddy

OVEREENKOMST INZAKE DOMEINNAAMREGISTRATIE

Laatst herzien: 29 juli 2019

LEEST U A.U.B. DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN.


1. OVERZICHT

Deze Domeinnaamregistratieovereenkomst (deze "Overeenkomst") wordt aangegaan tussen GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") en u, en gaat in vanaf de datum van elektronische acceptatie. Deze Overeenkomst bevat de voorwaarden voor uw gebruik van de GoDaddy Domeinnaamregistratieservices (de "Domeinnaamregistratieservices" of de "Services"). Met "wij", "ons" of "onze" wordt GoDaddy bedoeld. De termen "u", "uw", "Gebruiker" of "klant" verwijzen naar elke persoon of entiteit die deze Overeenkomst accepteert. Niets in deze Overeenkomst zal worden aangemerkt als het toekennen van rechten of voordelen aan derden, tenzij uitdrukkelijk anderszins is aangegeven.

Uw elektronische acceptatie van deze Overeenkomst houdt in dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan deze Overeenkomst, met inbegrip van de overeenkomsten en vereisten die daarvan middels verwijzing deel uitmaken, met name de (i) GoDaddy Universele servicevoorwaarden-overeenkomst ("UTOS"), (ii) alle overeenkomsten, richtlijnen, beleidsregels, praktijken, procedures, registratievereisten of operationele standaarden van het topleveldomein ("TLD") waarin u een domein registreert ("Beleidsregels van het register"), en de (iii) abonnementslimieten, productdisclaimers of andere beperkingen die u worden getoond op de startpagina van de Domeinnaamregistratieservices van de GoDaddy-website (deze "Site").

ALS U WILT LINKEN NAAR OF INZAGE WILT HEBBEN IN DE BELEIDSREGELS VAN HET REGISTER VOOR HET TLD WAARIN U EEN DOMEINNAAM WILT REGISTREREN, KLIKT U HIER.

U erkent en stemt ermee in dat (i) GoDaddy deze Overeenkomst, en de beleidsregels of overeenkomsten die hierin zijn opgenomen, naar eigen goeddunken op elk moment kan wijzigen of aanpassen, en dat dergelijke wijzigingen of aanpassingen onmiddellijk van kracht zijn na publicatie op deze Site, en dat (ii) uw gebruik van deze Site of de Services op deze Site na invoering van dergelijke wijzigingen of aanpassingen inhoudt dat u deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien accepteert. Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien, dan dient u deze Site of de Services op deze Site niet te gebruiken (of niet verder te gaan met het gebruik ervan). Daarnaast kan GoDaddy u van tijd tot tijd via e-mail informeren over wijzigingen of veranderingen aan deze Overeenkomst. Het is daarom van groot belang dat u de gegevens van uw shopper-account ("Shopper-account"), inclusief uw e-mailadres, up-to-date houdt. GoDaddy aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het niet ontvangen van een e-mailmelding als een dergelijke fout het gevolg is van een onjuist of verouderd e-mailadres. GoDaddy is een door de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") geaccrediteerde registerhouder. U erkent en stemt ermee in dat GoDaddy, als door de ICANN geaccrediteerde registerhouder, is gebonden aan een overeenkomst met de ICANN. U erkent en stemt ermee in dat GoDaddy deze Overeenkomst kan wijzigen voor naleving van de overeenkomst met de ICANN en andere voorwaarden die zijn uiteengezet door (i) de ICANN en/of (ii) het toepasselijke register voor het betreffende topleveldomein of landcode-topleveldomein ("ccTLD"). De termen "register", "Register", "registeroperator" of "Registeroperator" in deze Overeenkomst verwijzen naar het toepasselijke register voor het betreffende TLD of ccTLD. Klik hier om te zien wie de betalende registerhouder is.


2. BEPALINGEN DIE SPECIFIEK ZIJN VOOR ALLE REGISTRATIES

Tenzij anders vermeld, zijn de bepalingen hieronder in deze sectie 2 in het algemeen van toepassing op alle TLD's die wij aanbieden. Bijzondere bepalingen die specifiek zijn voor elke TLD of ccTLD (die naast de beleidsregels van het register zijn gepubliceerd), worden elders onder deze overeenkomst aangegeven.

 1. Beleidsregels van het register. U gaat akkoord met alle beleidsregels van het register (als hierboven in deze Overeenkomst uiteengezet), die van toepassing zijn op uw domeinnaamregistratie (op elk niveau). HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM DE TOEPASSELIJKE TLD SITE TE BEZOEKEN EN ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE BELEIDSREGELS VAN HET REGISTER TE LEZEN VOORAFGAAND AAN UW INSCHRIJVING IN HET TLD. BELEIDSREGELS VAN HET REGISTER VOOR ELKE TLD VINDT U DOOR HIER OP DE CORRESPONDERENDE TLD-LINK TE KLIKKEN. In afwijking van andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, is en blijft de Registerbeheerder van de TLD waarin de domeinregistratie is gedaan, een beoogde derde-begunstigde van deze Overeenkomst. Partijen van deze overeenkomst bevestigen derhalve, en gaan ermee akkoord dat derde-begunstigderechten aan de Registerbeheerder zijn toegekend en dat de Registerbeheerder gebruik heeft gemaakt van haar derde-begunstigderechten uit hoofde van deze Overeenkomst door ermee in te stemmen dat GoDaddy de registerhouder voor de respectievelijke TLD is. De rechten van derdebegunstigde van de Registerbeheerder blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.
 2. Registratievereisten. Voor zover een TLD of ccTLD van u vereist dat u dient te voldoen aan bepaalde eisen (bijv. residentie voor .JP, .EU, etc), validatie (bijv. DNS-validatie), of andere authenticatievereisten als voorwaarde voor het registreren van een domeinnaam in de TLD, gaat u akkoord dat door het indienen van een aanvraag voor uw domeinnaam of de verlenging daarvan u verklaart en garandeert u dat: (a) alle informatie die u verstrekt (inclusief alle eventuele ondersteunende documenten) om de domeinnaam te registreren of te verlengen, waar, volledig, correct en op geen enkele manier misleidend is en dat de aanvraag te goeder trouw wordt ingediend; (b) u voldoet en zult blijven voldoen aan de toekenningscriteria die beschreven zijn in de beleidsregels van het Register voor de TLD die van toepassing zijn op de domeinnaam voor de duur van de domeinnaamlicentie; (c) u niet eerder een aanvraag voor de domeinnaam heeft ingediend bij een andere registerhouder die dezelfde toekenningscriteria hanteert en die de aanvraag heeft afgewezen; (d) u erkent en ermee akkoord gaat dat, ook als de domeinnaam geregistreerd wordt, uw recht om de domeinnaam te registreren aangevochten kan worden door anderen die beweren recht te hebben op de domeinnaam; en (e) u ermee instemt dat de auDA of de registerhouder de registratie van de domeinnaam kan annuleren als blijkt dat de bovenstaande garanties onwaar, onvolledig, incorrect of misleidend zijn.
 3. Eigenaarschap. U erkent en gaat ermee akkoord dat de registratie van een domeinnaam geen eigendomsrecht voor u, de registerhouder of wie dan ook in het leven roept op de naam die als domeinnaam wordt gebruikt of de domeinregistratie, en dat de toevoeging van een domeinnaam aan het Register, niet gezien kan worden als bewijs of eigendomsrecht van de domeinnaam, geregistreerd als een domeinnaam. U mag op geen enkele wijze een eigendomsrecht op een domeinnaamregistratie (doen) overdragen of als zekerheid (doen) verstrekken of anderszins een domeinnaamregistratie (doen) bezwaren.
 4. ICANN-vereisten. U gaat ermee akkoord om zich te houden aan de ICANN-vereisten, -normen, -richtlijnen, -procedures en -werkwijzen, waarvoor elke toepasselijke Registratiebeheerder een monitoringverantwoordelijkheid heeft, overeenkomstig de Registerovereenkomst tussen ICANN en voornoemde of enige andere regeling met ICANN. Voor extra ICANN-gerelateerde nuttige informatie, gaat u naar ICANN Educatiemateriaal en ICANN voordelen en verantwoordelijkheden.
 5. Vrijwaring van register. U gaat ermee akkoord dat je de Registerbeheerder en de Register-serviceprovider en hun onderaannemers, dochterondernemingen, partners, afdelingen, aandeelhouders, bestuurders, functionarissen, werknemers, accountants, advocaten, verzekeraars, agenten, rechtsvoorgangers, rechtsopvolgers en cessionarissen zult vrijwaren en verdedigen (binnen 30 dagen) tegen en schadeloos zult stellen voor alle vorderingen, eisen, schade, verliezen, kosten, onkosten, rechtsvorderingen of andere aansprakelijkheid van welke aard dan ook, waaronder begrepen redelijkerwijs gemaakte juridische kosten en verschotten op enigerlei wijze voortvloeiend uit of verband houdend met of anderszins gerelateerd aan uw domeinnaamregistratie, waaronder begrepen, zonder enige beperking, het gebruiken, registreren, uitbreiden, verlengen, verwijderen en/of overdragen daarvan en/of de niet-nakoming van toepasselijke, aan de registratie verbonden voorwaarden. U mag geen schikkingen of compromissen sluiten voor dergelijke te vrijwaren vorderingen zonder de voorafgaande toestemming van de Registerhouder of de Registerbeheerder, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden; u gaat ermee akkoord dat deze vrijwaringseis van kracht blijft na beëindiging of afloop van de Overeenkomst, ongeacht de reden daarvoor. DE REGISTERBEHEERDER IS IN GEEN GEVAL JEGENS U OF ANDERE PERSONEN AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, EXEMPLARISCHE OF PUNITIEVE SCHADE, WAARONDER BEGREPEN WINSTDERVING OF VERLIES VAN GOODWILL IN WELK VERBAND DAN OOK, ONGEACHT OF DIE AANSPRAKELIJKHEID BEWEERDELIJK VOORTVLOEIT UIT OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER BEGREPEN NALATIGHEID), NIET-NALEVING VAN UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, NIET-NAKOMING VAN DEZE OVEREENKOMST OF DE DAARIN OPGENOMEN OVEREENKOMSTEN OF BELEIDSVOORSCHRIFTEN, HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE DOMEINNAAM, VERLIES VAN GEGEVENS OF BESTANDEN OF ANDERSZINS, OOK NIET INDIEN DE REGISTERBEHEERDER OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN.
 6. Gereguleerde TLD's. Voor domeinregistratie in elke "gereguleerde" TLD, erkent en gaat u ermee akkoord dat uw registratie onderhevig is aan de volgende additionele vereisten: a) alle toepasselijke wetgeving, waaronder begrepen wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, het verzamelen van gegevens, consumentenbescherming (inclusief wetgeving inzake misleidend en bedrieglijk handelen), eerlijk lenen, schuldvorderingen, biologische landbouw, openbaarmaking van gegevens en financiële bekendmakingen; (b) indien u gevoelige medische en financiële gegevens verzamelt en onderhoudt, dient u redelijke en passende beveiligingsmaatregelen te nemen die aansluiten bij het aanbod van dergelijke diensten, zoals omschreven in toepasselijke wetgeving. Gereguleerde TLD's zijn: .games, .juegos, .school, .schule, .toys, .eco, .care, .diet, .fitness, .health, .clinic, .dental, .healthcare, .capital, .cash, .broker, .claims, .exchange, .finance, .financial, .fund, .investments, .lease, .loans, .market, .money, .trading, .credit, .insure, .tax, .mortgage, .degree, .mba, .audio, .book, .broadway, .movie, .music, .software, .fashion, .video, .app, .art, .band, .cloud, .data, .digital, .fan, .free, .gratis, .discount, .sale, .media, .news, .online, .pictures, .radio, .show, .theater, .tours, .accountants, .architect, .associates, .broker, .legal, .realty, .vet, .engineering, .law, .limited, .show; .theater; .town, .city, .reise, en .reisen
 7. Hoog-gereguleerde TLD's. Naast de verplichting voor Gereguleerde TLD's, is domeinnaamregistratie voor Hoog-gereguleerde TLD onderhevig aan de volgende vereisten: (a) u verstrekt administratieve contactgegevens, die up-to-date dienen te worden gehouden, voor klachten en meldingen over misbruik van de registratie, alsmede de contactgegevens van de hoofdvestiging van de desbetreffende toezichthouder of de toezichthoudende instanties van de bedrijfstak; (b) u verklaart dat u alle benodigde machtigingen, charters, vergunningen en/of andere relevante toestemming heeft voor deelname aan de aan een dergelijke Hoog-gereguleerde TLD verbonden sector; en (c) u meldt alle materiële wijzigingen in de geldigheid van uw machtigingen, charters, vergunningen en/of andere relevante toestemmingen voor deelname aan een dergelijke Hoog-gereguleerde TLD, zodat u blijft voldoen aan de toepasselijke regelgeving en vergunningvereisten en in het algemeen uw activiteiten kunt uitvoeren in het belang van de door u bediende consumenten. Hoog-gereguleerde TLD's zijn: .abogado, .attorney, .bank, .bet, .bingo, .casino .charity (en IDN-equivalent xn--30rr7y), .cpa, .corp, creditcard, .creditunion .dds, .dentist, .doctor, .fail, .gmbh, .gripe, .hospital, .inc, .insurance, .lawyer, .lifeinsurance, .llc, .llp, .ltda, .medical, .mutuelle, .pharmacy, .poker, .university, .sarl, .spreadbetting, .srl, .sucks, .surgery .university, .vermogensberater, .vesicherung, en .wtf.

