GoDaddy

OVEREENKOMST TOT WIJZIGING VAN REGISTRANT

Laatst herzien: 4/11/2019

LEEST U A.U.B. DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN

1. OVERZICHT

Deze Overeenkomst over wijziging van de registrant van een domeinnaam (deze "Overeenkomst") wordt aangegaan tussen GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") en u, en gaat in vanaf de datum van elektronische acceptatie. Deze Overeenkomst bevat de voorwaarden voor uw gebruik van de GoDaddy Registrantwijzigingsservices (de "Services") om een geregistreerde domeinnaam over te dragen van een huidige registrant (de "Huidige registrant") naar een nieuwe registrant (de "Nieuwe registrant"), en is van toepassing op zowel de Huidige registrant als de Nieuwe registrant.

Uw elektronische acceptatie van deze Overeenkomst houdt in dat u deze Overeenkomst, de GoDaddy Universele servicevoorwaarden, de Domeinnaamregistratieovereenkomst en het Uniforme beleid voor de beslechting van geschillen inzake domeinnamen, die daarvan middels verwijzing deel uitmaken, hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt daaraan gebonden te zijn.

Met "wij", "ons" of "onze" wordt GoDaddy bedoeld. De termen "u", "uw", "Gebruiker" of "klant" verwijzen naar elke persoon of entiteit die deze Overeenkomst accepteert. Niets in deze Overeenkomst mag worden aangemerkt als het toekennen van rechten of voordelen aan derden.

GoDaddy kan deze Overeenkomst, en de beleidsregels of overeenkomsten die hierin zijn opgenomen, naar eigen goeddunken en op elk moment wijzigen of aanpassen, en dergelijke wijzigingen of aanpassingen zijn onmiddellijk van kracht na publicatie op de GoDaddy-website (deze "Site"). U erkent en stemt ermee in dat (i) GoDaddy u op de hoogte kan stellen van dergelijke wijzigingen of aanpassingen door deze te publiceren op deze Site en dat (ii) uw gebruik van deze Site of de Services op deze Site na invoering van dergelijke wijzigingen of aanpassingen (zoals aangegeven door de datum "Laatstelijk herzien" boven aan deze pagina) inhoudt dat u deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien accepteert. Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien, dan dient u deze Site of de Services op deze Site niet te gebruiken (of niet verder te gaan met het gebruik ervan). Daarnaast kan GoDaddy u van tijd tot tijd via e-mail informeren over wijzigingen of aanpassingen van deze Overeenkomst. Het is daarom van groot belang dat u de gegevens van uw shopper-account ("Shopper-account"), inclusief uw e-mailadres, up-to-date houdt. GoDaddy aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het niet ontvangen van een e-mailmelding als een dergelijke fout het gevolg is van een onjuist of verouderd e-mailadres.

GoDaddy is een door de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") geaccrediteerde registerhouder. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat GoDaddy als ICANN-geaccrediteerde registerhouder gebonden is aan een overeenkomst met ICANN. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat GoDaddy deze Overeenkomst kan wijzigen om haar overeenkomst met ICANN na te leven, evenals andere voorwaarden die zijn uiteengezet door (i) ICANN en/of (ii) het voor het topleveldomein ("TLD") of landcode-topleveldomein ("ccTLD") in kwestie toepasselijke register. Binnen deze Overeenkomst verwijzen de termen “register", “Register", “registratiebeheerder" of “Registratiebeheerder" naar het voor het TLD of ccTLD in kwestie toepasselijke register. Klik hier om de sponsorende registerhouder te zien.

2. WIJZIGINGSPROCEDURE VAN REGISTRANT EN OVERDRACHTPROCES; DE ROL VAN GoDaddy

De Huidige Registrant en de Nieuwe Registrant verklaren beide dat ze deze Overeenkomst aangaan uit hun eigen vrije wil. De Huidige registrant en de Nieuwe Registrant erkennen en aanvaarden dat GoDaddy’s enige rol in verband met deze Overeenkomst is die van verwerker van wijzigingen van de registrantgegevens en/of van de overdracht van het registratieverzoek voor de domeinnaam en dat GoDaddy’s enige verantwoordelijkheid uit hoofde van deze Overeenkomst is de elektronische wijziging van de registrantgegevens en/of de overdracht van de registratie voor de domeinnaam te verwerken. De Huidige Registrant en de Nieuwe Registrant aanvaarden volledige verantwoordelijkheid voor de rechtsgeldigheid van wijziging van de registrantgegevens en/of de overdracht van de domeinnaam.

Wij wijzen u op het volgende:

  1. Door een naamswijzigingstransactie aan te gaan erkent en aanvaardt u dat de domeinnaam niet binnen zestig (60) dagen na uitvoering van de naamswijzigingstransactie mag worden overgedragen aan een andere domeinnaamregisterhouder (de "Overdracht verboden periode"). Als derhalve de huidige registrant of de nieuwe registrant verwacht dat de domeinnaam moet worden overgebracht naar een andere domeinnaamregisterhouder binnen zestig (60) dagen na uitvoering van de naamswijzigingstransactie, dienen de huidige registrant en de nieuwe registrant eerst de overdracht van de domeinnaam naar de nieuwe domeinnaamregisterhouder en daarna een eventueel gewenste wijziging van de tenaamstelling van de domeinnaam te bewerkstelligen.

  2. Daarnaast, in geval dat de domeinnaam is onderworpen aan een latere wijziging van de transactie van de registrant binnen de periode waarin transacties verboden zijn, zal de periode waarin transacties verboden zijn weer aanvangen bij voltooiing van de volgende wijziging van de transactie van de registrant.

A. Wijzigingsprocedure tenaamstelling registrant

Zodra de Huidige Registrant verzoekt om wijziging van de tenaamstelling van de registratie, stuurt GoDaddy de Huidige Registrant en de Nieuwe Registrant een e-mail ter bevestiging. Beide partijen moeten expliciet erkennen en instemming leveren aan de wijziging van de registrantgegevens zodat de wijzigingen kunnen worden goedgekeurd. De Huidige en Nieuwe Registrant ontvangen e-mails betreffende de wijziging en dienen door een startpagina te klikken waar (1) de Huidige Registrant de domeinen en de registrantgegevens dient te controleren; de Huidige Registrant dient zich ook binnen 60 dagen van de transferlock af te melden als de bedoeling is om het domein naar een andere registerhouder over te brengen, en (2) de Nieuwe Registrant dient de domeinen en de wijzigingen van de registrantgegevens te controleren; Nieuwe Registrant dient een nieuwe registrantovereenkomst aan te gaan met GoDaddy (indien van toepassing). De Huidige Registrant en de Nieuwe Registrant moeten de voorwaarden van de wijziging van registranttransactie binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de bevestigings-email bevestigen. In het geval dat de Huidige Registrant of de Nieuwe Registrant de voorwaarden van de wijziging van de registranttransactie niet binnen die vijf (5) dagen bevestigt, erkent u en gaat u ermee akkoord dat de wijziging niet zal geschieden en het verzoek tot wijziging van de registrantgegevens zal verlopen, waardoor de Huidige Registrant het proces opnieuw moet beginnen.

Na voltooiing van de naamswijzigingstransactie zal GoDaddy een e-mail sturen naar de Huidige/Voorgaande Registrant en de Nieuwe Registrant waarin de in deze Overeenkomst overwogen wijziging van de tenaamstelling van de registrant wordt bevestigd. Als de Huidige Registrant bezwaren heeft tegen de wijziging van registrant, aanvaardt de Huidige Registrant volledige verantwoordelijkheid voor het beantwoorden van een dergelijke e-mail en zal hij GoDaddy in kennis stellen van dergelijke bezwaren binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van de e-mail. De Huidige Registrant verklaart GoDaddy te zullen bevrijden van en vrijwaren tegen problemen die voortvloeien uit een al dan niet opzettelijk onjuiste wijziging van registrant, uitgevoerd door de Huidige Registrant of door anderen namens de Huidige Registrant.

B. Overdrachtsproces

Zodra de Huidige Registrant verzoekt om een overdracht, stuurt GoDaddy de Nieuwe Registrant een e-mail ter bevestiging. De nieuwe registrant moet zich aanmelden bij zijn account en de voorwaarden voor de wijziging van de tenaamstelling moet bevestigen binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bevestigingse-mail. In het geval dat de nieuwe registrant de voorwaarden voor de overdrachttransactie niet bevestigt binnen een dergelijke periode van tien (10) dagen, erkent en aanvaardt u dat de overdracht niet zal plaatsvinden en dat zowel de transactie-id als de beveiligingscode voor de overdracht zal vervallen, zodat de huidige registrant het registratieproces opnieuw moet doorlopen.

3. VERKLARINGEN EN GARANTIES VAN DE HUIDIGE REGISTRANT EN DE NIEUWE REGISTRANT

Door deze Overeenkomst elektronische te accepteren, verklaart en garandeert u hierbij dat, namens de huidige registrant en de nieuwe registrant aanvaarden, dat u het recht, de bevoegdheid en de rechts- en handelingsbevoegdheid hebt om deze Overeenkomst namens respectievelijk de huidige of de nieuwe registrant aan te gaan en dat zij geen van de rechten, aanspraken of belangen die onderwerp zijn van deze Overeenkomst hebben overgedragen aan een andere persoon of rechtspersoon. U verklaart en garandeert verder dat, als de shopper van uw Shopper Account, u hierbij expliciet geautoriseerd bent door de registrant van de domeinnaam/namen in uw Shopper Account om op te treden als de Bevoegde Agent voor het hier omschreven doel.

4. RECHTSOPVOLGERS EN RECHTVERKRIJGENDEN

Deze Overeenkomst is bindend en treedt in werking ten gunste van partijen bij deze Overeenkomst, evenals hun respectievelijke erfgenamen, opvolgers en rechtverkrijgenden.

5. ONTSLAG EN KWIJTING

De huidige registrant sluit de volgende overeenkomsten met GoDaddy: Universele servicevoorwaarden, Domeinnaamregistratieovereenkomst, Uniforme domeinnaam geschillenregeling, en alle met de domeinnaam verband houdende overeenkomsten (gezamenlijk de "Registratieovereenkomsten"). De Huidige Registrant (i) erkent en aanvaardt dat hij niet gerechtigd is restituties te ontvangen en geen betalingen verschuldigd is in verband met de registratieovereenkomsten en (ii) ontslaat en vrijwaart GoDaddy hierbij van alle aansprakelijkheden en verplichtingen jegens de Huidige Registrant in verband met de Registratieovereenkomsten.

6. BEPERKINGEN VAN GoDaddy'S AANSPRAKELIJKHEID JEGENS DE NIEUWE REGISTRANT

De nieuwe registrant aanvaardt volledige verantwoordelijkheid en erkent en aanvaardt dat GoDaddy niet aansprakelijk is voor:

  1. De feitelijke registratie van de domeinnaam van de huidige registrant.
  2. Het wettelijk recht en de mogelijkheid van de huidige registrant om de registratie van de domeinnaam over te dragen aan de nieuwe registrant.
  3. Alle situaties die bestonden vóór deze Overeenkomst of zich kunnen voordoen, die ertoe leiden dat de overdracht van de registratie van de domeinnaam aan de nieuwe registrant wordt vertraagd of verhinderd.
  4. De geldigheid en/of uitvoerbaarheid van het recht van de nieuwe registrant op de registratie van de domeinnaam na voltrekking van de overdracht.

7. AANVULLENDE BEPERKINGEN OP GoDaddy'S AANSPRAKELIJKHEID

IN AANVULLING OP DE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ALS BEPAALD IN DIT ARTIKEL VAN DE BOVENSTAANDE UNIVERSELE VOORWAARDEN, VERKLAREN ZOWEL DE HUIDIGE REGISTRANT ALS DE NIEUWE REGISTRANT DAT GoDaddy IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZAL WORDEN GEHOUDEN VOOR (A) OPSCHORTING, VERLIES OF WIJZIGING VAN DE DOMEINNAAMREGISTRATIE, ONGEACHT DE HANDELINGEN VAN PARTIJEN BIJ DEZE OVEREENKOMST, (B) HET GEBRUIK VAN DE DOMEINNAAMREGISTRATIE OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN OF PROFITEREN VAN DE DOMEINNAAMREGISTRATIE, DOOR ENIGE PARTIJ BIJ DEZE OVEREENKOMST; (C) ONDERBREKINGEN VAN HET BEDRIJF VAN DE HUIDIGE REGISTRANT OF DE NIEUWE REGISTRANT, (D) VERTRAAGDE OF ONDERBROKEN TOEGANG TOT DE WEBSITE VAN GoDaddy OF ANDERE WEBSITES, (E) HET NIET LEVEREN, VERKEERD LEVEREN, BESCHADIGEN, VERNIETIGEN OF ANDERSZINS WIJZIGEN VAN DATA, (F) HET VERWERKEN VAN DEZE AANVRAAG OF EEN ANDERE SERVICEAANVRAAG OF VERZOEK OM SERVICE AAN GoDaddy, OF (G) TOEPASSING VAN EEN GESCHILLENREGELING OF DE REGELINGEN EN PROCEDURES ALS INGESTELD DOOR ICANN, RECHTSOPVOLGERS VAN ICANN OF EEN ANDERE TOEZICHTHOUDER.

8. ADVOCATENKOSTEN

In geval van een geschil voortvloeiend uit deze Overeenkomst zal de winnende partij de redelijk gemaakte proces- en advocatenkosten vergoed krijgen.

9. BEPALINGEN DIE SPECIFIEK VAN TOEPASSING ZIJN OP .US REGISTRATIES

U verbindt zich de .US Registry NeuStar en haar bestuurders, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers, agenten, gelieerde ondernemingen en aandeelhouders te vrijwaren van en te verdedigen tegen alle aanspraken, processen, vorderingen, andere procedures, schadeclaims, schuldvorderingen, kosten en onkosten van welke aard dan ook, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten en verschotten, voortvloeiend uit of verband houdend met (i) de domeinnaamregistratie van de registrant en (ii) het gebruik van een geregistreerde .US-domeinnaam.

De nieuwe registrant verklaart dat hij voldoet aan de volgende Nexus-kwalificatiecriteria voor registratie van een .US domeinnaam.

A. Registrant moet:

  1. Een natuurlijke persoon (i) die Amerikaans staatsburger is, (ii) permanent verblijft in de Verenigde Staten van Amerika of bezittingen of gebiedsdelen van de Verenigde Staten van Amerika, of (iii) zijn primaire verblijfplaats heeft in de Verenigde Staten van Amerika of een gebiedsdeel van de Verenigde Staten van Amerika, of;

  2. Een rechtspersoon of organisatie die (i) is opgericht in een (1) van de vijftig (50) staten van de VS, het District Columbia of een van de koloniën of gebiedsdelen van de Verenigde Staten, of (ii) is opgericht of anderszins gesticht naar het recht van een staat van de Verenigde Staten van Amerika, het District Columbia of een van de gebiedsdelen van de VS (waaronder een federale, staats- of lokale overheid van de Verenigde Staten of een staatkundig onderdeel daarvan, en niet-commerciële organisaties gevestigd in de Verenigde Staten), of;

  3. Een buitenlandse rechtspersoon of organisatie met een bona fide aanwezigheid in de Verenigde Staten van Amerika of bezittingen of gebiedsdelen van de Verenigde Staten die (i) regelmatig wettige activiteiten (verkoop van goederen of diensten of andere al dan niet zakelijke activiteiten, waaronder not-for-profit activiteiten) onderneemt in de Verenigde Staten of (ii) in de Verenigde Staten een kantoor of andere vestiging aanhoudt.

B. De naamservers die voor alle .US-domeinnamen zijn geregistreerd, moeten zich binnen de Verenigde Staten bevinden of in een van de bezittingen of gebiedsdelen daarvan.

De Nieuwe Registrant verklaart voorts dat GoDaddy heeft verzocht om specifieke informatie over hoe de Registrant voldoet aan het Nexus-criterium en dat de Registrant dergelijke informatie vrijwillig heeft verstrekt. De Nieuwe Registrant begrijpt en aanvaardt dat dergelijke informatie zal worden gecontroleerd en zal worden gedeeld met het .US-register.

De nieuwe registrant erkent en aanvaardt dat als dergelijke informatie niet kan worden gecontroleerd, of als de nieuwe registrant niet langer voldoet aan de Nexus-criteria, de geregistreerde domeinnaam met onmiddellijke ingang zal worden geannuleerd.

10. TITELS EN KOPPEN; ONAFHANKELIJKE CONVENANTEN; SCHEIDBAARHEID

De titels en kopjes van deze Overeenkomst zijn uitsluitend ter verhoging van het leesgemak en om verwijzingen te vergemakkelijken en zullen op geen enkele manier worden gebruikt om de overeenkomst tussen de partijen op andere manier uit te leggen of te interpreteren dan hierin uiteengezet. Alle convenanten en afspraken in deze Overeenkomst worden in alle gevallen geïnterpreteerd als afzonderlijke en onafhankelijke convenanten of afspraken. Als een rechtbank of bevoegde rechterlijke instantie meent dat een bepaling van deze Overeenkomst (gedeeltelijk) onwettig, ongeldig of anderszins onafdwingbaar is, worden de overige bepalingen (of delen daarvan) daardoor niet aangetast, en blijven deze geldig en afdwingbaar voor zover wettelijk toegestaan.

11. DEFINITIES; GESCHILLEN

Termen met een hoofdletter die in deze Overeenkomst worden gebruikt, maar niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Universele Servicevoorwaardenovereenkomst. In geval van discrepantie tussen de bepalingen van deze Overeenkomst en de bepalingen van de Universele Servicevoorwaardenovereenkomst, prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst.

Copyright © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC Alle rechten voorbehouden.