GoDaddy

Back-up Serviceovereenkomst
Laatst herzien: 4 april 2019

LEEST U A.U.B. DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN.

1. OVERZICHT

Deze Certificaat service-overeenkomst (deze "Overeenkomst") wordt aangegaan tussen GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company en u en gaat in vanaf de datum van elektronische acceptatie. Deze Overeenkomst bevat de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op uw gebruik van de Back-up-services van GoDaddy (de "Services"), en vormt de volledige overeenkomst tussen u en GoDaddy betreffende het onderwerp van deze overeenkomst.

Met de elektronische aanvaarding van deze Overeenkomst geeft u te kennen dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrepen en dat u erkent en aanvaardt dat u gebonden bent deze Overeenkomst, onze Algemene servicevoorwaarden, die hierin middels deze verwijzing is vervat, en alle andere overeenkomsten of beleidsvoorschriften die hieronder staan vermeld en deel van uitmaken.

2. OMSCHRIJVING VAN SERVICES

Algemene omschrijving. GoDaddy Back-up-services leveren website back-ups voor uw website- en databasebestanden (de "Inhoud") die staan op uw GoDaddy of websites van derde partijen ("Sites").

Beperkingen. De Services leveren geen back-ups voor bestanden groter dan 4 gigabytes (GB) en voor tijdelijke cache-bestanden en mappen.

Toegang tot sites. Om toegang tot deze Services te krijgen, vereist GoDaddy toegang tot uw Sites via sFTP, sFTP (SSH-sleutel) of FTP voor het instellen van geplande back-ups voor uw inhoud. Uw geeft GoDaddy toestemming om uw Sites op de bovenstaande manier te benaderen om de Services te faciliteren en te beheren.

Opslag van Inhoud.GoDaddy slaat de back-ups van uw Inhoud beveiligd offsite via een derde partij cloud-leverancier op, of in GoDaddy datacentra. GoDaddy behoudt zich het recht voor om te bepalen waar uw Inhoud wordt opgeslagen.

Beschikbare opslagruimte. Als onderdeel van de Service, ontvangt u een vooraf bepaalde hoeveelheid opslagruimte zodat GoDaddy back-ups van uw Inhoud kan uitvoeren. Als u deze opslagruimte overschrijdt, dan stopt GoDaddy met het aanmaken van nieuwe back-ups totdat u extra opslagruimte aanschaft voor uw site, of uw hieronder vermelde quota aanpast. U kunt wanneer u maar wilt de hoeveelheid opslagruimte upgraden of downgraden, afhankelijk van uw wensen.

Duur back-up.GoDaddy slaat de afgelopen 30 dagen van Inhoud back-ups op een continue basis op en blijft dit gedurende 30 dagen doen nadat het product is geannuleerd. 

Back-upbeheer. Als onderdeel van de Services, kunt u uw back-ups beheren vanaf uw Account door het bekijken, downloaden, herstellen en verwijderen van uw inhoud. U kunt ook de frequentie van uw back-ups beheren, dat wil zeggen dagelijks, om de twee dagen, wekelijks of maandelijks. GoDaddy blijft back-ups maken van uw Inhoud volgens de door u opgegeven frequentie, totdat uw Services-abonnement wordt geannuleerd of wanneer u geen opslagruimte meet heeft in uw Services-pakket.

3. UW VERPLICHTINGEN; VERKLARINGEN EN GARANTIES

Misbruikactiviteiten en andere dreigingen.  U erkent en gaat ermee akkoord dat u onze servers en uw Sites niet mag gebruiken als een bron, tussenpersoon, antwoordadres of adres van bestemming van of voor mailbommen, opzettelijke overbelasting van internet, het onklaar maken van pakketten, de weigering van services en ander misbruik die de stabiliteit van ons netwerk in gevaar brengen, of die de systemen beschadigen van, of onderbreking veroorzaken van internetdiensten aan, GoDaddy, onze klanten of die van derde partijen. Het hacken van servers of het plegen van andere inbreuken op de beveiliging is verboden en wij behouden ons het recht voor om websites die informatie over hacken of links naar dergelijke informatie bevatten te verwijderen. Het gebruik van uw Sites als anonieme gateway is verboden. Wij verbieden het gebruik van op onze servers uit te voeren software of scripts die ertoe leiden dat de server boven een aanvaardbaar niveau wordt belast, zoals door ons te bepalen. U aanvaardt dat wij ons het recht voorbehouden om uw Sites tijdelijk of permanent van onze servers te verwijderen, indien u deze Overeenkomst schendt en/of sprake is van activiteiten die de stabiliteit van ons netwerk bedreigen. U erkent en aanvaardt dat alle Sites verbonden met uw gebruik kunnen worden verwijderd, indien een van deze Sites de bepalingen in deze Overeenkomst schendt.  U erkent en aanvaardt ook dat GoDaddy zich het recht voorbehoudt om uw Inhoud te scannen op malware en andere schadelijke inhoud, en dat, als dergelijke inhoud wordt gevonden, dit kan worden verwijderd voor beveiligingsdoeleinden. 

Opslag en beveiliging.  Hoewel de Services zijn bedoeld voor het maken van back-ups van uw Inhoud zodat er geen blijvende schade aan of verlies van uw Inhoud is, raden wij u aan om ook andere maatregelen te nemen, zoals het onderhouden van een onafhankelijk archief en reservekopieën van uw Inhoud. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van de Inhoud die via uw gebruik van de Service wordt doorgegeven, behalve waar uitdrukkelijk wordt aangegeven via deze Overeenkomst.