GoDaddy
Universele Servicevoorwaardenovereenkomst

19 april 2018

GELIEVE DEZE ALGEMENE SERVICEVOORWAARDENOVEREEN-KOMST ZORGVULDIG DOOR TE LEZEN, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN.

1. OVERZICHT

Deze Algemene Servicevoorwaardenovereenkomst (deze “Overeenkomst”) wordt aangegaan door en tussen GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") en u en treedt in werking vanaf de datum waarop u deze website ("Site") gebruikt of vanaf de datum van elektronische aanvaarding.  Deze Overeenkomst vermeldt de algemene voorwaarden voor uw gebruik van de Site en de producten en services die gekocht of verkregen zijn via deze  Site (elk afzonderlijk en gezamelijk te noemen: de “Services”), en is een aanvulling op (en komt niet in de plaats van) specifieke voorwaarden die gelden voor de specifieke Services.

Ongeacht of u bladert op deze Site of deze Site gebruikt of Services koopt, uw gebruik van deze Site en  uw elektronische acceptatie van deze Overeenkomst houdt in dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrepen en dat u erkent en aanvaardt dat u daaraan gebonden bent, evenals aan de volgende bepalingen en de geldende productovereenkomsten die hierin middels verwijzing zijn vervat:

Overeenkomsten

Overeenkomst lidmaatschap Veilingen Serviceovereenkomst ®CashParking Overeenkomst tot wijziging van Registrant
Serviceoveenkomst rechtstreeks partnerprogramma Domeinkoopserviceovereenkomst Overeenkomst certificaatservices
Domeinnaam Proxy-Overeenkomst Overeenkomst inzake Domeinnaamregistratie Overeenkomst inzake overdracht domeinnaam
Hosting-overeenkomst Overeenkomst inzake Marketingtoepassingen

Serviceovereenkomst Onlineboekhouden

Serviceovereenkomst E-mail Marketing Pro serviceovereenkomst Webwinkel/snelkassa
Resellerovereenkomst Overeenkomst professionele webservices Webbouwer Serviceovereenkomst
Serviceovereenkomst Workspace Service-overeenkomst Serviceovereenkomst Zorg dat jij wordt gevonden
Gebruiksvoorwaarden Microsoft Office Overeenkomst SmartLine  

 

Beleid

Privacybeleid Dagvaardingsbeleid/tips voor advocaten Formulier voor geschillen over overboeken
Algemeen beleid inzake beslechting van geschillen over domeinnamen ICANN Rechten en verantwoordelijkheden van Registrant Beleid inzake beslechting van geschillen over overdracht ICANN-registerhouder
Inbreuken op Handelsmerken en Auteursrechten Merkrichtlijnen en toestemmingen Octrooivermelding
Restitutiebeleid    

 

De begrippen “wij”, “ons” of “onze” verwijzen naar GoDaddy. De begrippen “u”, “uw”, “Gebruiker” of “klant” verwijzen naar personen of entiteiten die deze Overeenkomst aanvaarden, toegang hebben tot uw account of gebruik maken van de Services.  Niets in deze Overeenkomst kan worden beschouwd als een toekenning van rechten of voordelen aan derden.

GoDaddy kan deze Overeenkomst, ons beleid of afspraken die hierin zijn opgenomen, naar eigen goeddunken op elk moment wijzigen of aanpassen en dergelijke wijzigingen of aanpassingen zijn onmiddellijk van kracht na publicatie op deze Site. Uw gebruik van deze Site of de Services na dergelijke wijzigingen of aanpassingen zal betekenen dat u deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien aanvaardt. Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien, dan dient u deze Site of de Services niet te gebruiken of niet verder te gaan met het gebruik ervan. Daarnaast kan GoDaddy u van tijd tot tijd via e-mail informeren over wijzigingen of veranderingen aan deze Overeenkomst. Het is daarom erg belangrijk dat u uw shopper-accountgegevens (“Account”) altijd bijhoudt.  GoDaddy accepteert geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het feit dat u geen e-mailbericht hebt ontvangen als dit het gevolg is van een incorrect e-mailadres.  Daarnaast kan GoDaddy uw gebruik van de Services beëindigen als u handelt in strijd met een van de voorwaarden van deze Overeenkomst.

2. GESCHIKTHEID; BEVOEGDHEID

Deze Site en de Services zijn uitsluitend beschikbaar voor Gebruikers die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen aangaan op grond van toepasselijk recht. Door het gebruik van deze Site of de Services verklaart en garandeert u dat u (i) tenminste 18 jaar oud bent, (ii) anderszins erkend bent om wettelijk bindende contracten krachtens toepasselijk recht aan te gaan en (iii) en geen persoon bent die uitgesloten is van de aankoop of ontvangst van Services krachtens de wetten van de Verenigde Staten of een ander van toepassing zijnd rechtsgebied.

Als u deze Overeenkomst aangaat namens een onderneming, verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent die onderneming wettelijk te binden tot naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst, in welk geval de termen "u", "uw", "Gebruiker" of "klant" naar die onderneming zullen verwijzen.  Indien GoDaddy, nadat u deze Overeenkomst digitaal hebt aanvaard, constateert dat u niet rechtens bevoegd bent die onderneming te binden, bent u persoonlijk verantwoordelijk voor de verplichtingen van deze Overeenkomst, waaronder begrepen, zonder enige beperking, de betalingsverplichtingen. GoDaddy is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het feit dat GoDaddy zich heeft verlaten op aanwijzingen, kennisgevingen, documenten of berichten waarvan GoDaddy meende dat deze echt waren en afkomstig van een bevoegd vertegenwoordiger van uw onderneming. Als er in redelijkheid twijfel bestaat over de echtheid van dergelijke aanwijzingen, kennisgevingen, documenten of berichten, behoudt GoDaddy zich het recht voor (zonder zich daartoe verplicht te verklaren) u om aanvullende verificatie te vragen.  U gaat er verder mee akkoord dat u gebonden bent aan de voorwaarden van deze Overeenkomst voor transacties die zijn aangegaan door u, iedereen die als uw vertegenwoordiger optreedt, en iedereen die al dan niet met uw toestemming gebruik maakt van uw account of de Services.

3. ACCOUNTS; GEGEVENSOVERDRACHT NAAR BUITENLAND

Accounts.  Om toegang te verkrijgen tot bepaalde functionaliteiten van deze Site of om bepaalde Services te kunnen gebruiken, moet u een Account aanmaken. U verklaart en garandeert aan GoDaddy dat alle gegevens die u bij het aanmaken van uw Account invoert correct, up-to-date en volledig zijn, en dat u uw Accountgegevens correct, up-to-date en volledig zult houden.  Als GoDaddy aanleiding heeft om te denken dat uw Accountgegevens onjuist, verouderd of onvolledig zijn, behoudt GoDaddy zich het recht voor geheel naar eigen goeddunken uw Account buiten werking te stellen of te beëindigen.  U bent geheel en al verantwoordelijk voor de activiteiten die zich op uw Account voordoen, ongeacht of u daarvoor toestemming heeft gegeven of niet, en u dient uw Accountgegevens, waaronder mede begrepen uw klantnummer/inlognummer, wachtwoord, Betaalmethode(s) (zoals hieronder omschreven), en PIN-code te beveiligen.  Om veiligheidsredenen raadt GoDaddy u aan om uw wachtwoord en PIN-code voor elke Account minstens één keer per zes (6) maanden te wijzigen.  Stel GoDaddy onmiddellijk op de hoogte als de beveiliging is gekraakt of als er onbevoegd gebruik is gemaakt van uw Account. GoDaddy is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van uw Account. U kunt echter wel zelf aansprakelijk zijn voor schade die GoDaddy of anderen oplopen door uw Account, ongeacht of die schade door u of een bevoegde of onbevoegde andere persoon is veroorzaakt.

Grensoverschrijdende gegevensoverdracht . Als u deze Site bezoekt in een ander land dan het land waar onze servers zich bevinden, kan het voorkomen dat gegevens (waaronder begrepen uw Accountgegevens) internationale grenzen overschrijden door uw communicatie met ons.  Door uw bezoek aan deze Site en door digitaal met ons te communiceren geeft u toestemming voor een dergelijke grensoverschrijdende overdracht.

4. BESCHIKBAARHEID VAN WEBSITE/SERVICES

Met inachtneming van de voorwaarden van deze Overeenkomst en onze beleidsregels en procedures doen wij alle zakelijkerwijs redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze Site en de Services vierentwintig (24) uur per dag, zeven (7) dagen per week beschikbaar zijn. U erkent en gaat ermee akkoord dat deze Site van tijd tot tijd om welke reden dan ook niet toegankelijk of onbruikbaar kan zijn, waaronder mede begrepen technisch falen, periodiek onderhoud, reparaties of vervangingen die van tijd tot tijd plaatsvinden; of door oorzaken die buiten onze macht liggen of niet redelijkerwijs voorzienbaar waren, waaronder mede begrepen onderbrekingen of storingen in de telecommunicatie of digitale verbindingen, kwaadwillige aanvallen op het netwerk, netwerkcongestie en andere storingen. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij geen controle hebben over de ononderbroken en voortdurende beschikbaarheid van deze Site of de Services en dat we daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden jegens u of een andere partij.

Van tijd tot tijd kan GoDaddy nieuwe Services bieden (limited preview services of nieuwe functies in bestaande Services) in een pre-release versie. Nieuwe Services, nieuwe functies in bestaande Services of limited preview services worden zowel afzonderlijk als gezamenlijk aangeduid als “Beta Services”. Als u verkiest om Beta Services te gebruiken, is uw gebruik van de Beta Services onderworpen aan de volgende voorwaarden:(i) U erkent en aanvaardt dat de Beta Services pre-release versies zijn en mogelijk niet naar behoren werken; (ii) U erkent en aanvaardt dat het gebruik van de Beta Services u kan blootstellen aan ongebruikelijke risico’s van bedrijfsstoring; (iii) De Beta Services worden geleverd as-is en we raden daarom niet aan deze te gebruiken in productieomgevingen of omgevingen die van vitaal belang zijn voor de bedrijfsuitoefening; (iv) GoDaddy behoudt zich het recht voor elk aspect van de Beta Services te allen tijde te wijzigen, te veranderen of te staken; (v) commercieel uitgebrachte versies van de Beta Services kunnen wezenlijk worden gewijzigd en programma’s die de Beta Services gebruiken of daarmee worden uitgevoerd, werken mogelijk niet met de commercieel uitgebrachte versies of daarop volgende versies; (vi) GoDaddy kan de beschikbaarheid van klantondersteuningstijd voor de ondersteuning van Beta Services beperken; (vii) U zegt toe direct feedback te zullen leveren over uw ervaringen met de Beta Services in elke door ons verlangde, redelijke vorm, met inbegrip van informatie die nodig is om ons in staat te stellen fouten of problemen die u ervaart te dupliceren. U stemt ermee in dat wij uw feedback voor elk doel kunnen gebruiken, met inbegrip van productontwikkelingsdoelen. Op ons verzoek voorziet u ons van commentaar dat we openbaar mogen gebruiken voor persberichten en marketingmateriaal. Intellectueel eigendom inherent aan uw feedback of voortvloeiend uit uw gebruik van de Beta Services is het exclusieve eigendom van GoDaddy; (viii) U erkent en aanvaardt dat alle informatie over uw gebruik van de Beta Services, met inbegrip van uw ervaring met en mening over de Beta Services, vertrouwelijk is en niet mag worden openbaargemaakt aan derden of worden gebruikt voor enig ander doel dan het leveren van feedback aan GoDaddy; (ix) De Beta Services worden geleverd “as is”, “zoals beschikbaar”, en “met alle fouten”   Voor zover wettelijk toegestaan, wijst GoDaddy alle garanties - wettelijk, expliciet of impliciet - ten aanzien van de Beta Services af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete guaranties van eigendom, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

Naast onze vele gratis services, die hier worden beschreven, biedt GoDaddy ook betaalde services:

 • GetStarted - Hosting: tot 30 minuten met een supportmedewerker die helpt met het opzetten van uw hosting account volgens de instructies in de snelstartgids. Deze service is beschikbaar voor cPanel, Plesk en Beheerde WordPress.
 • Websitemigratie: GoDaddy helpt de klant met het verhuizen van de website van de klant van een andere host naar GoDaddy, inclusief gedeelde, VPS- en dedicated servers.  Houd rekening met een migratieduur van 24 uur.  Websitemigraties zijn onderworpen aan de Website Transfer Service Agreement die hiervan middels verwijzing deel uitmaakt. 
 •  VPS-services: hier beschreven.

Je erkent en gaat ermee akkoord dat je alle benodigde rechten en machtigingen hebt om alle informatie die nodig is voor de services van GoDaddy te delen.  Je erkent en gaat ermee akkoord dat de services kunnen worden aangeboden door onafhankelijke aanbieders of derden. 

Alle betaalde services zijn niet-restitueerbaar.

GoDaddy behoudt zich het recht voor elk onderdeel van deze Site of de Services, waaronder begrepen, zonder enige beperking, de prijzen en vergoedingen daarvoor, te allen tijde aan te passen, te wijzigen of stop te zetten.

5. ALGEMENE GEDRAGSREGELS

U erkent en gaat ermee akkoord dat:

 1. Uw gebruik van deze Site en die services, waaronder alle content die u indient, beantwoordt aan deze Overeenkomst enalle toepasselijke plaatselijke, staats-, nationale en internationale wetgeving, regels and regelgeving.
 2. U zult geen Gebruikerscontent (zoals hierna gedefinieerd) of niet-openbare of persoonsgegevens verzamelen (of iemand anders hiervoor toestemming geven) over andere Gebruikers of andere personen of entiteiten zonder hun voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 
 3. U zult deze Site of de Services niet gebruiken op een wijze (zoals naar eigen inzicht te bepalen door GoDaddy) die:
  • illegaal is of stimuleert of aanzet tot illegale activiteiten;
  • Kinderporno of de uitbuiting van kinderen bevordert, aanmoedigt, of daarbij betrokken is;
  • Terrorisme, geweld tegen mensen, dieren of eigendommen bevordert, aanmoedigt, of daarbij betrokken is;
  • het versturen van spam of andere ongevraagde massa-e-mails of het hacken of kraken van computers of netwerken bevordert, aanmoedigt of daarbij betrokken is;
  • de Amerikaanse Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act uit 2008 of vergelijkbare wetgeving schendt of de verkoop of distributie van uitsluitend op recept verkrijgbare geneesmiddelen zonder geldig recept bevordert, aanmoedigt of daarbij betrokken is;  
  • Inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van een andere Gebruiker, persoon of rechtspersoon;
  • Schendt de privacy- of publiciteitsrechten van een andere Gebruiker of een andere persoon of entiteit, of schendt de geheimhoudingsplicht die u jegens een andere Gebruiker of een ander persoon of entiteit in acht dient te nemen.
  • Tast de werking van deze Site of de op deze Site vermelde Services aan;
  • Bevat of installeert virussen, wormen, bugs, Trojaanse paarden of andere codes, bestanden of programma's die zijn ontworpen om, of in staat om, de functionaliteit van software of hardware te verstoren, te beschadigen of te beperken; of
  • Bevat incorrecte of misleidende taal, of ongefundeerde of vergelijkende beweringen, over GoDaddy of GoDaddy’s Services.
 4. U mag via geen enkel medium onderdelen van deze Site of Diensten kopiëren of distribueren zonder uitdrukkelijke toestemming van GoDaddy.
 5. U zult geen enkel deel van deze Website of de Services aangeboden op deze Website of enige verwante services aanpassen of veranderen.
 6. GoDaddyHet is niet toegestaan Content (zoals hieronder omschreven) of Gebruikerscontent te openen via andere technieken of methodes dan via deze Site, of zoals door GoDaddy kan worden bepaald.
 7. U gaat akkoord met het maken van back-ups van al uw Gebruikerscontent, zodat u deze later, indien nodig, kunt bekijken en gebruiken. GoDaddy geeft geen garantie dat van een Account of Gebruikerscontent een back-up wordt gemaakt, en u aanvaardt het risico van het verlies van uw Gebruikerscontent.
 8. De Services mogen niet worden doorverkocht of beschikbaar worden gemaakt voor zakelijke doeleinden, waaronder begrepen aan GoDaddy gerelateerde technieken, zonder de uitdrukkelijke   voorafgaande schriftelijke toestemming van GoDaddy.
 9. U stemt ermee in om een door de overheid afgegeven identiteitsbewijs met foto en/of een door de overheid afgegeven zakelijk identiteitsbewijs te over te leggen dat vereist is wanneer om een legitimatie wordt gevraagd.

 10. Het is u bekend dat GoDaddy u van tijd tot tijd kan bellen over uw account en dat u voor het doel van dergelijke gesprekken gedurende die gesprekken geen redelijke privacy kunt verwachten; u gaat er hierbij zelfs mee akkoord dat GoDaddy deze gesprekken naar eigen goeddunken volledig mag opnemen, ongeacht of GoDaddy u tijdens een gesprek om toestemming vraagt om het gesprek op te nemen.  U erkent verder en gaat ermee akkoord dat, waar toegestaan door de wet, dergelijke opname(s) als bewijs kunnen worden ingediend bij een juridische procedure waar GoDaddy een partij is. Daarnaast, door uw telefoon- en mobiel nummer op te geven, gaat u akkoord met het ontvangen van marketing telefoongesprekken van of namens GoDaddy die kunnen worden opgezet door een geautomatiseerd telefoonsysteem en/of een kunstmatige of vooropgenomen stem kan bevatten. U erkent dat uw toestemming geen voorwaarde is om goederen of diensten van GoDaddy te -moeten- kopen.  Daarnaast, als u ons uw mobiele nummer geeft, gaat u ermee akkoord om marketingberichten via SMS van ons te ontvangen of namens GoDaddy die mogelijk door een geautomatiseerd telefoonsysteem worden verzonden. U erkent dat uw akkoord niet betekent dat je iets moet kopen van GoDaddy. Tekst- en datatarieven kunnen van toepassing zijn.

6. UW GEBRUIK VAN GoDaddy INHOUD EN GEBRUIKERSCONTENT

Naast de bovenstaande algemene regels gelden de bepalingen in dit artikel   specifiek voor uw gebruik van GoDaddy-content en Gebruikerscontent geplaatst op de bedrijfswebsites van GoDaddy (de sites die GoDaddy rechtstreeks beheert of onderhoudt).  De toepasselijke bepalingen beogen niet en leiden niet tot de overdracht van eigendomsrechten of gelicentieerde rechten (waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten) die u eventueel heeft op content die op de door u gehoste websites is geplaatst.

GoDaddy Content. Afgezien van Gebruikers, de content van deze Website en de Services, waaronder zonder beperking de tekst, programmatuur, scripts, broncode, API, illustraties, foto's, geluiden, muziek, video's en interactieve elementen en de handelsmerken, servicemerken en logo's daarin vervat (“GoDaddy Content”), zijn het eigendom van of permanent in licentie gegeven aan GoDaddy, en zijn onderhevig aan auteursrecht-, handelsmerk- en/of octrooibescherming in de Verenigde Staten en andere landen, en andere intellectuele-eigendomsrechten onder het recht van de Verenigde Staten en het recht van andere landen. GoDaddyContent wordt aan u beschikbaar gemaakt “as is”, “zoals beschikbaar” en “met alle defecten” exclusief voor uw informatie en persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mag niet worden gedownload, gekopieerd, verveelvoudigd, gedistribueerd, verstrekt, uitgezonden, tentoongesteld, verkocht, verstrekt onder licentie of anderszins worden geëxploiteerd voor enig doel zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GoDaddy Deze Overeenkomst verschaft geen enkel recht of licentie onder enig auteursrecht, handelsmerk, octrooi of enig ander eigendomsrecht of licentie. GoDaddy behoudt zich all rechten voor niet expliciet verstrekt met betrekking tot en in de GoDaddyContent, deze Website en de Services, en deze Overeenkomst draagt niet het eigendom van deze rechten over.

Gebruikerscontent. Via bepaalde functies van deze Site of de Services, kunnen Gebruikers de volgende zaken bekijken, publiceren, delen, opslaan of beheren: (a) ideeën, meningen, aanbevelingen of advies (“Gebruikersbijdragen”), of (b) literaire, artistieke, muzikale of andere content, inclusief, maar niet beperkt tot foto‘s en video‘s (samen met Invoeren van gebruikers, “Gebruikerscontent”).  Gebruikersbijdragen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, forumberichten, content ingediend in verband met een webstrijd, productrecensies of aanbevelingen, of foto‘s die bij een sociale media-evenement of activiteit behoren. Gebruikersbijdragen omvat alle content die via uw account wordt geplaatst.  Door op deze Site of Services Gebruikerscontent te plaatsen of te publiceren verklaart u en garandeert u aan GoDaddy dat (i) u alle benodigde rechten hebt om Gebruikerscontent te distribueren via deze Site of via de Services, ofwel omdat u de auteur bent van de Gebruikerscontent en het recht hebt om deze te distribueren, of omdat u de toepasselijke distributierechten, licenties, instemming en/of schriftelijke goedkeuring van de copyright-eigenaar of andere rechthebbende van de Gebruikersinhoud hebt gekregen, en (ii) de Gebruikerscontent geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

Beveiliging. U gaat ermee akkoord dat u de beveiligingseigenschappen van deze Site of de daarop vermelde Services niet zult omzeilen, buiten werking zult stellen of anderszins daarin zult ingrijpen (waaronder mede begrepen de eigenschappen die het gebruiken of kopiëren van op deze Site of de daarop vermelde Services gevonden GoDaddy Content of Gebruikerscontent verhinderen of beperken) of beperkingen stellen aan het gebruik van deze Site of de daarop vermelde Services, de GoDaddy Content of de Gebruikerscontent daarvan.

7. GoDaddyS GEBRUIK VAN GEBRUIKERSCONTENT

De bepalingen in dit artikel   gelden met name voor GoDaddy gebruik van Gebruikerscontent geplaatst op GoDaddy bedrijfswebsites (d.w.z. sites die GoDaddy direct beheert of aanhoudt).  De geldende bepalingen zijn niet bedoeld om en hebben niet het effect van overdracht van eigendomsrechten of gelicentieerde rechten (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten) die u hebt op de op uw gehoste websites geplaatste inhoud.

Algemeen. U bent zelf verantwoordelijk voor al uw Gebruikersinhoud of Gebruikersinhoud die via uw Account wordt toegevoegd, evenals voor de gevolgen van en vereisten voor het verspreiden ervan.

Met betrekking tot Gebruikersbijdragen.  U erkent en gaat ermee akkoord dat:

 1. Informatie die u ons stuurt, levert u volledig vrijwillig.
 2. Uw Gebruikersbijdragen brengen geen vertrouwelijke relatie tot stand en verplichten GoDaddy niet vertrouwelijk met uw Gebruikersbijdrage om te gaan.
 3. Op GoDaddy rust geen uitdrukkelijke of stilzwijgende verplichting om uw Gebruikersbijdragen te ontwikkelen of te gebruiken en er is geen vergoeding verschuldigd aan u of iemand anders voor het opzettelijk of onopzettelijk gebruiken van uw Gebruikersbijdragen.
 4. GoDaddy kan werken aan dezelfde of soortgelijke content, kan al kennis hebben van dergelijke content uit andere bronnen, kan eenvoudig wensen om deze (of sortgelijke) content zelf te ontwikkelen of kan andere acties hebben ondernomen of gaan ondernemen.

GoDaddy is de eigenaar van de exclusieve rechten (waaronder alle intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten) met betrekking tot alle Gebruikersinzendingen geplaatst op deze Website en is gerechtigd tot het onbeperkt gebruik and verspreiding van alle Gebruikersinzendingen geplaatst op deze Website voor elk doel, commercieel of anderszins, zonder bevestiging aan of vergoeding voor u of wie dan ook.

Met betrekking tot Gebruikerscontent (anders dan Gebruikersbijdragen)

Hebt u een website of andere content die door GoDaddy wordt gehost, dan behoudt u de volledige eigendoms- of licentierechten op de Gebruikerscontent.

Door gebruikerscontent te plaatsen of te publiceren op deze site of via de Services machtigt u GoDaddy om de intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten in en op uw Gebruikerscontent te gebruiken om deze content op te nemen en te gebruiken zoals op deze Site en in deze Overeenkomst aangegeven.  U verleent GoDaddy hierbij een wereldwijd, niet-exclusief, royaltyvrij, sublicentieerbaar (via meerdere schakels) en overdraagbaar recht om afgeleide werken van uw Gebruikerscontent te gebruiken, te reproduceren, te distribueren en te maken, deze Gebruikerscontent te combineren met andere werken, weer te geven of uit te voeren in verband met deze Site, de Services en GoDaddy (en GoDaddy gelieerde partners) bedrijven, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, voor het, geheel of gedeeltelijk, promoten en herdistribueren van deze Site in elke gewenste vorm en via elk gewenst medium, zonder beperkingen van welke aard dan ook en zonder betaling of een andere vergoeding van welke aard dan ook, of toestemming of kennisgeving, verschuldigd te zijn aan u of een derde partij. U verleent hierbij tevens elke gebruiker van deze Site een niet-exclusief recht om uw Gebruikerscontent te openen (met uitzondering van Gebruikerscontent die u via deze Site aanmerkt als “privé” of “met een wachtwoord beveiligd”, en daarvan afgeleide werken te gebruiken, te reproduceren, te distribueren, te maken, de Gebruikerscontent te combineren met andere werken, weer te geven en uit te voeren zoals toegestaan via de functionaliteit van deze Site en op grond van deze Overeenkomst. De bovengenoemde door u verleende rechten op uw Gebruikerscontent eindigen binnen een commercieel redelijke periode nadat u uw Geberuikerscontent van deze Site hebt verwijderd. U erkent en aanvaardt echter dat GoDaddy serverkopieën van uw niet verwijderde Gebruikerscontent kan behouden (maar niet mag distribueren, weergeven of uitvoeren). De bovengenoemde door u verleende rechten op uw Gebruikerscontent zijn doorlopend en niet herroepbaar.  Ongeacht tegenstrijdige bepalingen in deze Overeenkomst, zal GoDaddy Gebruikerscontent die is door u aangemerkt als “privé” of “wachtwoord beveiligd” niet gebruiken om deze Site of het bedrijf of de activiteiten van GoDaddy (of GoDaddy’s partners) te promoten. 

8. PRODUCTTEGOED

In het geval dat u een producttegoed (“Tegoed”) hebt ontvangen, ongeacht of dit is voor inwisseling bij aankoop van een specifiek product of gratis bij aankoop van een ander product (“Aangeschaft Product”), gaat u ermee akkoord dat dit Tegoed slechts geldig is gedurende één (1) jaar, slechts beschikbaar is bij een geldige aankoop en kan vervallen ingeval het aangeschafte product vervalt, wordt geannuleerd, wordt overgedragen of niet wordt vernieuwd. Het Tegoed vervalt één (1) jaar na de datum van aanschaf van het Aangeschafte Product indien het Tegoed niet is ingewisseld.  In het geval dat het Tegoed is ingewisseld, na de oorspronkelijke abonnementsperiode, dan wordt het product automatisch verlengd tegen het dan geldende verlengingstarief tot het wordt geannuleerd. Als u de automatische verlenging van het product wilt annuleren, kunt u dit doen door naar uw Account te gaan of door contact op te nemen met de klantenservice  Als uw aangeschafte product wordt geleverd met een gratis domeinnaam en u annuleert het aangeschafte product, dan wordt de vermelde prijs afgetrokken van het terug te betalen bedrag De vermelde prijs is de prijs van de domeinnaam die op GoDaddy’s website staat en is niet onderhevig aan een promotie, korting of andere prijsvermindering). Bij kwesties met gratis Tegoed bij een ander Aangeschaft Product gaat u ermee akkoord dat wij uw Tegoed kunnen omruilen tegen een soortgelijk product, naar het uitsluitend oordeel van ons. 

9 BEWAKEN VAN CONTENT; BELEID INZAKE BEËINDIGING VAN ACCOUNT

GoDaddy controleert vooraf meestal niet de Gebruikerscontent (geplaatst op een website die gehost wordt door GoDaddy of op deze Site geplaatst).  GoDaddy behoudt zich echter het recht voor (zonder daartoe verplicht te zijn) daartoe over te gaan en te besluiten of onderdelen van de Gebruikerscontent gepast zijn en/of aan deze Overeenkomst voldoen. GoDaddy kan elk onderdeel van de Gebruikerscontent op elk moment en zonder voorafgaand kennisgeving verwijderen (ongeacht of die Content geplaatst is op een door GoDaddy gehoste website of op deze Site) en/of de toegang van een Gebruiker tot deze Site of de Services op deze Site beëindigen vanwege het plaatsen of openbaar maken van materiaal in strijd met deze Overeenkomst, of voor het anderszins schenden van deze Overeenkomst (zoals GoDaddy geheel naar eigen goeddunken kan besluiten). GoDaddy kan ook de toegang van een Gebruiker tot deze Site of de Services op deze Site beëindigen als GoDaddy reden heeft om te geloven dat de Gebruiker al vaker de Overeenkomst heeft geschonden.  Als GoDaddy uw toegang tot de Site of de Services op deze Site beëindigt, kan GoDaddynaar eigen goeddunken alle gegevens en bestanden verwijderen en vernietigen die u op de servers heeft opgeslagen .

10. AANVULLEND VOORBEHOUD VAN RECHTEN

GoDaddy behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om toegang te weigeren, te annuleren, te beëindigen, op te schorten, te vergrendelen of te wijzigen tot een account of services (of het beheer daarvan) (met inbegrip van het recht om een domeinnaamregistratie te annuleren of over te dragen) om welke reden dan ook (zoals door GoDaddy geheel naar eigen inzicht te bepalen), met inbegrip van, doch niet beperkt tot, het volgende: (i) fouten gemaakt door GoDaddy bij het bieden of leveren van Services (inclusief domeinnaamregistratie)te herstellen, (ii) de integriteit en stabiliteit van een domeinnaamregistratie te beschermen en daarbij gemaakte fouten te herstellen, (iii) medewerking te verlenen aan onze inspanning om fraude en misbruik op te sporen en te voorkomen, (iv) gehoor te geven aan gerechtelijke bevelen tegen u en/of uw domeinnaam of website en toepasselijke lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving na te leven, (v) te voldoen aan verzoeken van opsporingsinstanties, met inbegrip van dagvaardingen, (vi) medewerking te verlenen aan geschillenbeslechting, (vii) op te treden als verweerder in een procedure of dreigende procedure ongeacht of een dergelijke procedure uiteindelijk nutteloos of nuttig is gebleken, of (viii) elke civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid te vermijden aan de zijde van GoDaddy, haar bestuurders, directeuren, werknemers en agenten, evenals partners van GoDaddy, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, zaken die u hebt aangespannen of hebt gedreigd aan te spannen tegen GoDaddy, of (ix) als reactie op een buitensporig aantal klachten gerelateerd aan uw account, domeinnaam/namen of de inhoud van uw website.

GoDaddy behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor elk Account te beoordelen op overschrijding van de hoeveelheid ruimte en bandbreedte, en Accounts te beëindigen of daarvoor meer kosten in rekening te brengen indien de toegestane niveaus zijn overschreden.

GoDaddy behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving alle Services te beëindigen wanneer u naar het oordeel van GoDaddy GoDaddy en/of werknemers van GoDaddy bedreigt of lastigvalt.

11. GEEN SPAM; KWANTIFICEERBARE SCHADE

Geen spam.  Wij staan geen verzending van spam toe. Wij controleren alle verkeer naar en van onze webservers op aanwijzingen van spam en voorzien in een spamklachtencentrum waar klachten over spammisbruik kunnen worden gemeld. Klanten die ervan worden verdacht dat zij onze producten en services gebruiken om spam te verzenden, worden onderworpen aan een volledig onderzoek. Wanneer wij constateren dat er een probleem is met spam, nemen wij de nodige maatregelen om het probleem te verhelpen. 

Wij definiëren spam als het versturen van ongevraagde zakelijke e-mail (Unsolicited Commercial Email, UCE), ongevraagde massa-e-mail (Unsolicited Bulk Email, UBE) of ongevraagde faxen (Unsolicited Facsimiles), oftewel e-mails of faxen die als reclame of anderszins naar ontvangers worden verstuurd zonder dat voorafgaand toestemming is gevraagd aan de ontvanger voor het versturen van deze berichten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het volgende:

        i.      E-mailberichten

       ii.      Nieuwsgroep postings

      iii.      Windows systeem berichten

      iv.      Pop-up berichten (aka "adware" of "spyware" berichten)

      v.     Instant messages (met gebruikmaking van AOL, MSN, Yahoo of andere programma's voor instant messaging)

      vi.     Online chatroom-reclame

     vii.      Bijdragen aan het Gastenboek of het Forum

    viii.     Ongevraagde aanbiedingen per fax

      ix.      SMS-berichten

Wij zullen niet toestaan dat onze servers en services worden gebruikt voor bovengenoemde doeleinden. Om onze producten en services te gebruiken dient u zich niet alleen te houden aan alle toepasselijke wetten en regels, waaronder de Amerikaanse Can-Spam Act uit 2003 en de Amerikaanse Telephone Consumer Protection Act, maar ook aan dit geen-spam-beleid. Commerciële reclame en/of bulk e-mails of faxen mogen alleen naar ontvangers worden gestuurd die specifiek hebben aangegeven dat zij berichten willen ontvangen. Deze moeten een geldig retour- en antwoordadres bevatten, het fysieke adres van de afzender en in de voettekst van de e-mail of fax een methode om zich uit te schrijven. Op ons verzoek moet voor een e-mailadres of faxnummer kunnen worden aangetoond dat voor die optie is gekozen.

Als we constateren dat de account, producten of services worden gebruikt in verband met spam, kunnen we alle accounts, website-hosting, domeinregistraties, e-mailboxen en andere toepasselijke producten of services terugsturen, opschorten of annuleren. In een dergelijk geval, en naar onze keuze, kunnen we van u vereisen dat u via e-mail reageert en ons verklaart dat u stopt met het verzenden van spam en/of stop met het verzenden van spam namens u, en dat u niet te restitueren heractiveringskosten betaalt voordat de website, inboxen en/of services weer worden geactiveerd. 

We moedigen alle klanten en ontvangers van e-mail die via onze services wordt gegenereerd aan om vermoedelijke spam te melden. Verwacht misbruik kan via e-mail worden gemeld of via onze Spam Abuse klachtencentrum op het web.  Web: rapporteer misbruik  

Schadevergoeding  U bent het ermee eens dat wij het recht hebben onmiddellijk enige Account te beëindigen waarvan wij denken, geheel naar ons eigen inzicht, dat deze Account spam of andere ongevraagde bulk e-mails verzendt of daarmee is verbonden. Daarnaast gaat u ermee akkoord dat, indien de werkelijke schadevergoeding niet binnen redelijkheid kan worden bepaald, u ons een schadevergoeding betaalt van $ 1,00 voor ieder individueel geval van spam of ongevraagde bulk e-mail verzonden van of anderszins verbonden met uw Account.

12. CLAIMS INZAKE HANDELSMERKEN EN/OF AUTEURSRECHT

GoDaddy ondersteunt de bescherming van intellectuele eigendommen. Voor het indienen van (i) een claim op grond van inbreuk op een handelsmerk waarvoor u een geldig, gedeponeerd handelsmerk of dienstmerk houdt, of (ii) een claim op grond van een door u te goeder trouw gehouden auteursrecht, verwijzen wij naar het hierboven vermelde Beleid inzake inbreuken op handelsmerken en/of auteursrechten van GoDaddy, dat hier beschikbaar is.

13. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Deze Site en de daarop vermelde Services bevatten links naar websites van derden die geen eigendom zijn van en niet beheerd worden door GoDaddy. GoDaddy aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, de algemene voorwaarden, het privacybeleid of de werkwijzen van websites van derden. GoDaddy zal de inhoud van websites van derden ook niet censureren of bewerken. Door deze Site of de Services van deze Site te gebruiken, ontslaat u GoDaddy uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit uw gebruik van websites van derden. Daarom verzoekt GoDaddy u alert te zijn wanneer u deze Site of de daarop vermelde Services verlaat, en de algemene voorwaarden, het privacybeleid en overige toepasselijke documenten te bekijken van elke andere website die u bezoekt.

14. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERKLARINGEN EN GARANTIES

U ERKENT EN AANVAARDT UITDRUKKELIJK DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE EN DE SERVICES OP DEZE SITE GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO IS EN DAT DEZE SITE EN DE SERVICES DAAROP WORDEN GELEVERD “AS IS”, “ZOALS BESCHIKBAAR” EN “MET ALLE FOUTEN”. GoDaddy, HAAR BESTUURDERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, EN ALLE EXTERNE SERVICEPROVIDERS WIJZEN ALLE GARANTIES, WETTELIJK, EXPLIECIET OF IMPLICIET, AF, MET INBEGRIP VAN, DOCH NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN EIGENDOM, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. GoDaddy, HAAR BESTUURDERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN AGENTEN DOEN GEEN TOEZEGGINGEN EN GEVEN GEEN GARANTIES OVER (I) DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID OF INHOUD VAN DEZE SITE, (II) DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID OF INHOUD VAN SITES MET EEN KOPPELING (VIA HYPERLINKS, BANNER-RECLAMES OF ANDERSZINS) NAAR DEZE SITE, EN/OF (III) DE SERVICES OP DEZE SITE OF SITES MET EEN KOPPELING (VIA HYPERLINKS, BANNER-RECLAMES OF ANDERSZINS) NAAR DEZE SITE, EN GoDaddy AANVAARDEN DAARVOOR GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID.

DAARNAAST BEVESTIGT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIEZEN DIE ZIJN GEGEVEN DOOR GoDaddy, ZIJN DIRECTEUREN, MANAGERS, WERKNEMERS, OF AGENTEN (WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT ZIJN CALLCENTER- OF KLANTENSERVICEMEDEWERKERS), EN  EXTERNE LEVERANCIERS   GEEN (I) JURIDISCH OF FINANCIEEL ADVIES OF (II) WELK SOORT GARANTIE DAN OOK MET BETREKKING TOT DEZE SITE OF SERVICES DIE DEZE BEVAT, VORMT, EN GEBRUIKERS DIENEN ZICH NIET TE BEROEPEN OP ZULKE INFORMATIE OF ADVIEZEN.

DE VOORGAANDE AFWIJZING VAN VERKLARINGEN EN GARANTIES ZAL VAN TOEPASSING ZIJN IN VOLLE OMGANG VAN DE WET, EN zal na het beëindigen of het verstrijken van deze Overeenkomst of uw gebruik van de producten blijven voortbestaan.

15 BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

GoDaddy, HAAR FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS,  -VERTEGENWOORDIGERS, EN ALLE EXTERNE LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS U OF ANDERE PERSONEN OF ENTITEITEN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SCHADEVERGOEDING BIJ WIJZE VAN STRAF, MET INBEGRIP VAN SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN (I) DE CORRECTHEID, VOLLEDIGHEID OF INHOUD VAN DEZE SITE, (II) DE CORRECTHEID, VOLLEDIGHEID OF INHOUD VAN AAN DEZE SITE GEKOPPELDE SITES (VIA HYPERLINKS, RECLAMEBANNERS OF ANDERSZINS), (III) DE SERVICES OP DEZE SITE OF OP ANDERE SITES DIE AAN DEZE SITE GEKOPPELD ZIJN (VIA HYPERLINKS, RECLAMEBANNERS OF ANDERSZINS), (IV), SCHADE AAN PERSONEN OF EIGENDOMMEN VAN WELKE AARD DAN OOK, (V) HET GEDRAG VAN DERDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, (VI), ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE SERVERS EN/OF DAAROP BEWAARDE INHOUD, PERSOONSGEGEVENS, FINANCIËLE GEGEVENS OF ANDERE INFORMATIE OF DATA, (VII) ONDERBREKINGEN OF BEËINDIGING VAN SERVICES AAN OF VAN DEZE SITES OF GEKOPPELDE SITES (VIA HYPERLINKS, RECLAMEBANNERS OF ANDERSZINS), (VIII) VIRUSSEN, WORMS, BUGS, TROJAANSE PAARDEN OF VERGELIJKBARE ZAKEN, DIE NAAR OF VAN DEZE SITE OF ERAAN GEKOPPELDE SITES (VIA HYPERLINKS, RECLAMEBANNERS OF ANDERSZINS) WORDEN VERSTUURD, (IX) GEBRUIKERSINHOUD OF INHOUD DIE SMADELIJK, KWETSEND, GROF, SCHADELIJK VOOR MINDERJARIGEN OF VOOR EEN ANDERE BESCHERMDE CATEGORIE, PORNOGRAFISCH, “VOOR VOLWASSENEN”, OBSCEEN OF ANDERSZINS AANSTOOTGEVEND IS, EN/OF (X) VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE SITE OF DE DAAROP VERMELDE SERVICES, ONGEACHT OF DEZE GEBASEERD ZIJN OP GARANTIE, OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF EEN ANDER JURIDISCH LEERSTUK EN ONGEACHT OF GoDaddy IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

DAARNAAST ERKENT U en STEMT U ER NADRUKKELIJK MEE IN dat elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze site of de daarop vermelde Services, moet zijn ingesteld binnen één (1) jaar nadat de reden voor de vordering is ontstaan, anders zal de vordering permanent worden geweigerd.

DAARNAAST GAAT U ER SPECIFIEK MEE AKKOORD dat de totale aansprakelijkheid van GoDaddy’in geen geval meer bedraagt dan 10.000,00 Amerikaanse dollars.

VOORGAANDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING IN DE BREEDST MOGELIJKE ZIN VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT EN blijft gelden na de beëindiging of het verlopen van deze Overeenkomst of van uw gebruik van deze Site of de daarop vermelde Services.

16 VRIJWARING

U stemt ermee in om GoDaddy en haar functionarissen, bestuurders, werknemers,  vertegenwoordigers, en derden-serviceproviders te beschermen en te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle claims, eisen, kosten, onkosten, verliezen, aansprakelijkheden en schade van welke aard dan ook (inclusief, zonder beperking, redelijkerwijs gemaakte advocaat kosten) opgelegd aan of opgelopen door GoDaddy welke direct of indirect voortvloeien uit (i) uw gebruik van en toegang tot deze Site of de op deze Site vermelde Services, (ii) uw schending van bepalingen van deze Overeenkomst of het beleid of afspraken die hierin zijn opgenomen, en/of (iii) uw schending van de rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten.  De verplichtingen tot vrijwaring van deze sectie blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst of uw gebruik van deze Site of de daarop vermelde Services.

17. BEËINDIGDE SERVICES; BELEID BETREFFENDE EINDE LEVENSDUUR

GoDaddy behoudt zich het recht voor om te allen tijde, om enige reden of zonder reden, en zonder voorafgaande kennisgeving, het aanbieden of leveren van de Services te beëindigen. Hoewel GoDaddy zich in hoge mate inspant om de levensduur van al haar Services te maximaliseren, komt het voor dat een door ons geboden Service wordt beëindigd of het einde van zijn levensduur bereikt. In dit geval wordt dit product of deze service op geen enkele wijze meer ondersteund door GoDaddy, vanaf de datum van einde levensduur.

Kennisgeving en migratie. In het geval dat een door ons geboden Service het einde van de levensduur bereikt, zullen wij proberen u dertig dagen of meer vóór de datum van einde levensduur op de hoogte te stellen. Het is uw verantwoordelijkheid om alle benodigde stappen te nemen om de Service te vervangen door te migreren naar een nieuwe Service vóór de datum van einde levensduur of door het gebruik van de betreffende Service vóór de datum van einde levensduur geheel te stoppen. In beide gevallen biedt GoDaddy u ofwel een vergelijkbare Service waarnaar u kunt migreren voor de rest van de termijn van uw aankoop, ofwel een pro rata winkeltegoed ofwel een pro rata restitutie, dit naar het uitsluitend en absoluut oordeel van GoDaddy. GoDaddy heeft het recht om u, met of zonder kennisgeving aan u, te migreren naar de meest actuele versie van de Service, indien beschikbaar. U gaat ermee akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor enig verlies of enige schade die voortkomt uit een dergelijke migratie.

Geen aansprakelijkheid. GoDaddy is niet aansprakelijk jegens u of enige derde voor het wijzigen, opschorten of opheffen van enige Service die wij aanbieden of waartoe wij toegang verschaffen.

18. KOSTEN EN BETALINGEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat uw betaalmethode belast kan worden door een van onze partnerentiteiten, GoDaddy Domains Canada, Inc., GoDaddy India Domains and Hosting Services Pvt Ltd, of GoDaddy Europe, Ltd. Indien uw betaling tijdens de aankoop als verwerkt in de Verenigde Staten wordt aangemerkt, dan wordt uw transactie verwerkt door GoDaddy.com, LLC, 14455 N. Hayden Rd., Scottsdale, AZ 85260; wordt uw betaling tijdens de aankoop als verwerkt in Canada aangemerkt, dan wordt uw transactie verwerkt door GoDaddy Domains Canada, Inc., 2900-550 Burrard Street, Vancouver, BC V6C 043; wordt uw betaling tijdens de aankoop als verwerkt in het Verenigd Koninkrijk aangemerkt, dan wordt uw transactie verwerkt door GoDaddy Europe, Ltd., 5 New Street Square, London EC4A3TW; wordt uw betaling tijdens de aankoop als verwerkt in India aangemerkt, dan wordt uw transactie verwerkt door GoDaddy India Domains and Hosting Services India Pvt Ltd Pvt Ltd, Flat 101, Sai Krishna Enclave, 6-1-132/99, Plot No. 99, Skanagiri, Padmaraonagar 50061. Als uw betaling tijdens de aankoop wordt aangemerkt als verwerkt in een land dat niet hierboven staat vermeld, dan wordt uw transactie verwerkt door een entiteit binnen het betreffende land dat aangesloten is met onze plaatselijke betaalserviceprovider, en is onderhevig aan de bepalingen van ons Privacybeleid.

(A) ALGEMENE VOORWAARDEN, INCLUSIEF AUTOMATISCH VERVANGENDE VOORWAARDEN

U stemt ermee in alle prijzen en kosten voor de gekochte en verkregen Services op deze Site te betalen op het moment dat u de Services bestelt.  Alle prijzen en vergoedingen worden niet gerestitueerd tenzij uitdrukkelijk anderszins vermeld, zelfs indien uw Services zijn uitgesteld, beëindigd, of overgedragen vóór het einde van de Serrviceperiode.  GoDaddy behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om te allen tijde haar prijzen en vergoedingen te wijzigen. Zulke wijzigingen worden online op deze Site geplaatst en zijn meteen van kracht, zonder dat u hierover nader wordt geïnformeerd.  Indien u Services hebt gekocht of verkregen voor een aantal maanden of jaren, zullen veranderingen en aanpassingen in prijzen en vergoedingen van kracht worden vanaf het moment dat de desbetreffende Services verlengd moeten worden zoals hieronder verder wordt uitgelegd. 

Voor zover dit niet in een overeenkomst voor een bepaald product is verboden, kunt u voor Services betalen door gebruikmaking van de volgende “Betaalmethodes”: (i) door gebruik te maken van een geldige creditcard, (ii) door gebruik te maken van de “Zo Goed als Goud-prepaidservices” van GoDaddy (zoals hieronder omschreven); (iii) met een elektronische check van uw privérekening of zakelijke rekening, voor zover van toepassing (en zoals hieronder omschreven); (iv) via PayPal (zoals hieronder omschreven), (v) door gebruik te maken van een Internationale Betalingsmogelijkheid (zoals hieronder omschreven) of (vi) via winkeltegoeden, indien van toepassing (en zoals hieronder omschreven), die allen een “Betaalmethode” worden genoemd.  Voor Services waarvoor een “Snelkassa” beschikbaar is, kunt u op Snelkassa klikken en wordt uw bestelling voor die Service automatisch geplaatst en de Betaalmethode toegepast die in uw Account staat vermeld.  Een bevestiging van die bestelling wordt verzonden aan het e-mailadres dat in uw Account staat vermeld. De vermelde Betaalmethode moet geldig zijn zolang u actieve Services in uw Account hebt.

Daarnaast erkent u en gaat u ermee akkoord dat de locatie voor het verwerken van uw betaling op basis van de gekozen Betaalmethode, door u gemaakte wijzigingen of updates aan uw Betaalmethode, gewijzigd kan worden, of op basis van de geselecteerde valuta voor de Betaalmethode.

Anders dan vereist door de wet, behoudt GoDaddy geen karde kopie of elektronische versies van mandaat, doorlopende bestelling of doorlopende instructieformulieren en/of enige ondertekende instemmingsverklaringen betreffende uw gebruik van ons geautomatiseerde verlengingsservices, en we zijn daarom niet in staat dergelijke documenten op verzoek te produceren.  U kunt de instellingen van uw automatische verlenging op elk gewenst moment bekijken of wijzigen door in te loggen op uw GoDaddy account.

U erkent en stemt ermee in dat als er een restitutie naar uw Betalingsmethode wordt gestuurd, de uitgifte van een restitutiebon door GoDaddy uitsluitend een bevestiging is dat GoDaddy uw restitutie heeft ingediend bij de Betalingsmethode die is gebruikt tijdens de oorspronkelijke verkoop, en dat GoDaddy geen enkele controle heeft over wanneer de restitutie wordt toegevoegd aan het beschikbare tegoed van uw Betalingsmethode.  U erkent en stemt er verder mee in dat de betalingsverlener en/of individuele uitgevende bank die betrokken is bij uw Betalingsmethode, de termijn voor het plaatsen van uw restitutie kan vaststellen en reguleren, en dat de termijn voor het plaatsen van uw restitutie kan variëren van vijf (5) werkdagen tot een volledige factuurcyclus of langer. 

Indien een terugbetaling wordt verricht aan uw Betaalmethode en de betaler, de betalingsverwerker of de desbetreffende bank die de betaling verricht verbonden met uw Betaalmethode enige beperking oplegt voor wat betreft terugbetalingen, waaronder maar niet beperkt tot beperkingen aangaande de timing van de terugbetaling of het aantal toegestane terugbetalingen, dan reserveert GoDaddy, geheel naar eigen inzicht, de terugbetaling te verrichten of (i) in de vorm van een in-store tegoed; of (ii) door het uitgeven van een GoDaddy cheque, welke zal worden gestuurd naar het postadres van uw Account dat staat geregistreerd. GoDaddy heeft ook het recht, maar is niet verplicht, om in-store tegoed aan te bieden aan klanten die terugbetaling verlangen, zelfs als er geen beperkingen zijn opgelegd aan terugbetalingen door de Betaalmethode.  Ter voorkoming van enige twijfel, alle terugbetalingen verricht door middel van het uitgeven van of in-store tegoeden of een GoDaddy cheque is geheel aan GoDaddy en zijn niet beschikbaar op verzoek van de klant.

Als u maandelijks een factuur ontvangt, wordt uw maandelijke factuurdatum gebaseerd op de datum waarop u de Services hebt gekocht, tenzij die datum na de 28e van de maand valt, in welk geval als factuurdatum de 28e van elke maand geldt. 

Daarnaast, waar volgens de inschatting van GoDaddy, u geld verschuldigd bent voor welke reden dan ook, dan behoudt GoDaddy zich het recht voor om openstaande bedragen te verrekenen met uw account totdat GoDaddy volledig gecompenseerd is.

Om ervoor te zorgen dat u niet te maken krijgt met een onderbreking of verlies van Services, worden alle Services aangeboden op basis van automatische verlenging.  Behalve om de redenen omschreven onder deze sectie, automatische verlenging verlengt automatisch de van toepassing zijnde Service wanneer deze dreigt te verlopen, en verlengt het voor een periode gelijk aan de meest recente serviceperiode (behalve voor domeinnamen die verlengd kunnen worden voor de oorspronkelijke service periode).  Bijvoorbeeld: als uw meest recente serviceperiode één jaar is, dan wordt uw verlengingsperiode doorgaans ook één jaar.  Maar, ials de verlenging met de Betaalmethode die in het bestand staat mislukt, dan kan GoDaddy trachten de van toepassing zijnde service voor een periode korter dan de oorspronkelijke abonnementsperiode verlengen tot deze nodig is om de transactie te doen slagen. 

Tenzij u de optie voor automatisch verlengen uitschakelt, zal GoDaddy automatisch de van toepassing zijnde Service verlengen wanneer deze in aanmerking komt voor verlenging en wordt het verschuldigde bedrag afgeschreven volgende de Betaalmethode die in ons bestand staat bij GoDaddy tegen het dan geldende tarief van GoDaddy waarvan u erkent en akkoord gaat dat dit tarief hoger of lager kan zijn dan de tarieven voor de oorspronkelijke serviceperiode.  Om de verlengingsinstellingen te zien die voor u en uw Services van toepassing zijn, logt u gewoon in op uw Accountmanager vanaf deze Site en volgt u de stappen die u hier vindt.  Als u niet langer wilt dat een Service automatisch wordt verlengd, kunt u ervoor kiezen om de verlenging te annuleren in welk geval, uw Services bij het verlopen van de dan geldige termijn zullen vervallen, tenzij u handmatig uw Services voor die tijd verlengd (in welk geval de Services opnieuw worden ingesteld om automatisch te worden verlengd). Met andere woorden, mocht u ervoor kiezen uw product te annuleren en niet handmatig uw Services verlengt voordat deze vervallen, kan er een onderbreking of verlies van Services optreden, en zal GoDaddy niet verantwoordelijk worden gehouden richting u of een derde partij betreffende dit geval.

Daarnaast kan GoDaddy deelnemen aan “terugkerende betaalprogramma’s” of “account updateservices” die door uw creditcardverstrekker (en uiteindelijk afhankelijk van de deelname van uw bank) wordt ondersteund.  Als wij er niet in slagen uw bestaande Betaalmethode te belasten, dan kan uw creditcardverstrekker (of uw bank) ons op de hoogte stellen van updates betreffende uw creditcardnummer en/of vervaldatum, of zij kunnen automatisch uw nieuwe creditcard namens u belasten zonder kennisgeving aan ons.  In overeenstemming met de vereisten van terugkerende betaalprogramma’s, mochten wij bericht ontvangen van een update betreffende uw creditcardnummer en/of vervaldatum, dan zal GoDaddy automatisch namens u uw betaalprofiel bijwerken. GoDaddy garandeert niet dat we bijgewerkte creditcardgegevens ontvangen of daarom zal vragen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om uw Accountinstellingen bij te werken en te onderhouden, inclusief, maar niet beperkt tot (i) het annuleren van producten en (ii) ervoor zorgen dat uw geassocieerde Betaalmethode(n) actueel en correct zijn.  Daarnaast erkent u en gaat u ermee akkoord dat wanneer u dit niet doet, dit kan resulteren in de onderbreking of verlies van Services, en dat GoDaddy niet verantwoordelijk kan worden gehouden door u of namens u. 

Als GoDaddy om welke reden dan ook niet in staat is om uw betalingsmethode te belasten voor het volledige bedrag dat voor de geleverde services is verschuldigd, of als GoDaddy bericht ontvangt van een terugboeking, stornering, betalingsgeschil, of indien zij een boete imoet betalen voor een vergoeding die ze eerder ten laste van uw Betalingsmethode heeft gebracht, gaat u ermee akkoord dat GoDaddy alle beschikbare wettige maatregelen kan nemen om de betaling te ontvangen, waaronder begrepen, zonder enige beperking, onmiddellijke annulering, zonder kennisgeving aan u, van alle namens u geregistreerde of verlengde domeinnamen of Services.  GoDaddy behoudt zich tevens het recht om bij u redelijke "administratiekosten" of "verwerkingskosten" in rekening te brengen voor (i) taken die GoDaddy buiten het normale bereik van de Services kan uitvoeren, (ii) extra tijd en/of kosten die ten laste van GoDaddy kunnen komen bij het leveren van haar Services, en/of (iii) uw niet-naleving van deze Overeenkomst (zoals bepaald door GoDaddy in haar enige en absolute goeddunken).  De gebruikelijke procedures voor administratieve of verwerkingsvergoedingen omvat, zonder enige beperking (i) vragen aan de klantenservice die extra persoonlijke tijd of aandacht vereisen; (ii) UDRP-actie(s) in verband met uw domeinnaam/domeinnamen en /of geschillen waarvoor een accountant of advocaat moet worden ingeschakeld, uitgevoerd door GoDaddy personeel of andere bedrijven gehouden door GoDaddy; (iii) terugverdienen van alle door GoDaddy gemaakte kosten en vergoedingen, inclusief de kosten van de Services, als gevolg van terugvorderingen of andere betalingsgeschillen geëntameerd door u, uw bank of uw betaalmethode-verwerker. Deze administratie- of verwerkingskosten worden gefactureerd via de Betaalmethode die u heeft geregistreerd bij GoDaddy.

GoDaddy kan op productniveau prijzen aanbieden in verschillende valuta's; de verwerking van de transactie wordt echter alleen ondersteund in Amerikaanse dollar en een beperkt aantal op deze Site vermelde valutamogelijkheden ("Ondersteunde Valuta" of “Ondersteunde Valuta's”). Als de gekozen valuta een Ondersteunde Valuta is, wordt de transactie verwerkt in de Ondersteunde Valuta en wordt tijdens de betaalprocedure het werkelijk verwerkte bedrag getoond dat naar uw bank ter betaling is verzonden. Als de gekozen valuta geen Ondersteunde Valuta is, wordt de transactie verwerkt in Amerikaanse dollar en is de tijdens de betaalprocedure getoonde prijs een geschatte, op het moment van aankoop omgerekende, prijs. In beide gevallen (ongeacht of de gekozen valuta een Ondersteunde Valuta is of niet) geldt dat indien de transactie wordt verwerkt in een andere valuta dan de valuta van uw bankrekening, uw bank een omrekeningsprovisie in rekening kan brengen.   Daarnaast kunnen koersverschillen optreden vanwege tijdsverschil tussen (i) het moment waarop u de betaalprocedure afrondt, (ii) het moment waarop de transactie wordt verwerkt, en (iii) het moment waarop de transactie op uw bankafschrift wordt getoond, en GoDaddy geeft geen verklaring of garantie dat (a) het aan uw bank ter betaling doorgegeven bedrag hetzelfde is als het op uw bankafschrift getoonde bedrag (in geval van een Ondersteunde Valuta) of (b) de geschatte omgerekende prijs hetzelfde zal zijn als het verwerkte bedrag ofwel het op uw bankafschrift getoonde bedrag (in geval van een niet-Ondersteunde Valuta), en u gaat ermee akkoord dat u afziet van alle eventuele vorderingen tot terugbetaling op grond van het hierboven gestelde). Daarnaast erkent u en gaat u ermee akkoord dat er, omgeacht de gekozen valuta, omzetbelasting ("btw"), Goederen en Servicesbelasting ("GST") of andere lokale vergoedingen en/of belastingen in rekening kunnen worden gebracht, op grond van uw bank en/of het land dat bij uw factuuradres wordt vermeld.

(B) RESTITUTIEBELEID

Producten en Services die in aanmerking komen voor restitutie, worden hier beschreven (“Restitutiebeleid”). 

In het geval dat uw gekochte product een gratis domeinnaam omvat, indien u het product annuleert, dan wordt de standaardprijs voor de domeinnaam ingehouden op het restitutiebedrag. De standaardprijs is de prijs van de domeinnaam zoals vermeld op de website van GoDaddy’, waarop geen promotie, korting of andere prijsvermindering van toepassing is.

Voor Duitse klanten, het Restitutiebeleid heeft geen enkele invloed op uw wettelijke rechten om een contract te herroepen of te beëindigen, volgens de wetgeving inzake consumentenbescherming en volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst.

(C) GOED ALS GOUD PREPAID SERVICES

Service-informatie

Door Goed als Goud prepaid Services te gebruiken, kunt u gelden overmaken naar GoDaddy voor het van betaalmiddelen te voorzien van uw Goed als Goud prepaid Services account (“Goed als Goud Account”).  U kunt vervolgens uw Goed als Goud account gebruiken om Services. aan te schaffen. U kunt via bankoverschrijving uw Goed als Goud account aanvullen. Alle betalingen dienen het volledige bij aankoop verschuldigde bedrag te omvatten.    

U erkent dat de naar uw Zo Goed als Goud-rekening overgemaakte gelden door GoDaddy worden gehouden en dat daarover geen rente wordt vergoed. Voor zover rente wordt opgebouwd, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat GoDaddy deze bedragen mag ontvangen en behouden om de met de Zo Goed als Goud Prepaid-services samenhangende kosten te dekken.

U erkent dat alle transacties met Goed Als Goud Prepaid Services worden verricht in U.S. dollars.

Uw Zo Goed als Goud-account moet in eerste instantie worden geladen met een tegoed van ten minste USD 100 of een equivalent daarvan.

Bankoverschrijvingen in vreemde valuta kunnen worden gebruikt om uw Goed als Goud-account op te waarderen, maar de natuurlijke valuta van de Wild West Domains bankrekening is de Amerikaanse dollar.  Bankoverschrijvingen in vreemde valuta zullen automatisch worden geconverteerd en gestort naar Amerikaanse dollar.  Wisselkoerskosten kunnen worden berekend.  U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten voor bankoverschrijvingen, zowel inkomend als uitgaand, die betrekking hebben op uw Goed als Goud-account. Alle bankoverschrijvingen buiten de V.S. kunnen onderhevig zijn aan kosten van uw bank, intermediaire banken of de bank van GoDaddy en kunnen het bedrag, dat ontvangen is door de bank van GoDaddy en vervolgens in uw Goed als Goud-Account is betaald, verminderen. U geeft GoDaddy  hierbij nadrukkelijk toestemming (i) om het bedrag van de kosten van de bankoverschrijving dat GoDaddy berekent om uw geld te ontvangen, in mindering te brengen op uw Goed als Goud-Account; en/of (i)) een bedrag van twintig dollar ($20) aan servicekosten te berekenen (“Servicekosten”) in verband met de beëindiging van uw Goed als Goud-Account.  Alle kosten zijn op elk moment aan wijziging onderhevig, en dergelijke wijzigingen zullen online worden gepubliceerd en gaan onmiddellijk in zonder verdere kennisgeving aan u.

U kunt het resterende saldo op uw Goed als Goud-account te allen tijde controleren door u aan te melden bij “Uw account beheren” of via de winkelwagen op de GoDaddy website. Wanneer u besluit om uw Goed als Goud-account te beëindigen (of GoDaddy verkiest om uw Goed als Goud-account te beëindigen omdat u een verplichting uit hoofed van de Goed als Goud-serviceovereenkomst niet bent nagekomen), wordt het saldo op uw Goed als Goud-account gerestitueerd, minus de Service-kosten.

U kunt te allen tijde saldo aan uw Zo Goed als Goud-account toevoegen. Het gewenste minimumbedrag voor overboekingen is $ 100,00.

Uw gebruik van de Zo Goed als Goud-prepaidservices

U kunt uitsluitend via het GoDaddy-aankoopproces op de website van GoDaddy gebruikmaken van het tegoed op uw Zo Goed als Goud-account. Wanneer er op het moment van aankoop onvoldoende beschikbaar tegoed op uw Goed als Goud-account staat voor het voldoen van het gehele aankoopbedrag, met inbegrip van bijkomende kosten, kunt u geen aankoop doen, zoals uiteengezet in onderhavig document en in andere relevante overeenkomsten.

U heeft toegang to uw Goed Als Goud-account-activiteiten en gegevens via de “Beheer uw Rekening” link op GoDaddy onze website. Uw Goed Als Goud-account toont uw aankopen en het bedrag dat resteert in uw Goed Als Goud-account. GoDaddy behoudt zich ten alle tijde het recht voor om alle informatie over uw Goed Als Goud-account openbaar te maken wanneer GoDaddy dit nodig acht om te voldoen aan enige toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of verzoeken van de overheid, of om enige informatie of materialen te bewerken, te weigeren deze te plaatsen of te verwijderen, geheel of gedeeltelijk, van uw Goed Als Goud-account, dit in zijn geheel te beslissen door GoDaddy.

(D) BETALEN MET EEN CHEQUE (ELEKTRONISCHE CHEQUE)

Door gebruik te maken van de optie van GoDaddy om per cheque te betalen (“Betalen Per Cheque”) kunt u met behulp van een elektronische cheque GoDaddy-Services aankopen (van uw persoonlijke of zakelijke betaalrekening, voor zover van toepassing). Daartoe geeft u Certegy Check Services, Inc. (“Certegy”) toestemming om het volledige aankoopbedrag van uw betaalrekening (“Betaalrekening”) af te schrijven. Dit bedrag kan niet worden gerestitueerd. Certegy maakt een elektronische overschrijving “Electronic Funds Transder, EFT”) aan, die aan uw bank of financiële dienstverlener wordt aangeboden voor betaling van uw Betaalrekening. De Betaalrekening moet worden aangehouden bij een financiële instelling in de Verenigde Staten, en de cheque moet in Amerikaanse dollars zijn gesteld.

U bent verantwoordelijk voor het actueel en op peil houden van uw betaalrekening. U erkent en stemt ermee in dat (i) Certegy het recht behoudt een transactie te weigeren om wat voor reden dan ook (waaronder begrepen, zonder enige beperking, betalingen die worden afgeschreven omdat uw betaalrekening niet meer bestaat of omdat u niet voldoende/geen beschikbaar saldo heeft) en (ii) in dergelijke gevallen zijn Certegy en GoDaddy niet aansprakelijk jegens u of derden.  Als Certegy om welke reden dan ook het volledige voor de geleverde Services verschuldigde bedrag niet kan afschrijven, gaat u ermee akkoord dat Certegy en GoDaddy alle beschikbare wettelijke middelen mogen aanwenden om betaling (plus toepasselijke kosten) te verkrijgen. GoDaddy is niet verantwoordelijk voor de acties van Certegy.  U stemt ermee in dat als de EFT of de overboeking onverrichterzake wordt geretourneerd, u een servicebijdrage betaalt overeenkomstig de hieronder genoemde kosten of anderszins voor zover wettelijk toegestaan. Deze kosten kunnen van uw betaalrekening worden afgeschreven met gebruik van een EFT of overboeking.  Alle kosten zijn in Amerikaanse dollars.

GoDaddy en haar serviceproviders, inclusief, maar niet beperkt tot Certegy Check Services, Inc. en Complete Payment Recovery Services, Inc., kunnen uw berichten sturen, inclusief die over wijzigingen aan de overeenkomst, inclusief, maar niet beperkt tot, e-mail, gewone post, SMS, MMS, tekstbericht, berichten over de services, of andere redelijke middelen die nu bekend zijn of later worden ontwikkeld. Dergelijke berichten worden mogelijk niet ontvangen wanneer u deze overeenkomst overtreedt door op een onbevoegde manier deze services te benaderen. Uw overeenstemming met deze voorwaarden betekent dat u akkoord gaat dat u deze of alle berichten hebt ontvangen, mocht u op een bevoegde manier toegang hebben gehad tot de services. U autoriseert daarnaast uitdrukkelijk GoDaddy en haar Serviceproviders, inclusief, maar niet beperkt tot Certegy Check Services, Inc. en Complete Payment Recovery Services, Inc. en haar partners om contact met u op te nemen via autobellen, vooraf opgenomen berichten of enige andere methode, via een van uw mobiele telefoonnummers of e-mailadressen. U erkent vervolgens dat de door u verstrekte e-mailadressen niet door anderen worden gedeeld of te benaderen zijn en dat deze geen zakelijke e-mailadressen zijn.

United States, inclusief District of Columbia:

AK

Alaska

$ 25,00

AL

Alabama

$ 30,00

AR

Arkansas

$ 25,00

AZ

Arizona

$ 25,00

CA

California

$ 25,00

CO

Colorado

$ 20,00

CT

Connecticut

$ 20,00

DC

District of Columbia

$ 15,00

DE

Delaware

$ 40,00

FL

Florida

 • Tegen een cheque ter waarde van $ 0,01 - $ 50,00, $ 25,00
 • Voor nominale waarde van cheque $ 50,01 - $ 300,00, $ 30,00
 • Voor een nominale waarde van de cheque van $ 300,01 of meer, boven $ 40,00 of 5% van de nominale waarde van de cheque.

GA

Georgia

 • $ 30,00 of 5% van de nominale waarde van de cheque, indien dit een hoger bedrag is.

HI

Hawaii

$ 30,00

IA

Iowa

$ 30,00

ID

Idaho

 • Het laagste bedrag uit $ 20,00 of de nominale waarde van een cheque

IL

Illinois

$ 25,00

IN

Indiana

$ 20,00

KS

Kansas

$ 30,00

KY

Kentucky

$ 25,00

LA

Louisiana

 • $ 25,00 of 5% van de nominale waarde van de cheque, indien dit een hoger bedrag is.

MA

Massachusetts

$ 25,00

MD

Maryland

$ 35,00

ME

Maine

$ 25,00

MI

Michigan

$ 25,00

MN

Minnesota

$ 30,00

Mnd

Missouri

$ 25,00

MS

Mississippi

$ 40,00

MT

Montana

$ 30,00

NC

North Carolina

$ 25,00

ND

North Dakota

$ 30,00

NE

Nebraska

$ 25,00

NH

New Hampshire

$ 25,00

NJ

New Jersey

$ 25,00

NM

Nieuw-Mexico

$ 20,00

MV

Nevada

$ 25,00

NY

New York

$ 20,00

OH

Ohio

 • $ 30,00 of, indien dit meer is, 10% van de nominale waarde van de cheque

OK

Oklahoma

$ 25,00

OR

Oregon

$ 25,00

PA

Pennsylvania

$ 25,00

RI

Rhode Island

$ 25,00

SC

South Carolina

$ 30,00

SD

South Dakota

$ 40,00

TN

Tennessee

$ 30,00

TX

Texas

$ 30,00

UT

Utah

$ 20,00

VA

Virginia

$ 50,00

VT

Vermont

$ 25,00

WA

Washington

$ 25,00

WI

Wisconsin

$ 25,00

WV

West Virginia

$ 25,00

WY

Wyoming

$ 30,00

U.S. Territories:

AS

American Samoa

$ 15,00

GU

Guam

$ 15,00

PR

Puerto Rico

$ 15,00

VI

Virgin Islands

$ 15,00

U.S. Military States:

AA

Armed Forces Americas

$ 15,00

AE

Armed Forces Africa, Armed Forces Canada, Armed Forces Europe, Armed Forces Middle East

$ 15,00

AP

Armed Forces Pacific

$ 15,00

Canadian Provinces / Territories

AB

Alberta

$ 20,00

BC

British Columbia

$ 20,00

MB

Manitoba

$ 20,00

NB

New Brunswick

$ 20,00

NL

Newfoundland en Labrador

$ 20,00

NS

Nova Scotia

$ 20,00

NT

Northwest Territories

$ 20,00

ON

Ontario

$ 20,00

PE

Prince Edward Island

$ 20,00

QC

Quebec

$ 15,00

SK

Saskatchewan

$ 20,00

YT

Yukon

$ 20,00

Door op het vakje “Ik ga akkoord” met de voorwaarden van de betaalmogelijkheid Betalen per Cheque te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van de opgegeven informatie voor het maken van een EFT of overboeking en geeft u toestemming om het volledige aankoopbedrag van uw betaalrekening af te schrijven.

(E) BETALEN PER PAYPAL

Door gebruik te maken van GoDaddy betalen met PayPal betalingsmogelijkheid (“PayPal”), kunt u de Services aanschaffen met PayPal. In verband met bovenstaande stemt u erin toe dat PayPal het volledige bedrag van uw aankoop afschrijft van uw PayPal rekening (“PayPal Rekening”) of van  credit card(s), bankrekening(en) and andere toegestane betaalmethode(s) gelinkt aan uw PayPal Rekening (“PayPal -financieringsmiddel”).

Het is uw verantwoordelijkheid om uw PayPal Account en PayPal- financieringsmiddel actueel en gefinancierd te houden en om ervoor te zorgen dat uw PayPal-account ondersteund wordt door een geldige creditcard.  U erkent en gaat ermee akkoord dat (i) PayPal zich het recht voorbehoudt om een transactie te weigeren om welke reden dan ook (waaronder, maar niet beperkt tot betalingen die niet doorgaan omdat uw PayPal-account of uw PayPal- financieringsmiddel niet meer bestaat of geen of niet geld bevat en (ii) in zulke gevallen zal noch PayPal nogGoDaddy aansprakelijk zijn jegens u of een andere derde partij in verband daarmee.  Indien PayPal om wat voor reden dan ook niet in staat is het volledige bedrag dat is verschuldigd in verband met uw aankoop, te innen, dan gaat u ermee akkoord dat PayPal enGoDaddy alle wettelijke middelen zullen inzetten om betaling te verkrijgen. U erkent en gaat ermee akkoord dat indien de transactie onbetaald retour wordt gezonden, u een vergoeding van $ 25 of het maximale bedrag dat is toegestaan door de wet zult betalen, welk bedrag afgeschreven kan worden van uw PayPal-account of uw PayPal- financieringsmiddel.

Door het aanvinken van het vakje “Ik ga akkoord” met de voorwaarden van de PayPal-betaalmogelijkheid geeft u toestemming voor het afschrijven van het volledige aankoopbedrag via uw PayPal-account of PayPal-betaalrekening.

(F)&nsbp; INTERNATIONALE BETALINGSMOGELIJKHEDEN

GoDaddy biedt diverse verschillende internationale betalingsmogelijkheden aan via diverse Internationale Betaaldiensten “IPP”  Als u voor bepaalde IPP kiest, verklaart u dat u al akkoord bent gegaan met alle eventueel toepasselijke klantenserviceovereenkomsten van de IPP voorafgaand aan het voltooien van uw transactie bij GoDaddy.  U gaat er ook mee akkoord dat de IPP het volledige bedrag van uw aankoop kunnen afschrijven van de aangegeven bankrekening, e-walletrekening (waaronder begrepen via creditcard, bankrekening of andere aan de e-walletrekening gekoppelde toegestane betaalmethode(s) of een ander soort aan de gekozen IPP gekoppelde rekening (waaronder begrepen, zonder enige beperking, prepaidkaarten en betalingen per mobiele telefoon), gezamenlijk “Financieringsmiddelen”. Daarnaast gaat u ermee akkoord dat de gekozen IPP, indien van toepassing, een “Koersomrekeningsvergoeding” van uw Financieringsmiddelen kunnen afschrijven, alsmede andere vergoedingen of kosten die op uw overeenkomst met de IPP van toepassing zijn (gezamenlijk, de “IPP-vergoedingen”). U begrijpt en gaat ermee akkoord dat IPP-vergoedingen te allen tijde door de IPP kunnen worden gewijzigd, zonder dat GoDaddy u daarover een bericht stuurt.

U bent verantwoordelijk voor het actueel en op peil houden van uw Financieringsmiddelen. U erkent en gaat ermee akkoord dat (i) de IPP zich het recht voorbehouden een transactie om welke reden dan ook niet te accepteren (waaronder mede begrepen betalingen die niet kunnen worden uitgevoerd, omdat uw Financieringsmiddelen niet meer bestaan of niet voldoende (beschikbaar) saldo bevatten en (ii) in een dergelijk geval noch de IPP noch GoDaddy in dat verband jegens u of derden aansprakelijk is/zijn. U erkent dat GoDaddy geen pogingen zal ondernemen de door u gekochte Services te leveren voordat GoDaddy van de IPP een betalingsbevestiging heeft ontvangen via de aan de IPP gelieerde verwerker van betalingen. U erkent dat er enkele uren of dagen kunnen verstrijken tussen het moment waarop u een bestelling plaatst, en het moment waarop de IPP uw betaling via de gelieerde verwerker van betalingen bevestigt. Indien GoDaddy niet binnen dertig (30) dagen na het plaatsen van de bestelling een betalingsbevestiging ontvangt van de IPP via de gelieerde verwerker van betalingen, kan uw bestelling worden geannuleerd, en moet u de aankoopprocedure opnieuw uitvoeren. Mocht u de betaling voor een in behandeling genomen transactie willen annuleren, dan kunt u de bestelling via uw GoDaddy-account annuleren. Betalingen die worden ontvangen voor bestellingen die al waren geannuleerd, worden, voor zover mogelijk automatisch, teruggestort via de oorspronkelijke Betaalmethode.

Indien, op het moment dat GoDaddy bevestiging van betaling ontvangt van de IPP (via de relevant betalingsverwerker), en of (i) de Services (inclusief domeinnamen) niet langer te koop; of (ii) een uitstaande order is geannuleerd in onze systemen; of (iii) de bevestiging van betaling komt niet overeen met het dollar bedrag van de uitstaande order en uw aankoop is daarom over- of ondergefinancierd, kan GoDaddy automatisch een gedeeltelijke terugbetaling (in het geval van overfinanciering) of een volledige terugbetaling (in het geval van onderfinanciering) op uw Financieringsmiddel verrichten. Indien de IPP (of de relevante betalingsverwerker) enige vorm van terugbetalingsbeperking oplegt behoudt GoDaddy zich het recht voor om de terugbetaling te verrichten in de vorm van in-store tegoed.  Indien u een volledige teruggaaf ontvangt, dient u het aankoopproces opnieuw te beginnen. U erkent en gaat ermee akkoord dat de IPP zich het recht voorbehoudt IPP vergoedingen verbonden aan een teruggestorte transactie niet terug te storten. Dienovereenkomstig worden IPP vergoedingen afgetrokken van enige terugbetalingen door GoDaddy, tenzij anders aangegeven.

GoDaddy biedt SEPA Direct Debit (“SEPA”) als betaalmethode voor klanten in Duitsland. Als u voor SEPA kiest als betaalmethode, dan geeft u GoDaddy en Adyen, onze serviceprovider voor betalingen, toestemming om instructies naar uw bank te sturen voor het overmaken van het bedrag. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, geeft u GoDaddy toestemming om alle van toepassing zijnde kosten die voortvloeien uit deze Overeenkomst te innen. De autorisatie zal ook van toepassing zijn op een nieuwe bankrekening dat door u wordt gebruikt voor aankopen van GoDaddy.  Wij stellen u binnen een redelijke termijn op de hoogte van de datum van afschrijving (de “pre-notificatie”). Deze pre-notificatie wordt minstens binnen één (1) werkdag voordat de kosten worden geïnd via e-mail naar u gestuurd. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw bankrekening voldoende saldo heeft voor het betalen van de overschrijving. U gaat er ook mee akkoord om GoDaddy te vrijwaren voor eventueel verlies dat kan voortvloeien als uw financiële instelling betaling weigert aan GoDaddy om welke reden dan ook.

(G) WINKELTEGOEDEN

Als uw Account een winkeltegoed bevat, mag u een eventueel beschikbaar tegoed gebruiken voor alle toekomstige aankopen in uw Account.  Als uw Account een winkeltegoed bevat, geeft u hierbij toestemming aan GoDaddy om het beschikbare tegoed te gebruiken voor uitstaande administratiekosten, terugstortingen of andere kosten gerelateerd aan uw Account.  Als er geen automatische facturering uitgevoerd kan worden met uw standaard Betalingsmethode in verband met het verwerken van de Service-verlenging, kan  GoDaddyhet beschikbare winkeltegoed gebruiken als er genoeg geld is voor de hele transactie. Ongeacht de hoogte van het winkeltegoed dat in uw account beschikbaar is, is  GoDaddy niet verantwoordelijk voor het verlies van producten als gevolg van het niet kunnen innen van geld uit uw standaard Betalingsmethode of uit het winkeltegoed.  Winkeltegoeden worden gebruikt op basis van de in de winkelwagen op het moment van aankoop (of verlenging gekozen valuta). Als u meer dan één winkeltegoed hebt, worden de tegoeden verwerkt al naar gelang de leeftijd van het tegoed, waarbij het oudste winkeltegoed het eerst wordt gebruikt. Als er meer geld nodig is om een aankoop of verlenging te voltooien, worden tegoeden in een niet-geselecteerde valuta omgewisseld tegen GoDaddy dagelijkse wisselkoers op basis van de leeftijd van het tegoed (van oud naar nieuw) totdat (i) er genoeg geld is toegewezen om de transactie te voltooien, of (ii) uw account geen beschikbaar saldo meer heeft. U begrijpt en stemt ermee in dat GoDaddy op het moment van omrekening ook bijkomende administratiekosten mag rekenen ter compensering van de risico's en kosten in verband met het verlenen van omwisselingsservices voor valuta.

U kunt uw beschikbare winkeltegoed te allen tijde inzien door in te loggen bij “Beheer uw account” of via de winkelwagen op de GoDaddy-website. U bevestigt dat winkeltegoeden niet overdraagbaar zijn,  alleen kunnen worden gebruikt binnen de Account waarin ze zijn aangeschaft, en dat ze kunnen verlopen. Gratis winkeltegoeden verlopen twee jaar na uitgifte. Mocht GoDaddy uw Account beëindigen, dan bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat resterende winkeltegoeden komen te vervallen. 

U erkent ook dat het geld dat u beschikbaar heeft als winkeltegoed door GoDaddy wordt gehouden en dat er geen rente voor u wordt opgebouwd of aan u wordt betaald. Voor zover er rente wordt opgebouwd, begrijpt u en stemt u ermee in dat GoDaddy het recht heeft om die bedragen te ontvangen en te houden om de kosten van het ondersteunen van de winkeltegoedfunctionaliteit te dekken.

(H) CADEAUBONNEN

In deze sectie worden de algemene voorwaarden ten aanzien van uw gebruik van de Cadeaubon-service van GoDaddy uiteengezet, alsmede die van de hiermee verband houdende services (tezamen aangeduid als de “Cadeaubon”).   GoDaddy verleent u een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de Cadeaubon, mits u zich houdt aan de algemene voorwaarden die hierin en in alle beleidsregels en procedures van GoDaddy worden uiteengezet.

In het algemeen kunt u met de Services de Cadeaubon inwisselen tegen goederen en services van GoDaddy, maar niet gebruiken voor de aankoop van een andere Cadeaubon, een veilinglidmaatschap, een product dat een gratis veilinglidmaatschap bevat of enig ander aanbod dat is uitgesloten van aankoop met een cadeaubon.

De Kaart is een niet-oplaadbare, niet-restitueerbare, niet-gepersonaliseerde prepaid cadeaubon en mag niet worden doorverkocht, overgedragen, geruild voor cash of toegepast op een rekening, behalve voor zover wettelijk toegestaan. De Kaart is geen rekening, is niet rentedragend en is niet FDIC-verzekerd. De Kaart is geen creditcard. U machtigt ons om alle transacties met de Kaart te betalen uit de tegoeden op de Kaart. U gebruikt de Kaart alleen zoals in deze Overeenkomst is bepaald en overeenkomstig toepasselijk recht. U gaat ermee akkoord dat het uit onze administratie gebleken bedrag op de Kaart het saldo op de Kaart is. Zodra het saldo op de Kaart nul dollar ($ 0) bedraagt, worden alle transacties afgewezen. In geval dat de ontvanger van de Kaart door gebruik van de Kaart meer waarde krijgt dan het resterende saldo, betaalt u ons op verzoek het bedrag waarmee de transacties het saldo hebben overschreden.

U mag de Kaart geven aan elke ontvanger, maar om het tegoed op de kaart te kunnen gebruiken, moet de kaarthouder een account nemen bij GoDaddy en akkoord gaan met alle aan het gekochte product of de gekochte service verbonden voorwaarden en bepalingen.

De Card werkt als contant geld: hij kan onmiddellijk gebruikt worden zonder identificatie. U gaat ermee akkoord dat u uw best zult doen om de Card te beschermen tegen verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik. U kunt de klantenservice bellen om een verlies of diefstal van een Card door te geven. Naar onze keuze kan een nieuwe Card ter beschikking worden gesteld waarvan enige toepasselijke vergoedingen zullen worden afgetrokken.

Go Daddy behoudt zich het recht voor, geheel naar eigen inzicht, ieder waarde op een Card dat niet is opgenomen binnen vijf (5) jaar na aankoop te beschouwen als vervallen.

(I) Verlopen domeinnaam aankopen

U erkent en gaat akkoord dat u voor verlopen domeinnamen die via uw account zijn gekocht verantwoordelijk bent voor betaling binnen achtenveertig (48) uur na de sluiting van de veiling voor het bedrag van het succesvolle bod plus een (1) jaar verlengings- overdraagkosten (vanaf het einde van de voorgaande registratieperiode van de domeinnaam), plus ICANN-kosten, indien van toepassing, of een geldige betaalmethode die aan het account is gekoppeld zal op de derde dag na de sluiting van de veiling in rekening worden gebracht.

19 NIET-OPGEËISTE GOEDEREN; KOSTEN VOOR INACTIVITEIT

Indien een klant om welke reden dan ook gedurende ten minste drie (3) jaar een uitstaand rekeningsaldo heeft (een positief saldo), en (i) GoDaddy niet in staat is om aan die klant een betaling te doen of (ii) GoDaddy die klant heeft betaald in de vorm van een papieren cheque, maar de cheque nooit is verzilverd, dan zal GoDaddy een dergelijk rekeningsaldo overdragen aan de staat Arizona volgens de wetgeving van die staat.  U erkent en gaat ermee akkoord dat in elk geval (i) of (ii) hierboven, GoDaddy kosten voor inactiviteit kan inhouden voor een bedrag gelijkwaardig of minder dan $25,00, of het totaal openstaande rekeningsaldo dat met die klant geassocieerd wordt.    

20. RECHTSOPVOLGERS EN CESSIONARISSEN

Deze Overeenkomst is bindend en treedt in werking ten gunste van partijen bij deze Overeenkomst, evenals hun respectievelijke erfgenamen, opvolgers en rechtverkrijgenden.

21. GEEN DERDE-BEGUNSTIGDEN

Niets in deze Overeenkomst mag worden aangemerkt als het toekennen van rechten of voordelen aan derden.

22. AMERIKAANSE EXPORTWETGEVING

Voor deze Site en de op deze Site vermelde Services gelden de wetten, beperkingen, regels en bestuursbesluiten op het gebied van export van het Amerikaanse Ministerie van Handel, de Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) van het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en andere Amerikaanse autoriteiten (gezamenlijk te noemen: “ Amerikaanse Exportwetgeving”).  Gebruikers mogen geen gebruik maken van de op deze Site vermelde Services voor het verzamelen, opslaan of overbrengen van technische gegevens of data die door de Amerikaanse Exportwetgeving worden beheerst. Gebruikers mogen de op deze Site vermelde Services niet in strijd met de Amerikaanse Exportwetgeving uitvoeren, doorvoeren of toestemming geven voor de uitvoer of doorvoer daarvan.  Geen van de op deze Site vermelde Services mogen worden gedownload of anderszins worden uitgevoerd of doorgevoerd (i) naar een land (of een inwoner of ingezetene daarvan) waartegen de Verenigde Staten een handelsembargo heeft ingesteld; of (ii) aan iemand die op de lijst met Specially Designated Persons van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of op de lijst met Denied Persons van het Amerikaanse Ministerie van Handel staat, of op andere lijsten voorkomt van partijen aan wie op grond van Amerikaanse Exportwetgeving rechten zijn ontzegd. Door gebruikmaking van deze Site en de daarop vermelde Services gaat u akkoord met het bovenstaande en verklaart en garandeert u dat u geen inwoner of ingezetene bent van, of gevestigd bent in, of onder het bewind staat van een land met beperkte rechten, en dat u niet voorkomt op een van de lijsten met partijen aan wie rechten zijn ontzegd; en u gaat ermee akkoord dat u zult voldoen aan alle Amerikaanse Exportwetgeving (waaronder regelgeving op het gebied van “anti-boycot”, “met uitvoer gelijkgestelde verkoop” en“ met doorvoer gelijkgestelde verkoop”). Als u deze Site of de daarop vermelde Services bezoekt vanuit een ander land of rechtsgebied, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving in dat rechtsgebied, indien en voor zover die lokale wetgeving van toepassing is en niet in strijd is met de Amerikaanse Exportwetgeving. Indien die wetgeving wel in strijd is met de Amerikaanse Exportwetgeving, mag u deze Site of de daarop vermelde Services niet bezoeken of gebruiken. De verplichtingen van deze sectie blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst of uw gebruik van deze Site of de daarop vermelde Services.

23. ALLEEN VOOR INGEZETENEN VAN INDIA

U gaat er aandrukkelijk mee akkoord dat: (i) GoDaddy (of haar serviceprovider) telefonisch contact met u opneemt om u klacht of dispuut, of uw huidige service of factuurkwestie op te lossen; en (ii) om een dergelijke klacht, dispuut of kwestie op te lossen, kan GoDaddy de volgende informatie delen met haar serviceprovider: opgenomen telefoongesprekken, naam van de klant, telefoonnummer(s) en contactvoorkeuren, duur van uw relatie met GoDaddy, gebruikte producten en informatie over de aard van uw klacht, dispuut of servicekwestie.

24. NALEVING VAN PLAATSELIJKE WETGEVING

GoDaddy geeft geen verklaringen of garanties dat de content op deze Website of dat de services aangeboden op deze Website passend zijn in ieder land of in iedere jurisdictie, en toegang tot deze Website of de Servcies aangeboden op deze Website is verboden vanuit landen of jurisdicties waar de content illegaal is.  Gebruikers die ervoor kiezen om deze Website of de Services aangeboden op deze Website te bezoeken, zijn verantwoordelijk voor naleving van alle plaatselijke wetten, regels en regelgeving. 

25. GESCHILLEN, BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE EN AFSTANDSVERKLARING VAN CLASS ACTIONS EN CLASS-ARBITRAGE

LEES DIT DEEL AANDACHTIG DOOR.  VOLG DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES ALS U ZICH WILT AFMELDEN VAN DE BEPALINGEN DIE VAN U ZIJN VEREIST OM GESCHILLEN MIDDELS INDIVIDUELE ARBITRAGE OP TE LOSSEN.

(A) Geschillen. De voorwaarden van dit deel zijn van toepassing op alle Geschillen tussen u en GoDaddy, behalve voor geschillen die worden geregeld door het beleid Uniform Domain Name Dispute Resolution dat hierboven staat beschreven en die hier beschikbaar is. Voor de toepassing van dit deel betekent “Geschil” een geschil, vordering of actie tussen u en GoDaddy dat ontstaat volgens of is gerelateerd aan Services of Producten van GoDaddy, de websites van GoDaddy, deze voorwaarden of enige andere transactie die betrekking heeft op u en GoDaddy, of dit nu een contract, garantie, misleidende presentatie, fraude, onrechtmatige daad, internationale onrechtmatige daad, statuut, regelgeving, verordening of enige andere juridische of billijke basis is, en zal worden geïnterpreteerd als de ruimste betekenis die volgens de wet is toegestaan. U EN GoDaddy GAAN ERMEE AKKOORD DAT “GESCHIL” ALS GEDEFINIEERD IN DEZE VOORWAARDEN GEEN VORDERING OF REDEN TOT ACTIE INHOUDT VAN U OF GoDaddy VOOR (i) MISBRUIK VAN HANDELSGEHEIMEN, (ii) OVERTREDING VAN PATENTEN, (iii) INBREUK OF MISBRUIK VAN AUTEURSRECHT, EN (iv) INBREUK OF VERWATERING van handelsmerken. Daarnaast, niettegenstaande de bepalingen in deze Voorwaarden, gaat u ermee akkoord dat een rechtbank, niet de arbiter, kan bepalen of een vordering binnen een van deze vier uitzonderingen valt.

(B) Bindende arbitrage. U en GoDaddy gaan er verder mee akkoord dat: (i) het bemiddelen van alle Geschillen tussen de partijen overeenkomstig de bepalingen in deze Voorwaarden zal geschieden; (ii) deze Voorwaarden een transactie in handel tussen staten bepaalt; (iii) de Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §1, et seq.) de interpretatie en handhaving van deze Sectie bepaalt; en (iv) dat deze Sectie ook na beëindiging van deze Voorwaarden van kracht blijft. ARBITRAGE BETEKENT DAT U AFSTAND DOET VAN UW RECHT OP EEN RECHTER OF JURY IN GEVAL VAN EEN RECHTSZAAK EN DAT UW GRONDEN VOOR BEROEP BEPERKT ZIJN. De bemiddelaar kan u dezelfde schadevergoeding toekennen als een rechtbank in de juiste jurisdictie, als beperkt volgens de Beperkte aansprakelijkheid uiteengezet in Sectie 15 van deze Overeenkomst, en kan verklarende of veroordelende vergoeding toekennen alleen ten gunste van de individuele partij die om schadevergoeding vraagt, en alleen voor zover nodig voor voorziening die door de individuele vordering van die partij wordt verzocht. Daarnaast, in bepaalde gevallen, kunnen de kosten van bemiddeling de juridische kosten overschrijden en het recht op ontdekking kan meer beperkt zijn bij bemiddeling dan in een rechtszaak. Het besluit van de bemiddelaar is definitief en afdwingbaar door een rechtbank met jurisdictie over beide partijen.

(C) Kantongerecht. Niettegenstaande het voorgaande mag u een individuele actie bij het kantongerecht van uw regio of gemeente indienen, indien de actie binnen de jurisdictie van die rechterlijke instantie valt en alleen in dat hof aanhangig is.

(D) Geschillenbericht. Bij een geschil, dient u of GoDaddy eerst een geschillenbericht te sturen naar de andere partij, inclusief een schriftelijke verklaring met de naam, het adres en de contactgegevens van de partij die deze verstrekt, de feiten van het geschil, en de verzochte schadevergoeding (het “Geschillenbericht”). Het Geschillenbericht aan GoDaddy moet als volgt geadresseerd worden: GoDaddy, 14455 N. Hayden Rd., Scottsdale, AZ 85260, Attn.: Legal Department (het “GoDaddy adres van het geschil”). Het Geschillenbericht aan u wordt via aangetekende post verstuurd naar het meest recente adres dat wij in ons bestand hebben, of anderszins in uw records van u.  Als GoDaddy en u niet tot een overeenkomst komen om het geschil binnen zestig (60) dagen nadat het Geschillenbericht is ontvangen op te lossen, kunnen u of GoDaddy een arbitrageproces aangaan volgens deze Sectie. Na indiening en ontvangst van het Geschillenbericht, stemt elk van ons ermee in om in goed vertrouwen te handelen bij het oplossen van het Geschil, voordat met arbitrage wordt begonnen.

(E) AFSTANDSVERKLARING VAN CLASS ACTIONS EN CLASS ARBITRAGE. U EN GoDaddy GAAN ERMEE AKKOORD DAT ELKE PARTIJ ALLEEN GESCHILLEN VOOR KUNNEN LEGGEN AAN DE ANDERE PARTIJ IN INDIVUELE HOEDANIGHEID, EN NIET ALS EISER OF LID VAN EEN CLASS ACTION IN WELKE VERMEENDE CLASS ACTION OF VERTEGENWOORDIGENDE ZAAK DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT FEDERALE OF STAAT CLASS ACTIONS, OF CLASS ARBITRAGE.  NOCH U OF GoDaddy ZAL EEN GESCHIL AANHANGIG MAKEN ALS EEN CLASS ACTION, PRIVE-ADVOCAAT ALGEMENE ACTIE, OF IN WELKE PROCEDURE DAN OOK WAAR EEN PARTIJ HANDELT OF VOORSTELT OM IN EEN VERTEGENWOORDIGE POSITIE OP TE TREDEN.  GEEN ENKELE ARBITRAGE OF ANDERE PROCEDURE MAG GECOMBINEERD WORDEN MET EEN ANDERE PROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE INSTEMMING VAN ALLE PARTIJEN BETROKKEN BIJ DE ARBITRAGE OF PROCEDURE.

(F) Arbitrageprocedure. Als een partij kiest om een arbitrage te beginnen, zal de arbitrage beheerd worden door de American Arbitration Association (“AAA”) en vallen onder de Consumer Arbitration Rules van de AAA (“AAA Regels”) in samenhang met de regels die in deze Voorwaarden uiteen zijn gezet, behalve dat de AAA geen meerdere eisers of class-arbitrage mag behandelen, aangezien de partijen overeenkomen dat de arbitrage beperkt zal worden tot de oplossing van alleen individuele vorderingen.  De regels van de AAA zijn te vinden op www.adr.org of te verkrijgen door te bellen met 1-800-778-7879. Als er een conflict is tussen de regels van de AAA en de regels die in deze Voorwaarden uiteengezet zijn, dan gelden de regels die in deze Voorwaarden uiteen zijn gezet. U kunt, tijdens arbitrage, alle rechtsmiddelen aanspreken die anderszins tot uw beschikking staan volgens de federale, staats- of plaatselijke wetten, en zoals beperkt door de Beperking van aansprakelijkheid, uiteengezet in Sectie 15 van deze Overeenkomst. Alle Geschillen worden door één onafhankelijke arbiter opgelost, en beide partijen hebben een redelijke mogelijkheid om deel te nemen in de keuze van een arbiter. De arbiter zal zich aan deze Voorwaarden houden. De arbiter, geen federale, staats- of lokale rechtbank of agentschap, heeft de exclusieve autoriteit om alle geschillen op te lossen die voortkomen uit of betrekking hebben op de interpretatie, toepasbaarheid, afdwingbaarheid of formulering van deze Voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, vorderingen die alle of enig deel van deze Voorwaarden nietig maakt of nietig zal maken.  De arbiter heeft ook de exclusieve autoriteit om namen zijn of haar eigen jurisdictie te beslissen, inclusief bezwaren betreffende het bestaan, omvang of geldigheid van de arbitrageovereenkomst of betreffende de mate van arbitrage van een vordering of tegenvordering.  Niettegenstaande deze brede delegatie van autoriteit van de arbiter, kan een rechtbank beslissen omtrent de beperkte vraag of een vordering of reden tot actie gaat over (i) misbruik van handelsgeheimen, (ii) overtreding van patenten, (iii) inbreuk of misbruik van auteursrechten, of (iv) inbreuk of verwatering van handelsmerken, die zijn uitgesloten van de definitie betreffende “Geschillen” als hierboven beschreven. De arbiter heeft de autoriteit om welke schadevergoeding dan ook toe te kennen die ook van toepassing zou kunnen zijn in een rechtszaak of gelijksoortige instelling. De toekenning van de arbiter is bindend voor beide partijen, en kan als uitspraak bij een bevoegde rechter worden ingediend. U kunt ervoor kiezen om de arbitrage via telefoon bij te wonen. Arbitrage hoorzittingen die niet via de telefoon worden gehouden, zullen plaats hebben op een locatie die redelijkerwijs bereikbaar is vanaf uw primaire adres (of primaire zakelijke adres, als u een kleine onderneming bent), of in Maricopa County, Arizona, wat uw keuze ook is.

(G) Aanvang arbitrageprocedure. Als u of GoDaddy besluit tot arbitrage van een Geschil, gaan wij akkoord met de volgende procedure:

i.   Schrijf een Verzoek tot Arbitrage. Het verzoek dient een omschrijving van het Geschil te omvatten, en het bedrag van de verzochte schadevergoeding. U vindt een kopie van een Verzoek tot Arbitrage op http://www.adr.org (“Verzoek tot Arbitrage: Regels Consumentenarbitrage”).

ii.  Stuur één kopie voor Verzoek tot Arbitrage per post naar AAA, via American Arbitration Association Case Filing Services 1101 Laurel Oak Road, Suite 100 Voorhees, NJ 08043. 

iii. Stuur één kopie voor Verzoek tot Arbitrage naar de andere partij op hetzelfde adres als het Geschillenbericht, of indien anders overeengekomen door de partijen.

(H) Orde hoorzitting. Volgens alle orde van hoorzittingen, verstrekt de arbiter een schriftelijke beslissing die de essentiële bevindingen en conclusies van een schadevergoeding, indien toegekend, uiteen zet. Tijdens de arbitrage, wordt het bedrag van een bod tot schadevergoeding door GoDaddy of u, niet aan de arbiter verstrekt, totdat de arbiter het bedrag vaststelt, indien van toepassing, dat aan u of GoDaddy is toegekend. De ontdekking of uitwisseling van niet-vertrouwelijke informatie die relevant is voor het Geschil, kan tijdens arbitrage worden toegestaan.

(I) Kosten en betaling van arbitrage.

i. Geschillen van $75.000 of minder. GoDaddy vergoedt onmiddellijk uw indieningskosten en betaalt de kosten en uitgaven van de AAA en de arbiter. Als u het meest recente schriftelijke schikkingsvoorstel van GoDaddy afwijst dat werd aangeboden voordat de arbiter werd aangesteld (“GoDaddy’s meest recente schriftelijke schikkingsvoorstel”), en de arbiter kent u meer toe dan GoDaddy’s meest recente schriftelijke schikkingsvoorstel, dan zal GoDaddy: (i) de hoogste toekenning betalen of $1.000; (ii) tweemaal de redelijke advocaatkosten van u betalen, indien van toepassing; en (iii) u enige uitgaven vergoeden (inclusief kosten voor getuigedeskundigen) die uw advocaat redelijkerwijs heeft gemaakt voor het onderzoeken, voorbereiden en vorderen van uw vordering in arbitrage. De arbiter stelt het bedrag vast van vergoedingen, kosten en uitgaven, tenzij u en GoDaddy hierover overeenstemming bereiken.

ii. Geschillen van meer dan $75.000. De regels van AAA behandelen de indieningskosten en de kosten en uitgaven van de AAA en de arbiter.

iii. Geschillen betreffende alle bedragen. Bij elke arbitrage die u aangaat, zal GoDaddy de kosten en uitgaven van de AAA en de arbiter verhalen, of uw indieningskosten die het heeft vergoed, alleen wanneer de arbiter vaststelt dat de arbitrage frivool is of is aangegaan vanuit een oneigenlijk doel. Bij elke arbitrage die door GoDaddy wordt aangegaan, zal GoDaddy alle indieningskosten, de kosten en uitgaven van de AAA en de arbiter.  GoDaddy zal bij een arbitrage niet u verzoeken om de kosten of uitgaven van haar advocaat te betalen.  Kosten en uitgaven zijn niet inbegrepen bij het vaststellen van het bedrag in een geschil.

(J) Vorderingen of geschillen moeten binnen één jaar worden ingediend.  Voor zover wettelijk toegestaan, moet elke vordering of geschil waarop deze Sectie van toepassing is, binnen één jaar in kleine vorderingen of in arbitrage worden ingediend. De periode van een jaar begint wanneer de vordering of Geschillenbericht eerst kon worden ingediend.   Indien het niet binnen één jaar wordt ingediend, wordt de vordering of het geschil permanent uitgesloten.

(K) Afmeldperiode van 30 dagen. ALS U NIET DOOR DE ARBITRAGEBEPALING IN DEZE GESCHILLENSECTIE GEBONDEN WILT ZIJN, DAN DIENT U GoDaddy OP DE HOOGTE TE STELLEN DOOR EEN E-MAIL TE STUREN NAAR LEGALOPTOUT@GODADDY.COM BINNEN 30 DAGEN NA DE DATUM DAT U DEZE VOORWAARDEN HEBT GEACCEPTEERD (TENZIJ EEN LANGERE PERIODE DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WET IS VEREIST). In het e-mailbericht die u te vermelden (a) uw voornaam, (b) achternaam, (c) adres, (d) telefoonnummer en (e) accountnummer(s) en dient u het volgende te verklaren: “Ik wil mij afmelden van de arbitragebepaling in de Universele servicevoorwaarden Overeenkomst van GoDaddy.” Door uw gegevens volgens de bovenstaande methode te verstrekken, meldt u zich af van de overeenkomst voor arbitrage die staat omschreven in de Universele servicevoorwaarden van GoDaddy.  Uw verzoek tot afmelding is alleen geldig wanneer deze is gedaan binnen dertig (30) dagen na oorspronkelijke acceptatie van de Universele servicevoorwaarden. Als uw afmelding consistent is met de bovenstaande procedure, zullen alle voorwaarden die hierin staan beschreven blijvend van toepassing zijn, inclusief die gerelateerd zijn aan de van toepassing zijnde wet en rechtbank(en) waarin juridische geschillen aanhangig gemaakt mogen worden.

(L) Amendementen aan deze Section. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Voorwaarden, komen u en GoDaddy overeen dat als GoDaddy toekomstige amendementen maakt aan de oplossingsprocedure voor geschillen en class action afstandsverklaring bepalingen (anders dan een wijziging aan het adres van GoDaddy) in deze Voorwaarden, dan zal GoDaddy u op de hoogte stellen en hebt u dertig (30) dagen de tijd vanaf de datum van kennisgeving om u van dergelijke amendementen af te melden.  Als u zich afmeldt van enige toekomstige amendementen, gaat u ermee akkoord dat een arbitrage van een Geschil tussen ons geschiedt op basis van de taal in deze Sectie als uiteengezet in deze huidige Voorwaarden, zonder de voorgestelde amendementen.  Als u zich niet afmeldt van toekomstige amendementen, betekent dit dat u akkoord gaat met dergelijke toekomstige amendementen.

(M) Scheidbaarheid. Als wordt vastgesteld dat een bepaling in deze Sectie niet afdwingbaar is, dan wordt die bepaling losgekoppeld en blijft de rest van deze Voorwaarden volledig van kracht. Het voorgaande heeft geen betrekking op het verbod tegen class of vertegenwoordigende acties; als wordt vastgesteld dat het verbod tegen class of vertegenwoordigende acties niet afdwingbaar is, dan is deze hele Sectie nietig. De voorwaarden van deze Sectie blijven anderszins van kracht bij beëindiging van deze Voorwaarden.

(N) Exclusieve locatie voor andere controverses. GoDaddy en u gaan ermee akkoord dat enige controverse die is uitgesloten van de oplossingsprocedure van geschillen en class action afstandsverklaring bepalingen in deze Sectie (anders dan een individuele actie ingediend bij een rechtbank voor kleine vorderingen), alleen wordt ingediend bij de Superior Court of Maricopa County, Arizona of de United States District Court for the District of Arizona, en dat hierbij elke partij onherroepelijk en onvoorwaardelijk instemt met en zich onderwerpt aan de exclusieve jurisdictie van een dergelijke rechtbank voor een dergelijke controverse.  U doet ook afstand van het recht voor een rechtszaak met jury betreffende een dergelijke actie of procedure.

26. TITELS EN KOPPEN; ONAFHANKELIJKE CONVENANTEN; SCHEIDBAARHEID

De titels en kopjes van deze Overeenkomst zijn uitsluitend ter verhoging van het leesgemak en om verwijzingen te vergemakkelijken en zullen op geen enkele manier worden gebruikt om de overeenkomst tussen de partijen op andere manier uit te leggen of te interpreteren dan hierin uiteengezet.  Elke convenant of afspraak in deze Overeenkomst zal voor alle doeleinden worden geïnterpreteerd als een afzonderlijke en onafhankelijke convenant of afspraak.  Als een rechtbank of bevoegde instantie meent dat een bepaling (of deel van een bepaling) van deze Overeenkomst illegaal, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar is, zullen de overgebleven bepalingen (of delen van bepalingen) hierdoor niet worden beïnvloed en geldig en uitvoerbaar blijven voor zover toegestaan door de wet.

27. ENGELSE TAAL CONTROLS

Deze Overeenkomst, samen met alle beleid en de van toepassing zijnde productovereenkomsten die hierboven zijn beschreven en hierin zijn verwerkt via referentie (collectief, de “Overeenkomst“), wordt in de Engelse taal uitgevoerd. Waar vertaling aan uw is verstrekt, is dit slechts gedaan voor uw gemak, en bij een conflict tussen de Engelse en de vertaalde versie, zal de Engelse versie, waar door de wet toegestaan, overheersen. Waar de vertaalde versie vereist is om aan u te worden verstrekt en geacht wordt juridisch bindend te zijn (i) hebben beide taalversies gelijkwaardige validiteit, (ii) elke partij erkent dat ze beide taalversies hebben bekeken en dat deze substantieel dezelfde zijn, in alle materiële aspecten, en (iii) bij discrepanties tussen deze twee versies, kan de vertaalde versie overheersen, vooropgesteld dat de bedoeling van de Partijen geheel in acht zijn genomen. 

28. CONTACTGEGEVENS

Als u vragen over deze Overeenkomst hebt, stuur ons dan een bericht per e-mail of gewone post aan het volgende adres:

GoDaddy Afdeling Juridische Zaken
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
legal@godaddy.com 

29. EXTRA VOORWAARDEN VOOR ALLEEN DUITSE KLANTEN

(A) RECHTSKEUZE VOOR ZAKELIJKE KLANTEN

Alle contractuele overeenkomsten tussen GoDaddy en haar commerciële contractpartner (“Ondernemer” volgens de betekenis van sectie 14 van de Duitse Wetboek), worden exclusief uitgevoerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Amerikaanse staat Arizona, met uitzondering van de bepalingen inzake conflictenrecht en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

(B) RECHT OM BERICHT IN TE TREKKEN

_____________BEGIN VAN DE JURIDISCHE MEDEDELING VOOR RECHT OP HERROEPING_____________

CONSUMENTEN (VOLGENS §13 BGB) HEBBEN HET RECHT OM DIT CONTRACT BINNEN VEERTIEN DAGEN TE BEEINDIGEN ZONDER OPGAVE VAN REDEN. DEZE INTREKKINGSPERIODE IS VEERTIEN DAGEN VANAF DE DATUM VAN HET CONTRACT. OM UW RECHT OP INTREKKING UIT TE VOEREN, DIENT U ONS OP TE HOOGTE TE STELLEN

GoDaddy
14455 N. HAYDEN RD., STE. 226
SCOTTSDALE, AZ 85260 USA

EMAIL: HQ@GODADDY.COM


PHONE:  089 21 094 807

MIDDELS EEN HELDERE VERKLARING (BIJV. EEN BRIEF VERZONDEN PER POST, FAX OF E-MAIL) OVER UW BESLUIT OM U TERUG TE TREKKEN UIT DIT CONTRACT. U KUNT HET BIJGEVOEGDE SJABLOON GEBRUIKEN, MAAR DIT IS NIET VERPLICHT.

OM AAN DE TERUGZENDINGSPERIODE TE VOLDOEN, IS HET VOLDOENDE VOOR U DE KENNISGEVING TE VERZENDEN OM HET RECHT VAN WEIGERING UIT TE OEFENEN VOOR HET AFLOPEN VAN DE HERROEPINGSPERIODE.

(C) GEVOLGEN VAN DE ANNULERING

ALS U DEZE OVEREENKOMST INTREKT, BETALEN WIJ U ALLE KOSTEN DIE WIJ VAN U HEBBEN ONTVANGEN TERUG, INCLUSIEF BEZORGINGSKOSTEN (BEHALVE VOOR DE EXTRA KOSTEN VANWEGE HET KIEZEN VAN EEN ANDERE BEZORGINGSMETHODE DAN DE MEEST GUNSTIGE LEVERINGSMETHODE) BINNEN VEERTIEN DAGEN VAN DE DATUM WAAROP DE KENNISGEVING VAN HET INTREKKEN VAN DIT CONTRACT ONS HEEFT BEREIKT. VOOR DEZE TERUGBETALING, GEBRUIKEN WE DEZELFDE BETALINGSVORM DIE U HEEFT GEBRUIKT IN DE ORIGINELE TRANSACTIE, TENZIJ UITDRUKKELIJK MET U IS OVEREENGEKOMEN. U WORDT GEEN EXTRA KOSTEN IN REKENING GEBRACHT VOOR DEZE TERUGBETALING.

(D) SERVICES

ALS U HEBT VERZOCHT OM ONZE DIENSTEN TE LEVEREN VOOR HET EIND VAN DE PERIODE VAN INTREKKING, DAN BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT OM EEN REDELIJK BEDRAG IN REKENING TE BRENGEN, GELIJK AAN DE HOEVEELHEID DIENSTEN DIE AL AAN U ZIJN GELEVERD TEN TIJDE VAN DE INTREKKING WAT BETREFT DIT CONTRACT IN VERGELIJKING MET HET TOTAAL TE LEVEREN DIENSTEN VOLGENS DIT CONTRACT.

(E) MODELSJABLOON VOOR HET INTREKKEN VAN HET CONTRACT:

(ALS U HET CONTRACT WILT INTREKKEN, VUL DAN DIT FORMULIER IN EN STUUR HET TERUG.)

• TO GoDaddy, Widerrufsrecht@GODADDY.COM

• HIERBIJ TREK/TREKKEN IK/WIJ (*) HET CONTRACT DAT DOOR MIJ/ONS IS OPGESTELD IN (*) BETREFFENDE DE PROVISIE VAN DE VOLGENDE SERVICE (*)

• BESTELD OP (*) / ONTVANGEN OP (*)

• NAAM VAN DE CONSUMENT(EN)

• ADRES VAN DE CONSUMENT(EN)

• HANDTEKENING VAN DE CONSUMENT(EN) (ALLEEN BIJ KENNISGEVING OP PAPIER)

• DATUM

 (*) VERWIJDEREN INDIEN NIET VAN TOEPASSING

_____________EINDE VAN DE JURIDISCHE MEDEDELING VOOR RECHT OP HERROEPING_____________

(F) CUSTOMER SUPPORT

Klantondersteuning voor GoDaddy services en producten die worden verstrekt onder deze Overeenkomst, wordt geleverd door GoDaddy Deutschland GmbH, en is als volgt te bereiken:

GoDaddy Deutschland GmbH

Hansestr. 11151149 Köln

Telefoon: 089 21 094 807 (8 tot 20 uur, ma-vr)

E-mail: HQ@GoDaddy.com


19/04/18
© 2014-2018 GoDaddy.com, LLC