GoDaddy
Universele Servicevoorwaardenovereenkomst

29 juni 2018

GELIEVE DEZE ALGEMENE SERVICEVOORWAARDENOVEREEN-KOMST ZORGVULDIG DOOR TE LEZEN, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN.

1. OVERZICHT

Deze Universele Servicevoorwaardenovereenkomst (deze“Overeenkomst”) wordt tussen u en GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") aangegaan, en is van kracht vanaf de datum van uw gebruik van deze website ("Site") of de datum van elektronische acceptatie.  Deze Overeenkomst bevat de algemene voorwaarden voor uw gebruik van de Site en de producten en services die zijn gekocht of geopend via deze Site (afzonderlijk en gezamenlijk, de “Services”) en is een aanvulling op (niet in plaats van) specifieke algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de specifieke Services.

Waar gesproken wordt van “wij”, “ons” of “onze” wordt bedoeld GoDaddy. Waar gesproken wordt over “u/jij/je”, “uw/jouw”, &Idquo;Gebruiker” of “klant” wordt elke persoon of entiteit bedoeld die deze Overeenkomst aanvaardt, heeft toegang tot uw account of gebruikt de Services. Niets in deze Overeenkomst mag worden aangemerkt als het toekennen van rechten of voordelen aan derden.

2. AANPASSING VAN OVEREENKOMST, SITE OF SERVICES

GoDaddy kan deze Overeenkomst, ons beleid of afspraken die hierin zijn opgenomen, naar eigen goeddunken op elk moment wijzigen of aanpassen en dergelijke wijzigingen of aanpassingen zijn onmiddellijk van kracht na publicatie op deze Site. Uw gebruik van deze Site of de Services na dergelijke wijzigingen of aanpassingen zal betekenen dat u deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien aanvaardt. Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien, dan dient u deze Site of de Services niet te gebruiken of niet verder te gaan met het gebruik ervan. Daarnaast kan GoDaddy u van tijd tot tijd via e-mail informeren over wijzigingen of veranderingen aan deze Overeenkomst. Het is daarom erg belangrijk dat u uw shopper-accountgegevens (“Account”) altijd bijhoudt.  GoDaddy accepteert geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het feit dat u geen e-mailbericht hebt ontvangen als dit het gevolg is van een incorrect e-mailadres.  Daarnaast kan GoDaddy uw gebruik van de Services beëindigen als u handelt in strijd met een van de voorwaarden van deze Overeenkomst. GoDaddy Behoudt zich het recht voor om enig onderdeel van deze Site of de Services, inclusief en zonder beperking, de prijzen, kosten en dergelijke, op welk moment dan ook aan te passen, te wijzigen of op te zeggen.

3. GESCHIKTHEID; BEVOEGDHEID

Deze Site en de Services zijn uitsluitend beschikbaar voor personen (“Gebruikers”) die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen aangaan op grond van toepasselijk recht. Door het gebruik van deze Site of de Services verklaart en garandeert u dat u (i) tenminste 18 jaar oud bent, (ii) anderszins erkend bent om wettelijk bindende contracten krachtens toepasselijk recht aan te gaan en (iii) en geen persoon bent die uitgesloten is van de aankoop of ontvangst van Services krachtens de wetten van de Verenigde Staten of een ander van toepassing zijnd rechtsgebied.

Als u deze Overeenkomst aangaat namens een onderneming, verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent die onderneming wettelijk te binden tot naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst, in welk geval de termen "u", "uw", "Gebruiker" of "klant" naar die onderneming zullen verwijzen.  Indien GoDaddy, nadat u deze Overeenkomst digitaal hebt aanvaard, constateert dat u niet rechtens bevoegd bent die onderneming te binden, bent u persoonlijk verantwoordelijk voor de verplichtingen van deze Overeenkomst, waaronder begrepen, zonder enige beperking, de betalingsverplichtingen. GoDaddy is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het feit dat GoDaddy zich heeft verlaten op aanwijzingen, kennisgevingen, documenten of berichten waarvan GoDaddy meende dat deze echt waren en afkomstig van een bevoegd vertegenwoordiger van uw onderneming. Als er redelijke twijfel bestaat over de authenticiteit van dergelijke instructies, kennisgevingen, documenten of communicaties, dan behoudt GoDaddy zich het recht voor (zonder daartoe verplicht te zijn) om aanvullende authenticatie te vereisen van u. Voorts gaat u akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst voor transacties die zijn aangegaan door u, een ieder die als uw vertegenwoordiger optreedt en een ieder die al dan niet met uw toestemming gebruik maakt van uw account of de Services.

4. UW ACCOUNT

Om toegang te krijgen tot sommige mogelijkheden van deze Site of om enkele Services te gebruiken moet u een Account aanmaken. U verklaart en garandeert aan GoDaddy dat alle informatie die u invoert wanneer u uw Account aanmaakt correct, actueel en volledig is en dat u uw Accountgegevens accuraat, actueel en volledig houdt.  Indien GoDaddy reden heeft om aan te nemen dat uw Accountinformatie niet juist, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is, behoudt GoDaddy het recht om naar eigen goeddunken uw Account te schorsen of te beëindigen.  U alleen bent verantwoordelijk voor de activiteit die op uw Account plaatsvindt, al dan niet door u gemachtigd en u moet uw Accountgegevens veiligstellen, met inbegrip zonder beperking van uw klantnummer/login, wachtwoord, Betaalmethode(s) (zoals hieronder omschreven) en persoonlijke PIN-code.  Uit veiligheidsoverwegingen raadt GoDaddy u aan om uw wachtwoord en winkelpincode voor elke Account ten minste één keer per zes (6) maanden te wijzigen.  U moet onmiddellijk GoDaddy op de hoogte stellen van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw Account. GoDaddy is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u oploopt als gevolg van ongeoorloofd gebruik van uw account. U kunt echter wel zelf aansprakelijk zijn voor schade die GoDaddy of anderen oplopen door uw Account, ongeacht of die schade door u of een bevoegde of onbevoegde andere persoon is veroorzaakt.

5. ALGEMENE GEDRAGSREGELS

U erkent en gaat ermee akkoord dat:

i.          Uw gebruik van deze Site en die services, waaronder alle content die u indient, beantwoordt aan deze Overeenkomst en alle toepasselijke plaatselijke, staats-, nationale en internationale wetgeving, regels en regelgeving.

ii.          U zult geen Gebruikerscontent (zoals hierna gedefinieerd) of niet-openbare of persoonsgegevens verzamelen (of iemand anders hiervoor toestemming geven) over andere Gebruikers of andere personen of entiteiten zonder hun voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

iii.          U zult deze Site of de Services niet gebruiken op een wijze (zoals naar eigen inzicht te bepalen door GoDaddy) die:

  • illegaal is of stimuleert of aanzet tot illegale activiteiten;
  • kinderporno of de uitbuiting van kinderen bevordert, aanmoedigt, of daarbij betrokken is;
  • terrorisme, geweld tegen mensen, dieren of eigendommen bevordert, aanmoedigt, of daarbij betrokken is;
  • het versturen van spam of andere ongevraagde massa-e-mails of het hacken of kraken van computers of netwerken bevordert, aanmoedigt of daarbij betrokken is;
  • de Amerikaanse Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act uit 2008 of vergelijkbare wetgeving schendt of de verkoop of distributie van uitsluitend op recept verkrijgbare geneesmiddelen zonder geldig recept bevordert, aanmoedigt of daarbij betrokken is;
  • Schendt de Fight Online Sex Trafficking Act van 2017 of gelijksoortige wetgeving, of promoot of faciliteert prostitutie en/of sekshandel.
  • Inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van een andere Gebruiker, persoon of rechtspersoon;
  • Schendt de privacy- of publiciteitsrechten van een andere Gebruiker of een andere persoon of entiteit, of schendt de geheimhoudingsplicht die u jegens een andere Gebruiker of een ander persoon of entiteit in acht dient te nemen.
  • Tast de werking van deze Site of de op deze Site vermelde Services aan;
  • Bevat of installeert virussen, wormen, bugs, Trojaanse paarden of andere codes, bestanden of programma's die zijn ontworpen om, of in staat om, de functionaliteit van software of hardware te verstoren, te beschadigen of te beperken; of
  • Bevat incorrecte of misleidende taal, of ongefundeerde of vergelijkende beweringen, over GoDaddy of over de Services van GoDaddy.

iv.         U mag via geen enkel medium onderdelen van deze Site of Diensten kopiëren of distribueren zonder uitdrukkelijke toestemming van GoDaddy.

v.         U zult geen enkel deel van deze Website of de Services aangeboden op deze Website of enige verwante services aanpassen of veranderen.

vi.         Het is niet toegestaan Content van GoDaddy (zoals hieronder omschreven) of Gebruikerscontent van te openen via andere technieken of methodes dan via deze Site, of zoals door GoDaddy kan worden bepaald.

vii.         U gaat akkoord met het maken van back-ups van al uw Gebruikerscontent, zodat u deze later, indien nodig, kunt bekijken en gebruiken. GoDaddy geeft geen garantie dat van een Account of Gebruikerscontent een back-up wordt gemaakt, en u aanvaardt het risico van het verlies van uw Gebruikerscontent.

viii.         De Services mogen niet worden doorverkocht of beschikbaar worden gemaakt voor zakelijke doeleinden, waaronder begrepen aan GoDaddy’s gerelateerde technieken, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GoDaddy.

ix.         U zult de beveiligingseigenschappen van deze Site of de daarop vermelde Services niet omzeilen, buiten werking zult stellen of anderszins daarin zult ingrijpen (waaronder mede begrepen de eigenschappen die het gebruiken of kopiëren van op deze Site of de daarop vermelde Services gevonden GoDaddy Content of Gebruikerscontent verhinderen of beperken) of beperkingen stellen aan het gebruik van deze Site of de daarop vermelde Services, de GoDaddy Content of de Gebruikerscontent daarvan.

x.          U gaat ermee akkoord u op verzoek te legitimeren met een door de overheid verstrekt identiteitsbewijs met foto en/of een door de overheid verstrekte bedrijfspas, zoals vereist voor legitimatie.

xi.          U bent zich ervan bewust dat GoDaddy van tijd tot tijd mogelijk contact met u opneemt over uw account, en dat u, ten behoeve van al deze gesprekken, mogelijk bent onderworpen aan gesprekregistratie en hierbij instemt met dezelfde gesprekregistratie, afhankelijk van eventuele toepasselijke wetgeving en onze beperkingen en verplichtingen daaronder, inclusief, waar toegestaan, om het geheel van dergelijke gesprekken te registreren, ongeacht of GoDaddy u voor een bepaald gesprek om toestemming vraagt om een dergelijk gesprek op te nemen.  Verder erkent u en stemt u ermee in dat, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, dergelijke opnamen kunnen worden ingediend als bewijsmateriaal in een juridische procedure waarin GoDaddy een partij isVerder stemt u, door uw telefoon- of gsm-nummer te verstrekken, in om marketing-telefoongesprekken te ontvangen van of namens GoDaddy die worden geïnitieerd door een automatisch telefoonsysteem en/of een kunstmatige of vooraf opgenomen stem te gebruiken. U erkent dat uw toestemming geen voorwaarde is om goederen of diensten van GoDaddy te -moeten- kopen.  Daarnaast, als u ons uw mobiele nummer geeft, gaat u ermee akkoord om marketingberichten via SMS van ons te ontvangen of namens GoDaddy die mogelijk door een geautomatiseerd telefoonsysteem worden verzonden. U erkent dat uw akkoord niet betekent dat u iets moet kopen van GoDaddy. Tekst- en datatarieven kunnen van toepassing zijn.