  Voor .doctor, moeten registranten die gediplomeerde artsen zijn, aan de registerhouder en het register kunnen aantonen dat zij de toepasselijke diploma bezitten.

 8. Special Safeguard TLD's. Naast de vereisten voor Gereguleerde en Hoog-gereguleerde TLD's, door het registreren van een domeinnaam in elke "Special-Safeguard" TLD, gaat u ermee akkoord dat u redelijke maatregelen zult nemen om te voorkomen dat er verkeerde voorstelling van zaken wordt gegeven, of dat ten onrechte wordt geïmpliceerd dat u of uw bedrijf is aangesloten bij, gesponsord of onderschreven wordt door een of meer landen of overheid strijdkrachten indien dergelijke aansluiting, sponsoring of ondersteuning niet bestaat. Special Safeguard TLD's omvatten: .army, .navy, .airforce
 9. Derde-begunstigde. In afwijking van andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, is en blijft de Registerbeheerder van elke TLD waarin de domeinregistratie is gedaan, een beoogde derde-begunstigde van deze Overeenkomst. Partijen van deze overeenkomst bevestigen derhalve, en gaan ermee akkoord dat derde-begunstigderechten aan de Registerbeheerder zijn toegekend en dat de Registerbeheerder gebruik heeft gemaakt van haar derde-begunstigderechten uit hoofde van deze Overeenkomst door ermee in te stemmen dat GoDaddy de registerhouder voor de TLD is. De rechten van derdebegunstigde van de Registerbeheerder blijft van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.
 10. Variabele en niet-uniforme prijsstelling. U erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord dat bepaalde domeinnamen in bepaalde TLD's zijn vastgesteld door beleidsregels van het Register als variabel geprijsd (bijv. standaard- versus premiumnamen), en/of kunnen ook niet-uniforme verlengingsregistratieprijzen hebben (zoals de Kosten voor een domeinnaamregistratieverlenging kunnen verschillen van andere domeinnamen in dezelfde TLD, bijv., verlengingregistratie voor een domein kan 100,00 $ zijn, en 33,00 $ voor een andere domeinnaam).
 11. Beschikbaarheidsbeperkingen betreffende privacy of proxy. U erkent en gaat ermee akkoord dat voor bepaalde TLD's u geen privé of proxy TLD-registraties kunt kopen in bepaalde markten, landen en territoria of bepaalde TLD’s kunt kopen. In een dergelijk geval dient zich voor alle TLD-registraties door middel van uw persoonsgegevens te registreren en te verklaren en te garanderen dat deze gegevens actueel, nauwkeurig en volledig te zijn.


3. KOSTEN EN BETALINGEN

(A) ALGEMENE VOORWAARDEN, INCLUSIEF AUTOMATISCH VERVANGENDE VOORWAARDEN

U gaat ermee akkoord om alle prijzen en tarieven te betalen voor de aangeschafte Services of die zijn verkregen via deze Site. GoDaddy behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar prijzen en tarieven te allen tijde te wijzigen en dergelijke wijzigingen of aanpassingen zullen online op deze Site worden gepubliceerd en met onmiddellijke ingang van kracht zijn zonder nadere kennisgeving aan u. Indien u Services hebt gekocht of verkregen voor een periode van maanden of jaren, dan zullen wijzigingen of aanpassingen in prijzen en tarieven van kracht worden indien de relevante Services voor verlenging aan de orde komen, zoals hieronder nader omschreven.

Tenzij anders specifiek vermeld (om redenen zoals die zijn aangegeven in Sectie 2 (x) hierboven), zal de verlengingsprijs voor elke domeinnaam in een TLD, gelijk zijn aan de vermelde prijs (niet-verkoopprijs) die wordt weergegeven wanneer u een domein zoekt en selecteert en opnieuw in het winkelwagentje plaatst voorafgaand aan de aankoop. Bijvoorbeeld: als de vermelde prijs 9,02 € is, en een andere verlengingsprijs wordt niet specifiek vermeld, dan is de verlengingsprijs ook 9,02 €. En als een domeinnaam een prijs heeft van 8,12 €, met de vermelde prijs (niet-verkoopprijs) als doorgehaald 9,02 € is, dan wordt de verlengingsprijs 9,02 €*.

* De verlengingsprijs is onderhevig aan wijziging voor de werkelijke verlengingsdatum.

Voor alle andere voorwaarden gerelateerd aan kosten, betaling, restitutie en facturering, die van toepassing zijn op de geleverde Services onder de reikwijdte van deze Overeenkomst, raadpleeg het deel "kosten en betalingen" van onze UTOS.

(B) VERLENGINGSVOORWAARDEN VOOR DOMEINNAMEN

Wanneer u een domeinnaam registreert, hebt u twee verleningsopties: (i) Automatische Verlenging, (ii) Handmatige Verlenging:

 1. Automatisch Verlengen. Automatisch Verlengen is de standaardoptie. Daarom zult u, tenzij u Uitgestelde Automatische Verlenging selecteert, door GoDaddy worden opgenomen in Automatische Verlenging. Domeinnamen waarvan de termijn verstreken is, worden automatisch verlengd met een periode gelijk aan de duur van uw originele domeinnaamregistratie en vindt de betaling plaats via de betalingsmethode die u hebt opgegeven bij GoDaddy, tegen de dan geldende tarieven van GoDaddy. Indien u er dus voor heeft gekozen uw domeinnaam voor één (1) jaar te registreren, dan zal GoDaddy deze automatisch met één (1) jaar verlengen. Als u heeft gekozen om uw domeinnaam voor twee (2) jaar te registreren, dan zal GoDaddy deze automatisch met twee (2) jaar verlengen, en zo verder.
 2. Handmatig verlengen. Als u automatische verlenging hebt uitgeschakeld en het product annuleert (de domeinnaamregistratie annuleert) bij het vervallen van de dan geldende termijn, dan kunt u toch handmatig de domeinnaam wanneer u wilt verlengen voor de vervaldatum door in te loggen op uw Accountmanager en handmatig de verlenging implementeren of door de klantendienst te bellen (mocht u de domeinnaam inderdaad verlengen). Indien u de verlenging niet handmatig implementeert vóór de vervaldatum, zal de domeinnaam worden geannuleerd en kunt u die naam niet langer gebruiken.

Op alle verlengingen zijn de voorwaarden van deze Overeenkomst van toepassing, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en u erkent en gaat ermee akkoord dat u gebonden bent aan de voorwaarden van deze Overeenkomst (zoals gewijzigd) voor alle verlengde domeinen. Domeinnaamverlengingen worden niet terugbetaald. Mochten wij niet in staat zijn uw domeinnaam voor de geselecteerde verlengingsoptie automatisch te verlengen, dan kunnen wij uw domeinnaam automatisch verlengen voor een periode korter dan uw oorspronkelijke registratieperiode waar nodig om de transactie te doen slagen. Indien GoDaddy om welke reden dan ook geen betaling kan ontvangen uit de door u aangegeven Betaalmethode, en u niet reageert op berichten, verloopt uw domeinnaamregistratie. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van informatie over uw Betaalmethode, waaronder begrepen de vervaldatum indien u een creditcard gebruikt.

Voor bepaalde ccTLD's (.am, .at, .be, .br, .ca, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk en .vg), vindt de facturering van een verlenging plaats op de eerste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin de registratie vervalt.

Voor bepaalde ccTLDs (.am, .at, .be, .ca, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk en .vg), geschiedt de verlenging, of moet deze handmatig geschieden als het product eerder is geannuleerd, niet later dan de 20ste dag van de maand voorafgaand aan de vervaldatum verlengen, anders krijgt uw domeinnaam de status 'niet verlengd'. Voor sommige ccTLD's (.es) moet binnen zeven dagen voorafgaand aan de vervaldatum verlenging worden verwerkt, anders krijgt uw domeinnaam de status 'niet-verlengd'. Als de domeinnaam de status niet-verlengd vertoont, kunt u de domeinnaam uitsluitend verlengen door GoDaddy te bellen en te vragen om verlenging van de domeinnaam. U kunt de domeinnaam niet via uw Accountmanager verlengen. Indien u de verlenging van een geannuleerd product niet handmatig implementeert vóór de vervaldatum, zal de domeinnaam worden geannuleerd en kunt u die naam niet langer gebruiken.

U gaat ermee akkoord dat GoDaddy niet verantwoordelijk is voor geannuleerde domeinnamen die u niet verlengt binnen de in deze Overeenkomst aangegeven termijn. In ieder geval kan het niet tijdig verlengen van uw domeinnaam tot extra kosten leiden. Indien u zich bij uw domeinnaamregistratie heeft opgegeven voor privacy-Services, beschermde registratie, of een andere soortgelijke dienst, zullen deze Services automatisch worden verlengd wanneer uw domeinnaamregistratie verloopt, en bent u de toepasselijke extra vergoeding voor verlenging verschuldigd, tenzij u van tevoren opzegt.

Indien u uw domeinnaam niet binnen de in deze Overeenkomst aangegeven tijdvakken verlengt, gaat u ermee akkoord dat GoDaddy geheel naar eigen goeddunken uw verlopen domeinnaam namens u kan verlengen. Als GoDaddy besluit uw verlopen domeinnaam namens u te verlengen, geldt voor u een respijttermijn voor verlenging waarbinnen u GoDaddy kunt betalen voor de verlenging en uw domeinnaam kunt behouden. De respijttermijn voor verlenging is momenteel twaalf (12) dagen, maar kan op grond van de bepalingen van deze Overeenkomst worden gewijzigd.

Voor bepaalde ccTLD's (.am, .at, .be, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk en .vg) geldt geen respijttermijn voor verlenging na de vervaldatum van de domeinnaam. Indien u GoDaddy niet betaalt voor de verlenging binnen de respijttermijn voor verlenging, wordt uw domeinnaam op Hold gezet en aangemerkt voor verwijdering waarna er vervolgens een terugkooptermijn van 30 dagen geldt om uw domeinnaam terug te kopen, vooropgesteld dat uw domeinnaam niet onderhevig is aan een veilingbod voor een verlopen domeinnaam en u GoDaddy Terugkoopvergoeding kunt betalen.

De terugkoopvergoeding is op dit moment USD 80,00 $ en kan op grond van de bepalingen van deze Overeenkomst worden gewijzigd. Als u uw domeinnaam niet terugkoopt vóór het einde van de terugkooptermijn van 30 dagen, kan GoDaddy geheel naar eigen goeddunken uw domeinnaam verwijderen of deze namens u overdragen aan een andere registrant. Gedurende de terugkooptermijn kan uw domeinnaam worden geparkeerd.

Als uw domeinnaam wordt verwijderd, biedt het Register ook een respijtperiode van 30 dagen voor het terugkopen van de naam gedurende welke u GoDaddy een terugkoopvergoeding kunt betalen en uw domeinnaam kunt terugkopen. De terugkoopvergoeding is op dit moment USD 80,00 $ en kan op grond van de bepalingen van deze Overeenkomst worden gewijzigd. Indien u uw domeinnaam niet aan het einde van de Respijtperiode van het Register terugkoopt, zal het Register uw naam vrijgeven en wordt deze beschikbaar voor registratie in volgorde van aanvraag.

Respijttermijnen voor verlenging en respijttermijnen voor Aflossing variëren per ccTLD. Wij verwijzen u naar de specifieke voorwaarden voor de toepasselijke TLD. In geval van discrepantie tussen de voorwaarden van deze paragraaf en de ccTLD-voorwaarden, prevaleren de ccTLD-voorwaarden.

Ons beleid inzake kennisgeving van de afloop van de registratie en aanverwante kosten wordt hier beschreven.

(C) VOORWAARDEN VOOR GRATIS PRODUCTEN

Indien u bij de registratie van een domeinnaam gratis producten ontvangt, erkent u en gaat u ermee akkoord dat die gratis producten uitsluitend worden verstrekt bij een geldige aankoop en kunnen worden beëindigd indien de domeinnaam wordt verwijderd of ingetrokken. Voor gratis domeinnamen erkent u en gaat u ermee akkoord dat u de bij dat gratis domein behorende account niet binnen vijf (5) dagen na de registratie mag wijzigen. Indien een gratis domeinnaam wordt aangeboden bij de registratie van een andere domeinnaam en indien de betaalde domeinnaam niet kan worden geregistreerd, kunnen wij geheel naar eigen goeddunken de registratie van de gratis domeinnaam verwijderen of het verschil tussen het betaalde bedrag en de waarde van de gratis domeinnaam vergoeden. Als gevolg van mislukte registraties in het kader van kortingsacties kunnen wij geheel naar eigen goeddunken besluiten een gratis of afgeprijsd artikel te verwijderen of de prijs van de geregistreerde domeinnaam aan te passen op basis van een vergelijking met de waarde van het afgeprijsde artikel.


4. LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST; OVERDRACHTEN; DOMAIN TASTING

Deze Overeenkomst blijft volledig van kracht zolang u via GoDaddy een domeinnaamregistratie heeft.

U gaat ermee akkoord dat u een domeinnaam die via GoDaddy is geregistreerd, gedurende de eerste zestig (60) dagen na de eerste registratiedatum daarvan niet zult overdragen aan een andere registerbeheerder van domeinnamen. U gaat ermee akkoord dat u een domeinnaam gedurende tien (10) dagen na een wijziging van account niet zult overdragen.

U stemt er verder mee in dat U zich niet bezighoudt met "domain tasting" door de vijfdaagse (5) respijtperiode waarin een registrant ervoor kan kiezen om een domeinnaam te annuleren met volledige terugbetaling van de registratiekosten te gebruiken om de verkoopbaarheid of levensvatbaarheid van een domeinnaam te testen. Indien GoDaddy besluit (welk besluit GoDaddy geheel naar eigen goeddunken kan nemen) dat u zich heeft beziggehouden met "domain tasting", behoudt GoDaddy zich het recht voor om (a) u een klein bedrag in rekening te brengen (welk bedrag zal worden afgetrokken van een eventuele terugbetaling) of (b) uw annulering/terugbetalingsverzoek geheel en al te weigeren. GoDaddy brengt u geen kosten in rekening indien GoDaddy uw domeinnaam gedurende de vijfdaagse (5) respijtperiode annuleert vanwege fraude of andere activiteiten die buiten uw macht liggen. De vijfdaagse (5) respijtperiode is niet van toepassing op Premium Domeinen, welke niet voor restitutie in aanmerking komen.

U gaat ermee akkoord dat GoDaddy niet gebonden is aan (i) verklaringen van derden van wie u services zou kunnen kopenGoDaddy of (ii) verklaringen van algemene aard, die op de website van GoDaddy geplaatst kunnen zijn of zich in het reclamemateriaal van GoDaddy kunnen bevinden.


5. BIJGEWERKTE GEGEVENS; GEBRUIK VAN GEGEVENS EN VERSTRIJKING

U gaat ermee akkoord dat u GoDaddy binnen vijf (5) werkdagen informeert indien zich wijzigingen voordoen in de gegevens die u heeft ingevuld als onderdeel van de aanvraag- en/of de registratieprocedure. U dient er zelf voor te zorgen dat deze gegevens actueel en juist zijn. Indien u om welke reden dan ook GoDaddy niet in eerste instantie en blijvend voorziet van de juiste en betrouwbare informatie, wordt dit beschouwd als niet-nakoming van deze Overeenkomst en grondslag voor opschorting en/of annulering van de domeinnaam. Indien u om welke reden dan ook niet binnen vijf (5) werkdagen na een verzoek daartoe van GoDaddy de geldigheid van de door u verstrekte gegevens vaststelt, wordt dit eveneens beschouwd als niet-nakoming van deze Overeenkomst en grondslag voor opschorting en/of annulering van de domeinnaam. U verplicht zich voor uw eigen administratie een kopie van het aankoopbewijs van uw domeinnaam te bewaren.

U gaat ermee akkoord dat voor elke door u geregistreerde domeinnaam de volgende contactgegevens vereist zijn: postadres, e-mailadres, telefoonnummer en, indien van toepassing, een faxnummer voor de Houder van de Geregistreerde Naam en, indien afwijkend van de Houder van de Geregistreerde Naam, dezelfde contactgegevens voor een technische contactpersoon, een administratieve contactpersoon en een contactpersoon voor de facturering.

U erkent en aanvaardt dat de registratie van de domeinnaam vereist dat deze contactgegevens geheel of gedeeltelijk worden gedeeld met de registerbeheerder, voor het gebruiken, kopiëren, verspreiden, openbaar maken, aanpassen en anderszins verwerken daarvan voor (onder ander gebruik in overeenstemming met ons Privacybeleid) het doen van administratie van de domeinnaamregistratie, welke de herhaaldelijke overbrenging van dergelijke informatie kan vereisen over internationale grenzen, naar en van de VS, naar de EU, bijvoorbeeld. ICANN vereist dat deze gegevens vrij toegankelijk moeten worden gemaakt via Whois en dat van de registerbeheerder ook kan worden verlangd dat zij deze gegevens vrij toegankelijk maakt via Whois. Zowel GoDaddy en de registerbeheerder kunnen worden gevraagd deze informatie te archiveren bij een derde escrow-service. U stemt in en geeft hierbij toestemming voor al deze voorwaarden en openbaarmakingen. Verder verklaart en garandeert u dat, als u informatie over een derde verstrekt, u de derde van de openbaarmaking en het doel van de openbaarmaking op de hoogte hebt gesteld en u van de derde voor een dergelijke openbaarmaking toestemming heeft gekregen. De Registerhouder verwerkt geen gegevens op een wijze die onverenigbaar is met deze Overeenkomst. De Registerhouder zal de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om gegevens tegen verlies of misbruik te beschermen.

U gaat ermee akkoord dat voor elke door u geregistreerde domeinnaam de volgende informatie openbaar toegankelijk wordt in de Whois-directory, zoals vastgesteld in het ICANN-beleid en in bulk kunnen worden verkocht volgens de bepalingen van de ICANN-overeenkomst:

 • De domeinnaam;
 • Uw naam en postadres;
 • De namen, e-mailadressen, postadressen, telefoon- en faxnummers van technische en administratieve contactpersonen;
 • De internet-protocolnummers voor de primaire en secundaire naamservers;
 • De overeenkomstige namen van de naamservers; en
 • De originele registratiedatum en vervaldatum.
 • Naam van primaire naamserver en secundaire naamserver.
 • Identiteit van de registerhouder.

U gaat ermee akkoord dat GoDaddy, voor zover toegestaan door ICANN, gebruik mag maken van de openbare gegevens die u tijdens het registratieproces heeft verstrekt. Indien u zich bezighoudt met het doorverkopen van domeinnamen verplicht u zich alle personen van wie u persoonsgegevens heeft ontvangen te informeren over de wijze waarop hun persoonsgegevens krachtens het ICANN-beleid kunnen worden gebruikt. U bent tevens verplicht toestemming en bewijs van die toestemming te verkrijgen van die personen voor een dergelijk gebruik van de door hen verstrekte persoonsgegevens.

U gaat ermee akkoord dat GoDaddy het recht heeft bepaalde informatie openbaar te maken in verband met de verkoop of koop van domeinen op de website, met inbegrip van, zonder enige beperking (a) de naam van de verkochte of gekochte domeinnaam, (b) de verkoopprijs of koopprijs van de verkochte of gekochte domeinnaam en (c) informatie over het tijdstip van koop of verkoop.

Ter voldoening aan huidige en toekomstige (beleids)regels voor domeinnaamsystemen, waaronder eventuele (beleids)regels van de CIRA of provinciale of federale overheden of een andere organisatie die zeggenschap heeft over of bevoegd is tot het vaststellen van (beleids)regels, verleent u ons hierbij het recht onderstaande gegevens aan derden bekend te maken via een interactieve, vrij toegankelijke registratie-databank; deze informatie moet u opgeven wanneer u een domeinnaam aanvraagt:

 1. De door u geregistreerde domein- of subdomeinnaam of –namen;
 2. Naam, aard en adres van uw organisatie;
 3. Naam/namen, functie(s), postadres(sen), e-mail adres(sen), telefoonnummer(s) en voor zover van toepassing faxnummer(s) van de technische en administratieve contactpersonen voor uw domein- of subdomeinnaam/-namen;
 4. De volledige hostnamen en Internet Protocol-adressen (IP-adressen) van ten minste twee (2) naamserverhosts (één primaire en ten minste een secundaire) van uw domein- of subdomeinnaam. Er mogen maximaal zes (6) naamservers worden gespecificeerd. Wanneer een host meer dan één (1) IP-adres heeft, gebruik dan een door komma's gescheiden lijst;
 5. De overeenkomstige namen van die naamservers;
 6. De oorspronkelijke aanmaakdatum van de registratie, en
 7. De vervaldatum van de registratie.

Het kan voorkomen dat we deze informatie in bulkvorm beschikbaar moeten maken aan derden. Ook kunnen we deze informatie geheel naar eigen goeddunken doorsturen of aangeven bij de CIRA (Canadian Internet Registration Authority).


6. BELEID INZAKE GESCHILLENBESLECHTING

U gaat ermee akkoord dat u gebonden bent aan ons huidige Beleid inzake Geschillenbeslechting. Dit beleid is opgenomen in deze Overeenkomst. U kunt het Algemene Beleid inzake de Beslechting van Geschillen over domeinnamen online inzien. U gaat ermee akkoord dat GoDaddy van tijd tot tijd haar Beleid inzake Geschillenbeslechting kan wijzigen. GoDaddy zal wijzigingen aan haar Beleid inzake Geschillenbeslechting minstens dertig (30) dagen voordat deze ingaan, bekend maken. U gaat ermee akkoord dat u door het aanhouden van uw domeinnaamregistratie bij GoDaddy nadat het bijgewerkte beleid van kracht wordt, instemt met het gewijzigde Beleid inzake Geschillen. U gaat ermee akkoord dat u de website van GoDaddy regelmatig zult nazien op wijzigingen in het Beleid inzake Geschillen. Als u uw Services bij GoDaddy annuleert of beëindigt vanwege het aangepaste Beleid inzake Geschillen, worden aan u geen vergoedingen gerestitueerd. U gaat er daarnaast mee akkoord dat u zich zult onderwerpen aan procedures die op grond van het Beleid van ICANN voor snelle opschorting, indien van toepassing, worden aangespannen.

U gaat ermee akkoord dat indien zich een geschil voordoet als gevolg van een (1) of meer domeinnamen die u heeft geregistreerd met gebruikmaking van GoDaddy, u GoDaddy vrijwaart, verdedigt en schadeloos stelt volgens de bepalingen van deze Overeenkomst. U gaat er daarnaast mee akkoord dat indien aan GoDaddy wordt medegedeeld dat een klacht is ingediend bij een overheidsorgaan, bestuursorgaan of een rechterlijke instantie met betrekking tot een door u met gebruikmaking van GoDaddy geregistreerde domeinnaam, GoDaddy geheel naar eigen goeddunken elke actie GoDaddy kan ondernemen die zij nodig acht met het oog op nadere aanpassing, toewijzing en/of nader beheer van de domeinnaam ter voldoening aan de acties of vereisten van het overheidsorgaan, het bestuursorgaan of de rechterlijke instantie, totdat het geschil beslecht is. In dat geval verplicht u zich GoDaddy schadeloos te stellen voor alle door GoDaddy ondernomen acties.

Onder voorbehoud van andere mogelijk toepasselijke bevoegde rechters, gaat ermee akkoord dat de rechter (1) in uw woonplaats en (2) in de plaats van vestiging van de registerhouder bevoegd is of (3) waar de registerbeheerder gevestigd is (bijv. China voor .CN, Colombia voor .CO, UK voor .EU, etc.).

Met betrekking tot .ca-domeinnamen gaat u ermee akkoord dat, indien uw gebruik van de service of de registratie van een .ca-domeinnaam door een derde wordt aangevochten, de op dat moment geldende bepalingen zoals vermeld door CIRA in haar beleid inzake geschillenbeslechting op u van toepassing zijn.


7. OVERDRACHT VAN DOMEINNAMEN; WEDERVERKOOP

Als u een domeinnaam overdraagt, verplicht u zich de vereiste informatie te verstrekken, en de procedures en voorwaarden na te leven zoals uiteengezet in onze Domeinnaamoverdrachtovereenkomst en Overeenkomst wijziging registrant. U kunt de nieuwste versies van de Domeinnaamoverdrachtovereenkomst en Overeenkomst wijziging registrant online bekijken. Om uw domeinnaam verder te beschermen, zullen domeinnamen die geregistreerd zijn met GoDaddy of overgedragen naar GoDaddy in een vergrendelde status worden gezet, tenzij er een afmelding bestaat zoals omschreven in onze Domeinnaamoverdrachtovereenkomst of Domeinnaamproxyovereenkomst. De domeinnaam moet op unlock status worden gezet om een overdracht van de domeinnaam vanGoDaddy naar een nieuwe Registerhouder in gang te zetten. U kunt te allen tijde op uw account bij GoDaddy inloggen nadat uw domeinnaam succesvol is overgedragen aan GoDaddy en de status op unlock zetten.

