GoDaddy

OVEREENKOMST DOMEINMAKELAARSERVICE

Laatst herzien: 29 december 2017

LEEST U A.U.B. DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN.

1. OVERZICHT

Deze Domeinmakelaarservice Overeenkomst (deze "Overeenkomst") wordt aangegaan tussen GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy”) en u, en gaat in vanaf de datum van elektronische acceptatie.  Deze Overeenkomst bevat de voorwaarden voor uw gebruik van de GoDaddy Domeinmakelaarservice (de "Domeinmakelaarservice" of de "Services"). 

Uw elektronische acceptatie van deze Overeenkomst houdt in dat u deze Overeenkomst, evenals de GoDaddy Universele servicevoorwaarden-overeenkomst die daarvan middels verwijzing deel uitmaakt, hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt daaraan gebonden te zijn.

Met "wij", "ons" of "onze" wordt GoDaddy bedoeld. De termen "u", "uw", "Gebruiker" of "klant" verwijzen naar elke persoon of entiteit die deze Overeenkomst accepteert.  Niets in deze Overeenkomst mag worden aangemerkt als het toekennen van rechten of voordelen aan derden.

GoDaddy kan deze Overeenkomst, en de beleidsregels of overeenkomsten die hierin zijn opgenomen, naar eigen goeddunken en op elk moment wijzigen of aanpassen, en dergelijke wijzigingen of aanpassingen zijn onmiddellijk van kracht na publicatie op de GoDaddy-website (deze "Site").  U erkent en stemt ermee in dat (i) GoDaddy u op de hoogte kan stellen van dergelijke wijzigingen of aanpassingen door deze te publiceren op deze Site en dat (ii) uw gebruik van deze Site of de Services op deze Site na invoering van dergelijke wijzigingen of aanpassingen (zoals aangegeven door de datum "Laatstelijk herzien" boven aan deze pagina) inhoudt dat u deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien accepteert.  Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien, dan dient u deze Site of de Services op deze Site niet te gebruiken (of niet verder te gaan met het gebruik ervan).  Daarnaast kan GoDaddy u van tijd tot tijd via e-mail informeren over wijzigingen of aanpassingen van deze Overeenkomst.  Het is daarom van groot belang dat u de gegevens van uw account ("Account"), inclusief uw e-mailadres, up-to-date houdt. GoDaddy aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het niet ontvangen van een e-mailmelding als een dergelijke fout het gevolg is van een onjuist of verouderd e-mailadres.

2. OMSCHRIJVING VAN SERVICES

De Services worden verstrekt om het kopen en verkopen van geregistreerde domeinnamen te vergemakkelijken. GoDaddy biedt een locatie- en transactiefacilitatieproces en int een vermelde commissie voor elke afgeronde transactie. GoDaddy is geen escrow-agent. Dientengevolge garandeert GoDaddy niet de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van vele domeinnamen. Een Verkoper kan zich te allen tijde ongestraft uit de onderhandelingen terugtrekken, maar niet wanneer er een overeengekomen verkoop is, waarna het onderhandelingsproces als afgerond wordt beschouwd.

In deze transacties fungeert GoDaddy als een transactie-facilitator om u te helpen domeinnamen te kopen en verkopen. GoDaddy gebruikt uw tegoeden niet voor onze bedrijfskosten of andere zakelijke doeleinden en stelt niet vrijwillig gelden beschikbaar aan haar crediteuren in geval van faillissement of om enige andere reden. U erkent dat GoDaddy geen bank is en dat de service een service is voor de verwerking van betalingen, en geen bankservice. U erkent verder dat GoDaddy met betrekking tot uw gelden niet optreedt als trustee, fiducia of escrow agent.

In alle transacties waarbij de domeinnaam bij GoDaddy wordt geregistreerd, kunnen domeinnamen die via de Service zijn gekocht, niet worden overgedragen van GoDaddy naar een andere registerhouder gedurende een termijn van zestig (60) dagen na de datum waarop de eigendom is overgegaan.

**Beschikbaarheid van services **

Behoudens de voorwaarden van deze Overeenkomst elk van GoDaddy‘s beleid en procedures, zal in zakelijk opzicht al het redelijke doen om (A) bepaalde delen van de Services te leveren op basis van vierentwintig (24) uur per dag, zeven (7) dagen per week gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en (B) andere delen van de Services, inclusief, maar niet beperkt tot, de domeinmakelaar(s), tijdens normale kantooruren. U erkent en gaat ermee akkoord dat de Service van tijd tot tijd niet toegankelijk of niet beschikbaar kan zijn om welke reden dan ook, waaronder begrepen, zonder enige beperking: (i) technisch falen; (ii) periodiek onderhoud of reparaties die GoDaddy van tijd tot tijd kan uitvoeren; of (iii) oorzaken die redelijkerwijs buiten de macht van GoDaddy liggen of die redelijkerwijs niet door konden worden voorzien, waaronder begrepen, zonder enige beperking, onderbrekingen of uitval van telecommunicatie of digitale verbindingen, kwaadwillende aanvallen op het netwerk, overbelasting van het netwerk of andere gebreken. U erkent en gaat ermee akkoord dat GoDaddy de ononderbroken en voortdurende beschikbaarheid van de service niet kan afdwingen.

