GoDaddy

DOMAINS BY PROXY-OVEREENKOMST
DOMEINNAAMPROXY-OVEREENKOMST

Laatst herzien: 30/10/2019

Lees deze Proxy-overeenkomst voor Domeinnamen ("Overeenkomst") goed door. Door gebruik te maken van de Services en/of de website van Domains By Proxy, LLC, een besloten vennootschap in Delaware ("DBP"), gaat u (zoals hieronder omschreven) akkoord met alle voorwaarden van deze Overeenkomst en van het privacybeleid van DBP, dat hierin door verwijzing is opgenomen en te vinden is door hier te klikken. U erkent dat DBP deze Overeenkomst te allen tijde kan wijzigen door de gewijzigde bepalingen op haar website te publiceren, en u erkent dat deze Overeenkomst automatisch van toepassing is op nieuwe, andere of aanvullende bepalingen waardoor de door DBP verleende services veranderen. Als u niet wilt worden gebonden aan of bezwaar maakt tegen de voorwaarden van deze Overeenkomst en eventuele wijzigingen daarop, dient u de services van DBP niet te gebruiken en niet te openen. Indien u uw gebruik van de services van DBP en haar website voortzet nadat dergelijke wijzigingen van deze Overeenkomst op de website zijn gepubliceerd, gaat u daarmee akkoord met die wijzigingen.

Deze Overeenkomst is aangegaan tussen DBP en u, uw erfgenamen, cessionarissen, vertegenwoordigers en aannemers ("u") en treedt in werking op de datum van elektronische ondertekening. Deze Overeenkomst vermeldt de voorwaarden van uw relatie met DBP en uw gebruik van de services van DBP en geeft de gehele Overeenkomst tussen u en DBP weer. Door gebruik te maken van de services van DBP, erkent u dat u alle voorwaarden van deze Overeenkomst heeft gelezen, deze heeft begrepen en ermee instemt om eraan gebonden te zijn, en u stemt er verder mee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst voor transacties aangegaan door:

  i. U namens uzelf;
  ii. Ieder die handelt als uw vertegenwoordiger; en
  iii. Iedereen die de door u bij DBP geopende account gebruikt, ongeacht of de transacties in uw naam en/of met uw toestemming zijn verricht.

U stemt ermee in dat u gebonden bent aan de verklaringen van derden die namens u services van DBP gebruiken of kopen. U stemt er ook mee in dat DBP niet gebonden is aan verklaringen van algemene aard op de website van DBP of promotiemateriaal van DBP. U stemt er verder mee in dat u zich aan de voorwaarden zult houden die worden bekendgemaakt door de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") (waaronder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("Beleid inzake Geschillenbeslechting") en uw Beheerder (de door ICANN geaccrediteerde persoon of entiteit die voor de registratie van de domeinnaam zorgdraagt).

1 . BESCHRIJVING DBP-PRIVÉREGISTRATIESERVICES

Wanneer u zich abonneert op de privéregistratie van DBP via een DBP-partnerregisterhouder, toont DBP haar contactgegevens in de openbaar toegankelijke Whois-database, in plaats van uw gegevens. DBP houdt uw naam, postadres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers vertrouwelijk, onderhevig aan Sectie 4 van deze Overeenkomst. De volgende informatie (en niet uw persoonsgegevens) openbaar worden gemaakt in de "Whois"-directory, zoals vastgelegd in het ICANN-beleid:

  i. De naam van DBP als de proxy Registrant van de domeinnaam en een proxy e-mailadres, telefoonnummer en postadres voor de contactinformatie van de Registrant;
  ii. Een proxy postadres en telefoonnummer voor de technische contactpersoon voor de domeinnaamregistratie;
  iii. Een proxy e-mailadres, postadres en telefoonnummer van de beheerder van de domeinnaamregistratie;
  iv. Een proxy e-mailadres, postadres en telefoonnummer voor de contactpersoon voor facturering voor de domeinnaamregistratie;
  v. De primaire en secundaire domeinnaamservers die u aanwijst voor de domeinnaam;
  vi. De oorspronkelijke registratiedatum en de vervaldatum van de registratie van de domeinnaam; en
  vii. De identiteit van de Registerhouder.