Indien u een domeinnaam namens een derde koopt, verplicht u zich al uw klanten die mogelijk een domeinnaam via u verwerven door gebruikmaking van de registratiediensten van GoDaddy, te berichten dat zij feitelijk hun domeinnaam registreren via GoDaddy en dat GoDaddy een officieel door ICANN erkende registerhouder is. U gaat ermee akkoord dat u niet zult verklaren een officieel door ICANN erkende registerhouder te zijn of anderszins een betere toegang tot het ICANN Domeinnaamregister van ICANN te bieden. U gaat er tevens mee akkoord dat u geen ICANN-handelsmerklogo op uw reclamemateriaal of op uw website zult gebruiken.

U stemt ermee in dat u van elk van uw klanten een bevestiging moet krijgen van de op dat moment geldende versie van deze Overeenkomst en dat u het bewijs van hun aanvaarding ten minste drie (3) jaar moet bewaren. Indien u wilt dat uw klanten aanvullende voorwaarden accepteren die niet door GoDaddy verplicht worden gesteld, gaat u ermee akkoord dat die aanvullende voorwaarden niet in strijd zijn met deze Overeenkomst en de door ICANN ingestelde beleidsvoorschriften en procedures.

U gaat ermee akkoord dat GoDaddy u geen toegang verleent tot de connecties van haar registerhouder of haar register, en dat u niet wordt beschouwd als een op zichzelf staande registerhouder. U gaat er eveneens mee akkoord dat u niet zult proberen toegang te verkrijgen tot de connecties van de registerhouder of het register van GoDaddy. U verplicht zich volledige, nauwkeurige en actuele gegevens te verstrekken voor elke registrant die aan het register wordt toegevoegd, overeenkomstig de ICANN-vereisten voor opnamen in de Whois-database.

U stemt ermee in uw klanten passende klantenondersteuning te bieden, contact met hen te onderhouden en hun een mogelijkheid te bieden wijzigingen aan u door te geven in de informatie die zij bij het registreren van de domeinnaam hebben verstrekt. Wanneer u gecorrigeerde of geactualiseerde gegevens ontvangt, dient u deze binnen vijf (5) werkdagen aan GoDaddy door te geven, zodat GoDaddy haar registratiegegevens kan bijwerken. U moet van alle communicatie tussen u en uw klanten kopieën bewaren en deze op verzoek aan GoDaddy kunnen verstrekken.


8. UW VERPLICHTINGEN, OPSCHORTING VAN SERVICES; NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST

U verklaart en garandeert dat de registratie van het domein en de wijze waarop het domein direct of indirect wordt gebruikt, voor zover u bekend, geen inbreuk maakt op de wettelijke rechten van derden. U bent verplicht te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, wetgeving op het gebied van privacy, het verzamelen van gegevens, consumentenbescherming, consumentenbescherming, eerlijk lenen, het innen van uitstaande vorderingen, biologische landbouw, openbaarmaking van gegevens en financiële verslaglegging. Indien u gevoelige gegevens verzamelt en bijhoudt op het gebied van gezondheid en financiën, dient u redelijke en passende beveiligingsmaatregelen te nemen die aansluiten bij het aanbieden van die services, zoals omschreven in toepasselijke wetgeving. U verklaart dat u beschikt over alle benodigde machtigingen, bevoegdheden, licenties en/of andere relevante referenties voor deelname aan de sector die wordt geassocieerd met de desbetreffende register-TLD-reeks. U bent verplicht alle materiële wijzigingen in de geldigheid van uw machtiging, bevoegdheid, licentie en/of andere relevante referentie te melden. U zult de registerhouder en de registerbeheerder en hun bestuurders, functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers vrijwaren tegen en schadeloos stellen voor alle vorderingen, schade, aansprakelijkheid, kosten en onkosten (waaronder begrepen redelijkerwijs gemaakte juridische kosten en verschotten) voortvloeiend uit of verband houdend met de domeinnaamregistratie. Deze verplichting blijft van kracht na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst of de domeinnaamregistratie.

U gaat ermee akkoord dat naast de andere in deze Overeenkomst opgenomen gebeurtenissen:

 1. Uw gebruik van een of meer van de door GoDaddy geleverde services kan worden geannuleerd of opgeschort indien zich een niet-opgeloste inbreuk op deze Overeenkomst heeft voorgedaan en/of de opschorting of annulering wordt verlangd door thans geldend of in de toekomst door ICANN vastgesteld beleid;
 2. Uw registratie van een domeinnaam kan worden opgeschort, geannuleerd of overgedragen ingevolge specifieke bepalingen of beleidsregels van ICANN of ingevolge GoDaddy procedures die niet stroken met een door ICANN goedgekeurde bepaling of beleidsregel (a) voor het corrigeren van fouten door GoDaddy of de registerbeheerder bij het registreren van een domeinnaam; of (b) voor de beslechting van geschillen over een domeinnaam.

U erkent en gaat ermee akkoord dat GoDaddy en het register zich het recht voorbehouden om een registratie of transactie te weigeren, te annuleren of over te dragen, of een domeinnaam(en) te blokkeren, aan te houden of een soortgelijke status te geven indien dit naar haar oordeel of van GoDaddy noodzakelijk is: (i) ter voldoening aan de door een bedrijfstak vastgestelde specificaties die in het algemeen als gezaghebbend worden beschouwd met betrekking tot het internet (bijv. RFC's), (ii) om de integriteit en stabiliteit te beschermen van, en om fouten te herstellen die door het register van de domeinnaam of de registerhouder zijn gemaakt, (iii) voor de niet-betaling van kosten aan het register, (iv) om de integriteit en stabiliteit van het register te beschermen; (v) tot naleving van het toepasselijke recht, overheidsvoorschriften of -vereisten, rechtshandhavingsverzoeken, of een geschillenbeslechtingsprocedure; (vi) ter voldoening aan toepasselijke ICANN-regels en -voorschriften, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de registerovereenkomst; (vii) ter voorkoming van civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de registerbeheerder en haar gelieerde bedrijven, dochtermaatschappijen, functionarissen, bestuurders en werknemers; (viii) op grond van de voorwaarden van deze Overeenkomst; (ix) nadat een van de in artikel 8 omschreven verboden activiteiten zich heeft voorgedaan; (x) tijdens de oplossing van een geschil.

U gaat ermee akkoord dat wanneer u zich niet houdt aan de voorwaarden van deze Overeenkomst of aan GoDaddy-regels of -beleid, dit door GoDaddy kan worden gezien als een belangrijke schending van deze Overeenkomst en GoDaddy kan u een kennisgeving sturen van een dergelijke schending, hetzij schriftelijk, hetzij elektronisch (bijv. via e-mail). Wanneer u GoDaddy binnen tien (10) werkdagen geen overtuigend bewijs kunt leveren dat u uw verplichtingen jegens GoDaddy niet heeft geschonden, kan GoDaddy zijn relatie met u beëindigen en corrigerende maatregelen nemen, voor zover dit GoDaddy onder de toepasselijke wetgeving mogelijk is. Dergelijke corrigerende maatregelen kunnen worden geïmplementeerd zonder u daarvan in kennis te stellen en kunnen, zonder daartoe beperkt te zijn, bestaan uit het annuleren van de registratie van uw domeinnamen en het stopzetten van services die GoDaddy aan u levert. Wanneer Services vanwege een schending worden geannuleerd of beëindigd, worden er geen kosten aan u gerestitueerd.

Indien GoDaddy niet reageert op of u niet informeert over een gebeurtenis die een toerekenbare tekortkoming kan vormen, wordt u daardoor niet ontslagen of daarmee niet ontheven van of geëxcuseerd voor die toerekenbare tekortkoming.


9. BEPERKING VAN SERVICES; RECHT OP WEIGERING

Als u uw domeinnaamsysteem host ("DNS") op servers van GoDaddy, of als u onze systemen gebruikt voor het doorsturen van een domeinnaam, URL of anderszins naar een elders gehost systeem of elders gehoste site, of als u uw domeinnaam bij GoDaddy laat registreren, dient u ervoor te zorgen dat de servers van GoDaddy niet overmatig worden belast. U mag de servers van GoDaddy en uw domeinnaam niet gebruiken als bron, tussenpersoon, adres voor beantwoording of bestemmingsadres voor mailbommen, internet packet flooding, beschadiging van gegevens of andere kwaadwillende aanvallen. Het is verboden servers te hacken of anderszins de beveiliging te kraken. U gaat ermee akkoord dat GoDaddy zich het recht voorbehoudt uw domeinnaam uit haar DNS te verwijderen indien GoDaddy van mening is dat zij de ontvanger is van activiteiten die door haar site worden veroorzaakt en de stabiliteit van haar netwerk in gevaar brengen.

U gaat ermee akkoord dat GoDaddy geheel naar eigen goeddunken en zonder daarvoor jegens u aansprakelijk te zijn de registratie van een domeinnaam kan weigeren. GoDaddy kan ook, naar eigen goeddunken en zonder daarvoor jegens u aansprakelijk te zijn de registratie de registratie van een domeinnaam tijdens de eerste dertig (30) dagen na registratie verwijderen.

Indien GoDaddy een registratie weigert of een bestaande registratie tijdens de eerste dertig (30) dagen na de registratie verwijdert, ontvangt u eventueel aan GoDaddy betaalde vergoedingen terug voor de geannuleerde of geweigerde registratie. Indien GoDaddy de registratie van een domeinnaam verwijdert die in verband wordt gebracht met spam of moreel verwerpelijke activiteiten, vindt geen terugbetaling plaats.


10. STANDAARDINSTELLING; GEPARKEERDE PAGINA

Kies uw domeinnaaminstellingen. Wanneer u een domeinnaam registreert bij GoDaddy, moet u bij de kassaprocedure uw domeinnaaminstellingen kiezen. Als u van plan bent gebruik te maken van een andere provider voor uw website of hostingservices, moet u bij het kiezen van uw domeinnaaminstellingen de naamservers van die provider invullen. Uw domeinnaam wordt dan weggeleid van de naamservers van GoDaddy. Als u een bestaande klant van GoDaddy bent en al een klantprofiel heeft aangemaakt waarin u uw domeinnaaminstellingen voor nieuwe domeinnaamregistraties heeft aangegeven, kunt u deze stap in de kassaprocedure overslaan.

Standaardinstellingen van GoDaddy. Als u uw domeinnaam niet van de naamservers van GoDaddy zoals hierboven omschreven weghaalt, stuurt GoDaddy uw domeinnaam naar een "Geparkeerde Pagina" ("Standaardinstelling"). U erkent en gaat ermee akkoord dat GoDaddy het recht heeft de standaardinstellingen in te stellen.

Geparkeerde Pagina Standaardinstelling. De service Geparkeerde Pagina van GoDaddy is een online systeem om op basis van een domein inkomsten te genereren (door gebruikmaking van pay-per-click advertenties) uit domeinnamen die niet actief als websites worden gebruikt. Indien uw domeinnaam wordt doorgestuurd naar een Geparkeerde Pagina, erkent u en gaat u ermee akkoord dat GoDaddy zowel (a) eigen advertenties (met links naar GoDaddy producten en services) als advertenties van derden (met links naar producten en services van derden) op uw Geparkeerde Pagina kan plaatsen door middel van pop-ups of pop-unders, banners, audio- of videostreams of andere manieren van reclame maken, en wij kunnen daarbij voor eigen gebruik gebruiksgegevens verzamelen door middel van cookies of op soortgelijke wijze. Daarnaast erkent u en gaat u ermee akkoord dat alle advertenties van ons en van derden door GoDaddy en haar desbetreffende reclamepartners worden geselecteerd en dat u de advertenties niet mag aanpassen aan uw eigen voorkeur en geen recht hebt op vergoeding in ruil voor het plaatsen van de advertentie. Wij wijzen u erop dat de advertenties van derden die op de Geparkeerde Pagina van GoDaddy worden geplaatst, content kunnen bevatten die u aanstootgevend vindt, waaronder begrepen, zonder enige beperking, links naar content voor volwassenen. GoDaddy doet geen pogingen tot het bewerken, beheren, bewaken of beperken van de content en advertenties van derden die op de Geparkeerde Pagina's van GoDaddy worden getoond, en sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijk jegens u of derden in verband daarmee uit.

Wijzigen van de standaardinstellingen van GoDaddy. U kunt de Standaardinstellingen van GoDaddy te allen tijde wijzigen tijdens de duur van uw domeinnaamregistratie.

 1. Content die op uw Geparkeerde Pagina wordt weergegeven. U kunt de content die op uw Geparkeerde pagina wordt weergegeven niet wijzigen. U kunt een van de andere opties kiezen die hieronder zijn aangegeven.
 2. Deelnemen aan Haal het Maximale uit Uw Domeinnaam. Als u het maximale uit uw domeinnaam wilt halen, zoals in de service Geparkeerde Pagina van GoDaddy staat vermeld, kunt u de aanschaf van onze service CashParking® overwegen.
 3. Geen Content. Als de hierboven genoemde opties niet voor u acceptabel zijn, neem dan contact op met onze klantondersteuningsteam om te zien welke opties voor u beschikbaar zijn.

