GoDaddy

Overeenkomst Snelle overdracht

1. OVERZICHT

Deze Overeenkomst inzake Snell overdracht (deze "OvereenkomstGoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company") wordt aangegaan tussen GoDaddy en u ("GoDaddy"), en gaat in vanaf de datum van elektronische acceptatie.  Deze Overeenkomst bevat de voorwaarden voor uw gebruik van de GoDaddy‘s Snelle overdrachtservice ("Snelle overdracht" of de "Service").

Uw elektronische acceptatie van deze Overeenkomst houdt in dat u deze Overeenkomst, evenals GoDaddy's Universele Servicevoorwaarden die daarvan middels verwijzing deel uitmaakt, hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt daaraan gebonden te zijn.

Met "wij", "ons" of "onze" wordt GoDaddy bedoeld. De termen "u", "uw", "Gebruiker" of "klant" verwijzen naar elke persoon of entiteit die deze Overeenkomst accepteert.  Niets in deze Overeenkomst mag worden aangemerkt als het toekennen van rechten of voordelen aan derden.

GoDaddy kan deze Overeenkomst, ons beleid of afspraken die hierin zijn opgenomen, naar eigen goeddunken op elk moment wijzigen of aanpassen en dergelijke wijzigingen of aanpassingen zijn onmiddellijk van kracht na publicatie op de GoDaddy website (deze "Site").  U erkent en stemt er mee in dat (i) GoDaddy u op de hoogte kan stellen van dergelijke wijzigingen of aanpassingen door deze te publiceren op deze Site en dat (ii) uw gebruik van deze Site of de Service na invoering van dergelijke wijzigingen of aanpassingen (zoals aangegeven door de datum "Laatstelijk herzien" boven aan deze pagina) inhoudt dat u deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien accepteert.  Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien, dan dient u deze Site of de Service niet te gebruiken of niet verder te gaan met het gebruik ervan.  Daarnaast kan GoDaddy u van tijd tot tijd via e-mail informeren over wijzigingen of veranderingen aan deze Overeenkomst.  Het is daarom van groot belang dat u de gegevens van uw account ("Account"), inclusief uw e-mailadres, up-to-date houdt. GoDaddy aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het niet ontvangen van een e-mailmelding als een dergelijke fout het gevolg is van een onjuist of verouderd e-mailadres.

2.  OMSCHRIJVING VAN DE SERVICE

GoDaddy werkt samen met Afternic® om GoDaddy-klanten in staat stellen om hun domeinnaam(namen) aan geïnteresseerde kopers te verkopen via een netwerk van geregistreerde registerhouders.  Als u ervoor kiest om uw domeinnaam te koop aan te bieden via de Service Snelle overdracht en deze Overeenkomst aan gaat, erkent u, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat: (i) GoDaddy geen enkele aansprakelijkheid of verplichtingen jegens u zal hebben met betrekking tot de aanbieding en verkoop van uw domein naam via de Service Snelle Overdracht of de overdracht van de domeinnaam van u aan de koper; (ii) GoDaddy heeft geen controle over kopers of het netwerk van Afternic van geselecteerde registerhouders en doet geen uitspraken over de betrouwbaarheid of bekwaamheid van de listing-dienst, of de kwalificaties van een potentiële koper of de bekwaamheid van een koper om voor een domeinnaam te betalen; en (iii) GoDaddy verzamelt geen credit card-informatie van kopers die gebruikmaken van de Service Snelle overdracht, bewaart die ook niet, en heeft geen toegang tot creditcardgegevens, noch verwerken we de betaling van geld tussen u en een koper niet en kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor enige niet-betaling door de koper of ongeautoriseerde openbaarmaking van persoonlijke of creditcardinformatie betreffende de koper.  De overdracht van geld tussen Afternic-kopers en verkopers is onderhevig aan de Afternic lidmaatschapsovereenkomst en de Servicevoorwaarden die hier https://www.afternic.com/legal, zijn opgenomen door middel van verwijzing.

Wanneer u uw domeinnaam registreert bij GoDaddy en uw domein te koop aanbiedt als onderdeel van de Service Snelle overdracht, erkent u en gaat u ermee akkoord dat we elke domeinnaam die succesvol in de Service Snelle overdracht is verkocht, onmiddellijk van uw GoDaddy account naar het account van de succesvolle koper van de domeinnaam wordt verplaatst.  U erkent en stemt ermee in om GoDaddy toe te staan dat u een functie voor het blokkeren van overdrachten uitschakelt die is gekoppeld aan een domeinnaam die is ingeschreven voor de Service Snelle overdracht, inclusief maar niet beperkt tot het uitschakelen van onze service voor het valideren van de domeinnaamoverdracht.

