GoDaddy

FORMULIER GESCHIL WEGVERHUIZEN

Laatst herzien: 17/09/2019

Als je de registrant van een domeinnaam was waarvan je denkt dat die zonder toestemming is overgedragen, geef dan alle vereiste gegevens hieronder op. Om u bij uw claim te kunnen helpen, dient u alle informatie te verstrekken. Stuur dit formulier met de vereiste documenten naar transferdisputes@godaddy.com of fax het naar 480-287-8002. Wanneer we de informatie hebben gecontroleerd, nemen we contact op met de huidige registerhouder om het probleem proberen op te lossen.

Domeininformatie:

Domeinnaam: ___________________________________________________________

Voornaam registrant ten tijde van de overdracht: __________________________________

Achternaam registrant ten tijde van de overdracht: __________________________________

Bedrijfsnaam ten tijde van de overdracht: ______________________________________

Ik heb een kopie van de door een overheid uitgegeven foto-identificatiebewijs van de registrant aan dit formulier toegevoegd. (Maak het foto-identificatiebewijs lichter voordat het wordt gefaxt). Als de persoon die deze aanvraag ondertekent niet de registrant is, dien dan ID‘s in voor de registrant én de aanvrager.

Voeg hier het foto-identificatiebewijs toe

* Een foto-identificatiebewijs van een rijbewijs of een paspoort met foto.

Als een bedrijf vermeld staat onder Registrant, heb ik een door de overheid uitgegeven foto-identificatie van de persoon die het ondertekent hieronder toegevoegd, en heb ik tevens een van de volgende documenten bijgevoegd ter identificatie van de onderneming (bedrijfsnaam moet exact dezelfde zijn).

  • Een kopie van een bedrijfsvergunning
  • Belastingcertificaat (alleen het nummer is niet voldoende)
  • "Handelend onder"-documentatie
  • Handelsnaamdocumentatie
  • IRS 501(C)3 “Determination Letter” (Vaststellingsbrief)
  • Een door de staat uitgegeven bewijs van belastingontheffing waarop de status van algemeen nut beogende instelling te zien is

Voeg hier bedrijfsdocumenten toe

* Voeg grotere documenten of documenten met meerdere pagina's aan het eind van dit formulier toe.


Telefoonnummer overdag (mochten we vragen hebben):_________________________________________________________________

Geldig e-mailadres:_________________________________________________________________

Een geldig e-mailadres moet worden opgegeven zodat Domeinservices contact kan opnemen. Het opgegeven e-mailadres mag niet zijn gekoppeld aan het/de domein(en) waarvoor een dispuut wordt aangevraagd.

Ik verzoek dat Domeinservices de gegevens van de Registrant verifieert en contact opneemt met de huidige registerhouder om te proberen de domeinnaam weer over te dragen naar mijn account. Ik verklaar en bevestig dat ik de hierboven genoemde registrant ben, of, indien niet de registrant, dan de bevoegde aanvrager van de registrant. Ik ga ermee akkoord dat noch de registerhouder noch de aan hem gelieerde partners zullen gehouden worden aan de betaling van enig bedrag aan mij of aan een andere partij voor acties die ondernomen worden ingevolge dit verzoek. Ik doe hierbij afstand van alle claims met betrekking tot dit verzoek die gesteld worden tegen de registerhouder of de aan hem gelieerde partners. Bovendien ga ik ermee akkoord de registerhouder en zijn partners te verdedigen en vrijwaren tegen eventue(e)l(e) verlies, aansprakelijkheid, schade kosten of uitgaven (waaronder redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit eventuele vorderingen, handelingen of eisen van derden met betrekking tot dit verzoek, deze toestemming of eventuele andere handelingen die in dit kader zijn uitgevoerd door de registerhouder.

Als het door de staat uitgereikte document met foto of de bedrijfslegitimatie die u hebt geleverd veranderd blijkt of geen geldig legitimatiebewijs vormt, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens naar goeddunken kunnen uitwisselen met andere registerhouders of justitie en politie.

Gesigneerde naam:_____________________________________________________
Datum: __________________________________

(Handtekening registrant of geautoriseerde aanvrager)

Naam in blokletters:____________________________________________________________

Herzien: 31/03/2010
Copyright © 2019 GoDaddy.com, LLC. Alle rechten voorbehouden.