 6. BESCHERMING VAN UW GEGEVENS

GoDaddy biedt bepaalde gehoste Services die voor u beschikbaar zijn en die kunnen bestaan uit het indienen, verzamelen en/of gebruiken van persoonlijk identificeerbare of identificeerbare informatie over u en uw eigen klanten (“Uw gegevens”) tijdens uw gebruik van deze Services(“Gedekte diensten”). Uw Gegevens, voor de doeleinden van deze Sectie, sluiten Gebruikerscontent uit. GoDaddy’s Addendum Gegevensverwerking (“DPA”), dat hierin is opgenomen door verwijzing en van toepassing is op Gedekte diensten, is bedoeld om u contractueel te verzekeren dat wij over robuuste mechanismen beschikken om de overdracht van Uw gegevens, inclusief overdracht van Uw gegevens van de EER naar de Gedekte diensten te verzekeren, voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Voor de doeleinden van de DPA en de Standaardcontractbepalingen die aan de DPA zijn bijgevoegd (indien en voor zover van toepassing), worden u (en uw gelieerde partners) beschouwd als de Gegevenscontroller/Gegevensexporteur en uw aanvaarding van de servicevoorwaarden voor Gedekte diensten op het tijdstip van aankoop van de Gedekte diensten, wordt ook gezien als uw erkenning en aanvaarding van de DPA en de bijbehorende bijlagen (inclusief de Standaardcontractbepalingen en de bijbehorende bijlagen, indien van toepassing). Als u een fysieke kopie van de DPA wilt afdrukken, ondertekenen en retourneren, stuur dan een e-mailverzoek naar privacy@godaddy.com   

Gedekte diensten, zoals gedefinieerd in deze sectie en in de DPA, omvatten gehoste services die vallen onder de bepalingen en voorwaarden van de volgende Overeenkomsten: (1) Domeinnaamregistratie, (2) E-mailmarketingservices, (3) Webbouwer, (4) Hosting, (5) Onlineboekhouden, (6) Webwinkel/Snelle winkelwagen, (7) SmartLine en (8) Webbouwer-services.    

7. GEBRUIKERSCONTENT

Via bepaalde functies van deze Site of de Services, inclusief die Services die bij GoDaddy worden gehost, kunnen Gebruikers de volgende zaken bekijken, publiceren, delen, opslaan of beheren: (a) ideeën, meningen, aanbevelingen of advies via bijdragen op een forum, content ingediend in verband met een webstrijd, productrecensies of aanbevelingen, of foto‘s die bij een sociale media-evenement of activiteit behoren (&lquo;Gebruikersbijdragen”), of (b) literaire, artistieke, muzikale of andere content, inclusief, maar niet beperkt tot foto‘s en video‘s (samen met Invoeren van gebruikers, “Gebuikerscontent”). Alle content die via uw Account wordt ingediend, wordt gezien als Gebruikerscontent. Door op deze Site of Services Gebruikerscontent te plaatsen of te publiceren verklaart u en garandeert u aan GoDaddy dat (i) u alle benodigde rechten hebt om Gebruikerscontent te distribueren via deze Site of via de Services, ofwel omdat u de auteur bent van de Gebruikerscontent en het recht hebt om deze te distribueren, of omdat u de toepasselijke distributierechten, licenties, instemming en/of schriftelijke goedkeuring van de copyright-eigenaar of andere rechthebbende van de Gebruikersinhoud hebt gekregen, en (ii) de Gebruikerscontent geen inbreuk maakt op de rechten van derden. U bent zelf verantwoordelijk voor al uw Gebruikerscontent of Gebruikerscontent welke via uw Account wordt toegevoegd, evenals voor de gevolgen van en vereisten voor het verspreiden daarvan.

Gebruikersbijdragen.  U erkent en gaat ermee akkoord dat uw Gebruikersbijdragen geheel vrijwillig zijn, geen vertrouwelijke relatie tot stand brengen, of GoDaddy verplicht stelt uw Gebruikersbijdragen als vertrouwelijk of geheim te behandelen, dat GoDaddy geen verplichting heeft, expliciet of impliciet, om uw Gebruikersbijdragen te ontwikkelen of te gebruiken, en dat er geen compensatie wordt verstrekt aan u of wie dan ook voor opzettelijk of onopzettelijk gebruik van uw Gebruikersbijdragen, en dat GoDaddy gelijksoortige content aan het ontwikkelen is, al op de hoogte is van soortgelijke content van andere bronnen, het eenvoudigweg deze (of gelijksoortige) content zelf aan het maken is, of dat het een andere handeling heeft ondernomen, of kan ondernemen.

GoDaddy is de eigenaar van de exclusieve rechten (waaronder alle intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten) met betrekking tot alle Gebruikersinzendingen geplaatst op deze Website en is gerechtigd tot het onbeperkt gebruik en verspreiding van alle Gebruikersinzendingen geplaatst op deze Website voor elk doel, commercieel of anderszins, zonder bevestiging aan of vergoeding voor u of wie dan ook.

Gebruikerscontent anders dan Gebruikersbijdragen. Door via de Services Gebruikerscontent op deze site te plaatsen of publiceren, geeft u GoDaddy hierbij toestemming om het intellectueel eigendom en andere eigendomsrechten in en aan uw Gebruikerscontent te gebruiken om de insluiting en gebruik van de Gebruikerscontent op de manier bedoeld door deze Site en deze Overeenkomst in staat te stellen.  U verleent GoDaddy hierbij een wereldwijd, niet-exclusief, rechtenvrij, sublicentieerbaar (via meerdere lagen) en overdraagbaar recht om afgeleide werken van uw Gebruikerscontent te gebruiken, te reproduceren, te distribueren en te maken, deze Gebruikerscontent te combineren met andere werken, weer te geven of uit te voeren in verband met deze Site, de Services en GoDaddy’s (en GoDaddy’sgelieerde partners’) bedrijven, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, voor het, geheel of gedeeltelijk, promoten en herdistribueren van deze Site in elke gewenste vorm en via elk gewenst medium, zonder beperkingen van welke aard dan ook en zonder betaling of een andere vergoeding van welke aard dan ook, of toestemming of kennisgeving, verschuldigd te zijn aan u of een derde partij. U verleent hierbij tevens elke gebruiker van deze Site een niet-exclusief recht om uw Gebruikerscontent te openen (met uitzondering van Gebruikerscontent die u via deze Site aanmerkt als “privé” of “beveiligd met een wachtwoord”) en daarvan afgeleide werken te gebruiken, te reproduceren, te distribueren, te maken, de Gebruikerscontent te combineren met andere werken, weer te geven en uit te voeren zoals toegestaan via de functionaliteit van deze Site en op grond van deze Overeenkomst. De bovengenoemde door u verleende rechten op uw Gebruikerscontent eindigen binnen een commercieel redelijke periode nadat u uw Gebruikerscontent van deze Site hebt verwijderd. U erkent en aanvaardt echter dat GoDaddy serverkopieën van uw niet verwijderde Gebruikerscontent kan behouden (maar niet mag distribueren, weergeven of uitvoeren). De hierboven vermelde licenties die in uw Gebruikerscontent zijn verleend, zijn eeuwigdurend en onherroepelijk.  Niettegenstaande enige hierin vervatte informatie, mag GoDaddy geen enkel Gebruikersinhoud gebruiken die is aangeduid met &lquo;privé;” of“beveiligd met een wachtwoord” door u met het oog op het promoten van deze Site of GoDaddy’s (of GoDaddy‘s gelieerde partners’) onderneming(en).   Als u een website of andere inhoud heeft die door GoDaddy wordt gehost, behoudt u al uw eigendoms- of licentierechten in Gebruikerscontent.

8. BESCHIKBAARHEID VAN WEBSITE/SERVICES

Met inachtneming van de voorwaarden van deze Overeenkomst en onze beleidsregels en procedures doen wij alle zakelijkerwijs redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze Site en de Services vierentwintig (24) uur per dag, zeven (7) dagen per week beschikbaar zijn. U erkent en gaat ermee akkoord dat deze Site van tijd tot tijd om welke reden dan ook niet toegankelijk of onbruikbaar kan zijn, waaronder mede begrepen technisch falen, periodiek onderhoud, reparaties of vervangingen die van tijd tot tijd plaatsvinden; of door oorzaken die buiten onze macht liggen of niet redelijkerwijs voorzienbaar waren, waaronder mede begrepen onderbrekingen of storingen in de telecommunicatie of digitale verbindingen, kwaadwillige aanvallen op het netwerk, netwerkcongestie en andere storingen. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij geen controle hebben over de ononderbroken en voortdurende beschikbaarheid van deze Site of de Services en dat we daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden jegens u of een andere partij.

9. PRODUCTTEGOED

In het geval dat u een producttegoed (“Tegoed”) hebt ontvangen, ongeacht of dit is voor inwisseling bij aankoop van een specifiek product of gratis bij aankoop van een ander product (“Aangeschaft Product”), gaat u ermee akkoord dat dit Tegoed slechts geldig is gedurende één (1) jaar, slechts beschikbaar is bij een geldige aankoop en kan vervallen ingeval het aangeschafte product vervalt, wordt geannuleerd, wordt overgedragen of niet wordt vernieuwd. Het Tegoed vervalt één (1) jaar na de datum van aanschaf van het Aangeschafte Product indien het Tegoed niet is ingewisseld.  In het geval dat het Tegoed is ingewisseld, na de oorspronkelijke abonnementsperiode, dan wordt het product automatisch verlengd tegen het dan geldende verlengingstarief tot het wordt geannuleerd. Als u de automatische verlenging van het product wilt annuleren, kunt u dit doen door naar uw Account te gaan of door contact op te nemen met de klantenservice  Als uw aangeschafte product wordt geleverd met een gratis domeinnaam en u annuleert het aangeschafte product, dan wordt de vermelde prijs afgetrokken van het terug te betalen bedrag De vermelde prijs is de prijs van de domeinnaam die op GoDaddy’s website staat en is niet onderhevig aan een promotie, korting of andere prijsvermindering. Bij kwesties met gratis Tegoed bij een ander Aangeschaft Product gaat u ermee akkoord dat wij uw Tegoed kunnen omruilen tegen een soortgelijk product, naar het uitsluitend oordeel van ons. 

10. BEWAKEN VAN CONTENT; BELEID INZAKE BEËINDIGING VAN ACCOUNT

GoDaddy doet over het algemeen niet aan het vooraf screenen van gebruikerscontent (ongeacht of deze door GoDaddy wordt gehost of dat het op deze Site wordt gepost).  Echter, GoDaddy behoudt zich het recht voor (maar neemt geen plicht op zich) om dit te doen en te beslissen of enig onderdeel van Gebruikerscontent geschikt is en/of voldoet aan deze Overeenkomst. GoDaddy kan elk item van Gebruikerscontent verwijderen (ongeacht of dit op een website wordt geplaatst die door deze Site wordt gehost of door GoDaddy op deze Site wordt gepost) en/of de toegang van een Gebruiker tot deze Site of de Services op deze Site beëindigen voor publicatie of publicatie van materiaal dat in strijd is met deze Overeenkomst, of voor het anderszins schenden van deze Overeenkomst (zoals door GoDaddy bepaald naar eigen goeddunken), op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. GoDaddy kan ook de toegang van een Gebruiker tot deze Site of de op deze Site gevonden Services beëindigen als GoDaddy reden heeft aan te nemen dat de Gebruiker een recidivist is.  Als GoDaddy uw toegang tot deze Site of de Services die op deze Site worden gevonden worden beëindigt, mag GoDaddy naar eigen goeddunken alle gegevens en bestanden verwijderen en vernietigen die u op zijn servers hebt opgeslagen.

11. BEËINDIGDE SERVICES; BELEID BETREFFENDE EINDE LEVENSDUUR

GoDaddy behoudt zich het recht voor om te allen tijde, om enige reden of zonder reden, en zonder voorafgaande kennisgeving, het aanbieden of leveren van de Services te beëindigen. Hoewel GoDaddy zich in hoge mate inspant om de levensduur van al haar Services te maximaliseren, komt het voor dat een door ons geboden Service wordt beëindigd of het einde van zijn levensduur bereikt. In dit geval wordt dit product of deze service op geen enkele wijze meer ondersteund door GoDaddy, vanaf de datum van einde levensduur.

Kennisgeving en migratieIn het geval dat een door ons geboden Service het einde van de levensduur bereikt, zullen wij proberen u dertig dagen of meer vóór de datum van einde levensduur op de hoogte te stellen. Het is uw verantwoordelijkheid om alle benodigde stappen te nemen om de Service te vervangen door te migreren naar een nieuwe Service vóór de datum van einde levensduur of door het gebruik van de betreffende Service vóór de datum van einde levensduur geheel te stoppen. In beide gevallen biedt GoDaddy u ofwel een vergelijkbare Service waarnaar u kunt migreren voor de rest van de termijn van uw aankoop, ofwel een pro rata winkeltegoed ofwel een pro rata restitutie, dit naar het uitsluitend en absoluut oordeel van GoDaddy. GoDaddy heeft het recht om u, met of zonder kennisgeving aan u, te migreren naar de meest actuele versie van de Service, indien beschikbaar. U gaat ermee akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor enig verlies of enige schade die voortkomt uit een dergelijke migratie.

Geen aansprakelijkheidGoDaddy is niet aansprakelijk jegens u of enige derde voor het wijzigen, opschorten of opheffen van enige Service die wij aanbieden of waartoe wij toegang verschaffen.