2 . VOLLEDIGE OPBRENGST VAN DE DOMEINREGISTRATIE DOOR U BEHOUDEN

Hoewel DBP in de "Whois"-directory naar voren komt als de Registrant van elke domeinnaamregistratie die u aanwijst, behoudt u alle voordelen van domeinnaamregistratie ten aanzien van elke domeinnaamregistratie, waaronder, met inachtneming van Deel 4:

  i. het recht om een domeinnaamregistratie te verkopen, over te dragen of toe te wijzen, waarvoor de opzegging vereist is van de DBP-services in verband met een dergelijke domeinnaamregistratie;
  ii. Het recht om het gebruik van elke domeinnaamregistratie te beheren, inclusief het toewijzen van de primaire en secundaire domeinnaamservers waarnaar elke domeinnaam verwijst;
  iii. Het recht om elke domeinnaamregistratie te annuleren;
  iv. Het recht op annulering van de aan elke domeinnaamregistratie verbonden services van DBP en/of uw privacy-services bij DBP, zodat uw contactgegevens in de "Whois"-directory opgenomen worden; en
  v. Het recht om elke domeinnaamregistratie per de vervaldatum te verlengen, met inachtneming van de regels en beleidsvoorschriften van uw Registerhouder.

3 . PERSOONSGEGEVENS EN UW KENNISGEVINGSPLICHT; VERKLARING EN GARANTIES; BEVEILIGING VAN DE ACCOUNT

Persoonsgegevens en uw verplichting inzake kennisgeving

U gaat ermee akkoord dat u voor elke domeinnaam waarvoor DBP namens u de Registrant wordt, nauwkeurige en actuele gegevens verstrekt met betrekking tot:

  i. Uw naam, het e-mailadres, postadres en telefoon- en faxnummer voor de contactpersoon van de Registrant voor de domeinnaamregistratie;
  ii. Het e-mailadres, postadres en telefoon- en faxnummer voor technische ondersteuning van de domeinnaamregistratie;
  iii. Het e-mailadres, postadres en telefoon- en faxnummer van de beheerder van de domeinnaamregistratie;
  iv. Het e-mailadres, postadres en telefoon- en faxnummer voor de contactpersoon voor facturering voor de domeinnaamregistratie; en
  v. zich op verzoek zult legitimeren met een door de overheid verstrekt identiteitsbewijs met foto en/of een door de overheid verstrekte bedrijfspas, zoals vereist voor legitimatie.

U stemt ermee in om:

  i. Informeer DBP binnen drie (3) kalenderdagen wanneer er wijzigingen optreden in de persoonsgegevens die u bij aanmelding voor de services van DBP hebt verstrekt;
  ii. Binnen drie (3) kalenderdagen te reageren op verzoeken om informatie van DBP om de geldigheid van door u verstrekte persoonsgegevens te bepalen; en
  iii. Tijdig te reageren op e-mailberichten die DBP u stuurt over door DBP ontvangen correspondentie die aan u is gericht of die betrekking heeft op u en/of uw domeinnaamregistratie, zoals uitvoeriger beschreven in onderstaand artikel 5(c).
  iv. Om DBP als uw Toegewezen agent te laten optreden (deze term wordt hieronder gedefinieerd) in gevallen waar DBP-services zijn toegevoegd of geannuleerd van uw domeinnaam en voor het faciliteren van een verzoek tot wijziging van registrant (zoals hieronder verder omschreven).

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens altijd actueel en accuraat zijn.

Verlengingen

U stemt ermee in dat DBP ervoor zal zorgen dat uw Registerhouder de kosten ten laste brengt van de creditcard die bij de Registerhouder staat geregistreerd, tegen de tarieven die op dat moment bij de Registerhouder gelden.

Indien DBP en/of de Registerhouder voor uw domeinnaam om welke reden dan ook uw creditcard niet kunnen belasten voor het volledige bedrag van de geleverde service, of indien de eerder ten laste van de door u verstrekte creditcard gebrachte vergoeding wordt teruggevorderd van DBP en/of de Registerhouder, gaat u ermee akkoord dat DBP en/of de Registerhouder zonder u daar vooraf over te berichten, alle mogelijke rechtsmiddelen kunnen inzetten om betaling te ontvangen, waaronder begrepen, zonder enige beperking, onmiddellijke annulering van alle services die DBP u levert.

Verklaringen en garanties
.
U garandeert dat alle informatie die u aan DBP hebt verstrekt waarheidsgetrouw, compleet, actueel en nauwkeurig is. U garandeert ook dat u de privéregistratieservices van DBP te goeder trouw gebruikt en dat uw domeinnaam voor zover u weet geen inbreuk maakt op of in strijd is met de wettelijke rechten van een derde partij of het handelsmerk of handelsnaam van een derde partij. U garandeert tevens dat de domeinnaam die namens u door DBP wordt geregistreerd, niet zal worden gebruikt in verband met illegale activiteiten, of in verband met het verzenden van spam of berichten die een van de volgende zaken bevatten of installeren: virussen, wormen, bugs, Trojaanse paarden of andere codes, bestanden of programma's die bedoeld zijn of in staat zijn om de functionaliteit van software of hardware te verstoren, te beschadigen of te beperken.

Accountbeveiliging

U gaat akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor het onderhouden van de vertrouwelijkheid van uw klantnummer/inlog-ID en wachtwoord ("Accounttoegangsgegevens"). U stemt ermee in DBP onmiddellijk op de hoogte te zullen brengen van enig onbevoegd gebruik van uw account of een inbreuk op de beveiliging. U stemt ermee in dat DBP niet aansprakelijk is voor schade die u lijdt doordat iemand anders, al dan niet met uw medeweten, uw Accounttoegangsgegevens gebruikt. U stemt er tevens mee in dat u aansprakelijk kunt worden gehouden voor schade die DBP of een andere partij lijdt doordat iemand anders uw Accounttoegangsgegevens gebruikt. Ten behoeve van de beveiliging dient u de Accounttoegangsgegevens op een veilige plaats te bewaren en voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat anderen toegang verkrijgen tot uw Accounttoegangsgegevens. U erkent dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle activiteiten op uw account, ongeacht of deze door u of door anderen worden ondernomen. DBP wijst elke aansprakelijkheid voor enige activiteit op uw account uitdrukkelijk af, ongeacht of u toestemming hebt verleend voor de activiteit.

Toegewezen agent(schap) en Wijziging registrantinformatie

"TOEGEWEZEN AGENT" BETEKENT EEN PERSOON OF ENTITEIT DIE DE VOORGAANDE OF NIEUWE REGISTRANT UITDRUKKELIJK TOESTEMMING VERLEENT OM EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN REGISTRANT NAMENS HEM/HAAR GOED TE KEUREN. IN HET GEVAL VAN DBP SERVICES, KAN EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN REGISTRANT OOK VOORKOMEN BIJ HET TOEVOEGENOF VERWIJDEREN VAN DBP SERVICES VAN EEN DOMEINNAAM. OM EEN DERGELIJK WIJZIGINGSVERZOEK AF TE HANDELEN, EN IN OVEREENSTEMMING VAN HET BELEID WIJZIGING REGISTRANT VAN ICANN, GAAT U ERMEE AKKOORD OM DBP ALS UW TOEGEWEZEN AGENT TE ACCEPTEREN MET ALS ENIG DOEL HET NADRUKKELIJK TOESTEMMEN VOOR MATERIELE WIJZIGINGEN AAN DE REGISTRATIE-CONTACTGEGEVENS, NAMENS U.