U verklaart dat u GoDaddy en haar contractanten, agenten, werknemers, bestuurders, directeuren, aandeelhouders, gelieerde ondernemingen en rechtverkrijgenden zult dechargeren, verdedigen en vrijwaren tegen alle verplichtingen, aanspraken, eisen tot schadevergoeding, kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke advocatenkosten en -onkosten, verband houdend met of voortvloeiend uit uw gebruik van de Service Snelle overdracht, inclusief, maar niet beperkt tot de onmiddellijke overdracht van de domeinnaam van uw GoDaddy-account naar de account van de koper.

3.  BEPERKINGEN EN STOPZETTING VAN DE DIENST

GoDaddy kan en mag de verkoop of aankoop van een domeinnaam niet garanderen via de Service Snelle overdracht. De overdracht van een domeinnaam aan een koper geschiedt niet onmiddellijk op het moment van de verkoop en kan enkele dagen duren.

U kunt een domeinnaam wanneer u wilt verwijderen uit de Service Snelle overdracht.  In het geval dat u een domein uit de Service verwijdert, moet u er rekening mee houden dat het verwijderen van de domeinnaam uit het Afternic-netwerk niet onmiddellijk gebeurt en dat het enkele dagen kan duren voordat dit gebeurt. GoDaddy voltooit het directe overdrachtsproces voor elke domeinnaam die is ingeschreven voor de Service Snelle Overdracht en wordt verkocht via het Afternic-netwerk gedurende deze periode.

U erkent en gaat ermee akkoord dat GoDaddy uw domeinnaam op elk moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving kan worden verwijderd van de Service Snelle Overdracht, inclusief, maar niet beperkt tot: niet-betaling van vergoedingen, verlopen van de domeinnaam, fraude, beperkingen op overdracht, het indienen van een handelsmerk of eigendomsgeschil met betrekking tot de domeinnaam, of in geval van overdracht van de domeinnaam aan een andere registerhouder.

4.  TOEGEWEZEN AGENT(SCHAP) EN WIJZIGING REGISTRANTINFORMATIE

"TOEGEWEZEN AGENT" BETEKENT EEN PERSOON OF ENTITEIT DIE DE VOORGAANDE OF NIEUWE REGISTRANT UITDRUKKELIJK TOESTEMMING VERLEENT OM EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN REGISTRANT NAMENS HEM/HAAR GOED TE KEUREN. OM HET PROCES VAN SNELLE OVERDRACHT AF TE HANDELEN, EN IN OVEREENSTEMMING VAN HET BELEID WIJZIGING REGISTRANT VAN ICANN, GAAT U ERMEE AKKOORD OM GoDaddy ALS UW TOEGEWEZEN AGENT TE ACCEPTEREN MET ALS ENIG DOEL HET NADRUKKELIJK TOESTEMMEN VOOR MATERIELE WIJZIGINGEN AAN DE REGISTRATIE-CONTACTGEGEVENS, NAMENS U.

5.  TITELS EN KOPPEN; ONAFHANKELIJKE CONVENANTEN; SCHEIDBAARHEID

De titels en kopjes van deze Overeenkomst zijn uitsluitend ter verhoging van het leesgemak en om verwijzingen te vergemakkelijken en zullen op geen enkele manier worden gebruikt om de overeenkomst tussen de partijen op andere manier uit te leggen of te interpreteren dan hierin uiteengezet.  Alle convenanten en afspraken in deze Overeenkomst worden in alle gevallen geïnterpreteerd als afzonderlijke en onafhankelijke convenanten of afspraken.  Als een rechtbank of bevoegde rechterlijke instantie meent dat een bepaling van deze Overeenkomst (gedeeltelijk) onwettig, ongeldig of anderszins onafdwingbaar is, worden de overige bepalingen (of delen daarvan) daardoor niet aangetast, en blijven deze geldig en afdwingbaar voor zover wettelijk toegestaan.

6.  DEFINITIES; GESCHILLEN

Termen met een hoofdletter die in deze Overeenkomst worden gebruikt, maar niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Universele Servicevoorwaardenovereenkomst.  In geval van discrepantie tussen de bepalingen van deze Overeenkomst en de bepalingen van de Universele Servicevoorwaardenovereenkomst, prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst.