GoDaddy

OVEREENKOMST LIDMAATSCHAP VEILINGEN

Laatst herzien: 27/11/2019

LEEST U A.U.B. DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN.

1. OVERZICHT

Deze GoDaddy Veilingenlidmaatschapsovereenkomst (deze "Overeenkomst") wordt aangegaan tussen GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") en u, en gaat in vanaf de datum van elektronische acceptatie. Deze Overeenkomst bevat de voorwaarden voor uw gebruik van de GoDaddy Veilingenservices ("GoDaddy Veilingen" of de "Services").

Uw elektronische acceptatie van deze Overeenkomst houdt in dat u deze Overeenkomst, evenals de GoDaddy Universele servicevoorwaarden-overeenkomst die daarvan middels verwijzing deel uitmaakt, hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt daaraan gebonden te zijn.

Met "wij", "ons" of "onze" wordt GoDaddy bedoeld. De termen "u", "uw", "Gebruiker" of "klant" verwijzen naar elke persoon of entiteit die deze Overeenkomst accepteert. Niets in deze Overeenkomst mag worden aangemerkt als het toekennen van rechten of voordelen aan derden.

GoDaddy kan deze Overeenkomst, en de beleidsregels of overeenkomsten die hierin zijn opgenomen, naar eigen goeddunken en op elk moment wijzigen of aanpassen, en dergelijke wijzigingen of aanpassingen zijn onmiddellijk van kracht na publicatie op de GoDaddy-website (deze "Site"). U erkent en stemt ermee in dat (i) GoDaddy u op de hoogte kan stellen van dergelijke wijzigingen of aanpassingen door deze te publiceren op deze Site en dat (ii) uw gebruik van deze Site of de Services op deze Site na invoering van dergelijke wijzigingen of aanpassingen (zoals aangegeven door de datum "Laatstelijk herzien" boven aan deze pagina) inhoudt dat u deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien accepteert. Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien, dan dient u deze Site of de Services op deze Site niet te gebruiken (of niet verder te gaan met het gebruik ervan). Daarnaast kan GoDaddy u van tijd tot tijd via e-mail informeren over wijzigingen of aanpassingen van deze Overeenkomst. Het is daarom van groot belang dat u de gegevens van uw account ("Account"), inclusief uw e-mailadres, up-to-date houdt. GoDaddy aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het niet ontvangen van een e-mailmelding als een dergelijke fout het gevolg is van een onjuist of verouderd e-mailadres.

2. OMSCHRIJVING VAN SERVICES

De Diensten worden slechts verleend om het kopen en verkopen van huidige domeinnamen te vergemakkelijken, niet voor de aankoop of verkoop van daaraan verbonden website-inhoud. GoDaddy biedt een omgeving en een transactiefacilitatieproces. GoDaddy is geen veilingmeester of een escrow-agent. Hoewel het proces zich voordoet in een 'veiling-achtig' format, is GoDaddy niet de eigenaar van de op de website vermelde domeinnamen. Dientengevolge heeft GoDaddy geen zeggenschap over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de genoemde domeinnamen. De genoemde domeinnamen kunnen te allen tijde door de Verkoper of door GoDaddy worden ingetrokken.

U erkent en gaat ermee akkoord dat indien u betrokken bent bij een transactie met een veilingverkoopprijs van vijfduizend dollar (4.508,57 €) of meer, uw transactie kan worden afgehandeld door de derde-escrow-service Escrow.com. Uw elektronische akkoordverklaring met deze Overeenkomst betekent dat u de Algemene Escrow-instructies van Escrow.com hebt gelezen en begrepen en dat u erkent dat u daaraan geboden bent. Daarnaast erkent en aanvaardt u dat GoDaddy persoonsgegevens bekend mag maken aan Escrow.com, maar uitsluitend ten behoeve van het faciliteren van de transactie.

U erkent en aanvaardt dat als u een transactie aangaat met een veiling-verkoopprijs van minder dan vijfduizend dollar (4.508,57 €), uw transactie wordt afgehandeld via het "Transactieverzekering"-procedure van GoDaddy. GoDaddy zal de aankoopprijs aan de Verkoper terugbetalen, verminderd met de van toepassing zijnde commissie en vergoedingen, binnen ongeveer 20 dagen na ontvangst van het geld van de Koper, behalve in het geval van een geschil of wanneer er vermoed wordt dat het om een frauduleuze betaling gaat.

Voor Domeinmakelaarservice-transacties, als onderdeel van de "Transactieverzekering"-procedure van GoDaddy, zal GoDaddy de betaling van de volledige overeengekomen aankoopprijs aan de Verkoper overmaken binnen ongeveer 20 dagen na het ontvangen van geld van de Koper, behalve in het geval van een geschil of wanneer de betaling vermoedelijk frauduleus is, zoals bepaald door GoDaddy naar eigen goeddunken.