12. BETA-SERVICES

Van tijd tot tijd kan GoDaddy nieuwe Services bieden (limited preview services of nieuwe functies in bestaande Services) in een pre-release versie. Nieuwe Services, nieuwe functies in bestaande Services of limited preview services worden zowel afzonderlijk als gezamenlijk aangeduid als “Beta Services”. Als u verkiest om Beta Services te gebruiken, is uw gebruik van de Beta Services onderworpen aan de volgende voorwaarden:(i) U erkent en aanvaardt dat de Beta Services pre-release versies zijn en mogelijk niet naar behoren werken; (ii) U erkent en aanvaardt dat het gebruik van de Beta Services u kan blootstellen aan ongebruikelijke risico’s van bedrijfsstoring; (iii) De Beta Services worden geleverd as-is en we raden daarom niet aan deze te gebruiken in productieomgevingen of omgevingen die van vitaal belang zijn voor de bedrijfsuitoefening; (iv) GoDaddy behoudt zich het recht voor elk aspect van de Beta Services te allen tijde te wijzigen, te veranderen of te staken; (v) commercieel uitgebrachte versies van de Beta Services kunnen wezenlijk worden gewijzigd en programma’s die de Beta Services gebruiken of daarmee worden uitgevoerd, werken mogelijk niet met de commercieel uitgebrachte versies of daarop volgende versies; (vi) GoDaddy kan de beschikbaarheid van klantondersteuningstijd voor de ondersteuning van Beta Services beperken; (vii) U zegt toe direct feedback te zullen leveren over uw ervaringen met de Beta Services in elke door ons verlangde, redelijke vorm, met inbegrip van informatie die nodig is om ons in staat te stellen fouten of problemen die u ervaart te dupliceren. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat wij uw feedback voor elk doel kunnen gebruiken, met inbegrip van productontwikkelingsdoelen. Op ons verzoek voorziet u ons van commentaar dat we openbaar mogen gebruiken voor persberichten en marketingmateriaal. Intellectueel eigendom inherent aan uw feedback of voortvloeiend uit uw gebruik van de Beta Services is het exclusieve eigendom van GoDaddy; (viii) U erkent en aanvaardt dat alle informatie over uw gebruik van de Beta Services, met inbegrip van uw ervaring met en mening over de Beta Services, vertrouwelijk is en niet mag worden openbaargemaakt aan derden of worden gebruikt voor enig ander doel dan het leveren van feedback aan GoDaddy; (ix) De Beta Services worden geleverd “as is”, “zoals beschikbaar”, en “met alle fouten”.   Voor zover wettelijk toegestaan, wijst GoDaddy alle garanties - wettelijk, expliciet of impliciet - ten aanzien van de Beta Services af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van eigendom, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

13. KOSTEN EN BETALINGEN

U gaat ermee akkoord dat uw Betaalmethode door een van onze partners kan worden belast. Indien uw betaling tijdens de aankoop als verwerkt in de Verenigde Staten wordt aangemerkt, dan wordt uw transactie verwerkt door GoDaddy.com, LLC,; als uw betaling tijdens de aankoop als verwerkt in Canada wordt aangemerkt, dan wordt uw transactie verwerkt door GoDaddy Domains Canada, Inc.; wordt uw betaling tijdens de aankoop als verwerkt in het Verenigd Koninkrijk aangemerkt, dan wordt uw transactie verwerkt door GoDaddy Europe, Ltd.; wordt uw betaling tijdens de aankoop als verwerkt in India aangemerkt, dan wordt uw transactie verwerkt door GoDaddy India Domains and Hosting Services India Pvt Ltd Pvt Ltd. Als uw betaling tijdens de aankoop wordt aangemerkt als verwerkt in een land dat niet hierboven staat vermeld, dan wordt uw transactie verwerkt door een entiteit binnen het betreffende land dat aangesloten is met onze plaatselijke betaalserviceprovider, en is onderhevig aan de bepalingen van ons Privacybeleid.

(A) ALGEMENE VOORWAARDEN, INCLUSIEF AUTOMATISCH VERVANGENDE VOORWAARDEN

Betaling verschuldigd op het moment van bestelling; geen terugbetaling/restitutie mogelijk. U gaat akkoord met het betalen van alle bedragen voor de Services op het moment dat u deze bestelt.  Alle bedragen zijn niet-restitueerbaar, tenzij anders aangegeven in het Restitutiebeleid.

Prijswijzigingen. GoDaddy behoudt het recht om haar tarieven en toeslagen op welk moment dan ook te wijzigen, en dergelijke aanpassingen of wijzigingen zullen online worden bekendgemaakt op deze Site en onmiddellijk van kracht zijn, zonder verdere berichtgeving aan u.  Indien u Services hebt gekocht of verkregen voor een periode van maanden of jaren, dan zullen wijzigingen in prijzen en tarieven van kracht worden indien de relevante Services voor verlenging aan de orde komen, zoals hieronder nader omschreven. 

Type betaling. Behalve zoals verboden in een productspecifieke overeenkomst, kunt u voor Services betalen via een van de volgende “Betaalmethode:” (i)  geldige creditcard, (ii)“Good As Gold Prepaid Services” (hieronder gedefinieerd); (iii) elektronische betaling van uw persoonlijke of zakelijke betaalrekening, indien van toepassing (en zoals hieronder gedefinieerd); (iv) PayPal, (v) Internationale betalingsoptie (zoals hieronder gedefinieerd) of (vi) via winkeltegoeden, indien van toepassing (en zoals hieronder gedefinieerd), elke “Betaalmethode”. De“Snelkassa” functie plaatst automatisch een bestelling voor de betreffende Service en rekent de primaire Betaalmethode voor uw account aan. Bevestiging van die bestelling wordt verzonden naar het e-mailadres voor uw Account. Uw Betaalmethode in het bestand moet worden bewaard geldig als u actieve Services op uw account hebt. Daarnaast gaat u ermee akkoord dat de locatie voor het verwerken van uw betaling om welke reden dan ook gewijzigd kan worden, inclusief de gekozen Betaalmethode of door u gemaakte wijzigingen of updates aan uw Betaalmethode.

Uitgegeven terugbetalingen. U erkent en stemt ermee in dat als er een restitutie naar uw Betaalmethode wordt gestuurd, de uitgifte van een restitutiebon door GoDaddy uitsluitend een bevestiging is dat GoDaddy uw restitutie heeft ingediend bij de Betaalmethode die is gebruikt tijdens de oorspronkelijke verkoop, en dat GoDaddy geen enkele controle heeft over wanneer de restitutie wordt toegevoegd aan het beschikbare tegoed van uw Betaalmethode. U erkent en stemt er verder mee in dat de betalingsverlener en/of individuele uitgevende bank die betrokken is bij uw Betaalmethode, de termijn voor het plaatsen van uw restitutie kan vaststellen en reguleren, en dat de termijn voor het plaatsen van uw restitutie kan variëren van vijf (5) werkdagen tot een volledige factuurcyclus of langer.

Indien een terugbetaling wordt verricht aan uw Betaalmethode en de betaler, de betalingsverwerker of de desbetreffende bank die de betaling verricht verbonden met uw Betaalmethode enige beperking oplegt voor wat betreft terugbetalingen, waaronder maar niet beperkt tot beperkingen aangaande de timing van de terugbetaling of het aantal toegestane terugbetalingen, dan reserveert GoDaddy, geheel naar eigen inzicht, de terugbetaling te verrichten of (i) in de vorm van een in-store tegoed; of (ii) door het uitgeven van een GoDaddy cheque, welke zal worden gestuurd naar het postadres van uw Account dat staat geregistreerd; of (iii) in sommige rechtsgebieden, als een bankoverschrijving, wanneer de betalingsverwerker niet kan terugstorten naar de Betaalmethode.  GoDaddy  heeft ook het recht om winkeltegoed aan te bieden aan klanten die een terugbetaling willen, zelfs als er geen beperkingen zijn op terugbetalingen die door de Betaalmethode worden opgelegd. 

Maandelijkse factureringsdatum. Als u maandelijks een factuur ontvangt, wordt uw maandelijkse factuurdatum gebaseerd op de datum waarop u de Services hebt gekocht, tenzij die datum na de 28e van de maand valt, in welk geval als factuurdatum de 28e van elke maand geldt. 

Voorwaarden Automatisch verlengen Anders dan vereist door de wet, behoudt GoDaddy geen karde kopie of elektronische versies van mandaat, doorlopende bestelling of doorlopende instructieformulieren en/of enige ondertekende instemmingsverklaringen betreffende uw gebruik van ons geautomatiseerde verlengingsservices, en we zijn daarom niet in staat dergelijke documenten op verzoek te produceren. U kunt uw instellingen voor het automatisch verlengen ten alle tijden bekijken of wijzigen door in te loggen op uw GoDaddy-account.

Om ervoor te zorgen dat u geen onderbreking of verlies van Services ondervindt, worden alle Services aangeboden voor automatische verlenging.  Behalve voor redenen hieronder in deze sectie beschreven, verlengt automatische verlenging automatisch de toepasselijke Service op het verlopen van de dan geldende looptijd voor een verlengingsperiode gelijk aan de laatste serviceperiode (behalve voor domeinnamen die kunnen worden verlengd voor de oorspronkelijke service periode). Als uw laatste serviceperiode bijvoorbeeld één jaar is, is uw verlengingsperiode doorgaans één jaar.  Echter, als verlenging middels de in het bestand opgenomen Betaalmethode mislukt, dan mag GoDaddy  proberen de toepasselijke service te verlengen voor een periode korter dan de oorspronkelijke abonnementsperiode voor zover dit nodig is om de transactie te laten slagen. 

Tenzij u de optie voor automatisch verlengen uitschakelt, zal GoDaddy automatisch de van toepassing zijnde Service verlengen wanneer deze in aanmerking komt voor verlenging en wordt het verschuldigde bedrag afgeschreven volgende de Betaalmethode die in ons bestand staat bij GoDaddy tegen het dan geldende tarief van GoDaddy waarvan u erkent en akkoord gaat dat dit tarief hoger of lager kan zijn dan de tarieven voor de oorspronkelijke serviceperiode.  Om de verlengingsinstellingen te zien die voor u en uw Services van toepassing zijn, logt u gewoon in op uw Accountmanager vanaf deze Site en volgt u de stappen die u hier vindt.  Als u niet langer wilt dat een Service automatisch wordt verlengd, kunt u ervoor kiezen om de verlenging te annuleren in welk geval, uw Services bij het verlopen van de dan geldige termijn zullen vervallen, tenzij u handmatig uw Services voor die tijd verlengd (in welk geval de Services opnieuw worden ingesteld om automatisch te worden verlengd). Met andere woorden, mocht u ervoor kiezen uw product te annuleren en niet handmatig uw Services verlengt voordat deze vervallen, kan er een onderbreking of verlies van Services optreden, en zal GoDaddy niet verantwoordelijk worden gehouden richting u of een derde partij betreffende dit geval.

GoDaddyDaarnaast kan deelnemen aan “terugkerende betaalprogramma’s” of “account updateservices” die door uw creditcardverstrekker (en uiteindelijk afhankelijk van de deelname van uw bank) wordt ondersteund.  Als wij er niet in slagen uw bestaande Betaalmethode te belasten, dan kan uw creditcardverstrekker (of uw bank) ons op de hoogte stellen van updates betreffende uw creditcardnummer en/of vervaldatum, of zij kunnen automatisch uw nieuwe creditcard namens u belasten zonder kennisgeving aan ons.  In overeenstemming met de vereisten van terugkerende betaalprogramma’s, mochten wij bericht ontvangen van een update betreffende uw creditcardnummer en/of vervaldatum, dan zal GoDaddy automatisch namens u uw betaalprofiel bijwerken. GoDaddy garandeert niet dat we bijgewerkte creditcardgegevens ontvangen of daarom zal vragen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om uw Accountinstellingen bij te werken en te onderhouden, inclusief, maar niet beperkt tot (i) het annuleren van producten en (ii) ervoor zorgen dat uw geassocieerde Betaalmethode(n) actueel en correct zijn.  Daarnaast erkent u en gaat u ermee akkoord dat wanneer u dit niet doet, dit kan resulteren in de onderbreking of verlies van Services, en dat GoDaddy niet verantwoordelijk kan worden gehouden door u of namens u. 

Als het om welke reden dan ook GoDaddy niet lukt om uw Betaalmethode in rekening te brengen voor het volledige verschuldigde bedrag, of als u van GoDaddy een kennisgeving ontvangt van een terugvordering, terugboeking, betalingsgeschil of een boete in rekening wordt gebracht voor de eerder door u in rekening gebrachte kosten, stemt u ermee in dat GoDaddy alle beschikbare legale kan oplossingen nastreven om betaling te verkrijgen, inclusief maar niet beperkt tot onmiddellijke annulering, zonder kennisgeving aan u, van domeinnamen of Services die namens u zijn geregistreerd of vernieuwd.  GoDaddy behoudt zich ook het recht voor om u redelijke “administratieve” vergoedingen voor (i) taken kunnen uitvoeren die GoDaddy buiten de normale reikwijdte van haar Services vallen, (ii) extra tijd en/of kosten kunnen ontstaan die GoDaddy bij het leveren van haar Services maken, en/of (iii) uw niet-naleving van deze Overeenkomst (zoals bepaald door GoDaddy in haar enige en absolute discretie). De gebruikelijke procedures voor administratieve of verwerkingsvergoedingen omvat, zonder enige beperking (i) vragen aan de klantenservice die extra persoonlijke tijd of aandacht vereisen; (ii) UDRP-actie(s) in verband met uw domeinnaam/domeinnamen en/of geschillen waarvoor een accountant of advocaat moet worden ingeschakeld, uitgevoerd door GoDaddy personeel of andere bedrijven gehouden door GoDaddy; (iii) terugverdienen van alle door GoDaddy gemaakte kosten en vergoedingen, inclusief de kosten van de Services, als gevolg van terugvorderingen of andere betalingsgeschillen geëntameerd door u, uw bank of uw betaalmethode-verwerker. Deze administratie- of verwerkingskosten worden gefactureerd via de Betaalmethode die u heeft geregistreerd bij GoDaddy.

GoDaddy kan prijzen op productniveau aanbieden in verschillende valuta's. De transactie wordt verwerkt in de geselecteerde valuta en de prijs die tijdens het afrekenen wordt weergegeven is het werkelijke bedrag dat voor betaling is ingediend.  Voor bepaalde Betalingsmethoden kan de verstrekker van uw Betaalmethode u buitenlandse transactiekosten of andere kosten in rekening brengen, die als een afzonderlijk bedrag kan worden toegevoegd aan het uiteindelijke bedrag dat op uw bankafschrift of post verschijnt. Vraag de verstrekker van uw Betaalmethode voor meer details. Daarnaast erkent u en gaat u ermee akkoord dat er, ongeacht de gekozen valuta, omzetbelasting ("BTW"), Goederen en Servicebelasting ("GST") of andere lokale vergoedingen en/of belastingen in rekening kunnen worden gebracht, op grond van uw bank en/of het land dat bij uw factuuradres wordt vermeld.

(B) RESTITUTIEBELEID

Producten en Services die in aanmerking komen voor restitutie, worden hier beschreven (“Restitutiebeleid”). 

(C) GOED ALS GOUD PREPAID SERVICES

Service-informatie. Door Goed als Goud prepaid Services te gebruiken, kunt u gelden overmaken naar GoDaddy voor het van betaalmiddelen te voorzien van uw Goed als Goud prepaid Services account (“Goed als Goud Account”). U kunt vervolgens uw Goed als Goud account gebruiken om Services. aan te schaffen. U kunt via bankoverschrijving uw Goed als Goud account aanvullen.

U erkent dat de naar uw Zo Goed als Goud-rekening overgemaakte gelden door GoDaddy worden gehouden en dat daarover geen rente wordt vergoed. Voor zover rente wordt opgebouwd, gaat u ermee akkoord dat GoDaddy deze bedragen mag ontvangen en behouden om de met de Zo Goed als Goud Prepaid-services samenhangende kosten te dekken.

U gaat ermee akkoord dat alle transacties met Goed Als Goud Prepaid Services worden verricht in Amerikaanse dollars.

Uw Zo Goed als Goud-account moet in eerste instantie worden geladen met een tegoed van ten minste USD 1000 of een equivalent daarvan.

Alle betalingen dienen het volledige bij aankoop verschuldigde bedrag te omvatten.    

Details bankoverschrijving. Bankoverschrijvingen in vreemde valuta kunnen worden gebruikt om uw Goed als Goud-account op te waarderen, maar de natuurlijke valuta van de Wild West Domains bankrekening is de Amerikaanse dollar. Bankoverschrijvingen in vreemde valuta zullen automatisch worden geconverteerd en gestort naar Amerikaanse dollars. Houd u er rekening mee dat wisselkoerskosten van toepassing kunnen zijn. 

U bent verantwoordelijk voor alle kosten voor bankoverschrijvingen, zowel inkomend als uitgaand, die betrekking hebben op uw Goed als Goud-account. Alle bankoverschrijvingen buiten de V.S. kunnen onderhevig zijn aan kosten van uw bank, intermediaire banken of de bank van GoDaddy en kunnen het bedrag, dat ontvangen is door de bank van GoDaddy en vervolgens in uw Goed als Goud-Account is betaald, verminderen. U geeft GoDaddy  hierbij nadrukkelijk toestemming (i) om het bedrag van de kosten van de bankoverschrijving dat GoDaddy berekent om uw geld te ontvangen, in mindering te brengen op uw Goed als Goud-Account; en/of (i) een bedrag van twintig dollar ($20) aan servicekosten te berekenen (“Servicekosten”) in verband met de beëindiging van uw Goed als Goud-Account.  Alle kosten zijn op elk moment aan wijziging onderhevig, en dergelijke wijzigingen zullen online worden gepubliceerd en gaan onmiddellijk in zonder verdere kennisgeving aan u.

U kunt het resterende saldo op uw Goed als Goud-account te allen tijde controleren via uw  Account of de Winkelwagen. Wanneer u besluit om uw Goed als Goud-account te beëindigen (of GoDaddy verkiest om uw Goed als Goud-account te beëindigen omdat u een verplichting uit hoofde van de Goed als Goud-serviceovereenkomst niet bent nagekomen), wordt het saldo op uw Goed als Goud-account gerestitueerd, minus de Service-kosten.

U kunt te allen tijde saldo aan uw Zo Goed als Goud-account toevoegen.

Uw gebruik van de Goed als Goud-prepaidservices. U kunt uitsluitend via het GoDaddy-aankoopproces op de website van GoDaddy gebruikmaken van het tegoed op uw Zo Goed als Goud-account. Wanneer er op het moment van aankoop onvoldoende beschikbaar tegoed op uw Goed als Goud-account staat voor het voldoen van het gehele aankoopbedrag, met inbegrip van bijkomende kosten, kunt u geen aankoop doen, zoals uiteengezet in het onderhavige document en in andere relevante overeenkomsten.

(D) BETALEN MET EEN CHEQUE (ELEKTRONISCHE BETALING)

Door gebruik te maken van de optie van GoDaddyom per cheque te betalen (“Betalen Per Cheque”) kunt u met behulp van een elektronische cheque GoDaddy-Services aankopen (van uw persoonlijke of zakelijke “betaalrekening”, voor zover van toepassing). In verband hiermee gaat u ermee akkoord dat een derde partij check servicesprovider, Certegy Check Services, Inc. (“Check Services Provider”) het volledige bedrag van uw aankoop van uw Betaalrekeningafschrijft, en dat dit bedrag niet kan worden gerestitueerd. Check Services Provider maakt een elektronische overboeking (“EFT”) of een overschrijving aan, die aan uw bank of financiële instelling wordt gegeven voor de betaling uit uw Betaalrekening. De Betaalrekening moet worden aangehouden bij een financiële instelling in de Verenigde Staten, en de betaling moet gedaan worden in Amerikaanse dollars.

U bent verantwoordelijk voor het actueel en op peil houden van uw betaalrekening. U gaat ermee akkoord dat (i) Check Services Provider of GoDaddy zich het recht behouden om een transactie om welke reden dan ook te weigeren (inclusief, maar niet beperkt tot, betalingen die niet doorgaan omdat uw Rekening niet langer bestaat of niet beschikbaar/onvoldoende fondsen bevat) en (ii) in dat geval is noch Check Services Provider noch GoDaddy aansprakelijk jegens u of een derde partij ten aanzien van hetzelfde. Als om welke reden dan ook, Check Services Provider niet in staat zijn om het volledige verschuldigde bedrag voor de geleverde Services te innen, u gaat ermee akkoord dat u Check Services Provider en GoDaddy alle beschikbare wettige oplossingen kunnen gebruiken om betaling te verkrijgen (plus eventuele toepasselijke kosten).  GoDaddy is niet verantwoordelijk voor de acties van Check Services Provider. U gaat ermee akkoord dat als de EFT of bankoverschrijving onbetaald wordt teruggestort, u servicekosten betaalt in overeenstemming met de volgens de wet wettelijk toegestane bedragen voor elke Amerikaanse staat. Een help-artikel die de Check Services Provider en de servicekosten beschrijft die hierboven worden vermeld, zijn hier te vinden. Deze kosten kunnen van uw betaalrekening worden afgeschreven met gebruik van een EFT of overboeking. Alle kosten zijn in Amerikaanse dollars.

GoDaddy en haar serviceproviders, inclusief, maar niet beperkt tot Check Services Provider  en Complete Payment Recovery Services, Inc., kunnen uw berichten sturen, inclusief via gewone post, SMS, MMS, tekstbericht, berichten over de services, of andere redelijke middelen die nu bekend zijn of later worden ontwikkeld. Dergelijke berichten worden mogelijk niet ontvangen wanneer u deze overeenkomst overtreedt door op een onbevoegde manier deze services te benaderen. Uw overeenstemming met deze voorwaarden betekent dat u akkoord gaat dat u deze of alle berichten hebt ontvangen, mocht u op een bevoegde manier toegang hebben gehad tot de services. Het niet ontvangen van dergelijke kennisgevingen om welke reden dan ook, vormt geen excuus voor enige betalingsverplichting of andere verplichting jegens GoDaddy en Check Services Provider. U autoriseert daarnaast uitdrukkelijk GoDaddy en haar serviceproviders, inclusief, maar niet beperkt tot Check Services Provider en Complete Payment Recovery Services, Inc. en haar partners om contact met u op te nemen via autobellen, vooraf opgenomen berichten of enige andere methode, via een van uw mobiele telefoonnummers of e-mailadressen. U erkent vervolgens dat de door u verstrekte e-mailadressen niet door anderen worden gedeeld of te benaderen zijn en dat deze geen zakelijke e-mailadressen zijn.

(E) INTERNATIONALE BETALINGSMOGELIJKHEDEN

GoDaddy  biedt een verscheidenheid aan alternatieve internationale betalingsopties via een groot aantal internationale betalingsproviders (“IPP”).  Als u een IPP selecteert, verklaart u dat u al akkoord bent gegaan met alle IPP’s toepasselijke klantenservice-overeenkomsten voorafgaand aan het voltooien van uw transactie op GoDaddy.  U stemt er ook mee in dat de IPP het volledige bedrag van uw aankoop van het geselecteerde account of de geselecteerde betaalmethode mag afschrijven, gezamenlijk“Financieringsbronnen”. Daarnaast gaat u ermee akkoord om de gekozen IPP, indien van toepassing, toe te staan een“Valuta Omrekeningstarief” af te schrijven van uw Financieringsmiddelen, alsmede eventuele andere kosten of lasten die van toepassing zijn op uw overeenkomst met de IPP (tezamen de “IPP kosten). U begrijpt en gaat ermee akkoord dat IPP-vergoedingen te allen tijde door de IPP kunnen worden gewijzigd, zonder dat GoDaddy u daarover een bericht stuurt.

U bent verantwoordelijk voor het actueel en op peil houden van uw Financieringsmiddelen. U gaat ermee akkoord dat (i) de IPP of GoDaddy het recht behouden om een transactie om welke reden dan ook te weigeren, en dat (ii) noch de IPP, noch GoDaddy in dat verband jegens u of derden aansprakelijk is. U erkent dat GoDaddy geen pogingen zal ondernemen de door u gekochte Services te leveren voordat GoDaddy van de IPP een betalingsbevestiging heeft ontvangen via de aan de IPP gelieerde verwerker van betalingen. U erkent dat er enkele uren of dagen kunnen verstrijken tussen het moment waarop u een bestelling plaatst, en het moment waarop de IPP uw betaling via de gelieerde verwerker van betalingen bevestigt. Indien GoDaddy niet binnen dertig (30) dagen na het plaatsen van de bestelling een betalingsbevestiging ontvangt van de IPP via de gelieerde verwerker van betalingen, kan uw bestelling worden geannuleerd, en moet u de aankoopprocedure opnieuw uitvoeren. Mocht u de betaling voor een in behandeling genomen transactie willen annuleren, dan kunt u de bestelling via uw GoDaddy-account annuleren. Betalingen die worden ontvangen voor bestellingen die al waren geannuleerd, worden, voor zover mogelijk automatisch, teruggestort via de oorspronkelijke Betaalmethode.

Indien, op het moment dat GoDaddy bevestiging van betaling ontvangt van de IPP (via de relevant betalingsverwerker), en of (i) de Services (inclusief domeinnamen) niet langer te koop; of (ii) een uitstaande order is geannuleerd in onze systemen; of (iii) de bevestiging van betaling komt niet overeen met het dollar bedrag van de uitstaande order en uw aankoop is daarom over- of ondergefinancierd, kan GoDaddy automatisch een gedeeltelijke terugbetaling (in het geval van overfinanciering) of een volledige terugbetaling (in het geval van onderfinanciering) op uw Financieringsmiddel verrichten. Als de IPP (of de bijbehorende betalingsverwerker) restitutiebeperkingen van welke aard dan ook oplegt, behoudt GoDaddy zich het recht voor om restituties te geven aan een winkeltegoed of als een bankoverschrijving, wanneer de betalingsverwerker niet terug kan betalen naar de Betaalmethode.  Als u een volledige terugbetaling ontvangt, moet u het aankoopproces opnieuw beginnen. U gaat ermee akkoord dat de IPP het recht behoudt om IPP-kosten voor een terugbetaalde transactie niet terug te betalen. Dienovereenkomstig zullen eventuele restituties die zijn uitgegeven door GoDaddy netto zijn van de IPP-vergoedingen, tenzij anders vermeld.

GoDaddy biedt SEPA Direct Debit (“SEPA”) als betaalmethode voor klanten in Duitsland. Als u voor SEPA kiest als betaalmethode, dan geeft u GoDaddy en Adyen, onze serviceprovider voor betalingen, toestemming om instructies naar uw bank te sturen voor het overmaken van het bedrag. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, geeft u GoDaddy toestemming om alle van toepassing zijnde kosten die voortvloeien uit deze Overeenkomst te innen. De autorisatie zal ook van toepassing zijn op een nieuwe bankrekening dat door u wordt gebruikt voor aankopen van GoDaddy.  Wij stellen u binnen een redelijke termijn op de hoogte van de datum van afschrijving (de “pre-notificatie”). Deze pre-notificatie wordt minstens binnen één (1) werkdag voordat de kosten worden geïnd via e-mail naar u gestuurd. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw bankrekening voldoende saldo heeft voor het betalen van de overschrijving. U gaat er ook mee akkoord om GoDaddy te vrijwaren voor eventueel verlies dat kan voortvloeien als uw financiële instelling betaling weigert aan GoDaddy om welke reden dan ook.

(F) SALDO WINKELTEGOEDEN

In het geval dat uw account een winkeltegoed bevat: (1) u kunt elk beschikbaar kredietsaldo toepassen op toekomstige aankopen in uw Account; en (2)  u machtigt GoDaddy om een beschikbaar tegoed toe te passen op openstaande administratieve kosten, terugboekingen of andere kosten die verband houden met uw Account.  In het geval dat uw standaard Betaalmethode faalt voor een geautomatiseerde facturering in verband met de verwerking van eventuele Serviceverlengingen,  kan GoDaddy elk beschikbaar winkeltegoed gebruiken als er voldoende geld is om de hele transactie te dekken. Ongeacht de hoogte van het winkeltegoed dat in uw account beschikbaar is, is GoDaddy niet verantwoordelijk voor het verlies van producten als gevolg van onvoldoende saldo binnen uw standaard Betaalmethode of winkeltegoed. Winkeltegoed wordt toegepast, gebaseerd op de valuta die in de winkelwagen ten tijde van aankoop (of verlenging) is geselecteerd. Als u meer dan één winkeltegoed hebt, worden de tegoeden verwerkt al naar gelang de ouderdom van het tegoed, waarbij het oudste winkeltegoed het eerst wordt gebruikt. Als er meer geld nodig is om een aankoop of verlenging te voltooien, worden tegoeden in een niet-geselecteerde valuta omgewisseld tegen GoDaddy’s dagelijkse wisselkoers op basis van de leeftijd van het tegoed (van oud naar nieuw) totdat (i) er genoeg geld is toegewezen om de transactie te voltooien, of (ii) uw account geen beschikbaar saldo meer heeft. U begrijp en gaat ermee akkoord dat ten tijde van de omrekening, GoDaddy ook extra administratieve kosten kan doorrekenen.

U kunt uw beschikbare winkeltegoed te allen tijde inzien via uw Account op de GoDaddy-website. U bevestigt dat winkeltegoeden niet overdraagbaar zijn en uitsluitend kunnen worden gebruikt binnen de Account waarin ze zijn aangeschaft en dat ze kunnen verlopen. Gratis winkeltegoed verloopt twee jaar na uitgave. Mocht GoDaddy uw Account beëindigen, dan bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat resterende winkeltegoeden komen te vervallen. 

U erkent ook dat het geld dat u beschikbaar heeft als winkeltegoed door GoDaddy wordt gehouden en dat er geen rente voor u wordt opgebouwd of aan u wordt betaald. Voor zover er rente wordt opgebouwd, stemt u ermee in dat GoDaddy het recht heeft om die bedragen te ontvangen en te houden om de kosten van het ondersteunen van de winkeltegoedfunctionaliteit te dekken.

(G) VERLOPEN DOMEINNAAM AANKOPEN

U gaat ermee akkoord dat u voor verlopen domeinnamen die via uw account zijn gekocht verantwoordelijk bent voor betaling binnen achtenveertig (48) uur na de sluiting van de veiling voor het bedrag van het succesvolle bod plus een (1) jaar verlengings- overdraagkosten (vanaf het einde van de voorgaande registratieperiode van de domeinnaam), plus ICANN-kosten, indien van toepassing, of een geldige betaalmethode die aan het account is gekoppeld zal op de derde dag na de sluiting van de veiling in rekening worden gebracht. Als wij niet in staat zijn om betaling te innen, dan kunt u uw rechten om het domeinnaam aan te schaffen, verliezen.

14. AANVULLEND VOORBEHOUD VAN RECHTEN

GoDaddy behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om toegang te weigeren, te annuleren, te beëindigen, op te schorten, te vergrendelen of te wijzigen tot een account of services (of het beheer daarvan) (met inbegrip van het recht om een domeinnaamregistratie te annuleren of over te dragen) om welke reden dan ook (zoals door GoDaddy geheel naar eigen inzicht te bepalen), met inbegrip van, doch niet beperkt tot, het volgende: (i) fouten gemaakt door GoDaddy bij het bieden of leveren van Services (inclusief domeinnaamregistratie)te herstellen, (ii) de integriteit en stabiliteit van een domeinnaamregistratie of registerhouder te beschermen en daarbij gemaakte fouten te herstellen, (iii) medewerking te verlenen aan onze inspanning om fraude en misbruik op te sporen en te voorkomen, (iv) gehoor te geven aan gerechtelijke bevelen tegen u en/of uw domeinnaam of website en toepasselijke lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving na te leven, (v) te voldoen aan verzoeken van opsporingsinstanties, met inbegrip van dagvaardingen, (vi) medewerking te verlenen aan geschillenbeslechting, (vii) op te treden als verweerder in een procedure of dreigende procedure ongeacht of een dergelijke procedure uiteindelijk nutteloos of nuttig is gebleken, of (viii) elke civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid te vermijden aan de zijde van GoDaddy, haar bestuurders, directeuren, werknemers en agenten, evenals partners van GoDaddy, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, zaken die u hebt aangespannen of hebt gedreigd aan te spannen tegen GoDaddy, of (ix) als reactie op een buitensporig aantal klachten gerelateerd aan uw account, domeinnaam/namen of de inhoud van uw website.

GoDaddy behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor elk Account te beoordelen op overschrijding van de hoeveelheid ruimte en bandbreedte, en Accounts te beëindigen of daarvoor meer kosten in rekening te brengen indien de toegestane niveaus zijn overschreden.

GoDaddy behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving alle Services te beëindigen wanneer u naar het oordeel van GoDaddy en/of werknemers van GoDaddy bedreigt of lastigvalt.GoDaddy

GoDaddy Content. Afgezien van Gebruikers, de content van deze Website en de Services, waaronder zonder beperking de tekst, programmatuur, scripts, broncode, API, illustraties, foto's, geluiden, muziek, video's en interactieve elementen en de handelsmerken, servicemerken en logo's daarin vervat (“GoDaddy Content”), zijn het eigendom van of permanent in licentie gegeven aan GoDaddy, en zijn onderhevig aan auteursrecht-, handelsmerk- en/of octrooibescherming in de Verenigde Staten en andere landen, en andere intellectuele-eigendomsrechten onder het recht van de Verenigde Staten en het recht van andere landen. Content van GoDaddy wordt u verstrekt in de staat waarin die zich bevindt (“as is”), “voor zover beschikbaar” ("as available") en “inclusief alle fouten”, uitsluitend voor uw privégebruik, en deze kan niet worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, verspreid, overgedragen, uitgezonden, afgebeeld, verkocht, in licentie worden gegeven of anderszins worden geëxploiteerd, ongeacht voor welk doel, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GoDaddy. Deze Overeenkomst verschaft geen enkel recht of licentie onder enig auteursrecht, handelsmerk, octrooi of enig ander eigendomsrecht of licentie. GoDaddy behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend in en aan de GoDaddy Inhoud, deze Site en de Services, en deze Overeenkomst draagt het eigendom van een van deze rechten niet over.

15.GEEN SPAM; GEFIXEERDE SCHADE

Geen spam.  Wij staan geen verzending van spam toe. Wij controleren alle verkeer naar en van onze webservers op aanwijzingen van spam en voorzien in een spamklachtencentrum waar klachten over spammisbruik kunnen worden gemeld. Klanten die ervan worden verdacht dat zij onze producten en services gebruiken om spam te verzenden, worden onderworpen aan een volledig onderzoek. Wanneer wij constateren dat er een probleem is met spam, nemen wij de nodige maatregelen om het probleem te verhelpen. 

Wij definiëren spam als het versturen van ongevraagde zakelijke e-mail (Unsolicited Commercial Email, UCE), ongevraagde massa-e-mail (Unsolicited Bulk Email, UBE) of ongevraagde faxen (Unsolicited Facsimiles), oftewel e-mails of faxen die als reclame of anderszins naar ontvangers worden verstuurd zonder dat voorafgaand toestemming is gevraagd aan de ontvanger voor het versturen van deze berichten. Dit kan onder meer omvatten, maar is niet beperkt tot het onderstaande:

        i.      E-mailberichten

       ii.      Publicaties op nieuwsgroepen

      iii.      Windows-systeemberichten

      iv.      Pop-up berichten (aka "adware" of "spyware" berichten)

       v.      Chatberichten (via AOL, MSN, Yahoo of andere programma's voor chatberichten)

      vi.      Online chatroom-advertenties

     vii.      Publicaties in het gastenboek of op het websiteforum

    viii.      Ongevraagde aanbiedingen per fax

      ix.      Text/SMS-berichten

Wij zullen niet toestaan dat onze servers en services worden gebruikt voor bovengenoemde doeleinden. Om onze producten en services te gebruiken dient u zich niet alleen te houden aan alle toepasselijke wetten en regels, waaronder de Amerikaanse Can-Spam Act uit 2003 en de Amerikaanse Telephone Consumer Protection Act, maar ook aan dit geen-spam-beleid. Commerciële reclame en/of bulk e-mails of faxen mogen alleen naar ontvangers worden gestuurd die specifiek hebben aangegeven dat zij berichten willen ontvangen. Deze moeten een geldig retour- en antwoordadres bevatten, het fysieke adres van de afzender en in de voettekst van de e-mail of fax een methode om zich uit te schrijven. Op ons verzoek moet voor een e-mailadres of faxnummer duidelijk kunnen worden aangetoond dat voor die optie is gekozen.

Als we constateren dat de account, producten of services worden gebruikt in verband met spam, kunnen we alle accounts, website-hosting, domeinregistraties, e-mailboxen en andere toepasselijke producten of services terugsturen, opschorten of annuleren. In een dergelijk geval, en naar onze keuze, kunnen we van u vereisen dat u via e-mail reageert en ons verklaart dat u stopt met het verzenden van spam en/of stop met het verzenden van spam namens u, en dat u niet te restitueren heractiveringskosten betaalt voordat de website, inboxen en/of services weer worden geactiveerd. 

We moedigen alle klanten en ontvangers van e-mail die via onze services wordt gegenereerd aan om vermoedelijke spam te melden. Verwacht misbruik kan via e-mail worden gemeld of via onze Spam Abuse klachtencentrum op het web.  Web: rapporteer misbruik.   

Geliquideerde schade.  U gaat ermee akkoord dat wij het recht hebben onmiddellijk ieder Account te beëindigen waarvan wij menen dat dit Account spam of andere ongevraagde bulk e-mails verzendt of daarmee is verbonden. Daarnaast gaat u ermee akkoord dat, indien de werkelijke schadevergoeding niet binnen redelijkheid kan worden bepaald, u ons een gefixeerde schadevergoeding betaalt van $ 1,00 voor ieder individueel geval van spam of ongevraagde bulk e-mail verzonden van of anderszins verbonden met uw Account.

16. CLAIMS INZAKE HANDELSMERKEN EN/OF AUTEURSRECHT

GoDaddy ondersteunt de bescherming van intellectueel eigendom. Voor het indienen van (i) een claim op grond van inbreuk op een handelsmerk waarvoor u een geldig, gedeponeerd handelsmerk of dienstmerk houdt, of (ii) een claim op grond van een door u te goeder trouw gehouden auteursrecht, verwijzen wij naar het hierboven vermelde Beleid van GoDaddy en/of het Beleid inzake inbreuken op handelsmerken en/of auteursrechten dat hierboven staat vermeld en hier beschikbaar is.

17. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Deze Site en de Services die op deze Site zijn te vinden, kunnen links bevatten naar websites van derde partijen die niet onder beheer of controle staan van GoDaddy. GoDaddy aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, algemene voorwaarden, privacybeleid of praktijken van websites van derden. GoDaddy zal de inhoud van websites van derden ook niet censureren of bewerken. Door deze Site of de Services van deze Site te gebruiken, ontslaat u GoDaddy uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit uw gebruik van websites van derden. Daarom verzoekt GoDaddy u alert te zijn wanneer u deze Site of de daarop vermelde Services verlaat, en de algemene voorwaarden, het privacybeleid en overige toepasselijke documenten te bekijken van elke andere website die u bezoekt.

18. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERKLARINGEN EN GARANTIES

U ERKENT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKOORD IN DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE EN DE DIENSTEN GEVONDEN OP DEZE WEBSITE OP EIGEN RISICO ZIJN EN DAT DEZE SITE EN DE OP DEZE SITE GEVONDEN DIENSTEN WORDEN VERSTREKT “AS IS”, “ ZOALS BESCHIKBAAR”EN“MET ALLE FOUTEN”. GoDaddy, HAAR FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, MEDEWERKERS, AGENTEN, ALLE SERVICEPROVIDERS VAN DERDEN WIJZEN ALLE GARANTIES, WETTELIJK, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND AF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. GoDaddy, HAAR FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS EN AGENTEN DOEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES OVER (I) DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID OF INHOUD VAN DEZE SITE, (II) DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF INHOUD VAN ALLE GEKOPPELDE SITES (DOOR HYPERLINKS, BANNER-RECLAME OF ANDERSZINS) NAAR DEZE SITE EN/OF (III) DE DIENSTEN GEVONDEN OP DEZE SITE OF ENIGE PLAATS DIE VERBAND HOUDT (DOOR HYPERLINKS, BANNER RECLAME OF ANDERSZINS) NAAR DEZE SITE, EN GoDaddy AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DEZE SITE.

DAARNAAST ERKENT U EN STEMT U ER IN HET BIJZONDER MEE IN DAT MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES VERSTREKT DOOR GoDaddy, HAAR FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS OF AGENTEN (WAARONDER ZONDER BEPERKING HAAR VERTEGENWOORDIGERS VAN HET CALLCENTER OF DE KLANTENSERVICE) EN EXTERNE SERVICEAANBIEDERS  (I) GEEN JURIDISCH ADVIES ZAL INHOUDEN OF (II) EEN GARANTIE VAN WELKE SOORT DAN OOK ZAL CREËREN TEN AANZIEN VAN DEZE SITE OF DE OP DEZE SITE VERMELDE SERVICES EN GEBRUIKERS MOGEN NIET AFGAAN OP DERGELIJKE INFORMATIE OF DERGELIJK ADVIES.

DE VOORGAANDE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERKLARINGEN EN GARANTIES IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN en zal na het beëindigen of het verstrijken van deze Overeenkomst of uw gebruik van deze Site of de daarop vermelde Services blijven voortbestaan.

19. BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

GoDaddy'S FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS,  VERTEGENWOORDIGERS, EN ALLE EXTERNE LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS U OF ANDERE PERSONEN OF ENTITEITEN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SCHADEVERGOEDING BIJ WIJZE VAN STRAF, MET INBEGRIP VAN SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN (I) DE CORRECTHEID, VOLLEDIGHEID OF INHOUD VAN DEZE SITE, (II) DE CORRECTHEID, VOLLEDIGHEID OF INHOUD VAN AAN DEZE SITE GEKOPPELDE SITES (VIA HYPERLINKS, RECLAMEBANNERS OF ANDERSZINS), (III) DE SERVICES OP DEZE SITE OF OP ANDERE SITES DIE AAN DEZE SITE GEKOPPELD ZIJN (VIA HYPERLINKS, RECLAMEBANNERS OF ANDERSZINS), (IV), SCHADE AAN PERSONEN OF EIGENDOMMEN VAN WELKE AARD DAN OOK, (V) HET GEDRAG VAN DERDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, (VI), ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE SERVERS EN/OF DAAROP BEWAARDE INHOUD, PERSOONSGEGEVENS, FINANCIËLE GEGEVENS OF ANDERE INFORMATIE OF DATA, (VII) ONDERBREKINGEN OF BEËINDIGING VAN SERVICES AAN OF VAN DEZE SITES OF GEKOPPELDE SITES (VIA HYPERLINKS, RECLAMEBANNERS OF ANDERSZINS), (VIII) VIRUSSEN, WORMS, BUGS, TROJAANSE PAARDEN OF VERGELIJKBARE ZAKEN, DIE NAAR OF VAN DEZE SITE OF ERAAN GEKOPPELDE SITES (VIA HYPERLINKS, RECLAMEBANNERS OF ANDERSZINS) WORDEN VERSTUURD, (IX) GEBRUIKERSINHOUD OF INHOUD DIE SMADELIJK, KWETSEND, GROF, SCHADELIJK VOOR MINDERJARIGEN OF VOOR EEN ANDERE BESCHERMDE CATEGORIE, PORNOGRAFISCH, VOOR VOLWASSENEN, OBSCEEN OF ANDERSZINS AANSTOOTGEVEND IS, EN/OF (X) VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE SITE OF DE DAAROP VERMELDE SERVICES, ONGEACHT OF DEZE GEBASEERD ZIJN OP GARANTIE, OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF EEN ANDER JURIDISCH LEERSTUK EN ONGEACHT OF GoDaddy IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

DAARNAAST ERKENT u EN STEMT U ER NADRUKKELIJK MEE IN dat elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze site of de daarop vermelde Services, moet zijn ingesteld binnen één (1) jaar nadat de reden voor de vordering is ontstaan, zo niet dan zal de vordering permanent worden geweigerd.

GoDaddyDAARNAAST GAAT u ER SPECIFIEK MEE AKKOORD dat de totale aansprakelijkheid van ’in geen geval meer bedraagt dan 10.000,00 Amerikaanse dollars.

DE BOVENSTAANDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN en blijft van kracht na een eventuele beëindiging of afloop van deze Overeenkomst of uw gebruik van deze Site of de Services die op deze Site voorkomen.

20. VRIJWARING

U stemt ermee in om GoDaddy en haar functionarissen, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers, en derden-serviceproviders te beschermen en te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle claims, eisen, kosten, onkosten, verliezen, aansprakelijkheden en schade van welke aard dan ook (inclusief, zonder beperking, redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten) opgelegd aan GoDaddy of opgelopen door welke direct of indirect voortvloeien uit (i) uw gebruik van en toegang tot deze Site of de op deze Site vermelde Services, (ii) uw schending van bepalingen van deze Overeenkomst of het beleid of afspraken die hierin zijn opgenomen, en/of (iii) uw schending van de rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten. De verplichtingen tot vrijwaring van deze sectie blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst of uw gebruik van deze Site of de daarop vermelde Services.

21. NALEVING VAN PLAATSELIJKE WETGEVING

GoDaddy geeft geen verklaringen of garanties af dat de op deze Site beschikbare content of de op deze Site gevonden Services in elk land en rechtsgebied toepasselijk zijn, en u mag zich geen toegang verschaffen tot deze Site of de daarop vermelde Services vanuit landen of rechtsgebieden waar de content daarvan verboden is.  Gebruikers die ervoor kiezen zich toegang te verschaffen tot deze Site of de daarop vermelde Services zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle lokale wetgeving, regels en regelingen. 

22. GESCHILLEN, BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE EN AFSTANDSVERKLARING VAN CLASS ACTIONS EN CLASS-ARBITRAGE

LEES DIT DEEL AANDACHTIG DOOR.  VOLG DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES ALS U ZICH WILT AFMELDEN VAN DE BEPALINGEN DIE VAN U ZIJN VEREIST OM GESCHILLEN MIDDELS INDIVIDUELE ARBITRAGE OP TE LOSSEN.

(A) Geschillen De voorwaarden van dit deel zijn van toepassing op alle Geschillen tussen u en GoDaddy, behalve voor geschillen die worden geregeld door het beleid Uniform Domain Name Dispute Resolution dat hierboven staat beschreven en die hier beschikbaar is. Voor de toepassing van dit deel betekent “Geschil” een geschil, vordering of actie tussen u en GoDaddy dat ontstaat volgens of is gerelateerd aan Services of Producten van GoDaddy, de websites van GoDaddy, deze voorwaarden of enige andere transactie die betrekking heeft op u en GoDaddy, of dit nu een contract, garantie, misleidende presentatie, fraude, onrechtmatige daad, internationale onrechtmatige daad, statuut, regelgeving, verordening of enige andere juridische of billijke basis is, en zal worden geïnterpreteerd als de ruimste betekenis die volgens de wet is toegestaan. U EN GoDaddy GAAN ERMEE AKKOORD DAT “GESCHIL” ALS GEDEFINIEERD IN DEZE VOORWAARDEN GEEN VORDERING OF REDEN TOT ACTIE INHOUDT VAN U OF GoDaddy VOOR (i) MISBRUIK VAN HANDELSGEHEIMEN, (ii) OVERTREDING VAN PATENTEN, (iii) INBREUK OF MISBRUIK VAN AUTEURSRECHT, EN (iv) INBREUK OF VERWATERING van handelsmerken. Daarnaast, niettegenstaande de bepalingen in deze Voorwaarden, gaat u ermee akkoord dat een rechtbank, niet de arbiter, kan bepalen of een vordering binnen een van deze vier uitzonderingen valt.

(B) Bindende arbitrage. U en GoDaddy gaan er verder mee akkoord dat: (i) het bemiddelen van alle Geschillen tussen de partijen overeenkomstig de bepalingen in deze Voorwaarden zal geschieden; (ii) deze Voorwaarden een transactie in handel tussen staten bepaalt; (iii) de Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §1, et seq.) de interpretatie en handhaving van deze Sectie bepaalt; en (iv) dat deze Sectie ook na beëindiging van deze Voorwaarden van kracht blijft. ARBITRAGE BETEKENT DAT U AFSTAND DOET VAN UW RECHT OP EEN RECHTER OF JURY IN GEVAL VAN EEN RECHTSZAAK EN DAT UW GRONDEN VOOR BEROEP BEPERKT ZIJN. De bemiddelaar kan u dezelfde schadevergoeding toekennen als een rechtbank in de juiste jurisdictie, als beperkt volgens de Beperkte aansprakelijkheid uiteengezet in Sectie 15 van deze Overeenkomst, en kan verklarende of veroordelende vergoeding toekennen alleen ten gunste van de individuele partij die om schadevergoeding vraagt, en alleen voor zover nodig voor voorziening die door de individuele vordering van die partij wordt verzocht. Daarnaast, in bepaalde gevallen, kunnen de kosten van bemiddeling de juridische kosten overschrijden en het recht op ontdekking kan meer beperkt zijn bij bemiddeling dan in een rechtszaak. Het besluit van de bemiddelaar is definitief en afdwingbaar door een rechtbank met jurisdictie over beide partijen.

(C) Kantongerecht. Niettegenstaande het voorgaande mag u een individuele actie bij het kantongerecht van uw regio of gemeente indienen, indien de actie binnen de jurisdictie van die rechterlijke instantie valt en alleen in dat hof aanhangig is.

(D) Geschillenbericht Bij een geschil, dient u of GoDaddy eerst een geschillenbericht te sturen naar de andere partij, inclusief een schriftelijke verklaring met de naam, het adres en de contactgegevens van de partij die deze verstrekt, de feiten van het geschil, en de verzochte schadevergoeding (het “Geschillenbericht”). Het Geschillenbericht aan GoDaddy moet als volgt geadresseerd worden: GoDaddy, 14455 N. Hayden Rd., Scottsdale, AZ 85260, Attn.: Legal Department (het “GoDaddy adres van het geschil”). Het Geschillenbericht aan u wordt via aangetekende post verstuurd naar het meest recente adres dat wij in ons bestand hebben, of anderszins in uw records van u.  Als GoDaddy en u niet tot een overeenkomst komen om het geschil binnen zestig (60) dagen nadat het Geschillenbericht is ontvangen op te lossen, kunnen u of GoDaddy een arbitrageproces aangaan volgens deze Sectie. Na indiening en ontvangst van het Geschillenbericht, stemt elk van ons ermee in om in goed vertrouwen te handelen bij het oplossen van het Geschil, voordat met arbitrage wordt begonnen.

(E)  AFSTANDSVERKLARING VAN CLASS ACTIONS EN CLASS ARBITRAGE. U EN GoDaddy GAAN ERMEE AKKOORD DAT ELKE PARTIJ ALLEEN GESCHILLEN VOOR KUNNEN LEGGEN AAN DE ANDERE PARTIJ IN INDIVUELE HOEDANIGHEID, EN NIET ALS EISER OF LID VAN EEN CLASS ACTION IN WELKE VERMEENDE CLASS ACTION OF VERTEGENWOORDIGENDE ZAAK DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT FEDERALE OF STAAT CLASS ACTIONS, OF CLASS ARBITRAGE.  NOCH U OF GoDaddy ZAL EEN GESCHIL AANHANGIG MAKEN ALS EEN CLASS ACTION, PRIVE-ADVOCAAT ALGEMENE ACTIE, OF IN WELKE PROCEDURE DAN OOK WAAR EEN PARTIJ HANDELT OF VOORSTELT OM IN EEN VERTEGENWOORDIGE POSITIE OP TE TREDEN.  GEEN ENKELE ARBITRAGE OF ANDERE PROCEDURE MAG GECOMBINEERD WORDEN MET EEN ANDERE PROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE INSTEMMING VAN ALLE PARTIJEN BETROKKEN BIJ DE ARBITRAGE OF PROCEDURE.

(F) Arbitrageprocedure. Als een partij kiest om een arbitrage te beginnen, zal de arbitrage beheerd worden door de American Arbitration Association (“AAA”) en vallen onder de Consumer Arbitration Rules van de AAA (“AAA Regels”) in samenhang met de regels die in deze Voorwaarden uiteen zijn gezet, behalve dat de AAA geen meerdere eisers of class-arbitrage mag behandelen, aangezien de partijen overeenkomen dat de arbitrage beperkt zal worden tot de oplossing van alleen individuele vorderingen.  De regels van de AAA zijn te vinden op www.adr.org of te verkrijgen door te bellen met 1-800-778-7879. Als er een conflict is tussen de regels van de AAA en de regels die in deze Voorwaarden uiteengezet zijn, dan gelden de regels die in deze Voorwaarden uiteen zijn gezet. U kunt, tijdens arbitrage, alle rechtsmiddelen aanspreken die anderszins tot uw beschikking staan volgens de federale, staats- of plaatselijke wetten, en zoals beperkt door de Beperking van aansprakelijkheid, uiteengezet in Sectie 15 van deze Overeenkomst. Alle Geschillen worden door één onafhankelijke arbiter opgelost, en beide partijen hebben een redelijke mogelijkheid om deel te nemen in de keuze van een arbiter. De arbiter zal zich aan deze Voorwaarden houden. De arbiter, geen federale, staats- of lokale rechtbank of agentschap, heeft de exclusieve autoriteit om alle geschillen op te lossen die voortkomen uit of betrekking hebben op de interpretatie, toepasbaarheid, afdwingbaarheid of formulering van deze Voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, vorderingen die alle of enig deel van deze Voorwaarden nietig maakt of nietig zal maken.  De arbiter heeft ook de exclusieve autoriteit om namen zijn of haar eigen jurisdictie te beslissen, inclusief bezwaren betreffende het bestaan, omvang of geldigheid van de arbitrageovereenkomst of betreffende de mate van arbitrage van een vordering of tegenvordering.  Niettegenstaande deze brede delegatie van autoriteit van de arbiter, kan een rechtbank beslissen omtrent de beperkte vraag of een vordering of reden tot actie gaat over (i) misbruik van handelsgeheimen, (ii) overtreding van patenten, (iii) inbreuk of misbruik van auteursrechten, of (iv) inbreuk of verwatering van handelsmerken, die zijn uitgesloten van de definitie betreffende “Geschillen” als hierboven beschreven. De arbiter heeft de autoriteit om welke schadevergoeding dan ook toe te kennen die ook van toepassing zou kunnen zijn in een rechtszaak of gelijksoortige instelling. De toekenning van de arbiter is bindend voor beide partijen, en kan als uitspraak bij een bevoegde rechter worden ingediend. U kunt ervoor kiezen om de arbitrage via telefoon bij te wonen. Arbitrage hoorzittingen die niet via de telefoon worden gehouden, zullen plaats hebben op een locatie die redelijkerwijs bereikbaar is vanaf uw primaire adres (of primaire zakelijke adres, als u een kleine onderneming bent), of in Maricopa County, Arizona, wat uw keuze ook is.

(G) Start van de arbitrageprocedure. Als u of GoDaddy besluit tot arbitrage van een Geschil, gaan wij akkoord met de volgende procedure:

i.   Schrijf een Verzoek tot Arbitrage. Het verzoek dient een omschrijving van het Geschil te omvatten, en het bedrag van de verzochte schadevergoeding. U vindt een kopie van een Verzoek tot Arbitrage op http://www.adr.org (“Verzoek tot Arbitrage: Regels Consumentenarbitrage”).

ii.  Stuur één kopie voor Verzoek tot Arbitrage per post naar AAA, via American Arbitration Association Case Filing Services 1101 Laurel Oak Road, Suite 100 Voorhees, NJ 08043. 

iii. Stuur één kopie voor Verzoek tot Arbitrage naar de andere partij op hetzelfde adres als het Geschillenbericht, of indien anders overeengekomen door de partijen.

(H) Orde hoorzittingen. Volgens alle orde van hoorzittingen, verstrekt de arbiter een schriftelijke beslissing die de essentiële bevindingen en conclusies van een schadevergoeding, indien toegekend, uiteen zet. Tijdens de arbitrage, wordt het bedrag van een bod tot schadevergoeding door GoDaddy of u, niet aan de arbiter verstrekt, totdat de arbiter het bedrag vaststelt, indien van toepassing, dat aan u of GoDaddy is toegekend. De ontdekking of uitwisseling van niet-vertrouwelijke informatie die relevant is voor het Geschil, kan tijdens arbitrage worden toegestaan.

(I) Kosten en betaling van arbitrage.

i. Geschillen van $75.000 of minder. GoDaddy vergoedt onmiddellijk uw indieningskosten en betaalt de kosten en uitgaven van de AAA en de arbiter. Als u het meest recente schriftelijke schikkingsvoorstel van GoDaddy afwijst dat werd aangeboden voordat de arbiter werd aangesteld (“GoDaddy’s meest recente schriftelijke schikkingsvoorstel”), en de arbiter kent u meer toe dan GoDaddy’s meest recente schriftelijke schikkingsvoorstel, dan zal GoDaddy: (i) de hoogste toekenning betalen of $1.000; (ii) tweemaal de redelijke advocaatkosten van u betalen, indien van toepassing; en (iii) u enige uitgaven vergoeden (inclusief kosten voor getuigedeskundigen) die uw advocaat redelijkerwijs heeft gemaakt voor het onderzoeken, voorbereiden en vorderen van uw vordering in arbitrage. De arbiter stelt het bedrag vast van vergoedingen, kosten en uitgaven, tenzij u en GoDaddy hierover overeenstemming bereiken.

ii. Geschillen van meer dan $75.000. De regels van AAA behandelen de indieningskosten en de kosten en uitgaven van de AAA en de arbiter.

iii. Geschillen betreffende alle bedragen. Bij elke arbitrage die u aangaat, zal GoDaddy de kosten en uitgaven van de AAA en de arbiter verhalen, of uw indieningskosten die het heeft vergoed, alleen wanneer de arbiter vaststelt dat de arbitrage frivool is of is aangegaan vanuit een oneigenlijk doel. Bij elke arbitrage die door GoDaddy wordt aangegaan, zal GoDaddy alle indieningskosten, de kosten en uitgaven van de AAA en de arbiter.  GoDaddy zal bij een arbitrage niet u verzoeken om de kosten of uitgaven van haar advocaat te betalen.  Kosten en uitgaven zijn niet inbegrepen bij het vaststellen van het bedrag in een geschil.

(J) Vorderingen of geschillen moeten binnen één jaar worden ingediend.  Voor zover wettelijk toegestaan, moet elke vordering of geschil waarop deze Sectie van toepassing is, binnen één jaar in kleine vorderingen of in arbitrage worden ingediend. De periode van een jaar begint wanneer de vordering of Geschillenbericht eerst kon worden ingediend.   Indien het niet binnen één jaar wordt ingediend, wordt de vordering of het geschil permanent uitgesloten.

(K) Afmeldperiode van 30 dagen. ALS U NIET DOOR DE ARBITRAGEBEPALING IN DEZE GESCHILLENSECTIE GEBONDEN WILT ZIJN, DAN DIENT U GoDaddy OP DE HOOGTE TE STELLEN DOOR EEN E-MAIL TE STUREN NAAR LEGALOPTOUT@GODADDY.COM BINNEN 30 DAGEN NA DE DATUM DAT U DEZE VOORWAARDEN HEBT GEACCEPTEERD (TENZIJ EEN LANGERE PERIODE DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WET IS VEREIST). In het e-mailbericht dient u te vermelden (a) uw voornaam, (b) achternaam, (c) adres, (d) telefoonnummer en (e) accountnummer(s) en dient u het volgende te verklaren: “Ik wil mij afmelden van de arbitragebepaling in de Universele servicevoorwaarden Overeenkomst van GoDaddy.” Door uw gegevens volgens de bovenstaande methode te verstrekken, meldt u zich af van de overeenkomst voor arbitrage die staat omschreven in de Universele servicevoorwaarden van GoDaddy. Uw verzoek tot afmelding is alleen geldig wanneer deze is gedaan binnen dertig (30) dagen na oorspronkelijke acceptatie van de Universele servicevoorwaarden. Als uw afmelding consistent is met de bovenstaande procedure, zullen alle voorwaarden die hierin staan beschreven blijvend van toepassing zijn, inclusief die gerelateerd zijn aan de van toepassing zijnde wet en rechtbank(en) waarin juridische geschillen aanhangig gemaakt mogen worden.

(L) Amendementen aan deze Sectie. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Voorwaarden, komen u en GoDaddy overeen dat als GoDaddy toekomstige amendementen maakt aan de oplossingsprocedure voor geschillen en class action afstandsverklaring bepalingen (anders dan een wijziging aan het adres van GoDaddy) in deze Voorwaarden, dan zal GoDaddy u op de hoogte stellen en hebt u dertig (30) dagen de tijd vanaf de datum van kennisgeving om u van dergelijke amendementen af te melden.  Als u zich afmeldt van enige toekomstige amendementen, gaat u ermee akkoord dat een arbitrage van een Geschil tussen ons geschiedt op basis van de taal in deze Sectie als uiteengezet in deze huidige Voorwaarden, zonder de voorgestelde amendementen.  Als u zich niet afmeldt van toekomstige amendementen, betekent dit dat u akkoord gaat met dergelijke toekomstige amendementen.

(M) Scheidbaarheid. Als wordt vastgesteld dat een bepaling in deze Sectie niet afdwingbaar is, dan wordt die bepaling losgekoppeld en blijft de rest van deze Voorwaarden volledig van kracht. Het voorgaande heeft geen betrekking op het verbod tegen class of vertegenwoordigende acties; als wordt vastgesteld dat het verbod tegen class of vertegenwoordigende acties niet afdwingbaar is, dan is deze hele Sectie nietig. De voorwaarden van deze Sectie blijven anderszins van kracht bij beëindiging van deze Voorwaarden.

(N) Exclusieve locatie voor andere controverses. GoDaddy en u gaan ermee akkoord dat enige controverse die is uitgesloten van de oplossingsprocedure van geschillen en class action afstandsverklaring bepalingen in deze Sectie (anders dan een individuele actie ingediend bij een rechtbank voor kleine vorderingen), alleen wordt ingediend bij de Superior Court of Maricopa County, Arizona of de United States District Court for the District of Arizona, en dat hierbij elke partij onherroepelijk en onvoorwaardelijk instemt met en zich onderwerpt aan de exclusieve jurisdictie van een dergelijke rechtbank voor een dergelijke controverse.  U doet ook afstand van het recht voor een rechtszaak met jury betreffende een dergelijke actie of procedure.

23. NIET-OPGEËISTE GOEDEREN; KOSTEN VOOR INACTIVITEIT

Indien een klant om welke reden dan ook gedurende ten minste drie (3) jaar een uitstaand rekeningsaldo heeft (een positief saldo), en (i) GoDaddy niet in staat is om aan die klant een betaling te doen of (ii) GoDaddy die klant heeft betaald in de vorm van een papieren cheque, maar de cheque nooit is verzilverd, dan zal GoDaddy een dergelijk rekeningsaldo overdragen aan de staat Arizona volgens de wetgeving van die staat.  U erkent en gaat ermee akkoord dat in elk geval (i) of (ii) hierboven, GoDaddy kan kosten voor inactiviteit inhouden voor een bedrag gelijkwaardig of minder dan $25,00, of het totaal openstaande rekeningsaldo dat met die klant geassocieerd wordt.    

24. RECHTSOPVOLGERS EN CESSIONARISSEN

Deze Overeenkomst is bindend en treedt in werking ten gunste van partijen bij deze Overeenkomst, evenals hun respectievelijke erfgenamen, opvolgers en rechtverkrijgenden.

25. GEEN DERDE-BEGUNSTIGDEN

Niets in deze Overeenkomst mag worden aangemerkt als het toekennen van rechten of voordelen aan derden.

26. AMERIKAANSE EXPORTWETGEVING

Voor deze Site en de op deze Site vermelde Services gelden de exportwetten, beperkingen, voorschriften en bestuursbesluiten van het Amerikaanse Ministerie van Handel, de Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) van het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en andere Amerikaanse autoriteiten (gezamenlijk te noemen “Amerikaanse Exportwetgeving”).  Gebruikers zullen de op deze site vermelde Services niet gebruiken om technische informatie of gegevens te verzamelen, op te slaan of over te brengen, die worden beheerst door de Amerikaanse Exportwetgeving.  Gebruikers zullen de Services die op deze site voorkomen niet exporteren of herexporteren of toestaan dat dit gebeurt, in overtreding van de Amerikaanse Exportwetgeving.  Geen van de Services die op deze Site worden gevonden, mogen gedownload of op andere wijze worden geëxporteerd of geherexporteerd worden (i) in (of naar een staatsburger of ingezetene) van een land waarmee de Verenigde Staten een handelsembargo heeft; of (ii) iemand die op de lijst staat van het Amerikaanse Ministerie van Financiën voor Specially Designated Nationals, of op de lijst van het Amerikaanse Ministerie van Handel voor Denied Persons, of enige andere lijst met niet-toegelaten partijen onder de Amerikaanse Exportwetgeving.  Door gebruikmaking van deze Site en de daarop vermelde Services gaat u met het bovenstaande akkoord en verklaart en garandeert u dat u geen staatsburger of ingezetene bent, of gevestigd bent in, of onder het bewind staat van een land met beperkte rechten en dat u niet voorkomt op de lijst van niet-toegelaten partijen. Voorts gaat u ermee akkoord dat u zult voldoen aan alle Amerikaanse Exportwetgeving (inclusief regelgeving betreffende “anti-boycott”, “met uitvoer gelijkgestelde export” en “met uitvoer gelijkgestelde herexport”) Indien u deze Site of de op deze Site vermelde Services vanuit andere landen of rechtsgebieden bezoekt, dan doet u dit op uw eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de plaatselijke wetten van dat rechtsgebied, indien en voor zover de plaatselijke wetten van toepassing en niet in strijd zijn met de Amerikaanse Exportwetgeving.  Als dergelijke wetten conflicteren met Amerikaanse Exportwetgeving, dan dient u deze Site niet te bezoeken, of de Services die op deze Site zijn te vinden.  De verplichtingen tot vrijwaring van dit artikel blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst of uw gebruik van deze Site of de daarop vermelde Services.

27. TITELS EN KOPPEN; ONAFHANKELIJKE CONVENANTEN; SCHEIDBAARHEID

De titels en koppen van deze Overeenkomst zijn uitsluitend ter verhoging van het leesgemak en om verwijzingen te vergemakkelijken en zullen op geen enkele manier worden gebruikt om de overeenkomst tussen de partijen op andere manier uit te leggen of te interpreteren dan hierin uiteengezet.  Elke convenant of afspraak in deze Overeenkomst zal voor alle doeleinden worden geïnterpreteerd als een afzonderlijke en onafhankelijke convenant of afspraak.  Als een rechtbank of bevoegde rechterlijke instantie meent dat een bepaling van deze Overeenkomst (gedeeltelijk) onwettig, ongeldig of anderszins onafdwingbaar is, worden de overige bepalingen (of delen daarvan) daardoor niet aangetast, en blijven deze geldig en afdwingbaar voor zover wettelijk toegestaan.

28. ENGELSE TAAL CONTROLS

Deze Overeenkomst, samen met alle beleid en de van toepassing zijnde productovereenkomsten die hierboven zijn beschreven en hierin zijn verwerkt via referentie (collectief, de “Overeenkomst“), wordt in de Engelse taal uitgevoerd. Waar vertaling aan uw is verstrekt, is dit slechts gedaan voor uw gemak, en bij een conflict tussen de Engelse en de vertaalde versie, zal de Engelse versie, waar door de wet toegestaan, overheersen. Waar de vertaalde versie vereist is om aan u te worden verstrekt en geacht wordt juridisch bindend te zijn (i) hebben beide taalversies gelijkwaardige validiteit, (ii) elke partij erkent dat ze beide taalversies hebben bekeken en dat deze substantieel dezelfde zijn, in alle materiële aspecten, en (iii) bij discrepanties tussen deze twee versies, kan de vertaalde versie overheersen, vooropgesteld dat de bedoeling van de Partijen geheel in acht zijn genomen. 

29. CONTACTINFORMATIE

Als u vragen over deze Overeenkomst hebt, stuur ons dan een bericht per e-mail of gewone post aan het volgende adres:

GoDaddy Juridische afdeling
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
legal@godaddy.com 

30. EXTRA VOORWAARDEN VOOR ALLEEN DUITSE KLANTEN

(A) RECHTSKEUZE VOOR ZAKELIJKE KLANTEN

Alle contractuele overeenkomsten tussen GoDaddy en haar commerciële contractpartner (“Ondernemer” volgens de betekenis van sectie 14 van de Duitse Wetboek), worden exclusief uitgevoerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Amerikaanse staat Arizona, met uitzondering van de bepalingen inzake conflictenrecht en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

(B) RECHT OM BERICHT IN TE TREKKEN

_____________BEGIN VAN DE JURIDISCHE MEDEDELING VOOR RECHT OP HERROEPING_____________

CONSUMENTEN (VOLGENS §13 BGB) HEBBEN HET RECHT OM DIT CONTRACT BINNEN VEERTIEN DAGEN TE BEEINDIGEN ZONDER OPGAVE VAN REDEN. DEZE INTREKKINGSPERIODE IS VEERTIEN DAGEN VANAF DE DATUM VAN HET CONTRACT. OM UW RECHT OP INTREKKING UIT TE VOEREN, DIENT U ONS OP TE HOOGTE TE STELLEN

GoDaddy
14455 N. HAYDEN RD., STE. 226
SCOTTSDALE, AZ 85260 USA

E-MAIL: HQ@GODADDY.COM

 
TELEFOON:  089 21 094 807

MIDDELS EEN HELDERE VERKLARING (BIJV. EEN BRIEF VERZONDEN PER POST, FAX OF E-MAIL) OVER UW BESLUIT OM U TERUG TE TREKKEN UIT DIT CONTRACT. U KUNT HET BIJGEVOEGDE SJABLOON GEBRUIKEN, MAAR DIT IS NIET VERPLICHT.

OM AAN DE TERUGZENDINGSPERIODE TE VOLDOEN, IS HET VOLDOENDE VOOR U DE KENNISGEVING TE VERZENDEN OM HET RECHT VAN WEIGERING UIT TE OEFENEN VOOR HET AFLOPEN VAN DE HERROEPINGSPERIODE.

(C) GEVOLGEN VAN DE ANNULERING

ALS U DEZE OVEREENKOMST INTREKT, BETALEN WIJ U ALLE KOSTEN DIE WIJ VAN U HEBBEN ONTVANGEN TERUG, INCLUSIEF BEZORGINGSKOSTEN (BEHALVE VOOR DE EXTRA KOSTEN VANWEGE HET KIEZEN VAN EEN ANDERE BEZORGINGSMETHODE DAN DE MEEST GUNSTIGE LEVERINGSMETHODE) BINNEN VEERTIEN DAGEN VAN DE DATUM WAAROP DE KENNISGEVING VAN HET INTREKKEN VAN DIT CONTRACT ONS HEEFT BEREIKT. VOOR DEZE TERUGBETALING, GEBRUIKEN WE DEZELFDE BETALINGSVORM DIE U HEEFT GEBRUIKT IN DE ORIGINELE TRANSACTIE, TENZIJ UITDRUKKELIJK MET U IS OVEREENGEKOMEN. U WORDT GEEN EXTRA KOSTEN IN REKENING GEBRACHT VOOR DEZE TERUGBETALING.

(D) SERVICES

ALS U HEBT VERZOCHT OM ONZE DIENSTEN TE LEVEREN VOOR HET EIND VAN DE PERIODE VAN INTREKKING, DAN BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT OM EEN REDELIJK BEDRAG IN REKENING TE BRENGEN, GELIJK AAN DE HOEVEELHEID DIENSTEN DIE AL AAN U ZIJN GELEVERD TEN TIJDE VAN DE INTREKKING WAT BETREFT DIT CONTRACT IN VERGELIJKING MET HET TOTAAL TE LEVEREN DIENSTEN VOLGENS DIT CONTRACT.

(E) MODELSJABLOON VOOR HET INTREKKEN VAN HET CONTRACT:

(ALS U HET CONTRACT WILT INTREKKEN, VUL DAN DIT FORMULIER IN EN STUUR HET TERUG.)

• AAN GoDaddy, Widerrufsrecht@GODADDY.COM

• HIERBIJ TREK/TREKKEN IK/WIJ (*) HET CONTRACT DAT DOOR MIJ/ONS IS OPGESTELD IN (*) BETREFFENDE DE PROVISIE VAN DE VOLGENDE SERVICE (*)

• BESTELD OP (*) / ONTVANGEN OP (*)

• NAAM VAN DE CONSUMENT(EN)

• ADRES VAN DE CONSUMENT(EN)

• HANDTEKENING VAN DE CONSUMENT(EN) (ALLEEN BIJ KENNISGEVING OP PAPIER)

• DATUM

 (*) VERWIJDEREN INDIEN NIET VAN TOEPASSING

_____________EINDE VAN DE JURIDISCHE MEDEDELING VOOR RECHT OP HERROEPING_____________

(F) KLANTONDERSTEUNING

Klantondersteuning voor GoDaddy services en producten die worden verstrekt onder deze Overeenkomst, wordt geleverd door GoDaddy Deutschland GmbH, en is als volgt te bereiken:

GoDaddy Deutschland GmbH

Hansestr. 11151149 Köln

Telefoon: 089 21 094 807 (8 tot 20 uur, ma-vr)

E-mail: HQ@GoDaddy.com

31. ALLEEN VOOR INGEZETENEN VAN INDIA

U gaat er aandrukkelijk mee akkoord dat: (i) GoDaddy (of haar serviceprovider) telefonisch contact met u opneemt om u klacht of dispuut, of uw huidige service of factuurkwestie op te lossen; en (ii) om een dergelijke klacht, dispuut of kwestie op te lossen, kan GoDaddy de volgende informatie delen met haar serviceprovider: opgenomen telefoongesprekken, naam van de klant, telefoonnummer(s) en contactvoorkeuren, duur van uw relatie met GoDaddy, gebruikte producten en informatie over de aard van uw klacht, dispuut of servicekwestie.

 


29/06/18
© 2014-2018 GoDaddy.com, LLC