3. UW VERPLICHTINGEN

U gaat ermee akkoord dat u alle formulieren en verzoeken om informatie die GoDaddy tijdens het proces aan u verstrekt nauwkeurig, correct en eerlijk zult invullen. U gaat ermee akkoord dat GoDaddy niet verantwoordelijk is voor door u verstrekte onjuiste of misleidende informatie, ongeacht of dit met opzet of abusievelijk is gebeurd.

U gaat ermee akkoord dat u GoDaddy binnen vijf (5) werkdagen zult inlichten indien de door u verstrekte informatie in enig opzicht wijzigt. U dient er zelf voor te zorgen dat deze gegevens actueel en juist zijn. Indien u, om welke reden dan ook, GoDaddy niet van meet af aan en voortdurend voorziet van nauwkeurige en betrouwbare informatie, wordt dit beschouwd als een materiële niet-nakoming van deze Overeenkomst. Indien u, om welke reden dan ook, niet binnen vijf (5) werkdagen antwoordt op vragen van GoDaddy om de geldigheid van door u verstrekte informatie te bepalen, wordt dit eveneens beschouwd als een materiële niet-nakoming van deze Overeenkomst.

Koper en Verkoper zijn verplicht de transactie te voltooien nadat beiden over de prijs voor het domein of de domeinen zijn overeengekomen. Zowel Koper als Verkoper autoriseren en geven specifiek toestemming aan GoDaddy om op te treden als hun Aangewezen Agent om de overdracht van de domein (en) te vergemakkelijken.

Domeinnamen kopen

Als koper bent U verplicht deze gezamenlijk overeengekomen prijs en de bemiddelingspremie voor de Koper, zoals vastgesteld door GoDaddy, zo spoedig als praktisch gezien mogelijk nadat u en de Verkoper overeenstemming hebben bereikt, te betalen, maar in geen geval langer dan vijf (5) werkdagen nadat u en de verkoper een prijs zijn overeengekomen. Wanneer u een betaling eenmaal hebt verzonden, houdt GoDaddy deze gelden gedurende een voorgeschreven termijn onder zich, afhankelijk van de soort transactie, waarna GoDaddy de betaling aan de Verkoper overmaakt. De Koper kan dit geld in geen geval terugtrekken of naar een andere ontvanger versturen, tenzij de oorspronkelijke transactie wordt geannuleerd. Indien de verkoper de betaling weigert, worden de gelden aan de Koper teruggegeven. U gaat ermee akkoord dat GoDaddy niet verantwoordelijk is voor niet-nakoming van de overeenkomst op grond van de weigering van Verkoper om de vorenbedoelde in onderling overleg overeengekomen verkoopprijs te aanvaarden. Als u en de Verkoper het niet eens worden over een verkoopprijs, geeft GoDaddy alle eventuele gelden die GoDaddy voor de aankoop van het domein onder zich houdt zo spoedig als vanuit zakelijk oogpunt redelijk is aan u terug.

Koper erkent en gaat ermee akkoord dat GoDaddy in geen geval het inschrijfgeld zal vergoeden dat de Koper moet betalen om de Services te gebruiken.

4. GoDaddy's rechten

Naast alle andere rechten voorbehouden door GoDaddy in deze Overeenkomst, behoudt GoDaddy zich uitdrukkelijk het recht voor naar eigen goeddunken het volgende te doen:

 1. De prijzen te wijzigen via e-mailnotificatie;
 2. Toegang tot uw Services weigeren, annuleren, beëindigen, opschorten, vergrendelen of aanpassen vanwege ongevraagde, commerciële e-mail (dat wil zeggen, spam, e-mail sturen naar abonnees die niet de keuze ervoor hebben gemaakt); onrechtmatige toegang tot andere computers of netwerken (dat wil zeggen, hacken); distributie van internetvirussen of soortgelijke destructieve activiteiten; niet-betaling van de vergoedingen; activiteiten die bedoeld zijn derden te schande te maken, in verlegenheid te brengen, te hinderen, te schaden, te misbruiken, te bedreigen, te lasteren of lastig te vallen; activiteiten verboden door de wetten van de Verenigde Staten en/of buitenlandse gebieden waarin u zaken doet; activiteiten ter bevordering van onwettig gedrag door anderen, zoals haatmisdrijven, terrorisme en kinderpornografie; activiteiten die onrechtmatig, vulgair, obsceen, invasief zijn voor de privacy van derden, racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk zijn; activiteiten die bedoeld zijn om zich voor te doen als een derde partij; en activiteiten bedoeld om op enige manier schade toe te brengen aan minderjarigen, en andere activiteiten, al dan niet wettelijk toegestaan, waarvan GoDaddy, ter uitsluitende beoordeling, vaststelt dat deze schadelijk zijn voor haar andere klanten, activiteiten of reputatie;
 3. Toegang tot uw Services weigeren, annuleren, beëindigen, opschorten, vergrendelen of aanpassen indien uw gebruik van de Diensten leidt tot gerechtelijke stappen of dreigende gerechtelijke stappen tegen GoDaddy of een van haar dochterondernemingen of partners, ongeacht of dergelijke gerechtelijke stappen of dreigende gerechtelijke stappen uiteindelijk ontvankelijk of onontvankelijk wordt verklaard; en
 4. Toegang tot uw Services weigeren, annuleren, beëindigen, opschorten, vergrendelen of aanpassen als u gedurende negentig (90) dagen het niet hebt benaderd of hebt ingelogd.