Terug naar standaardinstellingen voor de Geparkeerde Pagina wanneer de domeinnaam verloopt. Indien de domeinnaam verloopt, en ongeacht hoe u uw domeinnaam heeft gebruikt tijdens de domeinnaamregistratie, wordt uw domeinnaam automatisch op de standaardinstelling van de Geparkeerde Pagina gezet. Met het oog op de toepassing van deze paragraaf wordt met "beëindiging" tevens bedoeld elke "verlengingsperiode" of "aflossingsperiode" onmiddellijk nadat de domeinnaam is verlopen, maar voordat de domeinnaam wordt teruggegeven aan het register. Wanneer uw domein eenmaal is teruggezet op de standaard Geparkeerde Pagina, zoals hierboven omschreven, kunt u alleen nog de service Geparkeerde Pagina verlaten door uw domeinnaam te verlengen, af te lossen of opnieuw te registreren, overeenkomstig Sectie 2(B) van deze Overeenkomst: Voorwaarden voor verlenging van de Domeinnaam.


11. DOMEIN ADD-ONS

Bedrijfsregistratie: Met bedrijfsregistratie kunt u aanvullende informatie over het bedrijf laten zien die de basis vormt van uw domeinnaam, inclusief maar niet beperkt tot informatie zoals uw faxnummer, adres en kantoortijden.

Verloopconsolidatie. U begrijpt en bevestigt dat de verloopconsolidatie-service alleen mag worden gebruik voor het consolideren van het aflopen van .com- en .net-domeinnamen. De service mag niet worden gebruikt voor het consolideren van domeinen met de status Registerhouder HOLD, Register HOLD of In afwachting van overzetten. U bevestigt dat de service uitsluitend gebruikt mag worden om de verloopdatum van uw domeinen uit te stellen, met ten minste een (1) maand, en niet langer dan tien (10) jaar en dan slechts gedurende een periode van minder dan twaalf (12) maanden. Wanneer domeinen met behulp van de service zijn geconsolideerd, kan de nieuwe verloopdatum niet worden vervroegd. Om misbruik van de service te voorkomen of te voorkomen dat deze wordt gebruikt als alternatief voor verlengingen, kunt u er voor ieder domein slechts één keer per periode van 12 maanden gebruik van maken. De service mag alleen worden gebruikt bij domeinnamen waarvan de verloopdatum nog niet verstreken is. Om de verloopdatum opnieuw te wijzigen, dient u eerst de domeinnaam te verlengen. U begrijpt en erkent voorts dat de service uitsluitend mag worden gebruikt voor het coördineren van domeinen waarvoor wij erkend registerhouder zijn. Domeinen die niet bij ons geregistreerd staan, dienen te worden overgezet voordat wij de Service kunnen uitvoeren.

Kortingsclub voor domeinen. In ruil voor de aanschaf van een lidmaatschap voor de Kortingsclub voor domeinen, kunt u producten en diensten tegen gereduceerde tarieven van ons kopen en krijgt u korting op bepaalde domeinregistraties, één (1) gratis Veilingen-account, één (1) gratis CashParking-account en korting op de Domeinkoopservice. U bent verplicht uw lidmaatschap aan te houden zolang u gratis of afgeprijsde producten of diensten hebt die bij ons worden verlengd. Als u uw lidmaatschap niet verlengt zonder uw afgeprijsde domeinregistratie of andere diensten op te zeggen, zullen wij uw producten en diensten automatisch verlengen tegen de reguliere prijs, welke geldt vanaf het moment van verlenging, en zullen wij de voor u geldende Betaalmethode daarvoor debiteren. U kunt dan geen producten of diensten meer met korting aanschaffen en uw gratis accounts niet gebruiken totdat u de Lidmaatschapskosten hebt betaald. Lidmaatschapskosten worden niet gerestitueerd.

Nabestellingen/Controle. U gaat ermee akkoord dat na het verlopen van een domeinnaam eerst een boetevrije periode van twaalf (12) dagen van toepassing is, gevolgd door een door ICANN opgelegde respijtperiode van dertig (30) dagen. Tijdens deze periode mag de huidige domeinnaamregistrant de domeinnaam verlengen en de registratierechten behouden. Wij garanderen niet dat uw nabestelling zal resulteren in het verkrijgen van uw domeinnaam en behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk gewenst moment om welke reden dan ook (a) nieuwe nabestellingen te weigeren of (b) bestaande nabestellingen te annuleren. Indien uw nabestelling is geweigerd of geannuleerd, komen wij met u overeen dat wij onmiddellijk elke betaalde vergoeding voor een dergelijke nabestelling van een domeinnaam zullen restitueren. De domeinnaam mag ook voor wederverkoop op een secundaire markt worden geplaatst via de Veilingen® Service. U gaat ermee akkoord dat wij na uw eerste abonnementsjaar voor de Veilingen uw abonnement automatisch verlengen, tenzij zij andere instructies krijgt, met gebruikmaking van de betalingsmethode die u hebt opgegeven, zo lang als uw nabestellingstegoed actief is. Kijk voor meer informatie over Veilingen op de Veilingen-website. De domeinnaam kan onderworpen zijn aan een drop pool procedure voordat deze voor aankoop beschikbaar wordt. U begrijpt dat wij en de aan onze registerhouder verbonden ondernemingen gebruik maken van onze services, met inbegrip van nabestellingen. Om die reden kan de domeinnaam bij een andere registerhouder geregistreerd zijn, maar wel via uw eigen account worden beheerd. Door gebruik te maken van de Services kunt u onder andere:

 1. Nabestelling van alle domeinnamen onder de top level domeinen .COM, .NET, .US, .BIZ, .INFO, .ORG, .MOBI. Een nabestelling voor een domeinnaam is inclusief de maximale prijs van een eenjarige domeinnaamregistratie. Indien u met succes een domeinnaam nabestelt, zijn de voorwaarden van de Domeinnaamregistratie-overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten, die hierin door verwijzing zijn opgenomen, op u van toepassing.
 2. Wijzig uw nabestelling totdat u een domeinnaam heeft gekregen. U krijgt de gelegenheid het tegoed naar een andere domeinnaam over te brengen totdat u er een heeft weten te bemachtigen. Wij behouden ons het recht voor het tegoed te verwijderen indien dit na drie (3) jaar nog niet is gebruikt.
 3. Abonneer u maandelijks op een lijst met aflopende domeinnamen. Ook kunt u ervoor kiezen een abonnement te kopen op een lijst met domeinnamen die de volgende vijf (5) dagen verlopen. Indien u zich abonneert op een lijst met aflopende domeinnamen, gaat u ermee akkoord dat de betaalmethode die u geregistreerd heeft per maandelijks abonnement wordt belast gedurende de duur van de Services die u koopt.
 4. Kies de domeinnamen die u zou willen registreren uit de aflopende domeinnaamlijst. Iedere domeinnaam die u probeert te reserveren, is inclusief de prijs voor een jaar domeinnaamregistratie, zoals hierboven uiteengezet onder (i).
 5. Controleer uw domeinnamen die momenteel geregistreerd zijn, op wijzigingen van de registerhouder, de status, de vervaldatum of naamservers zonder bijkomende kosten.
 6. Abonneren op Domain Alert Pro of monitoring en hiermee al uw geregistreerde domeinen bewaken, zonder tussenkomst van de registerhouder, voor een historie van statuswijzigingen en het aangeven van meerdere e-mail-adressen voor de toezending van kennisgevingen.

Bescherming registratierechten. De service voor Bescherming registratierechten ("de Service") maakt het in het algemeen mogelijk om (i) verlies van een domeinnaam te voorkomen; (ii) de overdracht van een domeinnaam van registerhouder naar registerhouder of van registrant naar registrant niet toe te staan zolang deze service onder die naam actief is; en (iii) een jaarlijkse domeinnaamrapport te ontvangen met een gedetailleerde status van alle domeinnamen die onder die Service worden beschermd.

DE SERVICE VOORKOMT ECHTER NIET DE OVERDRACHTEN DIE RESULTEREN UIT DE VERKOOP VAN PREMIUM DOMEINNAMEN OF VAN UW ACTIE OM EEN DOMEIN TE VERMELDEN ALS TE KOOP OP EEN VAN DE PLATFORMS VAN GoDaddy, ONGEACHT WANNEER U DE SERVICE VOOR BESCHERMING REGISTRATIERECHTEN HEEFT AANGESCHAFT.

Zodra u ervoor heeft gekozen de Service voor alle domeinnamen te kopen, wordt de automatische verlengingsfunctie geactiveerd voor iedere domeinnaam en zijn die namen niet overdraagbaar totdat de Service wordt verlengd, of totdat u de premium domeinnaam verkoopt. Dienovereenkomstig erkent u en stemt u ermee in dat u de gevolgen die verbonden zijn aan de aankoop van de Service, nauwkeurig heeft overwogen en begrijpt dat de Service uw mogelijkheden beperkt om domeinnamen waarvoor u de Service heeft gekocht over te dragen. Daarnaast erkent u en gaat u ermee akkoord dat iedere domeinnaam waarvoor u de Service heeft gekocht in geen geval overdraagbaar is, met de uitzondering van het verkopen van Premium domeinnamen, tot aan de volgende reguliere verlenging van een dergelijke domeinnaam, mits u vooraf ervoor heeft gekozen om de Service voor de desbetreffende domeinnaam te deactiveren, welke deactivering niet mag plaatsvinden voordat de lopende Service-termijn afloopt. Bij wijze van voorbeeld, zonder een beperking op te leggen: als u ervoor kiest om de Service aan te schaffen voor een domeinnaam die u heeft geregistreerd voor een periode van vijf (5) jaar, blijft de Service actief voor diezelfde periode van vijf (5) jaar en kunt u geen enkele overdracht van die domeinnaam bewerkstelligen gedurende die periode van vijf (5) jaar.

Premium-domeinnamen.

 1. Omschrijving van de Service.
 2. De service Premium Domeinnaam ("Service") wordt geleverd om het kopen en verkopen van thans geregistreerde domeinnamen te vergemakkelijken. Wij bieden een locatie en faciliteren de transactieprocedure. Wij zijn geen veilingmeester of escrow-agent. Wij hebben niet het beheer over alle domeinnamen die op de website worden genoemd. Dientengevolge hebben wij geen invloed op de kwaliteit, beveiliging of rechtmatigheid van de genoemde domeinnamen. De genoemde domeinnamen kunnen te allen tijde door de verkoper of door ons worden ingetrokken. Wij treden op als facilitator van transacties en helpt u betalingen te verrichten en te ontvangen van derden. Wij zijn geen escrow-agent; wij treden juist op als uw agent op basis van uw aanwijzingen en verzoeken om de Services te gebruiken op grond waarvan wij verplicht zijn namens u taken uit te voeren. Wij gebruiken uw tegoeden niet voor onze bedrijfskosten of andere zakelijke doeleinden en stellen niet vrijwillig gelden beschikbaar aan haar crediteuren in geval van faillissement of om enige andere reden. U erkent dat wij geen bank zijn en dat de Service een service is voor de verwerking van betalingen, en geen bankservice. U erkent verder dat wij met betrekking tot uw gelden niet optreden als trustee, fiducia of escrow-agent. In alle transacties waarbij de domeinnaam bij ons wordt geregistreerd, kunnen domeinnamen die via de Service zijn gekocht, niet worden overgedragen van ons naar een andere registerhouder gedurende een termijn van zestig (60) dagen na de datum waarop de eigendom is overgegaan.

 3. Uw verplichtingen.
 4. Vermelding van domeinnamen. U mag de Services gebruiken om domeinnamen te vermelden waarop u: (i) eigendomsrechten te koop hebt; en (ii) die u kunt overdragen overeenkomstig uw verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst. Door de Services voor dergelijke doelen te gebruiken verklaart en garandeert u dat: (i) u alle rechten, aanspraken en belangen in en op de domeinnaam houdt die nodig zijn om de transactie uit te voeren; (ii) de domeinnaam geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen; dat (iii) u het recht hebt om de domeinnaam over te dragen overeenkomstig uw verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst; en (iv) dat enige service voor bescherming registratierechten die op het domein aanwezig is, u niet verhindert om de domeinnaam te vermelden en de registratierechten verliest. U verklaart tevens dat de domeinnaam op dit moment, noch in de nabije toekomst, onderwerp is of zal zijn van een Geschil waarop het Beleid inzake Geschillenbeslechting van toepassing is, of soortgelijke procedures. Indien u niet in staat bent of verzuimt aan uw verplichtingen op grond van deze Overeenkomst te voldoen, behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor de registratie van uw domeinnamen of een deel daarvan met onmiddellijke ingang te verwijderen zodra wij constateren dat u niet aan uw verplichtingen heeft voldaan. U kunt uw domeinnamen vermelden gedurende elke op de website geboden termijn. U verplicht zich de vermeldingskosten te betalen die verbonden zijn aan de door u ten tijde van de vermelding gekozen termijn. U kunt de vermelding aanvullen met verschillende aanvullende services, indien van toepassing. Door gebruik te maken van de aanvullende services verplicht u zich extra kosten te betalen die wij voor de aanvullende services in rekening kunnen brengen. Wij behouden ons het recht voor de prijsstructuur te allen tijde aan te passen. Indien u via de Services een Koper vindt, dient de transactie binnen de Services te worden voltooid. Voor elke voltooide transactie binnen de Services verplicht u zich een transactievergoeding aan ons te betalen volgens het op de website vermelde vergoedingenschema. De transactievergoeding dient rechtstreeks aan ons te worden voldaan. U verbindt zich de domeinnaam niet te zullen verkopen aan een via de Services gevonden Koper zonder de Services te gebruiken om de transactie te voltooien. Indien wij constateren dat u de Services omzeilt, behouden wij ons het recht voor uw Account te beëindigen en al uw vermeldingen te verwijderen. Wanneer u prijswijzigingen doorvoert, is het u bekend en gaat u ermee akkoord dat het tot 24 uur kan duren voordat de prijswijzigingen zichtbaar zijn voor kopers. In het geval dat u uw domeinnaam verkoopt voordat de prijs op de website is bijgewerkt, gaat u ermee akkoord dat de vermelde prijs van kracht is.

  Domeinnamen kopen. Als Koper bent u verplicht de transactie te voltooien indien U de domeinnaam koopt. U bevestigt dat voor sommige domeinnamen extra registratiekosten in rekening kunnen worden gebracht. Bij deze domeinnamen worden de registratiekosten bij de prijs opgeteld, zodat deze beide de aankoopprijs vormen. U gaat ermee akkoord dat U door het voltooien van de transactie verantwoordelijk bent voor het betalen van de registratiekosten. Door opdracht te geven voor een betaling via de Service, wijst u ons aan als uw agent voor het namens u ontvangen van de gelden en het overmaken van die gelden naar de door u aangegeven ontvanger. Wij ontvangen de gelden in eerste instantie door middel van de door u aangegeven Betaalmethode. In geval van onvoldoende saldo of ongeldige creditcardgegevens kunnen wij de resterende gelden van de voor u geregistreerde Betaalmethode afschrijven. Wanneer u een betaling eenmaal heeft verzonden, houden wij als uw agent deze gelden gedurende een voorgeschreven termijn onder ons, afhankelijk van de soort transactie, waarna we de gelden aan de Verkoper vrijgeven. U zult niet in staat zijn dit geld terug te trekken of het naar een andere ontvanger te versturen, tenzij de oorspronkelijke transactie wordt geannuleerd. Indien de Verkoper de betaling weigert, wordt het geld, onder aftrek van de bij de prijsstructuur vermelde administratiekosten aan U gerestitueerd. U gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor betalingen die door de Verkoper worden geweigerd.

  Overdracht van registratierechten. Wij zijn niet de registrant van alle op de website vermelde domeinnamen en kunnen directe overdracht niet garanderen. Voor domeinnamen waarvan wij wel de registrant zijn, zal de overdracht van registratie beginnen na voltooiing van de check-out procedure. De overdracht door GoDaddy van een domeinnaam naar een koper geschiedt overigens zonder garantie en GoDaddy wijst uitdrukkelijk alle garanties en waarborgen af dat een domeinnaam geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde. Elke Bescherming registratierechten service die bij het domein wordt aangeboden, voorkomt niet dat u de domeinnaam kan vermelden en dat de registratierechten van u wegraken.

  Domeinnamen verkopen. Als verkoper bent u verplicht om de transactie te voltooien indien de koper zich verbindt om het domein te kopen. Door het ontvangen van betalingen via de Service benoemt u ons tot uw gemachtigde voor het namens u ontvangen en storten van gelden. Op het moment dat uw domeinnaam wordt geregistreerd, moet u een begunstigde-rekening opzetten. Betalingen voor afgeronde domeinnaamverkopen worden naar de begunstigderekening gecrediteerd. Na een aanhoudingsperiode voor fraude zullen uw gelden, indien er geen fraude is ontdekt, betaald worden volgens de betaalmethode waarvoor u in uw begunstigderekening gekozen heeft. Doorgaans worden de betalingen als volgt gedaan:

  • Elektronisch (ACH) - Worden verwerkt op dezelfde dag als het geld wordt vrijgegeven en binnen twee werkdagen overgemaakt, afhankelijk van uw financiële instelling
  • PayPal® - Worden verwerkt op dezelfde dag als het geld wordt vrijgegeven en binnen één werkdag overgemaakt
  • Good as Gold - Worden verwerkt op dezelfde dag als het geld wordt vrijgegeven en binnen één werkdag overgemaakt
  • Cheque - Wekelijks verwerkt en binnen 9 werkdagen naar u gemaild

  Als u geen begunstigde-rekening heeft, verwerken wij de betaling standaard per cheque. U betaalt een vergoeding van 25,00 $ voor de verwerking van alle betalingen per cheque. U machtigt ons hierbij tot het initiëren en plaatsen van (positieve) crediteringen voor betalingen aan de begunstigde-rekening. U begrijpt dat het geïnitieerde en geplaatste bedrag in de begunstigde-rekening de betaling vertegenwoordigt voor domeinnamen die tijdens de gebruikmaking van de Service zijn verkocht, verminderd met toepasselijke vergoedingen en/of terugboekingen. U machtigt ons hierbij tot het initiëren en plaatsen van (negatieve) afschrijvingen van de begunstigde-rekening om onterechte betalingen terug te vorderen en/of onjuiste betalingen te corrigeren. De hierbij door de eigenaar van de begunstigde-rekening aan ons verleende machtiging blijft volledig van kracht en geldig totdat wij schriftelijk bericht heeft ontvangen van de eigenaar van de begunstigde-rekening dat die machtiging is ingetrokken, maar in elk geval dient een dergelijk schrijven op zodanige wijze plaats te vinden dat wij een redelijke gelegenheid heeft op die intrekking te reageren, of totdat wij deze Overeenkomst schriftelijk opzegt. In geval van een terugvordering brengen wij het bedrag van de betaling in mindering op de door de Verkoper opgegeven betaalmethode. In geval van een groot aantal terugvorderingen behouden wij, naar ons het oordeel, ons het recht voor twintig procent (20%) van alle betalingen van Verkoper negentig (90) dagen lang vast te houden vanaf de datum waarop de betaling moest worden verricht.

Overdrachtverificatie. De overdrachtverificatieservice wordt geboden om ervoor te zorgen dat u uw domeinnaam kunt beveiligen. Door te kiezen voor deze service verzoekt u ons uitdrukkelijk en vrijwillig om alle pogingen om uw domeinnaam over te dragen aan een andere registerhouder of uw domein te verhuizen naar een andere account te weigeren, tenzij u een dergelijk verzoek verifieert. U geeft ons de naam van een contactpersoon, een telefoonnummer en een PIN-code voor de verificatie van domeinnaamoverdrachten. Wij nemen contact met u op wanneer om een domeinoverdracht wordt verzocht voor een domeinnaam in uw account. Wanneer wij een verzoek tot overdracht ontvangen, nemen wij contact met u op om het verzoek tot overdracht te verifiëren. Als wij u niet kunnen bereiken binnen tweeënzeventig (72) uur na ontvangst van het verzoek om overdracht, wordt de overdracht geweigerd. Indien u niet de juiste PIN doorgeeft, wordt de overdracht geweigerd. Wanneer wij een verzoek tot wijziging van de account ontvangen, wordt u gebeld om het wijzigingsverzoek te verifiëren. Als wij u niet kunnen bereiken binnen tweeënzeventig (72) uur na ontvangst van het wijzigingsverzoek, wordt de wijziging geweigerd. Indien u niet de juiste PIN doorgeeft, wordt de wijziging geweigerd. Op de beschikbaarheid van Services zijn de voorwaarden van deze Overeenkomst van toepassing, alsmede alle beleidsvoorschriften en -procedures van ons. Wij doen in zakelijk opzicht al het redelijke om bepaalde delen van de Services vierentwintig (24) uur per dag, zeven (7) dagen per week te leveren gedurende de gehele termijn van deze Overeenkomst en andere onderdelen van de service tijdens kantooruren te leveren. U erkent en gaat ermee akkoord dat de Service van tijd tot tijd niet toegankelijk of niet beschikbaar kan zijn om welke reden dan ook, waaronder begrepen, zonder enige beperking: (i) technisch falen; (ii) periodiek onderhoud of reparaties die wij van tijd tot tijd kunnen uitvoeren; of (iii) oorzaken die redelijkerwijs buiten de macht van ons liggen of die redelijkerwijs niet door ons konden worden voorzien, waaronder begrepen, zonder enige beperking, onderbrekingen of uitval van telecommunicatie of digitale verbindingen, kwaadwillende aanvallen op het netwerk, overbelasting van het netwerk of andere gebreken. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij de ononderbroken en voortdurende beschikbaarheid van de service niet kunnen afdwingen.

Total/Premium DNS. Total DNS is een volledige DNS-tool (“DNS”: Domain Name System, Domeinnaamsysteem) waarmee u uw DNS kunt beheren en uw website en webgebaseerde toepassingen beschikbaar kunt houden en op betrouwbare wijze kunt laten functioneren. De Service wordt verleend "in de staat waarin deze zich bevindt","voor zover deze beschikbaar is" en "met alle gebreken", en wij aanvaarden daarvoor geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid.

Daarnaast stemt u er uitdrukkelijk mee in en gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor:

 1. Serviceonderbrekingen veroorzaakt door periodiek onderhoud, reparaties of vervangingen van de wereldwijde naamserverinfrastructuur (zoals hieronder gedefinieerd) die wij van tijd tot tijd kunnen uitvoeren;
 2. Serviceonderbrekingen die door u worden veroorzaakt via maatwerkscripting, codering, programmering of configuraties;
 3. Onderbrekingen in de service doordat u applicaties van derden installeert;
 4. Service-onderbrekingen die bezoekers niet verhinderen om toegang tot onze website te krijgen, maar slechts uw mogelijkheden beperken om wijzigingen op uw website aan te brengen, waaronder begrepen, zonder enige beperking, wijzigingen via mechanismes zoals het protocol voor bestandsoverdracht ("FTP") en e-mail; of
 5. Service-onderbrekingen die redelijkerwijs buiten onze macht liggen of die redelijkerwijs niet door ons konden worden voorzien, waaronder begrepen stroomstoringen, onderbrekingen of storingen in de telecommunicatie of digitale verbindingen, kwaadwillende aanvallen op het netwerk, overbelasting van het netwerk of andere gebreken.

Onder voorbehoud van de hieronder genoemde bepalingen inzake Overmacht, bieden wij een service uptime garantie ("Service Uptime Garantie") voor betaalde services met 99,999% beschikbaarheid (zoals hieronder omschreven). U ontvangt servicetegoeden voor elk defect (zoals hieronder beschreven) over de door de Service Uptime Garantie gedekte service. De servicetegoeden worden toegepast als aanvullingen op de voorwaarden van de getroffen Service. De Service Uptime Garantie gaat veertien (14) dagen na uw aankoop van de door de Service Uptime Garantie gedekte Service in, zodat beide partijen genoeg tijd hebben om de Service te configureren en te testen.

Definities. Voor de uitvoering van de Service Uptime-garantie zijn de volgende definities van toepassing:

 1. "Wereldwijde naamserverinfrastructuur": De groep van systemen (servers, hardware en daarmee samenhangende software) aan de hand waarvan de Services worden geleverd. Webgebaseerde gebruikersinterfaces, zonetransfer-mechanismes, updatesystemen of andere voor klanten toegankelijke methoden voor gegevenstoegang of -bewerking maken geen deel uit van de Wereldwijde naamserverinfrastructuur.
 2. "99,999% beschikbaarheid": Een garantie dat de Wereldwijde Naamserverinfrastructuur 99,999% van de tijd beschikbaar is om te reageren op DNS-verzoeken.
 3. “Storing”: Een periode waarin de wereldwijde naamserverinfrastructuur geen 99,999% beschikbaarheid wist te halen.

Uitsluitingen. Voor de toepassing van de Service Uptime Garantie wordt downtime als gevolg van de volgende gebeurtenissen niet als Storing beschouwd:

 1. Serviceonderbrekingen vanwege "Gepland periodiek onderhoud", dat wordt gedefinieerd als onderhoud aan de Wereldwijde Naamserverinfrastructuur, waarvan de klant vierentwintig (24) uur tevoren op de hoogte wordt gesteld. E-mailberichten over Gepland periodiek onderhoud zullen worden gestuurd naar het aan de klant toegewezen e-mailadres;
 2. Serviceonderbrekingen die door u worden veroorzaakt via maatwerkscripting, codering, programmering of configuraties;
 3. Onderbrekingen in de service doordat u applicaties van derden installeert;
 4. Service-onderbrekingen die bezoekers niet verhinderen om toegang tot onze website te krijgen, maar slechts uw mogelijkheden beperken om wijzigingen op uw website aan te brengen, waaronder begrepen, zonder enige beperking, wijzigingen via mechanismes zoals het protocol voor bestandsoverdracht ("FTP") en e-mail; of
 5. Service-onderbrekingen die redelijkerwijs buiten onze macht liggen of die redelijkerwijs niet door ons konden worden voorzien, waaronder begrepen stroomstoringen, onderbrekingen of storingen in de telecommunicatie of digitale verbindingen, kwaadwillende aanvallen op het netwerk, overbelasting van het netwerk of andere gebreken.

Wij zullen naar eigen oordeel bepalen of een gebeurtenis zal worden beschouwd als een Storing.

Verhaalsrecht. Voor de toepassing van de Service Uptime Garantie: wanneer een klant een storing constateert, dient de klant binnen vijf (5) kalenderdagen na de storing contact op te nemen met onze technische dienst. Indien wij van mening zijn dat er een storing heeft plaatsgevonden, ontvangt de klant een servicetegoed voor twee (2) maanden voor alle eventueel belemmerde Services. Het servicetegoed wordt gebruikt als verlenging van de looptijd van de betrokken Services. Onder de Service Uptime-garantie kan een klantaccount maximaal één keer per maand worden gecrediteerd.

Om in aanmerking te komen voor een Service-krediet dient u een geldig abonnement te hebben op de daarmee verband houdende Services en een naar behoren geregistreerde Account bij ons aan te houden. Service-kredieten kunnen niet worden gebruikt voor andere kosten of Services dan de Services waarvoor niet aan de Service Uptime Garantie is voldaan. Klanten met abonnementen voor meer dan één Service ontvangen geen krediet voor Services die ongewijzigd zijn gebleven. De hier genoemde rechtsmiddelen zijn de enige beschikbare rechtsmiddelen indien wij niet voldoen aan de Service Uptime Garantie.

Indien een van beide partijen niet in staat is om haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen wegens Overmacht, zullen zulke verplichtingen voor de duur van de Overmacht worden opgeschort, mits de oorzaak van de Overmacht zo snel mogelijk wordt weggenomen. De term "Overmacht" duidt op gebeurtenissen die buiten de redelijke controle van een partij vallen, waaronder, maar niet beperkt tot, natuurrampen, brand, overstromingen, oorlogen, terrorisme, overheidsregelgeving, -beleid of -maatregelen die in gang gezet zijn of zijn genomen na uitvoering van deze Overeenkomst, of tekorten, storingen of beperkingen met betrekking tot arbeid, telecommunicatie of andere utiliteiten.

Als uw Services Beveiligingsextensies voor het domeinnaamsysteem ("DNSSEC") omvatten, kunt u uw domeinnamen met DNSSEC beveiligen. DNSSEC is gemaakt om u te beschermen tegen vervalste DNS-gegevens zodat "hackers" de bezoekers van uw website niet naar een vervalste site kunnen sturen.

DNSSEC werkt door middel van openbare versleuteling. U erkent en gaat ermee akkoord dat indien de sleutels niet overeenkomen, een bezoeker uw website mogelijk niet zal kunnen vinden (met als gevolg de foutmelding "website niet gevonden") en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid daarvoor. Daarnaast worden de reacties van DNSSEC bekrachtigd, maar niet versleuteld. U erkent en gaat ermee akkoord dat DNSSEC geen vertrouwelijkheid van gegevens garandeert en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid daarvoor.

Het is niet toegestaan een openbare recursieve DNS-service op een server te exploiteren. Alle recursieve DNS-servers moeten worden beveiligd, zodat alleen interne netwerktoegang of een beperkte reeks IP-adressen mogelijk is. Wij controleren regelmatig of er openbare recursieve DNS-services actief zijn en behouden ons het recht voor servers van het netwerk te verwijderen die inbreuk plegen op dit verbod.

Volledige Privacy van domeinen en bescherming. Met de service Volledige privacy van domeinen en bescherming kunt u over het algemeen: (i) uw persoonlijke gegevens in de WHOIS-directory vervangen met de gegevens van Domains By Proxy; (ii) een privé e-mailadres voor elke domeinnaam instellen die u kunt doorsturen, filteren of blokkeren; (iii) onbedoeld verlies van een domeinnaam voorkomen als gevolg van een verlopen creditcard; (iv) uw domeinnaam in uw account vergrendelen; (v) realtime online overzichten ontvangen om cruciale domeinnaamgegevens te volgen. De functies van de service Privacy van domeinen en bescherming zijn bedoeld om: uw identiteit tegen derden te beschermen; en het toevoegen van een hoger beveiligingsniveau middels een authenticatie in 2 stappen om zo de meeste onbedoelde of kwaadaardige domeinnaamoverdrachten te voorkomen; en een online visitekaartje te bieden in de WHOIS-directory dat is ontworpen om meer verkeer te genereren zonder daarbij de privacy op het spel te zetten. Zoals uiteengezet in Sectie 2(xi) van deze Overeenkomst, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u mogelijk geen privé of proxy TLD-registraties in bepaalde markten, landen en territoria, of bepaalde TLD’s kunt kopen. Voor een volledige lijst van markten en landen waar de service privacybescherming niet beschikbaar is, klik hier. Uw aankoop en gebruik van Privacybescherming is onderhevig aan de voorwaarden van de Overeenkomst Domeinnaam Proxy.

Privacy- en bedrijfsbescherming. De service Privacy- en bedrijfsbescherming omvat alle functies van Privacybescherming. Met de Service kunt u tevens: (i) onbedoeld verlies voorkomen van een domeinnaam als gevolg van een verlopen creditcard; (ii) uw domeinnaam in uw account vergrendelen; (iii) realtime online overzichten ontvangen voor het volgen van cruciale domeinnaamgegevens; en (iv) TrustedSite activeren, powered by McAfee SECURE. De functies van de service Privacy- en bedrijfsbescherming zijn bedoeld om: domeingerelateerde spam te voorkomen; uw identiteit tegen derden te beschermen; en het toevoegen van een hoger beveiligingsniveau middels een authenticatie in 2 stappen om zo de meeste onbedoelde of kwaadaardige domeinnaamoverdrachten te voorkomen; een online visitekaartje in de WHOIS-directory dat is ontworpen om meer verkeer te genereren zonder daarbij de privacy op het spel te zetten; en ter bescherming van de domeinnaam via TrustedSite. Uw aankoop en gebruik van de service Privacy- en bedrijfsbescherming wordt tevens uitgevoerd onder de voorwaarden van de Overeenkomst Domeinnaam Proxy.

Trademark Keeper (bèta) Trademark Keeper is een gratis bètafunctie van uw domein die (i) automatisch elk kwartaal een record van uw startpagina inclusief eventuele handelsmerken op die startpagina vastlegt ("Schermafbeelding(en)"), en (ii) tijdstempels maakt en records vastlegt als bewijs van de Schermafbeelding(en) met behulp van blockchain-technologie om ervoor te zorgen dat het record veilig is. Met Trademark Keeper kunt u ook maximaal drie (3) individuele handelsmerken identificeren zodat u uw merkactiva in uw dashboard kunt catalogiseren. Trademark Keeper slaat de Schermafbeelding(en) op servers aangeboden door GoDaddy op, maar analyseert, wijzigt of bewerkt de Schermafbeelding(en) niet. Trademark Keeper bewaart een digitale handtekening van de Schermafbeeldingen op een blockchain als bewijs van het bestaan van de Schermafbeeldingen op een bepaald tijdstip, maar slaat de Schermafbeelding zelf niet op de blockchain op. U kunt een rapport aanvragen met een historisch record van Schermafbeeldingen die zijn vastgelegd door Trademark Keeper. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor Trademark Keeper en het historische record van Schermafbeeldingen verwijderen. Uw Schermafbeeldingen worden 24 uur nadat u de functie "Mijn gegevens bewaren" hebt uitgeschakeld. Als u deze functie binnen 24 uur weer inschakelt, worden uw Schermafbeeldingen mogelijk weer hersteld. GoDaddy kan op elk gewenst moment en om welke reden dan ook de bètafunctie beëindigen. U ERKENT DAT UW GEBRUIK VAN TRADEMARK KEEPER GEEN "OFFICIËLE" HANDELSMERKENREGISTRATIE VIA EEN KANTOOR HANDELSMERKEN VAN EEN REGERING TOT GEVOLG HEEFT. U ERKENT DAT TRADEMARK KEEPER GEEN JURIDISCHE DIENST IS EN DAT U EEN JURIST VOOR HANDELSMERKEN MOET RAADPLEGEN VOOR ADVIES VOOR DE BESTE BESCHERMING VAN UW RECHTEN VOOR HET HANDELSMERK. GoDaddy GEEFT GEEN VERTEGENWOORDIGINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT ENIGE AANGELEGENHEID, MET INBEGRIP VAN DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE SCHERMBEELDEN OF RECORDS DIE VIA TRADEMARK KEEPER WORDEN VASTGESTELD.


12. VOORREGISTRATIES

Als u een aanvraag indient voor voorregistratie van een domeinnaam, garandeert GoDaddy niet dat de naam voor u gereserveerd zal blijven of dat u meteen toegang tot de domeinnaam krijgt wanneer deze wordt gereserveerd. GoDaddy kan andere serviceproviders gebruiken voor voorregistraties.


13. BEPALINGEN DIE KENMERKEND ZIJN VOOR .BIZ REGISTRATIES

Geschillenbeleid inzake domeinnamen. Als u een .BIZ-domeinnaam via ons hebt gereserveerd of geregistreerd, naast ons Geschillenbeleid, gaat u hierbij akkoord dat u de voorwaarden van de Restricties geschillenbeleid van toepassing op de .biz TLD hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

In het RDRP (Restrictions Dispute Resolution Policy) worden de voorwaarden uiteengezet waaronder per geval door een onafhankelijke, ICANN-geaccrediteerde instelling navolging wordt gegeven aan beweringen dat een domeinnaam niet voornamelijk wordt gebruikt voor zakelijke of commerciële doeleinden. De registratiebeheerder zal niet beoordelen, monitoren of op andere wijze controleren of een bepaalde domeinnaam voornamelijk wordt gebruikt voor zakelijke of commerciële doeleinden, of dat een domeinnaam wordt gebruikt conform SUDRP- (Start Up Dispute Resolution Policy) of UDRP-procedures (Uniform Dispute Resolution Policy).

Registratie voor één jaar. Wanneer u een .BIZ-domeinnaam registreert en u ervoor kiest om te profiteren van de speciale tarieven voor éénjarige registraties, verlengen we uw domeinnaam aan het einde van het eerste jaar automatisch voor de duur van nogmaals één jaar door middel van uw geregistreerde Betaalmethode, tenzij u ons ervan op de hoogte stelt dat u niet wenst te verlengen. U krijgt voor de vervaldatum van de domeinnaam bericht met de mogelijkheid om te verlengen met nog een jaar of de registratie te laten aflopen. Als u ervoor kiest de registratie van de .BIZ-domeinnaam niet met een jaar te verlengen, worden wij weer automatisch de eigenaar van de domeinnaamregistratie en krijgen we de volledige registratierechten voor de desbetreffende domeinnaam. U gaat ermee akkoord wanneer u uw .BIZ-domeinnaam gedurende het eerste jaar verwijdert of overdraagt, er automatisch verlengingskosten voor een tweede jaar in rekening worden gebracht.


14. BEPALINGEN DIE SPECIFIEK VAN TOEPASSING ZIJN OP .INFO-REGISTRATIES

Registratie voor één jaar. Als u een .INFO-domeinnaam wilt registreren en gebruik wilt maken van de speciale prijs voor eenjarige registraties, verlengen we uw domeinnaam aan het eind van het eerste jaar automatisch voor een tweede periode van één jaar door het bedrag af te schrijven via de door u aangegeven Betaalmethode, tenzij u ons laat weten dat u geen prijs stelt op verlenging. U krijgt voor de vervaldatum van de domeinnaam bericht met de mogelijkheid om te verlengen met nog een jaar of de registratie te laten aflopen. Als u ervoor kiest de eenjarige registratie van de .INFO-domeinnaam niet met een jaar te verlengen, worden wij weer automatisch eigenaar van de domeinnaam en krijgen wij de volledige eigendomsrechten voor de desbetreffende domeinnaam. U gaat ermee akkoord dat er automatisch verlengingskosten voor een tweede jaar in rekening worden gebracht als u de .INFO-domeinnaam gedurende het eerste jaar verwijdert of overdraagt.


16. BEPALINGEN DIE SPECIFIEK ZIJN VOOR .NAME-REGISTRATIES

Preventieve Registratie. Een Preventieve Registratie is een registratie die bedoeld is als bescherming van handelsmerken en dienstmerken en kan worden verleend om derden te beletten een variant op een handelsmerk of het exacte handelsmerk te registreren. Als voor de naam die u wilt registreren een Preventieve Registratie bestaat, heeft u drie (3) mogelijkheden: (i) u kunt een variant op de naam registreren, (ii) u kunt de Preventieve Registratie aanvechten op grond van het Beleid voor de Beslechting van Geschillen inzake Geschiktheidsvereisten (ERDPR), of (iii) u kunt om Toestemming van de Preventieve Registrant verzoeken. U kunt om Toestemming vragen door contact op te nemen met de in de GNR Whois-database vermelde Preventieve Registrant en deze om toestemming vragen om de .NAME-domeinnaam te registreren. Als de Preventieve Registrant toestemming geeft, dient deze schriftelijk te bevestigen dat toestemming wordt verleend. Indien de Preventieve Registrant geen toestemming geeft, kunt u de Preventieve registratie op grond van het ERDRP aanvechten.

Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik. U gaat ermee akkoord dat u gebonden bent aan het .NAME-beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik, dat hierbij door verwijzing is opgenomen. Naast andere beperkingen verbiedt dit beleid u uw .NAME-e-mail te gebruiken voor spam-activiteiten. U mag maximaal vijfhonderd (500) berichten tegelijk versturen vanaf uw .NAME.


17. BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP .REISE REGISTRATIES

Domeinnamen die in .REISE zijn geregistreerd dienen gebruikt te worden voor reisonderwerpen, binnen zes maanden na de oorspronkelijke registratie, bijv. gebruikt op het internet of anderszins gebruikt om een functie uit te voeren.


18. BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP .SEXY REGISTRATIES

U zult niet toestaan dat content die niet geschikt is voor minderjarigen wordt bekeken vanaf de hoofd- of top-level directory van een .SEXY-domeinnaam. Ter verduidelijking, content die zichtbaar is in de hoofd- of top-level directory van een .SEXY-domeinnaam is de content die onmiddellijk zichtbaar is als een gebruiker naar http://example.sexy of http://www.example.sexy. navigeert. Op de content op een andere pagina of subdirectory die deel uitmaakt van het adres van geregistreerde .SEXY-naam zijn geen beperkingen van toepassing.


19. LANDCODE TOP LEVEL-DOMEINEN

U verklaart en garandeert dat u voldoet aan de geschiktheidseisen van elke ccTLD waarvoor u een aanvraag indient. Verder gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan alle registerregels, beleidsvoorschriften en overeenkomsten voor deze ccTLD. Dit kan ook betekenen, zonder enige beperking, dat u akkoord gaat met vrijwaring van de ccTLD-provider, beperking van de aansprakelijkheid van de ccTLD-provider en het vereiste dat geschillen worden beslecht op grond van het recht van het desbetreffende land.

BEPALINGEN DIE SPECIFIEK VAN TOEPASSING ZIJN OP .AU-REGISTRATIES
.au-registraties (inclusief com.au, net.au en org.au) vallen onder de volgende extra voorwaarden:

auDA. auDA betekent .au Domain Administration Limited ACN 079 009 340, de beheerder voor .au-domeinnamen. De registerhouder fungeert als agent voor auDA met het uitsluitende doel, maar alleen voor zover nodig, om auDA in staat te stellen de baten te ontvangen uit aan haar uit hoofde van deze Overeenkomst toegekende rechten en overeenkomsten. auDA is een beoogde derde-begunstigde bij deze Overeenkomst.

auDA Publiek Beleid. Voor de toepassing van dit artikel betekent het Publiek Beleid van auDA de specificaties en beleidsvoorschriften die van tijd tot tijd door auDA worden vastgesteld en op https://www.auda.org.au openbaar worden gemaakt. U dient te voldoen aan alle publieke beleidsvoorschriften van auDA, aangezien deze zijn opgenomen in deze Overeenkomst. In geval van discrepantie tussen het Publiek Beleid van auDA en deze Overeenkomst, prevaleert het Publiek beleid van auDA voor zover het die discrepantie betreft. U erkent dat onder de publieke beleidsvoorschriften van auDA: (1) er bindende voorwaarden van toepassing zijn op alle domeinnamen; (2) licenties en dat deze voorwaarden zijn opgenomen in deze overeenkomst en onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst; (3) U gebonden bent en u zich dient te onderwerpen aan het .au-beleid in zake geschillenbeslechting; en (4) auDA de registratie van een .au-domeinnaam kan verwijderen of annuleren.

Aansprakelijkheid en vrijwaring van auDA. Voor zover rechtens toegestaan is auDA jegens de Registrant niet aansprakelijk voor directe, indirecte of bijzondere, gevolgschade, schadevergoeding bij wijze van straf of voorbeeld of andere schade (waaronder begrepen, zonder enige beperking, gebruiksverlies, winstderving, verlies of beschadiging van gegevens, bedrijfsonderbreking of indirecte kosten) ten laste van de Registrant voortvloeiend uit, als gevolg van of anderszins verband houdend met enig handelen of nalaten van auDA, haar werknemers, vertegenwoordigers of opdrachtnemers. De Registrant stemt ermee in om auDA, haar medewerkers, agenten en opdrachtnemers te vrijwaren en gevrijwaard te houden van alle claims of aansprakelijkheid voortvloeiend uit of anderszins verband houdend met de registratie van de Registrant of het gebruik van haar .au-domeinnaam. Niets in dit document is erop gericht de toepasselijkheid van de Trade Practices Act 1974 (Wet inzake Handelspraktijken) uit te sluiten.

BEPALINGEN DIE SPECIFIEK ZIJN VOOR .CA- REGISTRATIES
U erkent en gaat ermee akkoord dat de registratie van de door u gekozen domeinnaam in uw eerste aanvraag bij CIRA niet van kracht is voordat u de Registerhoudersovereenkomst van CIRA bent aangegaan en zich daaraan gebonden heeft verklaard.

Door CIRA erkende registerhouder. De registerhouder zal u onmiddellijk berichten indien zij niet langer een door CIRA erkende registerhouder is, haar certificering als een door CIRA erkende registerhouder geschorst of beëindigd is, of indien de Registerhoudersovereenkomst tussen CIRA en de registerhouder is beëindigd of afgelopen. CIRA kan een dergelijke opschorting, beëindiging, of afloop op haar website vermelden en kan, als CIRA dit gepast acht, de registranten daarvan op de hoogte stellen. Ingeval de registerhouder geen door CIRA erkende registerhouder meer is, haar certificering als door CIRA erkende registerhouder is geschorst of beëindigd of indien de registerhoudersovereenkomst tussen CIRA en de registerhouder is beëindigd of afgelopen, bent u zelf verantwoordelijk voor het onderbrengen van uw Registerdossier bij een andere door CIRA erkende registerhouder binnen dertig (30) dagen nadat (i) de registerhouder of, indien dit eerder is, (ii) CIRA dit aan u heeft gemeld overeenkomstig het op dat moment geldende Register-PRP van CIRA, met dien verstande dat indien één van uw domeinregistraties binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een dergelijke mededeling zal vervallen, u dertig (30) dagen vanaf de vervaldatum van de registratie(s) de tijd heeft om zich bij een andere door CIRA erkende registerhouder te laten registreren en deze domeinnaamregistratie(s) in overeenstemming met de Register-PRP te verlengen.

U erkent en gaat ermee akkoord dat, indien door de registerhouder onvoldoende gelden zijn vooruitbetaald ten gunste van de rekening van CIRA die wordt aangewend voor de betaling van vergoedingen en kosten, CIRA geheel naar eigen goeddunken de goedkeuring van verzoeken om domeinnaamregistraties van de registerhouder kan staken, de uitvoering van domeinnaamregistraties kan staken alsmede elke door de registerhouder gevraagde overdracht, verlenging, aanpassing en annulering daarvan, en de uitvoering kan staken van andere te factureren transacties waarom de registerhouder verzoekt en die nog niet volledig zijn voldaan, en dat CIRA de Registerhoudersovereenkomst tussen CIRA en de Registerhouder kan beëindigen.

ASCII- en IDN-domeinvarianten voor .CA zijn gebundeld en voorbehouden aan één enkele registrant. Registranten zijn niet verplicht om alle varianten in een bundel te registreren, maar alle geregistreerde varianten moeten worden geregistreerd en beheerd door één registerhouder. Voor elke geregistreerde variant zijn registratiekosten verschuldigd. Als u diverse varianten van het .CA-domein (ASCII en IDN) in een bundel registreert, moeten uw registratiegegevens bovendien identiek zijn. Als varianten bij andere registerhouders geregistreerd staan of als registratiegegevens niet met elkaar overeenkomen, kan dit resulteren in het zoekresultaat 'niet beschikbaar', of een vertraagde of mislukte registratie. Als gegevens niet met elkaar overeenkomen, is validatie vereist. Dit kan tot zeven werkdagen duren en de beschikbaarheid van het domein vertragen.

(C) BEPALINGEN DIE SPECIFIEK ZIJN VOOR .CN-REGISTRATIES
.CN is een beperkte TLD - applicaties zijn onderhevig aan een domeinnaam check en verificatie voor echte naam, als vereist door de People's Republic of China. Registraties voor .CN zijn daarom onderhevig aan de volgende extra voorwaarden:

Verificatie, Registratie en Activering. Wanneer een domeinnaam door de Chinese overheid niet mag worden geregistreerd, door ons vastgesteld, door de Registeroperator en/of een 3e partijleverancier die voor dergelijke diensten en vaststelling wordt gebruikt, naar goeddunken van elke partij, wordt deze registratie niet doorgevoerd. In dat geval wordt de naam gewist en komt u in aanmerking voor een restitutie zoals die hieronder wordt uiteengezet.

Indien toegestaan, kan de registratie doorgaan, maar een .CN-domeinnaam kan niet worden geactiveerd (wordt niet actief op het Internet) tenzij en totdat u geldige documenten hebt ingediend (via het tijdens registratie beschreven proces) die door ons worden vereist en de Registerhouder de verificatie voor echte naam heeft uitgevoerd. De volgende documenten worden geaccepteerd voor verificatiedoeleinden:

 • China: Identiteitsbewijs, identiteitsbewijs voor een tijdelijke inwoner, bedrijfsvergunning of organisatie codecertificaat
 • Hongkong/Macau: Identiteitsbewijs, rijbewijs, paspoort of bedrijfsvergunning
 • Singapore: Rijbewijs, paspoort of bedrijfsvergunning
 • Taiwan: Verblijfs-id, rijbewijs of bedrijfslicentie
 • Andere landen/regio‘s: Rijbewijs of paspoort

Documenten die bij ons worden ingediend worden alleen door ons gebruikt en gedeeld met de Registerhouder voor de verificatie van echte naam, en vallen anderszins onder ons Privacybeleid. Door een .CN-domein te registreren, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gegevens op onze servers in de VS of anderszins buiten China kunnen worden opgeslagen.

Terugbetalingen. Restituties voor .CN-registraties worden alleen gedaan wanneer (i) registratie van de aangevraagde domeinnaam niet door de Chinese overheid is toegestaan; of (ii) u ons op de hoogte brengt van uw intentie om binnen de eerste vijf (5) dagen van de registratie om welke reden dan ook te annuleren (nadat de Chinese overheid de naam heeft goedgekeurd). Om twijfelgevallen uit te sluiten, worden restituties onder geen enkele voorwaarde toegestaan na vijf (5) dagen van de registratiedatum, inclusief, bijvoorbeeld, wanneer de echte naam verificatie onsuccesvol is, of wanneer de Chinese overheid, na de registratie, heeft vastgesteld dat de domeinnaam niet geregistreerd had mogen worden (en ons opdraagt deze registratie te wissen).

(D) BEPALINGEN DIE SPECIFIEK GELDEN VOOR .JP-REGISTRATIES
Registratiebeperkingen. U verklaart en garandeert dat u in Japan bent gevestigd en daar een huis- of kantooradres hebt. Het is u bekend dat bepaalde domeinnamen zijn gereserveerd en alleen door bepaalde partijen kunnen worden geregistreerd. Daartoe behoren: (i) TLD’s, anders dan ccTLD’s, zoals bepaald door ICANN; (ii) geografische .JP-domeinnamen die zijn gekenmerkt als grootstedelijk, gewestelijk of stedelijk; (iii) namen van instellingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs; (iv) namen van organisaties die zich bezighouden met internetbeheer; (v) namen vereist voor .JP-domeinnaamactiviteiten; en (vi) tekenreeksen die kunnen worden verward met in ASCII omgezette Japanse domeinnamen. De volledige lijst van .JP-Gereserveerde domeinen is hier verkrijgbaar.