4 . HET RECHT VAN DBP DE SERVICE TE WEIGEREN, OP TE SCHORTEN OF TE BEËINDIGEN EN UW PERSOONSGEGEVENS OPENBAAR TE MAKEN

U begrijpt en stemt ermee in dat DBP volledig naar eigen goeddunken en zonder enige aansprakelijkheid jegens U gerechtigd en bevoegd is tot het volgende:

  i. De privacyservice annuleren (wat betekent dat uw gegevens beschikbaar zijn in de Whois-directory), en/of Uw naam en persoonlijke informatie die u aan DBP kenbaar hebt gemaakt
   A. Wanneer wettelijk vereist, waarbij te goeder trouw het oordeel bestaat dat dit noodzakelijk is ter voldoening aan wettelijke bepalingen of in het algemeen belang;

   B. ter naleving van een juridische procedure die is aangespannen tegen DBP in antwoord op een redelijke juridische dreiging tegen DBP (zoals naar eigen inzicht te bepalen door DBP); of

   C. ter naleving van de regels, procedures en het beleid van ICANN.
  ii. Het afhandelen van alle ingestelde of aangekondigde vorderingen van derden voortvloeiend uit uw gebruik van een domeinnaam waarvoor DBP als registrant in de "Whois"-directory namens u staat vermeld; of
  iii. Andere maatregelen te nemen die DBP noodzakelijk acht:
   A. In geval u een bepaling van deze Overeenkomst of het anti-spambeleid van DBP schendt;
   B. Om de integriteit en stabiliteit van het desbetreffende domeinnaamregister en/of registerprovider te beschermen, en om de registratievereisten, voorwaarden en beleid ervan na te leven;
   C. Ter naleving van geldende wetten, overheidsregels of –voorschriften, dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of verzoeken van wetshandhavende instanties;
   D. Ter naleving van het Beleid inzake Geschillenbeslechting of het Beleid Wijziging registrant van ICANN;
   E. Ter voorkoming van enig financieel verlies of wettelijke aansprakelijkheid (civiel- of strafrechtelijk) aan de zijde van DBP of haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, aandeelhouders, vertegenwoordigers, functionarissen, bestuurders en werknemers van DBP;
   F. Indien de domeinnaam waarvoor DBP ten behoeve van u de registerhouder is een handelsmerk, handelsnaam of andere wettelijke rechten van een derde schendt of daarop inbreuk maakt; en
   G. Indien het DBP ter kennis is gekomen dat u DBP’s services zodanig gebruikt (als vastgesteld door DBP en geheel naar eigen inzicht), dat:
   • illegaal is of stimuleert of aanzet tot illegale activiteiten;
   • kinderporno of de uitbuiting van kinderen bevordert, aanmoedigt, of daarbij betrokken is;
   • terrorisme, geweld tegen mensen, dieren of eigendommen bevordert, aanmoedigt, of daarbij betrokken is;
   • het versturen van spam of andere ongevraagde massa-e-mails of het hacken of kraken van computers of netwerken bevordert, aanmoedigt of daarbij betrokken is;
   • de Amerikaanse Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act uit 2008 of vergelijkbare wetgeving schendt of de verkoop of distributie van uitsluitend op recept verkrijgbare geneesmiddelen zonder geldig recept bevordert, aanmoedigt of daarbij betrokken is;
   • inbreuk doet op de intellectuele eigendomsrechten van een andere Gebruiker, persoon of rechtspersoon;
   • de privacy- of publiciteitsrechten van een andere Gebruiker schendt of een andere persoon of entiteit, of schendt de geheimhoudingsplicht die u jegens een andere Gebruiker of een ander persoon of entiteit in acht dient te nemen;
   • de uitvoering van DBP-services nadelig beïnvloedt;
   • virussen, wormen, bugs, Trojaanse paarden of andere codes, bestanden of programma's bevat of installeert die zijn ontworpen om, of in staat om, de functionaliteit van software of hardware te verstoren, te beschadigen of te beperken; of
   • incorrecte of misleidende taal, of ongefundeerde of vergelijkende beweringen, over DBP of haar services bevat.

U begrijpt en stemt er verder mee in dat, indien DBP als verweerder wordt aangemerkt in, of wordt onderworpen aan onderzoek in afwachting van een juridische of bestuursrechtelijke procedure die voortvloeit uit uw domeinnaamregistratie of uw gebruik van de services van DBP, uw privéregistratieservice kan worden geannuleerd, wat betekent dat de domeinnaamregistratie aan u vervalt en uw identiteit daarom als Registrant zal worden weergegeven in de Whois-directory.

Indien:

  i. DBP een van de acties onderneemt zoals hierboven vermeld in subsectie i, ii of iii of in lid 5; en/of
  ii. U de services van DBP om welke reden dan ook opzegt --

DBP noch uw Registerhouder restitueert enige door u betaalde vergoedingen.

5 . DOORSTUREN VAN COMMUNICATIE

a. Doorsturen van correspondentie

Voor zover de naam, het postadres en het telefoonnummer van DBP in de Whois-directory staan vermeld, gaat u ermee akkoord dat DBP aan uw domeinnaam gerichte communicatie beoordeelt en doorstuurt die via e-mail, aangetekende of traceerbare koerierspost (zoals UPS, FedEx of DHL) of per Amerikaanse eersteklaspost wordt ontvangen. U erkent uitdrukkelijk dat DBP geen eersteklas-post aan u doorstuurt (behalve wettelijke kennisgevingen) en geen "junk" mail of andere ongevraagde berichten (afgeleverd per e-mail, fax, post of telefoon) en u verleent DBP de bevoegdheid dergelijke berichten weg te gooien of ongeopend aan de afzender te retourneren. U doet hierbij afstand van alle vorderingen die voortvloeien uit het niet ontvangen van berichten die zijn gericht aan uw domeinnaam, maar niet aan u zijn doorgestuurd door DBP.

b. E-mail doorsturen

De Whois-directory vraagt om een e-mailadres voor elke gekochte domeinnaamregistratie. Wanneer u een privé-domeinregistratie koopt, maakt DBP een privé e-mailadres aan voor die domeinnaam: "@domainsbyproxy.com". Wanneer daarna berichten aan dat privé e-mailadres worden gezonden, behandelt DBP deze volgens de e-mailvoorkeuren die u voor de desbetreffende domeinnaam heeft geselecteerd. U kunt kiezen uit drie (3) e-mailvoorkeuren. U kunt ervoor kiezen:

  i. Laat alle berichten doorsturen;
  ii. alle berichten filteren op spam en dan doorsturen; of
  iii. Geen van de berichten doorsturen.

Zoals voor alle communicatie geldt, doet u afstand van alle vorderingen voortvloeiend uit het niet ontvangen van e-mails die zijn gericht aan uw domeinnaam maar niet aan u zijn doorgestuurd door DBP.

c. Kennisgevingen betreffende correspondentie en uw verplichting om te reageren
Wanneer DBP aangetekende of traceerbare koerierspost of juridische kennisgevingen ontvangt die zijn gericht aan uw domeinnaam, zal DBP in de meeste gevallen proberen om de post naar u door te sturen via e-mail. Als u niet reageert op de e-mail van DBP en/of de correspondentie die DBP heeft ontvangen met betrekking tot uw domeinnaamregistratie, betrekking heeft op een geschil of anderszins onmiddellijke actie vereist, mag DBP uw identiteit direct bekendmaken en/of de privéregistratiedienst van DBP annuleren ten aanzien van de desbetreffende domeinnaamregistratie. Dit betekent dat de Whois-directory weer uw naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer zal weergeven zoals u ze aan DBP heeft opgegeven.

d. Bijkomende Administratieve Kosten

DBP behoudt zich het recht voor om u redelijke "administratiekosten" of "verwerkingskosten" in rekening te brengen voor (i) taken die DBP buiten de normale reikwijdte van haar Services kan uitvoeren, (ii) extra tijd en/of kosten die ten laste van DBP kunnen komen bij het leveren van haar Services, en/of (iii) uw niet-naleving van deze Overeenkomst (zoals geheel naar eigen goeddunken bepaald door DBP). Typische scenario's voor administratie- of verwerkingskosten zijn, zonder enige beperking: (i) problemen met de klantenservice waarvoor extra tijd of aandacht nodig is; (ii) geschillen waarvoor de diensten van een accountant of jurist nodig zijn, ongeacht of deze behoort tot de werknemers of van een door DBP ingeschakeld extern bureau afkomstig is; (iii) terugbetaling van alle eventueel door DBP gemaakte kosten en uitgaven, waaronder de kosten van de Services, als gevolg van terugboekingen of andere door u, uw bank of betalingsverwerker aangespannen betalingsgeschillen. Deze administratiekosten of verwerkingskosten worden ten laste gebracht van de betaalmethode die in de administratie van uw Registerhouder staat vermeld.

U stemt ermee in afstand te doen van het recht op juryrechtspraak in alle procedures voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst.

6 . Aansprakelijkheidsbeperkingen

DBP IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE OF BIJKOMENDE SCHADE, EXEMPLARISCHE SCHADE, BIJZONDERE SCHADE OF GEVOLGSCHADE OM WELKE REDEN DAN OOK VERBAND HOUDEND MET DEZE OVEREENKOMST, UW DOMEINNAAMREGISTRATIE, DE SERVICES VAN DBP, HET GEBRUIK VAN DE DBP-WEBSITE OF DE ONMOGELIJKHEID DAARVAN, OF HET MATERIAAL EN DE CONTENT VAN DE WEBSITE OF DAARAAN GELINKTE WEBSITES OF HET VERSTREKKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DBP OF EEN DERDE. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DE BEWEERDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOORTKOMT UIT OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD, GARANTIE, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, OOK INDIEN DBP IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DIE SCHADE OF INDIEN DIE SCHADE REDELIJKERWIJS VOORZIENBAAR WAS. AANGEZIEN IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF BIJKOMENDE SCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DBP IN DIE RECHTSGEBIEDEN ZOVEEL BEPERKT ALS WETTELIJK IS TOEGESTAAN.

U BEGRIJPT EN ERKENT DAARNAAST DAT DBP ELKE SCHADE OF AANSPRAKELIJKHEID AFWIJST DIE VOORVLOEIT UIT:

  i. ONBEDOELDE OPENBAARMAKING OF DIEFSTAL VAN UW PERSOONSGEGEVENS;
  ii. VERTRAGINGEN OF ONDERBREKINGEN IN DE TOEGANG TOT ONZE WEBSITE OF DE WEBSITES VAN AAN ONS GELIEERDE REGISTERHOUDERS;
  iii. NIET-LEVERING OF FOUTE LEVERING VAN GEGEVENS TUSSEN U EN DBP;
  iv. HET NIET VERLENGEN VAN EEN PRIVE-DOMEINNAAMREGISTRATIE, ONGEACHT DE REDEN DAARVOOR;
  v. ONBEVOEGD GEBRUIK VAN UW DBP-ACCOUNT OF SERVICES VAN DBP;
  vi. FOUTEN, WEGLATINGEN OF VERKEERDE VERKLARINGEN DOOR DBP;
  vii. HET VERWIJDEREN, NIET OPSLAAN, NIET VERWERKEN OF HANDELEN NAAR AANLEIDING VAN NAAR U OF UW PRIVÉDOMEINNAAMREGISTRATIE DOORGESTUURDE E-MAILBERICHTEN;
  viii. DE VERWERKING VAN BIJGEWERKTE GEGEVENS BETREFFENDE UW DBP-ACCOUNT; EN/OF
  ix. ALLE HANDELINGEN OF VERZUIM VEROORZAAKT DOOR U OF UW (AL DAN NIET DOOR U GEMACHTIGDE) VERTEGENWOORDIGERS.

7 . VRIJWARING

U gaat ermee akkoord dat u DBP, haar dochterondernemingen, partners, aandeelhouders, vertegenwoordigers, bestuurders, functionarissen en werknemers, alsmede uw Registerhouder, zult vrijwaren van, verweren tegen en schadeloos stellen voor alle vorderingen, aanspraken, aansprakelijkheid, verliezen, schade of kosten, waaronder begrepen redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten, voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst, de door DBP op grond hiervan geleverde services, de website van DBP, uw account bij DBP, uw gebruik van uw domeinnaamregistratie en/of geschillen die zijn gerezen in verband met het Geschillenbeleid.

8 . DBP-GARANTIE-DISCLAIMER

DBP, HAAR MOEDERMAATSCHAPPIJEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, PARTNERS, AANDEELHOUDERS, VERTEGENWOORDIGERS, BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN EN WERKNEMERS WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE UITDRUKKELIJKE EN STILZWIJGENDE GARANTIES EN VERKLARINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK AF, IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, DE UIT HOOFDE DAARVAN GELEVERDE SERVICE, DE WEBSITE VAN DBP OF DAARAAN GELINKTE WEBSITES, WAARONDER BEGREPEN, ZONDER ENIGE BEPERKING, DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. ALLE DBP-SERVICES EN DE DBP-WEBSITE WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN ZIJ ZICH BEVINDEN ("AS IS"). UW ABONNEMENT OP EN GEBRUIK VAN DE SERVICES EN WEBSITE VAN DBP VINDT GEHEEL OP UW EIGEN RISICO PLAATS. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN VAN STILZWIJGENDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, IN WELK GEVAL DE HIERBOVEN VERMELDE UITSLUITING VAN GARANTIE WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

9 . AUTEURSRECHT EN HANDELSMERK

U begrijpt en erkent dat alle inhoud en materialen vervat in deze Overeenkomst, het Privacybeleid en de hier te vinden DBP-website worden beschermd door de verschillende wetten van de Verenigde Staten ten aanzien van auteursrecht, octrooien, handelsmerken, dienstmerken en handelsgeheimen, evenals door andere eigendomsrechten en wetten die van toepassing zijn, en dat DBP zich haar rechten in en op alle dergelijke inhoud en materialen uitdrukkelijk voorbehoudt.

Verder begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat u de hiervoor omschreven content en materialen, of een deel daarvan, niet mag gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DBP. Er wordt u door deze Overeenkomst of anderszins geen licentie verleend of recht toegekend uit hoofde van een auteursrecht, octrooi, handelsmerk, dienstmerk of ander eigendomsrecht of andere licentie.

10 . OVERIGE BEPALINGEN

a. Scheidbaarheid; Interpretatie; Volledige overeenkomst

Indien een deel van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk onwettig, onafdwingbaar of ongeldig wordt geacht, wordt die bepaling aangepast, voor zover nodig om deze wettig, afdwingbaar of geldig te maken, zonder dat de wettigheid, afdwingbaarheid en geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst daardoor worden aangetast of beperkt. De in deze Overeenkomst gebruikte kopjes worden niet als onderdeel daarvan beschouwd. U gaat ermee akkoord dat deze Overeenkomst, met inbegrip van de beleidsvoorschriften die daarin door verwijzing zijn opgenomen, de gehele en enige Overeenkomst tussen u en DBP vormt met betrekking tot de daarin beoogde services.

b. Toepasselijk recht; Rechtsgebied; Afstand van juryrechtspraak

Deze Overeenkomst wordt in alle opzichten geregeerd door de wet en de rechterlijke beslissingen van Maricopa County, Arizona, zonder toepassing van haar conflictenregels. Tenzij voor zover hieronder anderszins is bepaald, gaat u ermee akkoord dat alle gedingen aangaande of voortvloeiend uit deze Overeenkomst bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter van Maricopa County, Arizona. U stemt ermee in dat voor de beslechting van geschillen over domeinnaamregistraties de U.S. District Court voor het District Arizona, gevestigd te Phoenix, Arizona bij uitsluiting absoluut en relatief bevoegd is. U stemt ermee in afstand te doen van het recht op juryrechtspraak in alle procedures voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst, ongeacht de relatieve bevoegdheid.

c. Kennisgevingen

All berichten van DBP aan u zullen worden verzonden aan het e-mailadres dat u aan DBP heeft gegeven. Berichten via e-mail worden geacht te zijn ontvangen vierentwintig (24) uur nadat de e-mail is verzonden door DBP, tenzij DBP bericht heeft ontvangen dat het e-mailadres ongeldig is, in welk geval DBP u het bericht kan sturen via eersteklaspost of per aangetekende brief met bericht van ontvangst. Alle berichten van u naar DBP zullen worden verzonden per aangetekende brief met bericht van ontvangst of traceerbare koerier naar:

     Domains By Proxy, LLC
     Attn: General Counsel
     14455 North Hayden Rd.
     Suite 219
     Scottsdale, AZ 85260

Berichten die per aangetekende post of traceerbare koerier zijn verzonden, worden geacht vijf (5) dagen na de dag van verzending te zijn ontvangen.

d. Verzekering

In het onwaarschijnlijke geval dat u uw domeinnaamregistratie verliest aan een derde uitsluitend als gevolg van nalatig handelen van DBP (en er sprake is van fraude of andere nalatigheid of opzet door een derde), kunt u verzekerd zijn tegen zulke schade door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van DBP, die momenteel wordt gedekt door verzekeringsmaatschappij American International Insurance Company. Alle claims zijn natuurlijk onderworpen aan het onderzoek van de toenmalige aanbieder naar de feiten en omstandigheden van zulke claims. Als u reden heeft om aan te nemen dat er sprake is van omstandigheden die het indienen van een verzekeringsclaim rechtvaardigen, stuur dan een schriftelijk bericht (met omschrijving van de grond voor de claim), per aangetekende brief met bericht van ontvangst, naar:

     Domains By Proxy, LLC
     Attn: Insurance Claims
     14455 North Hayden Rd.
     Suite 219
     Scottsdale, AZ 85260

e. Vrijwaring

In het onwaarschijnlijke geval dat u uw domeinnaamregistratie aan een derde kwijtraakt, enkel vanwege opzet van DBP, zal uw Registerhouder (de "Vrijwarende Partij") u vrijwaren van en schadeloos stellen voor verliezen, schade of kosten (waaronder begrepen redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten) als gevolg van een vordering, actie, procedure, rechtszaak of eis die voortvloeit uit of verband houdt met het verlies van uw domeinnaamregistratie. Aan dergelijke vrijwaringsverplichtingen uit hoofde van dit artikel 10(e) zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  i. Dat u zowel DBP als de Vrijwarende Partij onverwijld schriftelijk bericht stuurt over de vordering, eis of actie en de Vrijwarende Partij in dat verband in redelijkheid behulpzaam bent, tegen haar kosten, en
  ii. Dat de Vrijwarende Partij het recht heeft naar eigen goeddunken het verweer met betrekking tot een schikking van een dergelijke vordering, eis of actie te beheren en aan te sturen.


Kennisgevingen over vrijwaring met betrekking tot DBP dienen te worden gestuurd overeenkomstig Artikel 10(c) van deze Overeenkomst. Kennisgevingen over vrijwaring met betrekking tot uw Registerhouder dienen te worden gestuurd overeenkomstig de kennisgevingsbepalingen in de Domeinnaamregistratieovereenkomst van uw Registerhouder.

f. Looptijd van de overeenkomst; bepalingen die van kracht blijven na beëindiging

De voorwaarden van deze Overeenkomst blijven volledig van kracht zolang DBP namens u de Registrant is voor een domeinnaam. Artikel 5 (Doorsturen van berichten), 6 (Beperking van aansprakelijkheid), 7 (Vrijwaring), 8 (Uitsluiting van garantie) en 10 (Diverse bepalingen) blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst.

Herzien: 25/10/2017

Copyright © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC. Alle rechten voorbehouden.