Door de "Transactieverzekering"-procedure van GoDaddy te gebruiken, autoriseert u GoDaddy om handelingen namens u uit te voeren om de transactie af te ronden. GoDaddy gebruikt uw tegoeden niet voor onze bedrijfskosten of andere zakelijke doeleinden en stelt niet vrijwillig gelden beschikbaar aan haar crediteuren in geval van faillissement of om enige andere reden. U erkent en gaat ermee akkoord dat GoDaddy geen bank is en dat de "Transactieverzekering"-procedure een service is voor de verwerking van betalingen, en geen bankservice. Voorts erkent u en gaat u ermee akkoord dat GoDaddy met betrekking tot uw gelden niet optreedt als trustee, fiduciair of escrow agent.

GoDaddy is niet verantwoordelijk en sluit hierbij elke aansprakelijkheid uit voor gevallen waarin de transactie van de domeinnaam niet wordt voltooid vanwege niet-nakoming door de Koper of de Verkoper, of doordat de Koper of de Verkoper de transactie niet heeft voltooid. De Koper krijgt pas recht op de registratie van een domeinnaam nadat de transactie is voltooid.

U erkent en aanvaardt dat wij, uitsluitend ter onzer beoordeling, de duur van de veiling kunnen verlengen als biedingen zijn ingediend tijdens de laatste momenten van de veiling, om potentiële kopers de mogelijkheid te geven om te bieden vóór het einde van de veiling.

We behouden het recht om domeinnamen te screenen vóór opname in de lijst, en wij mogen, uitsluitend ter onzer beoordeling, elke domeinnaam om welke reden dan ook uitsluiten, inclusief, maar niet beperkt tot: a) schending van deze overeenkomst of de Universele Servicevoorwaarden; of b) inbreuk, of potentiële inbreuk van een intellectueel eigendomsrecht van een derde partij.

Als u ervoor kiest om via een papieren cheque te betalen, erkent en aanvaardt u dat er verwerkingskosten voor cheque's in rekening worden gebracht voor een bedrag van vijfentwintig dollar ($ 25), elke keer wanneer er een Amerikaanse cheque wordt afgedrukt.

Cadeaubonnen mogen niet worden gebruikt om veilinglidmaatschappen of geveilde zaken te kopen.

OM WIJZIGINGEN AAN DE REGISTRANTGEGEVENS AF TE HANDELEN, TIJDENS EN NA DE VERKOOP VAN EEN DOMEINNAAM, ALS KOPER OF VERKOPER, EN IN OVEREENSTEMMING VAN HET BELEID WIJZIGING REGISTRANT VAN ICANN, GAAT U ERMEE AKKOORD OM GoDaddy ALS UW TOEGEWEZEN AGENT TE ACCEPTEREN MET ALS ENIG DOEL HET NADRUKKELIJK TOESTEMMEN VOOR MATERIELE WIJZIGINGEN AAN DE REGISTRATIE-CONTACTGEGEVENS, NAMENS U. "TOEGEWEZEN AGENT" BETEKENT EEN PERSOON OF ENTITEIT DIE DE VOORGAANDE OF NIEUWE REGISTRANT UITDRUKKELIJK TOESTEMMING VERLEENT OM EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN REGISTRANT NAMENS HEM/HAAR GOED TE KEUREN.

3. UW VERPLICHTINGEN (VERKOPER EN KOPER)

U gaat ermee akkoord dat u alle formulieren en verzoeken om informatie die GoDaddy tijdens het proces aan u verstrekt nauwkeurig, correct en eerlijk zult invullen. U gaat ermee akkoord dat GoDaddy niet verantwoordelijk is voor door u verstrekte onjuiste of misleidende informatie, ongeacht of dit met opzet of abusievelijk is gebeurd.

U gaat ermee akkoord dat u GoDaddy binnen vijf (5) werkdagen informeert indien zich wijzigingen voordoen in de gegevens die u hebt ingevuld. U dient er zelf voor te zorgen dat deze gegevens actueel en juist zijn. Indien u, om welke reden dan ook, GoDaddy niet van meet af aan en voortdurend voorziet van nauwkeurige en betrouwbare informatie, wordt dit beschouwd als een materiële niet-nakoming van deze Overeenkomst. Indien u, om welke reden dan ook, niet binnen vijf (5) werkdagen antwoordt op vragen van GoDaddy om de geldigheid van door u verstrekte informatie te bepalen, wordt dit eveneens beschouwd als een materiële niet-nakoming van deze Overeenkomst.

4. SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR HET VERKOPEN/VERMELDEN VAN DOMEINNAMEN

U kunt de Services gebruiken om domeinnamen te vermelden waarvan u de eigendomsrechten wilt verkopen en die u kunt overdragen in overeenstemming met uw verplichtingen krachtens deze Overeenkomst. Door de Services voor dergelijke doeleinden te gebruiken verklaart en garandeert u het volgende:

 1. U hebt alle rechten, titels en belangen in de domeinnaam die nodig zijn om de transactie uit te voeren;
 2. U kunt de domeinnaam gratis en vrij van verplichtingen, aansprakelijkheid, voorrechten of andere bezwaren overdragen;
 3. De domeinnaam maakt geen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een ander; en
 4. U hebt het recht de domeinnaam over te dragen in overeenstemming met uw verplichtingen krachtens deze Overeenkomst.

U verklaart tevens dat de domeinnaam op dit moment, noch in de nabije toekomst, onderwerp is of zal zijn van een geschil waarop het Uniforme beleid voor de beslechting van geschillen van toepassing is, of soortgelijke procedures. Indien u niet in staat bent of verzuimt aan uw verplichtingen op grond van deze Overeenkomst te voldoen, behoudt GoDaddy zich uitdrukkelijk het recht voor de registratie van uw domeinnamen of een deel daarvan met onmiddellijke ingang te verwijderen zodra GoDaddy constateert dat u niet aan uw verplichtingen hebt voldaan.

U kunt uw domeinnaam vermelden gedurende elke termijn die op de website wordt aangeboden. U verplicht zich de vermeldingskosten te betalen die verbonden zijn aan de door u ten tijde van de vermelding gekozen termijn. U kunt ervoor kiezen de vermelding aan te vullen met diverse aanvullende services, zoals de vermelding van Extra categorieën, vermelding van Uitgelichte categorieën, of Koop nu-opties. Door gebruik te maken van de aanvullende services stemt u ermee in extra kosten te betalen die GoDaddy voor de aanvullende services in rekening kan brengen. GoDaddy behoudt zich het recht voor de prijzen te allen tijde te wijzigen. Indien u via de Services een Koper vindt, moet de transactie worden uitgevoerd binnen de Services. Voor elke binnen de Services uitgevoerde transactie bent u verplicht GoDaddy transactiekosten te betalen in overeenstemming met het hier gepubliceerde kostenoverzicht. Dergelijke transactiekosten zijn rechtstreeks verschuldigd aan GoDaddy, tenzij de transactie wordt verwerkt door een externe escrow service, in welk geval alle kosten worden betaald aan die externe escrow service. Naast eventuele transactiekosten gaat u akkoord met betaling aan GoDaddy of, waar van toepassing, de externe escrow service, van bemiddelingskosten of andere bankkosten die door de bank van de Koper in rekening worden gebracht voor de betreffende transactie.

U stemt ermee in de domeinnaam niet te verkopen aan een via de Services gevonden Koper zonder de Services te gebruiken om de transactie uit te voeren. Wanneer GoDaddy merkt dat u de Services omzeilt, behoudt GoDaddy zich het recht voor uw account te beëindigen en al uw vermeldingen te annuleren.

U erkent en stemt ermee in dat voor de namen van landcode-topleveldomeinen ("ccTLDs") unieke geschiktheidsvereisten kunnen gelden. Dienovereenkomstig moet u, voordat u een ccTLD verkoopt of vermeldt via de GoDaddy Veilingen, de toepasselijke registratieregels, beleidsregels en overeenkomsten voor het betreffende ccTLD doornemen om te controleren of u aan alle geschiktheidsvereisten voldoet (met inbegrip van de vereisten zoals vermeld in de Domeinnaamregistratieovereenkomst, indien van toepassing), zodat u de domeinnaam kunt overdragen na een geslaagde koop of goed bod op de GoDaddy Veilingen.

Als Verkoper mag u niet bieden op door u vermelde domeinnamen. Indien u een bod uitbrengt of laat uitbrengen op een domeinnaam die u hebt vermeld, wordt uw vermelding verwijderd van de site en kunnen per vermelding administratiekosten worden berekend. Uw account wordt geblokkeerd gedurende ons onderzoek naar "Onbehoorlijk bieden". Dit laatste is gedefinieerd als het bieden op eigen vermeldingen tegen andere bieders, of het bieden door personen die kennis hebben van en toegang hebben tot informatie over het item van de Verkoper, met de bedoeling om de uiteindelijke verkoopprijs van het item te verhogen. Onbehoorlijk Bieden is streng verboden en GoDaddy zal alle acties ondernemen die GoDaddy passend acht indien GoDaddy een geval van Onbehoorlijk Bieden signaleert.

Als Verkoper bent u verplicht om de transactie uit te voeren als de Koper zich ertoe verbindt om de domeinnaam te kopen voor een vaste prijs of via een Koop nu-optie, of als de Koper minimaal de bied- of reservingsprijs voldoet. Indien u de transactie om enigerlei reden niet uitvoert (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het niet-verplaatsen van de domeinnaam naar het account van GoDaddy indien Koper zich ertoe verbindt om de domeinnaam te kopen voor een vaste prijs of via een Koop nu-optie, of als de Koper minimaal de bied- of reservingsprijs voldoet), behoudt GoDaddy zich het recht voor (i) u kosten in rekening te brengen of (ii) uw lidmaatschap bij GoDaddy Veilingen te beëindigen (zoals GoDaddy geheel naar eigen goeddunken kan bepalen). Indien u ervoor kiest de "Push naar veiling"-optie te gebruiken, kunt u de verkoop van uw domeinnaam niet meer annuleren en dient u het eerste "bod" te aanvaarden indien er geen andere biedingen volgen wanneer de domeinnaam eenmaal op de Veiling wordt vermeld. Door betalingen via de Services te ontvangen, benoemt u GoDaddy tot uw agent om geld namens u te ontvangen en te storten.

Het geïnitieerde en geboekte bedrag op de depositorekening(en) vertegenwoordigt de betaling voor domeinnamen die zijn verkocht via de Services, onder aftrek van eventueel toepasselijke vergoedingen en/of terugbetalingen. Betalingen kunnen op elk moment geannuleerd of opgeschort worden vanwege terugboekingen of vermoeden van fraude. Om betalingen te ontvangen, moet u een begunstigde instellen en toewijzen aan uw account voor GoDaddy-veilingen.

https://www.godaddy.com/help/set-up-a-payee-account-3884

Een lijst met ondersteunde betaalmethoden, toepasselijke kosten en minimale betalingsdrempels zijn hier te vinden:

https://www.godaddy.com/help/about-payee-payment-thresholds-32022.

U moet mogelijk informatie verstrekken, inclusief, maar niet beperkt tot, belastinginformatie of informatie die uw identiteit bevestigt, om te voldoen aan alle toepasselijke wetten op basis van het land dat is aangegeven in de contact- of betalingssecties van uw begunstigderekening tijdens de installatie.

U machtigt GoDaddy hierbij tot het initiëren en boeken van vermeldingen op de stortingsrekening(en) die u aanwijst, beide (i) creditposten (positief) voor betalingen, en (ii) debetposten (negatief) om onterechte betalingen terug te boeken en/of onjuiste betalingen te corrigeren. De door u of de depositorekeninghouder(s) aan ons verleende machtiging blijft volledig van kracht tot wij of de bankinstelling schriftelijke een kennisgeving van u of de depositorekeninghouder(s) hebben ontvangen dat een dergelijke machtiging is herroepen of tot de beëindiging van uw account voor GoDaddy-veilingen.

U erkent en stemt ermee in dat het na het begin van de betalingen 1-5 werkdagen kan duren voordat deze op de stortingsrekening worden geplaatst, afhankelijk van de geselecteerde betalingsmethode en valuta. GoDaddy wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid in verband hiermee van de hand. De uitgever van uw betaalmethode of een tussenpersoon kan u extra kosten in rekening brengen om geld te ontvangen. Vraag de verstrekker van uw betaalmethode voor meer details.

Indien de verkochte domeinnaam niet is geregistreerd bij GoDaddy, zal GoDaddy de betaling van de opbrengst initiëren ongeveer twintig (20) dagen na ontvangst van het geld van de Koper. In beide gevallen erkent u en stemt u ermee in dat er een vertraging van enkele dagen kan optreden tussen het moment dat GoDaddy de betaling van de opbrengst initieert en het moment dat de opbrengst daadwerkelijk op de Depositorekening wordt geboekt, en GoDaddy sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid daarvoor uit.

De hierbij door de eigenaar van de begunstigderekening aan GoDaddy verleende machtiging blijft volledig van kracht en geldig, totdat GoDaddy schriftelijk bericht heeft ontvangen van de eigenaar van de begunstigderekening dat die machtiging is ingetrokken. Een dergelijk schrijven dient in elk geval op zodanige wijze te worden verstrekt dat GoDaddy een redelijke gelegenheid heeft op die intrekking te reageren, of zich uit te strekken totdat GoDaddy deze Overeenkomst schriftelijk opzegt.

In geval van een terugbetaling brengt GoDaddy het bedrag van de Betaling in mindering op de door de Verkoper opgegeven Betaalmethode. In geval van een groot aantal terugbetalingen, zoals bepaald door GoDaddy, behoudt GoDaddy zich het recht voor twintig procent (20%) van alle Betalingen van de Verkoper gedurende negentig (90) dagen vast te houden vanaf de datum waarop de Betaling moest worden verricht.

GoDaddy geeft de domeinnaam niet aan de Koper vrij voordat bericht is ontvangen dat de koopsom is geverifieerd.

5. SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR HET KOPEN/BIEDEN OP DOMEINNAMEN

Alle biedingen en aankopen zijn onderworpen aan de Overeenkomst over bod/koop/aanbod, die middels verwijzing hiervan deel uitmaakt. Als Koper bent u verplicht de transactie te voltooien indien u de domeinnaam voor een vaste prijs of via een Nu Kopen-format koopt, of indien u de hoogste bieder bent aan het eind van een veiling en uw bod gelijk is aan of hoger is dan het minimumbod of de reserveprijs. Indien u de transactie om enigerlei reden niet voltooit (waaronder begrepen, zonder enige beperking, het niet betalen van de koopprijs indien u de domeinnaam voor een vaste prijs of via een Nu Kopen-format koopt, of indien u de hoogste bieder bent aan het eind van een veiling en uw bod gelijk is aan of hoger is dan het minimumbod of de reserveprijs), behoudt GoDaddy zich het recht voor (i) u kosten in rekening te brengen of (ii) uw lidmaatschap bij GoDaddy Veilingen te beëindigen (zoals door geheel naar eigen goeddunken kan worden bepaald). Verkopers die hun domeinnaam op de lijst plaatsen als een "Aanbod/Tegenbod" kunnen, wanneer eenmaal een bod is uitgebracht, gebruik maken van de "Push naar Veiling"-optie, om hun domeinnaamvermelding op een Veilinglijst te plaatsen. Indien Verkoper gebruik maakt van deze optie op uw aanbod, wordt uw aanbod het eerste bod op die lijst. Als er geen (hoger) bod wordt uitgebracht, wordt u geacht de koper van die domeinnaam te zijn. Indien uw bod niet wordt "geaccepteerd" voor de "Push naar Veiling"-optie, wordt daarvan mededeling gedaan en heeft u de optie het bieden op die domeinnaam via de Veilingsite te laten verlopen. U bevestigt dat voor sommige domeinnamen extra registratiekosten in rekening kunnen worden gebracht. Voor deze domeinnamen wordt de verlengingsvergoeding opgeteld bij uw bod of Nu Kopen-prijs en vormt dit tezamen de koopprijs. U gaat ermee akkoord dat U door het voltooien van de transactie verantwoordelijk bent voor het betalen van de verlengingsvergoeding. GoDaddyGoDaddy kan naar eigen goeddunken van u verlangen dat u de betaling op een door ons gekozen manier aanbiedt, inclusief maar niet beperkt tot creditcard- of bankoverschrijving. Wanneer u een betaling eenmaal hebt verzonden, houdt GoDaddy deze gelden gedurende een voorgeschreven termijn onder zich, afhankelijk van de soort transactie, waarna GoDaddy de betaling aan Verkoper overmaakt. U kunt dit geld in geen geval terugtrekken of naar een andere ontvanger versturen, tenzij de oorspronkelijke transactie wordt geannuleerd. Indien de Verkoper de betaling weigert, wordt het geld, onder aftrek van de bij de prijsstructuur vermelde administratiekosten, aan U gerestitueerd. U gaat ermee akkoord dat GoDaddy niet verantwoordelijk is voor betalingen die door de Verkoper worden geweigerd. Voor Verlopen Veilingen zal GoDaddy het geld eerst via de Betaalmethode ontvangen die u hebt aangewezen. Als er onvoldoende saldo of ongeldige creditcardgegevens zijn, kan GoDaddy van u het resterende saldo verkrijgen door een van de betalingsmethoden die u heeft geregistreerd, in rekening te brengen. In geval van een terugboeking of terugbetaling door een creditcardbedrijf of andere betalingsprovider, of als we bepalen naar eigen goeddunken dat we de betaling niet kunnen innen of dit onwaarschijnlijk is, wordt elke bijbehorende domeinregistratie onmiddellijk beëindigd en/of wordt de domeinnaamregistratie overgedragen aan GoDaddy als de betalende entiteit voor de registratie. GoDaddy kan, naar eigen goeddunken, de teruggewonnen domeinnaam toekennen aan de volgende hoogste bieder in de betreffende veiling en deze bieder het hoogste biedbedrag in rekening brengen, of de domeinnaam onderwerpen aan een nieuwe veiling onder bieders bepaald door GoDaddy, of anderszins beschikken over de naam.

U erkent en aanvaardt dat GoDaddy uw unieke biedernummer kan publiceren wanneer een veiling waaraan u hebt deelgenomen wordt gesloten of beëindigd. Als Koper dient u ervoor te zorgen dat u met het gebruik van de domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van derden of toepasselijke wet- of regelgeving.

Sommige lijsten met domeinnamen kunnen verkeersgegeven ("Verkeersgegevens") en een waardebedrag ("Waardering") bevatten. De Verkeersgegevens en Waardering worden geleverd in de "HUIDIGE STAAT" en zijn slechts voor informatieve doeleinden bedoeld. De Verkeersgegevens en Waardering geven beiden intern berekende gegevens weer en geven geen garantie van gehandhaafd verkeer of actuele waarde van de domeinnaam.

U gaat ermee akkoord dat u domeinnamen die u via de Services hebt gevonden niet zult kopen zonder gebruik te maken van de Services voor het voltooien van de transactie. Indien (geheel naar eigen goeddunken van GoDaddy) vaststelt dat u de Services omzeilt, behoudt GoDaddy zich het recht voor uw account te beëindigen en al uw vermeldingen te annuleren.

U erkent en gaat ermee akkoord dat ccTLD's unieke geschiktheidsvereisten kunnen hebben. Dienovereenkomstig dient u, voordat u een ccTLD via de Veilingen van GoDaddy koopt of erop biedt, de toepasselijke registratieregels, beleidsregels en overeenkomsten voor de desbetreffende ccTLD te bestuderen om ervoor te zorgen dat u aan alle geschiktheidsvereisten voldoet (met inbegrip van de vereisten zoals vermeld in de Overeenkomst inzake Domeinnaamregistratie, indien van toepassing) en dat u de domeinnaam na een geslaagde koop of goed bod op de Veilingen van GoDaddy kunt registreren.

Onder alle omstandigheden is het een Verkopen verboden om op zijn/haar eigen vermelding te bieden. Daarnaast, is "Shill-bieden" streng verboden. Shill-bieden is het bieden door iemand, inclusief de Verkoper, familie, vrienden, kamergenoten, werknemers of online contactpersonen, die op kunstmatige manier de prijs van een domeinnaam of schijnbare wenselijkheid verhogen. Overtredingen van het bovenstaande beleid kan resulteren in de door GoDaddy te ondernemen handelingen, inclusief: * Verwijderen van vermelding * Accountopschorting * Doorverwijzen naar rechtshandhaving

6. VERLOPEN DOMEINNAMEN VAN GoDaddy (PREMIER VEILINGEN)


GoDaddy kan van tijd tot tijd domeinnamen vermelden waarvan de expiratietermijn is ingegaan voor hun oorspronkelijke registratie ("Verlopen Domeinnamen"). Verlopen Domeinnamen worden op de site duidelijk gemarkeerd. Deze Verlopen Domeinnamen kunnen op de Site worden vermeld op de datum waarop zij verlopen; de verkoop ervan wordt echter pas definitief na vijfenveertig (45) dagen na de expiratiedatum. Tijdens de afkoopperiode zoals omschreven in de Overeenkomst inzake Domeinnaamregistratie, heeft de oorspronkelijke registrant het recht de Verlopen Domeinnaam opnieuw te claimen. Door op de Verlopen Domeinnaam te bieden, erkent Koper en gaat deze ermee akkoord dat indien Koper het winnende bod heeft uitgebracht, de overdracht van de Verlopen Domeinnaam pas wordt voltooid nadat de expiratietermijn is verstreken. Voorts erkent de Koper en gaat hij ermee akkoord dat GoDaddy niet verplicht is een externe escrow-service aan te bieden om transacties van Verlopen Domeinnamen te faciliteren. Indien de Verlopen Domeinnaam opnieuw wordt geclaimd door de oorspronkelijke registrant, vergoedt GoDaddy de volledige koopprijs. De Koper erkent dat Verlopen Domeinnamen bij gelegenheid van de koop moeten worden verlengd. Een verlengingsvergoeding of overdrachtskosten voor één (1) jaar wordt bij de koopprijs opgeteld voor elke aangeschafte Verlopen Domeinnaam. Het succesvolle geboden bedrag plus de vergoeding voor verlenging of overdracht van één (1) jaar (vanaf het eind van de vorige registratie van de domeinnaam), plus ICANN-vergoeding, indien van toepassing, moet binnen achtenveertig (48) uur na sluiting van uw GoDaddy Veiling worden voldaan, of het bedrag wordt op de derde dag na sluiting van de veiling afgeschreven via de betaalmethode die met de account is geassocieerd. Indien de winnende bieder de koop niet voltooit, kan de Verlopen Domeinnaam aan u te koop worden aangeboden. U dient de koop van de Verlopen Domeinnaam te voltooien binnen vierentwintig (24) uur na ontvangst van het bericht dat de Verlopen Domeinnaam aan u wordt aangeboden. Indien u ervoor kiest de Verlopen Domeinnaam te kopen, erkent u dat de Verlopen Domeinnaam bij de koop daarvan moet worden verlengd. Een verlengingsvergoeding voor één (1) jaar wordt bij de koopprijs opgeteld voor elke aangeschafte Verlopen Domeinnaam. Het bedrag van uw bod plus de vergoeding voor een verlenging van één (1) jaar (vanaf het eind van de vorige registratietermijn van de domeinnaam) of overdrachtskosten, plus de ICANN-vergoeding, indien van toepassing, dient te worden voldaan binnen vierentwintig (24) uur na het bericht dat de Verlopen Domeinnaam aan u wordt aangeboden; indien geen betaling is ontvangen binnen vierentwintig (24) uur, kan GoDaddy de Verlopen Domeinnaam aan anderen te koop aanbieden. Indien de Verlopen Domeinnaam opnieuw wordt geclaimd door de oorspronkelijke registrant, vergoedt GoDaddy de volledige koopprijs.

7. WIJZIGING VAN EIGENDOM

GoDaddy is niet de eigenaar van de op de website vermelde domeinnamen en kan derhalve niet de onmiddellijke wijziging van eigendom van Verkoper naar Koper garanderen. Indien de verkochte domeinnaam bij GoDaddy staat geregistreerd en in aanmerking komt voor overdracht via de COA-procedure van GoDaddy, gaat de eigendom over op het moment dat het betaalproces voltooid is en Verkoper de koopsom van Koper heeft ontvangen. Voor domeinnamen die bij GoDaddy staan geregistreerd maar die als Verlopen Domeinnamen zijn aangemerkt en volgens het Veiling-format staan vermeld, gaat de eigendom pas over na vijfenveertig (45) dagen na de datum waarop de termijn oorspronkelijk verstreken was (ongeveer tien (10) dagen na de sluiting van de Veiling). Voor alle veilingen tussen Leden dient binnen vijf (5) dagen na de sluiting van de vermelding te worden betaald. Voor alle veilingen van verlopen domeinnamen dient de betaling plaats te vinden binnen achtenveertig (48) uur na de sluiting van de veiling.

Om de wijziging van de registrantgegevens die geassocieerd is met de vermelde domeinnamen te bewerkstelligen, en in overeenstemming met het beleid Wijziging van registrant van ICANN, verleent de Verkoper ten tijde van de vermelding van de domeinnamen, expliciet toestemming en wijst hij/zij GoDaddy aan om als zijn/haar Toegewezen Agent op te treden. Als Toegewezen agent, zal GoDaddy de overdracht en wijziging van contactgegevens van domeinnaam uitvoeren voor de verkochte domeinnamen. Als zodanig, verleent de Verkoper GoDaddy het recht om expliciet akkoord te gaan met de materiële wijziging van de contactgegevens van de registrant voor het uitvoeren van de overdracht van de verkochte domeinnamen. Daarnaast, autoriseert de Koper expliciet en draagt hij/zij GoDaddy op om op te treden als zijn/haar Toegewezen Agent. Als Toegewezen agent, faciliteert GoDaddy de overdracht en de wijziging van de contactgegevens van de domeinnaam voor de aangekochte domeinnamen. Als zodanig, verleent de Koper GoDaddy het recht om expliciet akkoord te gaan met de materiële wijziging van de contactgegevens van de registrant voor het uitvoeren van de overdracht van de aangekochte domeinnamen.

Terwijl Verkoper de Diensten kunnen gebruiken om de verkoop van domeinnamen te faciliteren die niet bij GoDaddy staan geregistreerd, vereist GoDaddy van de Verkoper om domeinnamen die niet bij GoDaddy staan geregistreerd over te dragen naar GoDaddy bij ontvangst van een definitief/geslaagd bod, zodat GoDaddy de geregistreerde registerhouder voor de desbetreffende domeinnaam wordt. GoDaddyGoDaddyGoDaddyGoDaddy

Indien de eigendomsovergang van Verkoper naar Koper niet kan worden voltooid (i) vanwege frauduleuze handelingen van een der partijen of (ii) om enige andere reden, erkennen en aanvaarden Koper en Verkoper dat GoDaddy daarvoor niet aansprakelijk of verantwoordelijk is. In alle gevallen, ongeacht of de desbetreffende domeinnaam bij GoDaddy of bij een andere registerhouder staat geregistreerd, vindt de eigendomsovergang van Verkoper naar GoDaddy plaats zonder verklaringen of garanties van enigerlei aard (waaronder begrepen, zonder enige beperking, verklaringen of garanties dat een domeinnaam geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden) en GoDaddy wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid daarvoor af.

Een bij GoDaddy geregistreerde domeinnaam mag niet worden overgedragen naar een andere registerhouder dan GoDaddy gedurende een termijn van zestig (60) dagen na de datum waarop de eigendom is overgegaan.

8. HET RECHT VAN GoDaddy OM TE MONITOREN


GoDaddy is niet verplicht toezicht te houden op de Services, maar behoudt zich daartoe wel het recht voor. GoDaddy behoudt zich het recht om de beschrijvingen en opmerkingen op vermeldingen te bewerken. U erkent en gaat ermee akkoord dat GoDaddy het recht heeft bepaalde informatie openbaar te maken in verband met de verkoop of koop van domeinen op de website, met inbegrip van, zonder enige beperking (a) de naam van de verkochte of gekochte domeinnaam, (b) de verkoopprijs of koopprijs van de verkochte of gekochte domeinnaam en (c) informatie over het tijdstip van koop of verkoop.

9. GESCHILLENBELEID

Een geschil kan zich van tijd tot tijd voordoen over een transactie die via de Services is begonnen of voltooid. In dergelijke gevallen verklaart u zich gebonden aan het Geschillenbeleid van GoDaddy. GoDaddy behoudt zich het recht voor het Geschillenbeleid te allen tijde zonder kennisgeving aan te passen.

Een Geschil aanhangig maken

Om een geschil aanhangig te maken dient u een e-mail te sturen naar AuctionDisputes@GoDaddy.com. De e-mail moet het volgende bevatten:

  Uw rekeningnummer;
  Uw naam en contactgegevens;
  Het bij de transactie behorende bestelnummer;
  De domeinnaam waarover het geschil is ontstaan; en
  Een gedetailleerd verslag van het geschil.

Dergelijke e-mails moeten binnen vier (4) dagen na de verkoopdatum zijn ontvangen.

Wanneer bericht over een geschil is ontvangen, zet GoDaddy de transactie "on hold", terwijl zij het geschil onderzoekt. GoDaddy behoudt zich het recht voor, geheel naar eigen goeddunken een geschil af te sluiten wanneer haar dit als ongeldig voorkomt of zij dit als opgelost beschouwt. Na onderzoek doet GoDaddy mededeling aan Koper en Verkoper over de uitkomst van het onderzoek en voltooit of beëindigt zij de transactie, al naar gelang GoDaddy geheel naar eigen goeddunken passend acht.

GoDaddy behoudt zich het recht voor administratiekosten in rekening te brengen om de kosten van het onderzoek ter zake van een geschil te dekken. U gaat ermee akkoord dat GoDaddy administratiekosten in rekening kan brengen bij de Betalingsmethode die voor u staat vermeld, indien een geschil aanhangig wordt gemaakt ter zake van een domeinnaam die u via de Services hebt vermeld of aangeschaft. Ingeval GoDaddy meerdere klachten ontvangt over transacties waar u bij betrokken bent, kan GoDaddy geheel naar eigen goeddunken uw account annuleren en al uw vermeldingen beëindigen.

Indien u een geschil hebt met een (1) of meer leden, vrijwaart u GoDaddy, de aan haar gelieerde bedrijven, haar functionarissen, bestuurders, vertegenwoordigers, dochterondernemingen, samenwerkingsverbanden en werknemers van alle vorderingen, eisen en schade (werkelijke of gevolgschade) van welke aard dan ook welke voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met dat geschil.

10. RECHTSMIDDELEN EN ANNULERINGSRECHT

Zonder beperking van andere rechtsmiddelen, indien:

  i. U in strijd handelt met deze Overeenkomst of een door verwijzing daarvan deel uitmakend document;
  ii. GoDaddy stelt vast of uw handelingen een risico kunnen vormen voor GoDaddy of haar leden; of
  iii. GoDaddy bepaalt of u met uw gebruik van de Services inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of wettelijke rechten van anderen.

GoDaddy mag onmiddellijk:

  Haar leden op uw handelingen wijzen;
  Alle lopende transacties met betrekking tot uw account(s) stopzetten;
  Financieringsbronnen en betalingen beperken;
  Uw toegang tot uw account(s) of de eigenschappen van uw account(s) beperken; of
  Uw account(s) voor onbeperkte tijd blokkeren of afsluiten en weigeren onze Services aan u te verlenen.

Daarnaast behoudt GoDaddy zich het recht voor gelden langer dan de normale distributietermijnen onder zich te houden in geval van transacties die zij verdacht vindt of voor een of meer accounts waarop veel transacties plaatsvinden, om de integriteit van de gelden te waarborgen. Indien GoDaddy uw account(s) sluit, doet GoDaddy daarvan mededeling en betaalt zij u alle aan u verschuldigde gelden in uw account uit voor zover daar geen beperkingen voor gelden.
Daarnaast, waar volgens de inschatting van GoDaddy, u geld verschuldigd bent voor welke reden dan ook, dan behoudt GoDaddy zich het recht voor om openstaande bedragen te verrekenen met uw account totdat GoDaddy volledig gecompenseerd is.

11. TITELS EN KOPPEN; ONAFHANKELIJKE CONVENANTEN; SCHEIDBAARHEID

De titels en kopjes van deze Overeenkomst zijn uitsluitend ter verhoging van het leesgemak en om verwijzingen te vergemakkelijken en zullen op geen enkele manier worden gebruikt om de overeenkomst tussen de partijen op andere manier uit te leggen of te interpreteren dan hierin uiteengezet. Alle convenanten en afspraken in deze Overeenkomst worden in alle gevallen geïnterpreteerd als afzonderlijke en onafhankelijke convenanten of afspraken. Als een rechtbank of bevoegde rechterlijke instantie meent dat een bepaling van deze Overeenkomst (gedeeltelijk) onwettig, ongeldig of anderszins onafdwingbaar is, worden de overige bepalingen (of delen daarvan) daardoor niet aangetast, en blijven deze geldig en afdwingbaar voor zover wettelijk toegestaan.

12. DEFINITIES; GESCHILLEN

Termen met een hoofdletter die in deze Overeenkomst worden gebruikt, maar niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Universele Servicevoorwaardenovereenkomst. In geval van discrepantie tussen de bepalingen van deze Overeenkomst en de bepalingen van de Universele Servicevoorwaardenovereenkomst, prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst.