Overeenkomst Veiling Bieden/Kopen/Aanbieden

LEEST U A.U.B. DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN. 1. OVERZICHT

Deze GoDaddyVeilingen Bieden, Aanbieden en Kopen overeenkomst (deze “Overeenkomst”) wordt aangegaan door en gesloten tussen GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company en u, en treedt in werking op de datum van elektronische acceptatie. Deze Overeenkomst stelt de voorwaarden vast van uw gebruik van GoDaddy‘s Bieden, Aanbieden en Kopen services (de “Services”). 

Uw elektronische acceptatie van deze Overeenkomst houdt in dat u deze Overeenkomst, evenals de GoDaddy Universele servicevoorwaarden-overeenkomst die daarvan middels verwijzing deel uitmaakt, hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt daaraan gebonden te zijn.

Met "wij", "ons" of "onze" wordt GoDaddy bedoeld. De termen "u", "uw", "Gebruiker" of "klant" verwijzen naar elke persoon of entiteit die deze Overeenkomst accepteert.  Niets in deze Overeenkomst mag worden aangemerkt als het toekennen van rechten of voordelen aan derden.

GoDaddy kan deze Overeenkomst, ons beleid of afspraken die hierin zijn opgenomen, naar eigen goeddunken op elk moment wijzigen of aanpassen en dergelijke wijzigingen of aanpassingen zijn onmiddellijk van kracht na publicatie op de GoDaddy website (deze “Site”). U erkent en stemt ermee in dat (i) GoDaddy u op de hoogte kan stellen van dergelijke wijzigingen of aanpassingen door deze te publiceren op deze Site en dat (ii) uw gebruik van deze Site of de Services op deze Site na invoering van dergelijke wijzigingen of aanpassingen (zoals aangegeven door de datum "Laatstelijk herzien" boven aan deze pagina) inhoudt dat u deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien accepteert. Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien, dan dient u deze Site of de Services op deze Site niet te gebruiken (of niet verder te gaan met het gebruik ervan). Daarnaast kan GoDaddy u van tijd tot tijd via e-mail informeren over wijzigingen of veranderingen aan deze Overeenkomst.  Het is daarom van groot belang dat u de gegevens van uw account ("Account"), inclusief uw e-mailadres, up-to-date houdt. GoDaddy aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het niet ontvangen van een e-mailmelding als een dergelijke fout het gevolg is van een onjuist of verouderd e-mailadres.

2. Registraties en kosten

U erkent dat elk bod een bindend contract is en dat (a) kosten voor de verlenging van een domeinnaamregistratie (welke registratieperiode loopt van het einde van de vorige registratieperiode van de domeinnaam), plus (b) de kosten voor de verplichte Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (“ICANN”) worden toegevoegd bij elk succesvol bod, indien van toepassing. Een lijst met huidige domeinnaamregistratiekosten vindt u hier (door het selecteren van de 'domeinprijzen'-snelkoppeling), en een lijst met de huidige ICANN-kosten is hier te vinden.  U bent verantwoordelijk voor betaling binnen achtenveertig (48) uur na het sluiten van de veiling, of de betaalmethode die u hebt gebruikt voor de aanschaf van uw GoDaddy Auctions-lidmaatschap, of een andere geldige betaalmethode die met de account is geassocieerd, wordt op de derde dag na de sluiting van de veiling belast. Het bedrag van het succesvolle bod, plus de één (1) jaar verlengingskosten (van het eind van de domeinnaam's vorige registratieperiode), plus ICANN-kosten, indien van toepassing, worden belast op een geldige betaalmethode die wij in ons systeem hebben ten tijde van het sluiten van het item.  De domeinnaam wordt binnen één week na sluiting van de veiling naar u overgezet, tenzij opnieuw geclaimd door de oorspronkelijke registrant, in welk geval u in aanmerking komt voor volledige restitutie.

GoDaddy is niet verantwoordelijk en sluit hierbij elke aansprakelijkheid uit voor gevallen waarin de transactie van de domeinnaam niet wordt voltooid vanwege niet-nakoming door de koper of de verkoper, of doordat de koper of de verkoper de transactie niet heeft voltooid.  De Koper krijgt pas recht op de registratie van een domeinnaam nadat de transactie is voltooid.

3. BIEDINGEN

Als Koper bent u verplicht de transactie te voltooien indien u de domeinnaam voor een vaste prijs of via een Nu Kopen-format koopt, of indien u de hoogste bieder bent aan het eind van een veiling en uw bod gelijk is aan of hoger is dan het minimumbod of de reserveprijs. Biedingen op veilingen met een vaste prijs, verlopen zeven dagen nadat het bod is geplaatst. Indien u de transactie om enigerlei reden niet voltooit (waaronder begrepen, zonder enige beperking, het niet betalen van de koopprijs indien u de domeinnaam voor een vaste prijs of via een Nu Kopen-format koopt, of indien u de hoogste bieder bent aan het eind van een veiling en uw bod gelijk is aan of hoger is dan het minimumbod of de reserveprijs), behoudt GoDaddy zich het recht voor (i) u kosten in rekening te brengen of (ii) uw deelname aan de Services te beëindigen (zoals door GoDaddy geheel naar eigen goeddunken kan worden bepaald). Verkopers die hun domeinnaam op de lijst plaatsen als een "Aanbod/Tegenbod" kunnen, wanneer eenmaal een bod is uitgebracht, gebruik maken van de "Push naar Veiling"-optie, om hun domeinnaamvermelding op een Veilinglijst te plaatsen. Indien de Verkoper gebruik maakt van deze optie op uw aanbod, wordt uw aanbod het eerste bod op die lijst. Als er geen (hoger) bod wordt uitgebracht, wordt u geacht de koper van die domeinnaam te zijn. Indien uw bod niet wordt "geaccepteerd" voor de "Push naar Veiling"-optie, wordt daarvan mededeling gedaan en heeft u de optie het bieden op die domeinnaam via de Veilingsite te laten verlopen.

U erkent en gaat ermee akkoord dat als uw winnende bod vijfduizend dollar (4.508,57 €) of meer is, uw transactie door een derde partij (Escrow.com) in behandeling wordt genomen. Uw elektronische akkoordverklaring met deze Overeenkomst betekent dat u de Algemene Escrow-instructies van Escrow.com hebt gelezen en begrepen en dat u erkent dat u daaraan geboden bent. Daarnaast erkent en aanvaardt u dat GoDaddy persoonsgegevens bekend mag maken aan Escrow.com, maar uitsluitend ten behoeve van het faciliteren van de transactie.

U erkent en aanvaardt dat als u een transactie aangaat met een veiling-verkoopprijs, of een Domeinkoopservice-transactie van minder dan vijfduizend dollar (4.508,57 €), uw transactie wordt afgehandeld via het "Transactieverzekering"-procedure van GoDaddy. GoDaddy zal de aankoopprijs aan de Verkoper terugbetalen, verminderd met de van toepassing zijnde commissie en vergoedingen, binnen ongeveer 20 dagen na ontvangst van het geld van de Koper, behalve in het geval van een geschil of wanneer er vermoed wordt dat het om een frauduleuze betaling gaat. Door de "Transactieverzekering"-procedure van GoDaddy te gebruiken, autoriseert u GoDaddy om handelingen namens u uit te voeren om de transactie af te ronden. GoDaddy gebruikt uw tegoeden niet voor onze bedrijfskosten of andere zakelijke doeleinden en stelt niet vrijwillig gelden beschikbaar aan haar crediteuren in geval van faillissement of om enige andere reden. U erkent en gaat ermee akkoord dat GoDaddy geen bank is en dat de "Transactieverzekering"-procedure een service is voor de verwerking van betalingen, en geen bankservice. Voorts erkent u en gaat u ermee akkoord dat GoDaddy met betrekking tot uw gelden niet optreedt als trustee, fiduciair of escrow agent.

U erkent en aanvaardt dat wij, uitsluitend ter onzer beoordeling, de duur van de veiling kunnen verlengen als biedingen zijn ingediend tijdens de laatste momenten van de veiling, om potentiële kopers de mogelijkheid te geven om te bieden vóór het einde van de veiling. 

4. TITELS EN KOPPEN; ONAFHANKELIJKE CONVENANTEN; SCHEIDBAARHEID

De titels en kopjes van deze Overeenkomst zijn uitsluitend ter verhoging van het leesgemak en om verwijzingen te vergemakkelijken en zullen op geen enkele manier worden gebruikt om de overeenkomst tussen de partijen op andere manier uit te leggen of te interpreteren dan hierin uiteengezet. Alle convenanten en afspraken in deze Overeenkomst worden in alle gevallen geïntepreteerd als afzonderlijke en onafhankelijke convenanten of afspraken. Als een rechtbank of bevoegde rechterlijke instantie meent dat een bepaling van deze Overeenkomst (gedeeltelijk) onwettig, ongeldig of anderszins onafdwingbaar is, worden de overige bepalingen (of delen daarvan) daardoor niet aangetast, en blijven deze geldig en afdwingbaar voor zover wettelijk toegestaan.

5. DEFINITIES; GESCHILLEN

Termen met een hoofdletter die in deze Overeenkomst worden gebruikt, maar niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Universele Servicevoorwaardenovereenkomst. In geval van discrepantie tussen de bepalingen van deze Overeenkomst en de bepalingen van de Universele Servicevoorwaardenovereenkomst, prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst.

Herzien: 12/10/2015
Copyright © 2010-2019 GoDaddy.com, LLC Alle rechten voorbehouden.