GoDaddy is niet verplicht toezicht te houden op de Services, maar behoudt zich daartoe wel het recht voor. GoDaddy behoudt zich het recht om de beschrijvingen en opmerkingen op vermeldingen te bewerken. U erkent en gaat ermee akkoord dat GoDaddy het recht heeft bepaalde informatie openbaar te maken in verband met de verkoop of koop van domeinen op de website, met inbegrip van, zonder enige beperking (a) de naam van de verkochte of gekochte domeinnaam, (b) de verkoopprijs of koopprijs van de verkochte of gekochte domeinnaam en (c) informatie over het tijdstip van koop of verkoop.

5. RECHTSMIDDELEN EN ANNULERINGSRECHT

Zonder beperking van andere rechtsmiddelen, indien:

 1. U in strijd handelt met deze Overeenkomst of een door verwijzing daarvan deel uitmakend document;
 2. GoDaddy vaststelt of uw handelingen een risico kunnen vormen voor GoDaddy of haar leden; of
 3. GoDaddy bepaalt of u met uw gebruik van de Services inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of wettelijke rechten van anderen.

GoDaddy mag onmiddellijk:

 • Haar leden op uw handelingen wijzen;
 • Alle lopende transacties met betrekking tot uw account(s) stopzetten;
 • Financieringsbronnen en betalingen beperken;
 • Uw toegang tot uw account(s) of de eigenschappen van uw account(s) beperken; of
 • Uw account(s) voor onbeperkte tijd blokkeren of afsluiten en weigeren onze Services aan u te verlenen.

Daarnaast behoudt GoDaddy zich het recht voor gelden langer dan de normale distributietermijnen onder zich te houden in geval van transacties die zij verdacht vindt of voor een of meer accounts waarop veel transacties plaatsvinden, om de integriteit van de gelden te waarborgen. Indien GoDaddy uw account(s) sluit, doet GoDaddy daarvan mededeling en betaalt zij u alle aan u verschuldigde gelden in uw account uit voor zover daar geen beperkingen voor gelden.

6. LIMITED WARRANTY FOR SOLD DOMAINS

Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement or in the terms and conditions then in effect on GoDaddy's website (“Site”), Domain Broker Service sales will be guaranteed for payment by GoDaddy if the Buyer does not perform and if the Buyer is not an associated party of the Seller. In the event of a breach by the Buyer of any of its responsibilities related to payment under the completed sale, the Seller agrees to immediately transfer all of Seller’s right to the respective domain name to GoDaddy and GoDaddy agrees to pay Seller the final sales price less agreed upon commission.

For purpose of this limited warranty, a “completed sale” means an accepted private Buy Now transaction for a domain name through Domain Broker Service on GoDaddy’s Site, combined with receipt of payment by GoDaddy and transfer of the domain name to GoDaddy control.

7. TITELS EN KOPPEN; ONAFHANKELIJKE CONVENANTEN; SCHEIDBAARHEID

De titels en kopjes van deze Overeenkomst zijn uitsluitend ter verhoging van het leesgemak en om verwijzingen te vergemakkelijken en zullen op geen enkele manier worden gebruikt om de overeenkomst tussen de partijen op andere manier uit te leggen of te interpreteren dan hierin uiteengezet.  Alle convenanten en afspraken in deze Overeenkomst worden in alle gevallen geïnterpreteerd als afzonderlijke en onafhankelijke convenanten of afspraken.  Als een rechtbank of bevoegde rechterlijke instantie meent dat een bepaling van deze Overeenkomst (gedeeltelijk) onwettig, ongeldig of anderszins onafdwingbaar is, worden de overige bepalingen (of delen daarvan) daardoor niet aangetast, en blijven deze geldig en afdwingbaar voor zover wettelijk toegestaan.

7. DEFINITIES; GESCHILLEN

Termen met een hoofdletter die in deze Overeenkomst worden gebruikt, maar niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Universele Servicevoorwaardenovereenkomst.  In geval van discrepantie tussen de bepalingen van deze Overeenkomst en de bepalingen van de Universele Servicevoorwaardenovereenkomst, prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst.